Kurs i obuka - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci

Smatra se da svi pravnici zaposleni u bankama, osiguravajućim kompanijama, privrednim društvima i ostalim institucijama treba da pohađaju specijalizovani seminar - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci. Predavanjima koja će stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom držati u okviru ovog programa valjalo bi da prisusutvuju i svi koji rade u finansijskom, pravnom ili sektoru za obezbeđenje u bilo kojoj poslovnoj organizaciji, kao i oni koji su iz ličnih ili profesionalnih razloga zainteresovani za pomenutu zakonsku regulativu i njene aktuelne dopune i izmene.

Svi koji žele da prate naznačenu edukaciju moraju da izvrše prijavljivanje i to lično, u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili elektronskim putem, to jest putem mejla. Tada je potrebno da ovlašćenoj osobi saopšte ili dostave svoje podatke, koji podrazumevaju prezime, ime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona. Vrlo brzo zatim prijavljeni će biti obavešteni o tačnom datumu upisa na kurs, kao i o dokumentima koja, tom prilikom treba da predaju nadležnom licu. Naglašen je zahtev da svi kandidati lično prisusutvuju pomenutoj proceduri, koja se uvek održava u određenom predstavništvu organizatora.

Kako bi potrebe svih polaznika bile zadovoljene, u ponudi je širok dijapazon mogućnosti za pohađanje časova, te će bez sumnje svako moći da pronađe model koji će najmanje da poremeti ispunjavanje ostalih poslovnih i privatnih obaveza.


Ukoliko rukovodioci određene kompanije smatraju da su informacije koje pomenuta edukacija nudi bitne za njihovo funkcionisanje, te žele da na nastavu prijave svoje zaposlene, organizovaće se korporativna obuka i kurs - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci, koju je moguće pratiti uživo ili online. Polaznici koji budu zainteresovani za klasične časove moći će da odaberu hoće li dolaziti u najbližu poslovnicu navedene institucije i tamo raditi u savremeno opremljenim prostorijama ili će se edukovati u okviru prostora svoje firme, odnosno na nekom drugom mestu koje im odgovara. Uslov koji odabrana lokacija mora da ispunjava odnosi se na adekvatne tehničke karakteristike za neometani tok obrazovnog procesa, o čemu će koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora na vreme da obavesti ovlašćenog predstavnika konkretne kompanije. Ova dva službena lica imaće zadatak i da zajednički utvrde kada seminar počinje, te kojim danima i u koliko sati će se odvijati predavanja.

Kako preko interneta, tako i na klasičan način mogu da rade i pojedinačni kandidati, s tim da će oni koji odaberu prvu opciju biti dužni da, pre no što časovi počnu na svoj računar instaliraju poseban tip softvera. Ovaj postupak nije nimalo komplikovan, te većina polaznika uspeva da ga obavi bez većih problema, ali je organizator za sve kojima to bude potrebno obezbedio stručnu pomoć i tehničku podršku u svim poslovnicama, kojih ima više od 20 u celoj Srbiji.

Klasična nastava odvijaće se u savremeno opremljenim prostorijama odgovarajuće poslovnice naznačene obrazovne institucije, gde su prijavljeni obavezni da dolaze u skladu sa rasporedom koji budu dobili.

Bilo za koji od pomenutih modela da se odluče, osobe koje su na edukaciju prijavljene kao fizička lica mogu da rade pojedinačno, u paru ili u grupi. Kandidati čiji izbor bude individualni kurs i obuka - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci imaće tu privilegiju da, tokom edukacije nadležni profesor samo njih podučava. To svakako predstavlja podsticajnu sredinu za učenje i napredovanje, tim pre što dotični polaznik uopšte neće imati pasivnu ulogu u obrazovnom procesu, već će naprotiv moći da postavlja pitanja, diskutuje, komentariše, saglašava se ili osporava ono što je rečeno. Na taj način će se predavač upoznati sa njegovim stavovima, predznanjem i poznavanjem konkretne materije, te će prema tome oblikovati i svoj način rada. Osim pomenutih pogodnosti, osobe koje odaberu ovakav pristup moći će u najvećoj mogućoj meri da tempo delovanja usklade sa svojim životnim ritmom, budući da će im biti dozvoljeno da odrede datum početka seminara, te vreme i učestalost održavanja časova. Predloženi raspored mora biti prihvaćen od strane nadležnog profesora i koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora, jer u suprotnom neće početi zvanično da se primenjuje.

Na isti način svoj obrazovni rad mogu da organizuju i kandidati koji se opredele za poluindividualni tip nastave, kada predavač istovremeno podučava dve osobe. Ovi polaznici će najpre između sebe da ustanove kada im odgovara da edukacija stratuje, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju predavanja, pa će to saopštiti svom profesoru i koordinatoru za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Ukoliko svi učesnici obrazovnog procesa konkretni raspored budu smatrali prihvatljivim, on će postati zvaničan i primenjivaće se do kraja sprovođenja programa.

Svi koji se odluče za grupni seminar - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci imaće priliku da aktivno usvajaju znanja i sa ostalim kandidatima razmenjuju mišljenja i iskustva, međusobno se pomažu i motivišu. Oni će zajednički ostvarivati zacrtane obrazovne ciljeve, a upravo je njihova međusobna interakcija ono što ovaj vid nastave čini dinamičnim i raznovrsnim, a samim tim i uspešnim. Da bi grupa mogla kvalitetno da funkcioniše, mora biti tačno definisana njena veličina, te je tako precizirano da je za to potrebno najmanje četvoro prijavljenih, ali da ih istovremeno ne sme biti više od osmoro. Smatra se, naime da bi sa manjim ili većim brojem polaznika bio onemogućen kvalitetav rad, te tako i bogata komunikacija među članovima grupe, što upravo predstavlja zaštitni znak ovog pristupa. Sa ciljem da niko od kandidata ne bude izdvajan u odnosu na ostale, odlučeno je da će vreme početka rada grupe, kao i termine i ritam održavanja predavanja isključivo da odredi koordinator za nastvau u okviru institucije organizatora, a polaznicima neće biti omogućeno da na to utiču ili da kasnije ulažu neke prigovore. Oni će jednostavno morati da se prilagode utvrđenom rasporedu i da ga slede do kraja sprovođenja programa.Koje oblasti proučava obuka i kurs - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci?

Da bi polaznike detaljno upoznali sa načinima zaštite svih poverilaca i dužnika u različitim transakcijama, predavači će već na predavanjima kojim startuje kurs i obuka - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci da napomenu šta sve ovo založno pravo na nepokretnosti može da obuhvati. S tim u vezi objasniće da to mogu da budu svi sastavni delovi objekata, poboljšanja i povećanja vrednosti konkretne nepokretnosti koja su nastala nakon zasnivanja hipoteke, ali i sve što pripada datom objektu, a da to nisu stvari koje su u posedu trećih lica. Zatim će prisutnima biti objašnjno da takozvana jednostrana hipoteka nastaje na temelju založne izjave, to jest zvaničnog dokumenta koji izdaje vlasnik nekretnine i obavezuje se da poverilac iz njene vrednosti naplati svoja potraživanja u slučaju da konkretno dugovanje ne bude namireno u predviđenom roku. Predavači će napomenuti da forma pomenute založne izjave odgovara onoj koju ima ugovor o hipoteci, a on opet mora da obuhvati lične podatke poverioca, zalogodavca i dužnika, izjavu vlasnika kojom daje pristanak da poverilac upiše hipoteku na njegovoj nepokretnosti, te sve potrebne podatke o konkretnom potraživanju, o nepokretnosti koja je predmet hipoteke i stvarima koje ona takođe obuhvata.

Nadležni stručnjaci će prisutnima zatim predstaviti svojstvo izvršne isprave, te objasniti da ugovor o hipoteci, to jest založna isprava koji su sačinjeni prema odredbama važećeg Zakona zapravo predstavlja izvršnu ispravu ukoliko je urađena u formi javnobeležničkog zapisa i obuhvata predviđeni predmet hipoteke. Nakon toga će biti reči o pravima i obavezama hipotekarnog poverioca, te će polaznici saznati da on ima prava da zahteva od dužnika dodatno obezbeđenje ukoliko je, usled određenih postupaka vlasnika vrednost konkretne nepokretnosti smanjena. Takođe će biti naznačeno da poverilac može da zahteva da se dužnik sudskim putem spreči u obavljanju delatnosti kojima se smanjuje vrednost predmeta hipoteke ili postoji opravdana pretnja da će se to dogoditi.

Dok se odvija seminar - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci predavači će govoriti i o licu koje je ovlašćeno da zastupa prava i interese hipotekarnog poverioca, ali i o naknadnom ugovoru i ograničenjima kod njegovog zaključivanja. Zatim će se osvrnuti na način dostavljanja opomene o prodaji, te na objedinjavanje svih zahteva koji se upućuju pre onog za upis zabeležbe hipotekarne prodaje. Profesori će, takođe upoznati kandidate i sa ništavnošću akata o svakom pravnom raspolaganju nepokretnošću koja je pod hipotekom, a potom će govoriti o rešenju Službe za katastar nepokretnosti o brisanju zabeležbe hipotekarne prodaje po službenoj dužnosti i upis zabrane vansudske prodaje konkretne nepokretnosti.

Na narednim časovima biće reči o održavanju aukcijske prodaje nepokretnosti, koju poverilac može da organizuje samostalno ili da taj posao poveri nekom stručnom licu. Ovlašćeni stručnjaci će naglasiti da je poverilac obavezan da prvu aukcijsku prodaju održi u roku od šest meseci od dana proglašenja pravosnažnosti rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje. Kandidatima će takođe biti navedeno šta sve treba da sadrži javni oglas o održavanju aukcijske prodaje, a istaći će i da u slučaju kada prva ovakva prodaja ne uspe, početna cena na drugoj aukciji može biti maksimalno za 60 odsto niža od procenjene vrednosti.

U toku predavanja koja obuhvata obuka i kurs - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci polaznici će se upoznati i sa prodajom putem neposredne pogodbe, koju poverilac može da sprovede nakon 30 dana od dana izdavanja rešenja. Zatim će im objasniti kako se vrši raspodela sredstava koja su ostvarena vansudskom prodajom nepokretnosti, a napomenuće i da se na napokretnosti koja je prodata vansudskim putem brišu sve hipoteke i drugi tereti, bez obzira da li potraživanje jeste ili nije namireno u celosti. Kandidatima će takođe biti rečeno i da hipoteka prestaje ispisom iz registra nepokretnosti u koji je bila zavedena, te da se to obavlja na zahtev vlasnika, kupca hipotekovane nepokretnosti, dužnika ili poverioca.

Prisutni će najzad biti obavešteni da Centralna evidencija hipoteka više nije u funkciji, te da sve podatke koje je ona obuhvatala pravna lica i preduzetnici mogu saznati preko KnWeb servisa. Na taj način je, naime moguće steći uvid u imovinu fizičkih i pravnih lica pomoću imena i prezimena ili matičnog broja.

U koje vreme i gde se odvija kurs i obuka - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci?

Ovlašćeni predstavnik kompanije koja svoje zaposlene želi da pošalje na edukaciju i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora preciziraće termine i učestalost održavanja predavanja, ali i datum kada će početi korporativni seminar - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci. Treba napomenuti i da ovi polaznici imaju mogućnost da rade preko interneta, ali i na klasičan način, kada časove mogu da pohađaju u najbližoj poslovnici navedene institucije, u svom radnom prostoru ili na bilo kom drugom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi.

Pojedinačni kandidati koji žele da se edukuju u društvu mogu da se odluče za grupni tip časova, kada će raditi prema rasporedu koji bude napravio koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora. Reč je o tome da su članovi jedne grupe obično osobe različitih životnih doba, profesija, navika i potreba, te se pretpostavlja da bi svakome od njih odgovarao drugačiji datuma za startovanje programa, kao i termini i ritam sprovođeja predavanja. Zbog toga će sve detalje obrazovnog procesa da precizira osoba koja ne učestvuje direktno u nastavi, a svi polaznici će, uz manja ili veća odricanja morati da mu se prilagode. Da bi grupa valjano funkcionisala bitno je da bude odgovarajuće veličine, budući da se smatra da se ne može uspostaviti kvalitetna interakcija između manje od četvoro, kao ni između više od osmoro kandidata.

Osobe koje bude pojedinačno podučavao nadležni predavač moći će, međutim da napomenu kada i koliko često bi želele da imaju časove, te kada bi im odgovaralo da individualna obuka i kurs - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci počne. Ukoliko taj predlog bude prihvaćen od strane ovlašćenog profesora i koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora konkretni raspored će postati validan i omogućiti polaznicima da se lakše organizuju i bez većeg stresa i odricanja prođu kroz edukaciju. Oni će takođe moći da napreduju i ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve u skladu sa sopstvenim sposobnostima, budući da se kod ovog modela veoma vodi računa o ličnosti samog polaznika, njegovim interesovanjima i predznanju. On u svakom trenutku ima slobodu da predavaču postavi pitanja o onome što mu nije jasno, ali i da iznosi svoje mišljenje o konkretnoj temi i od profesora dobija povratnu informaciju o njegovoj ispravnosti, uz sva potrebna objašnjenja.

Priliku da utiču na tempo kojim će se obučavati imaće i dvoje kandidata koji se opredele za poluindividualni pristup, to jest koji se budu edukovali u paru. Oni će se najpre između sebe dogovoriti oko termina i ritma održavanja časova koji su im oboma odgovarajući, kao i o vremenu za početak sprovođenja programa, te će zatim to saopštiti svom predavaču i ovlašćenom predstavniku institucije organizatora. Ukoliko svi učesnici ovog seminara budu saglasni sa predloženim planom delovanja, on će se zvanično primenjivati do kraja edukacije. Treba istaći i da ovakav partnerski rad predstavlja prijatno okruženje i motivišuću sredinu za učenje, budući da kandidati nova znanja usvajaju kroz predavanja ovlašćenog stručnjaka, ali ih i proširuju i produbljuju kroz međusobne diskusije, sugestije i razmenu stavova i informacija.

Bilo da se opredele za grupni, pojedinačni ili rad u paru, polaznici mogu da prate nastavu uživo ili online. Klasični kurs i obuka - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci podrazumeva časove koji se odvijaju u određenim prostorijama nekog predstavništva navedene institucije, opremljenim u skladu sa svim savremenim obrazovnim standardima, a gde prijavljeni moraju da dolaze u utvrđenim terminima. Online edukacija obavezuje kandidate da poseduju računar, stabilnu vezu sa internetom, ali i da pre početka nastave sprovedu određenu pripremu. Oni zapravo treba da na svoj kompjuter instaliraju poseban tip softvera, što će najverovatnije uspeti da urade samostalno, jer je u pitanju prilično jednostavan postupak. No, ukoliko se ne snađu i bude im potrebna pomoć, mogu se svakoga dana tokom radnog vremena obratiti IT stručnjacima u ma kojoj poslovnici organizatora.

Po kom principu je organizovan seminar - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci?

Polaznici koji smatraju da najbolje obrazovne rezultate postižu samostalnim radom mogu da traže da se za njih održi individualna obuka i kurs - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci, to jest da nadležni predavač samo njih podučava. Valja, međutim istaći da profesor ovde nije glavni niti jedini nosilac nastavnog procesa, već da se sve maksimalno prilagođava konkretnom kandidatu i on se kontinuirano ohrabruje da aktivno učestvuje u radu, iznosi svoje komentare, traži objašnjenja, postavlja pitanja, to jest da, jednom rečju ostvaruje kvalitetnu komunikaciju sa svojim predavačem. Osim toga, ima mogućnost da se sa njim, kao i sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovori u vezi sa terminima i ritmom sprovođenja časova, te oko datuma za startovanja nevedenog programa. Tako će moći da napravi raspored koji će prilično lako da uklopi u svoje dnevne navike i ostale lične potrebe i obaveze.

U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualna edukacija, kada jedan profesor radi sa dvoje kandidata. Oni takođe mogu, u dogovoru sa nadležnim osobama da utvrde tempo rada koji će svima odgovarati, te da tako uz manje opterećenja i usklađivanja prođu ovu obuku. Tokom nastave će ovi polaznici jedno drugom predstavljati podršku i oslonac i naučiće da postojano zastupaju svoje mišljenje uz maksimalnu toleranciju i uvažavanje drugačijih stavova, što će ih odlično pripremiti za valjano delovanje u realnim okolnostima.

Nadležni predavač može da istovremeno radi i sa više polaznika, to jest da edukuje one čiji izbor bude grupni kurs i obuka - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci. On tada ima zadatak da među njima uspostavi konstruktivan komunikacijski proces koji će im omogućiti da se edukuju u jednoj živoj i aktivnoj atmosferi. Da bi se to ostvarilo, veoma je važno da u grupi ne bude manje od četvoro, ali ni više od osmoro prijavljenih, jer bi u suprotnom kvalitet obrazovnog rada bio doveden u pitanje. Ovlašćenje da odredi vreme kada će da počne ova nastava, te termine i učestalost održavanja časova imaće isključivo zvanični predstavnik navedene institucije, a članovi grupe će morati da mu se prilagode i striktno ga slede do kraja sprovođenja programa.

Za bilo koje od pomenutih socijalnih okruženja da se opredele, pojedinačni polaznici mogu da rade preko interneta, kada će im sredstvo za rad predstavljati računar. U tu svrhu na njega blagovremeno treba da samostalno instaliraju namenski softver, za šta će im biti data sva potrebna uputstva. Ako u tome ne budu uspeli, mogu naravno da računaju na tehničku podršku ekipe informatičkih stručnjaka, koji rade u svakom predstavništvu nazančene institucije. Dotičnim kandidatima se takođe nudi i mogućnost praćenja klasičnih predavanja, kada će prema utvrđenom rasporedu dolaziti u najbližu poslovnicu organizatora.

Zaposlenima u određenom preduzeću namenjen je korporativni seminar - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci, koji takođe može da se odvija uživo ili online, s tim da klasični časovi mogu da budu održavani u datom predstavništvu navedene institucije, u samoj kompaniji gde rade polaznici, ali i na svakoj lokacji koja poseduje tehničke karakteristike potrebne za neometani tok nastave. Ovlašćeni predstavnik organizatora će se sa licem koje zvanično istupa u ime konkretne firme dogovoriti oko termina i ritma održavanja časova, te precizirati datum kada edukacija strtuje.

Koliko traje obuka i kurs - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci?

Ukupan nastavni fond za ovu edukaciju iznosi 8 školskih časova koji će se, u toku četiri dana održavati u formi dvočasa, u trajanju od po 90 minuta.

Ovaj raspored je validan isključivo za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci, pošto tada koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora odlučuje o svim pojedinostima obrazovnog procesa.

Polaznici koji budu radili individualno i oni koji se budu edukovali u paru imaće isti broj časova, ali će njihov raspored odrediti oni sami u dogovoru sa profesorom i ovlašćenim predstavnikom navedene institucije.

Kada je u pitanju korporativni seminar - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci koji se organizuje za radnike nekog preduzeća, isto će obuhvatiti 8 školskih časova, ali oni mogu a ne moraju da se odvijaju gore nevedenim tempom. To će zavisiti od odluke koju zajednički donesu ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koorsinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci"

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje