Kurs i obuka - na koji način se sprovodi reorganizacija

Istaknuto je da direktori pravnih sektora i ostali koji rukovode pravnim službama u različitim tipovima privatnih ili državnih preduzeća treba da budu obuhvaćeni nastavom koju podrazumeva stručna obuka i kurs - na koji način se sprovodi reorganizacija, ali da svakako njenu ciljnu grupu, zapravo predstavljaju sva lica koja su na neki način uključena u obavljanje pravnih poslova u određenim institucijama, organizacijama ili kompanijama. Biće vrlo korisno da naznačenu edukaciju prate i pravni zastupnici kako pred privrednim, tako i pred sudovima opšte nadležnosti, te preduzetnici, direktori i predsednici upravnih odbora banaka i svih vrsta privrednih društava.

Potrebno je da svi koje zanima ovaj specijalizovani seminar izvrše prijavljivanje nadležnom službeniku Obrazovnog centra Akademije Oxford, koji će zavesti njihove lične podatke, to jest ime i prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Naznačeni postupak zainteresovani mogu da obave dolaskom u najbliže predstavništvo organizatora, slanjem mejla na odgovarajuću adresu ili jednostavnim telefonskim pozivom. Kada se završi registracija prijavljenih osoba, sprovešće se zvanični upis na edukaciju, kome su svi oni obavezni da lično prisustvuju i da predaju ovlašćenom licu određenu dokumentaciju. O njenom sadržaju, kao i o tačnom mestu i vremenu odvijanja pomenute procedure svi kandidati će biti na vreme informisani.

Budući da se na ova predavanja prijavljuju osobe različitih profesija, godina i načina života, organizator je uvideo da je potrebno ponuditi različite modele pohađanja nastave, kako bi svim polaznicima omogućio da obaveze koje se odnose na naznačenu edukaciju lakše uklope u svoju dnevnu rutinu i ustaljene navike.


Tako izbor pojedinačnih kandidata može biti klasični kurs i obuka - na koji način se sprovodi reorganizacija, kada će morati da dolaze na predavanja u najbližu poslovnicu pomenute institucije. Tamo će, prema utvrđenom rasporedu raditi u prostorijama koje su maksimalno prilagođene svim zahtevima savremenog obrazovanja. Ovim polaznicima je, takođe na raspolaganju online edukacija, za koju je potrebno da poseduju kompjuter, stabilnu internet konekciju, ali i da pre početka održavanja časova sprovedu određene pripreme. Njihova obaveza je, zapravo da na svoj računar instaliraju tačno određeni tip softvera, što mahom kandidati uspevaju da obave potpuno samostalno, budući da postupak nije težak i ne iziskuje posebne informatičke veštine. U slučaju da se, pak suoče sa nekim teškoćama ili im budu potrebna dodatna uputstva, mogu se svakoga dana tokom radnog vremena, u ma kojoj poslovnici organizatora obratiti IT stručnjacima i tako efikasno rešiti svoj problem.

Bilo da se odluče za rad u standardnom ili u virtuelnom okruženju, osobe koje su na edukaciju prijavljene kao fizička lica mogu da odaberu i svoje socijalno okruženje tokom sprovođenja predavanja. Tako oni koji najbolje funkcionišu u društvu drugih ljudi treba da se opredele za grupnu nastavu, koja se odvija prema posebnim pravilima, te stoga kandidati treba da znaju da će u nekim situcijama morati da budu strpljivi i sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne oformi. U tom cilju je neophodno da minimalno četvoro polaznika bude prijavljeno za ovakav model obrazovnog rada, s obzirom na to da nadležni profesor sa manjim brojem kandidata neće moći da uspostavi kvalitetnu i bogatu interakciju, koja upravo predstavlja glavnu karakteristiku grupne nastave. Pravilima je, osim toga precizirano da časove zajedno ne može da prati više od osam osoba, pošto tada neće moći svima da se posveti dovoljno pažnje niti da se sprovodi efikasna i svrsishodna komunikacija između članova grupe. Polaznici koji se odluče za pomenuti pristup takođe treba da znaju da neće moći da traže da nastava bude organizovana shodno njihovim potrebama, pošto jednostavno ne može da se napravi takav raspored koji će svima u isto vreme da bude po volji. Stoga će datum za početak seminara - na koji način se sprovodi reorganizacija, te termine i učestalost održavanja časova da definiše koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu naznačene obrazovne institucije, a prijavljeni kandidati će tom planu morati da se prilagode.

U bogatoj ponudi organizatora nalazi se i poluindividualna obuka, namenjena kandidatima koji žele da rade u paru. S obzirom na to da ovde u nastavnom procesu učestvuje znatno manji broj osoba nego u procesu grupne nastave, moguće je napraviti raspored predavanja koji će svima da odgovara. Tako će se polaznici prvo između sebe dogovoriti oko najpogodnijih termina za održavanje časova, datuma za početak kursa i tempa rada uopšte, a zatim će taj predlog izneti svom predavaču i ovlašćenom predstavniku navedene institucije. Ukoliko se oni sa njim budu saglasili, raspored će postati validan i kandidati će po njemu raditi sve vreme trajanja edukacije.Istu privilegiju imaće i polaznik koji se odluči za individualni model sprovođenja nastave, kada profesor podučava samo jednu osobu. U ovom slučaju će biti potrebno da se u vezi sa vremenom i učestalošću održavanja časova, te oko termina za startovanje programa dogovore konkretni kandidat, nadležni predavač i koordinator za nastavu koji istupa u ime organizatora. Navedeni način edukacije omogućava prijavljenom i da napreduje sopstvenim ritmom, budući da se veoma vodi računa o njegovim mogućnostima, sposobnostima i predznanju, te se čitav proces odvija u skladu sa tim.

U situaciji kada pomenuti program žele da prate osobe zaposlene u određenoj firmi, održava se korporativna obuka i kurs - na koji način se sprovodi reorganizacija, koju prijavljeni mogu da pohađaju preko interneta, ali i prema standardnom principu. Za one koji se opredele za klasične časove važan je podatak da oni neće morati samo da se odvijaju u namenskim prostorijama neke od poslovnica navedene institucije, već će kandidati moći da ih prate i u okviru prostora u kome rade, ali i na svakom drugom mestu koje im odgovara, pod uslovom da tamo postoje neophodni tehnički uslovi za neometani obrazovni rad. Termin za početak ovog seminara, kao i vreme i ritam sprovođenja predavanja odrediće u dogovoru osoba koju je za to ovlastila konkretna kompanija i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Plan i program za kurs - na koji način se sprovodi reorganizacija

Budući da je zakonom određeno da se reorganizacija može vršiti pre ili u toku stečajnog postupka, ovlašćeni predavači će seminar - na koji način se sprovodi reorganizacija upravo početi objašnjenjem naznačenog postupka, shodno aktuelnom Zakonu o stečaju. Pre svega će napomenuti kandidatima da ovaj pravni postupak predstavlja jedinu alternativu bankrotstvu, te da se njoj pribegava u cilju povoljnijeg namirivanja poverilaca, tačnije rečeno ukoliko postoje ekonomski opravdani razlozi da dužnik nastavi da posluje. Zatim će biti reči o planu reorganizacije, te će prisutni saznati da se na osnovu mera koje se njime predlažu razlikuju plan bankrotstva ili likvidacioni plan, plan prenosa stečajnog dužnika ili funkcionalnog dela imovine stečajnog dužnika na treće lice, to jest takozvani prenosni plan i, najzad plan reorganizacije redefinisanjem dužničko - poverilačkih odnosa, koji se još označava i kao sanacioni. Nadležni profesori će zatim objasniti polaznicima da se reorganizacija uvek mora sprovoditi prema planu, sačinjenom u pisanoj formi, a naglasiće da unapred pripremljeni plan reorganizacije važi u situaciji kada se on podnosi istovremeno sa predlogom za pokretanje stečajnog postupka.

Tokom predavanja biće reči i o elementima koje plan reorganizacije treba da obuhvati, te će tako profesori spomenuti da on, između ostalog mora da sadrži kratak uvod u kome će biti navedeni razlozi koji su doveli do finansijskih teškoća dužnika, ali i delatnost koju on obavlja, zatim mere i sredstva za realizaciju konkretnog plana, precizni spisak poverilaca, opis postupka prodaje imovine, rokove za sprovođenje plana reorganizacije, te listu članova organa upravljanja i stručnjaka čije se angažovanje planira, kao i visine predviđenih novčanih naknada.

Svi prisutni na predavanjima koja uključuje obuka i kurs - na koji način se sprovodi reorganizacija biće obavešteni da je osnovni uslov za vršenje ovog postupka kod stečajnog dužnika upravo saglasnost poverilaca sa predloženim planom. Njega, po zakonu može da podnese stečajni dužnik, stečajni upravnik, poverioci koji imaju najmanje 30 odsto obezbeđenih potraživanja, stečajni poverioci koji imaju isti procenat neobezbeđenih potraživanja i lica koja poseduju najmanje 30 odsto kapitala stečajnog dužnika. Zatim će im biti objašnjen postupak usvajanja plana reorganizacije, kome prethodi rasprava o ovoj proceduri, u kojoj učestvuju sve zainteresovane strane. Prisutni će saznatii da pravo glasanja za određeni plan imaju svi poverioci, čak i oni čija su potraživanja osporena, a naravno srazmerno visini njihovih potraživanja, te da će se on smatrati usvojenim ukoliko ga na zakonom definisan način prihvate sve klase poverilaca.

U nastavku edukacije nadležni stručnjaci govoriće o pravnim posledicama usvajanja plana reorganizacije, te će napomenuti da se on tretira kao novi ugovor kojim se definišu dužničko - poverilački odnosi. Na osnovu toga, dužnik može da prethodno preuzete obaveze namiri ili ispuni prema uslovima i načinima koje definiše konkretni plan, a postupanje prema ovom zvaničnom aktu nadzire stečajni upravnik. Predavači će istaći i da izvršenjem plana reorganizacije prestaju sva prava poverilaca iz stečajnog postupka i da se to odnosi samo na potraživanja do kojih je došlo pre usvajanja pomenutog plana.

Pre no što se kurs i obuka - na koji način se sprovodi reorganizacija privede kraju, kandidati će biti upućeni i u izuzetak od primene predviđenih propisa koji se tiče hartija od vrednosti. Biće takođe reči o zalozi u naznačenom postupku, a potom će predavači istaći da se pod izvršenjem plana reorganizacije podrazumeva da je dužnik ispunio sve obaveze koje taj zvanični dokument predviđa, te da samim tim prestaju dalja potraživanja poverilaca. Nakon toga će govoriti o situaciji kada se ne postupi prema usvojenom planu i kada dođe do negativnih posledica po novčane tokove subjekta reorganizacije, do njegovog onemogućavanja da obavlja poslovnu delatnost ili do bitnijeg ugrožavanja interesa jedne ili više klasa poverilaca.

Završni deo programa biće posvećen navođenju različitih problema koji se u vezi sa ovim postupkom pojavljuju i davanjem predloga za njihovo rešavanje. Kandidati će takođe u ovoj etapi nastave moći da ovlašćenim stručnjacima postavljaju pitanja i traže dodatna objašnjenja spornih pojmova i situacija.

Gde i u kojim terminima se održava stručni seminar - na koji način se sprovodi reorganizacija?

Polaznici koji se opredele za klasične časove, a zaposleni su u nekom preduzeću moći će da dolaze na nastavu u najbližu poslovnicu organizatora, ali i da rade u prostoru svoje kompanije, kao i na svakom drugom mestu koje im odgovara. Jedini uslov koji mora da bude ispunjen kako bi se korporativna obuka i kurs - na koji način se sprovodi reorganizacija odvijala na predviđen način odnosi se na tehničke karakteristike lokacije na kojoj će se predavanja održavati. One moraju da budu takve da obezbede neometano i kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa i da omoguće polaznicima da neometano prate nastavu. Vreme kada će naznačena edukacija da počne, kao i termine i ritam održavanja časova za ove kandidate, bilo da rade standardno ili online odrediće zajedno ovlašćeni predstavnik navedene institucije i osoba koju je za to ovlastila firma koja svoje radnike upućuje na seminar.

Osobe koje su na edukaciju prijavljene u statusu fizičkih lica moći će, takođe predavanja da prate preko interneta ili uživo, s tim da će oni koji se opredele za prvu opciju moći da rade sa bilo kog mesta koje im odgovara, ali će biti obavezni i da, pre početka nastave na svoj kompjuter instaliraju specijalnu vrstu softvera, što će većina njih uspeti da uradi samostalno. Ipak, organizator je za sve kojima bude bila potrebna pomoć ili savet obezbedio mogućnost dobijanja odgovarajuće tehničke podrške, za šta je potrebno da se dotični polaznici obrate informatičkim stručnjacima u ma kom predstavništvu pomenute institucije.

Klasična nastava će se za pojedinačne kandidate odvijati u savremeno opremljenim prostorijama određene poslovnice organizatora, gde će oni dolaziti u skladu sa terminima koji su za to utvrđeni.

Nezavisno od toga za koju su se od pomenutih varijanti odlučili, ovi polaznici mogu da rade pojedinačno, u paru ili u grupi, pa će tako osobe čiji izbor bude individualni kurs i obuka - na koji način se sprovodi reorganizacija biti jedini koje će ovlašćeni predavač podučavati tokom sprovođenja naznačenog programa. Lokacija na kojoj će se odvijati nastava zavisiće, naravno od toga da li prijavljeni časove pohađaju online ili na klasični način, a proces učenja će biti znatno olakšan činjenicom da se sve pojedinosti nastavnog toka maksimalno prilagođavaju samom kandidatu, koji može da ostvaruje predviđene ciljeve sopstvenim ritmom. Iako izgleda da je stručnjak koji vodi edukaciju glavni i jedini nosilac obrazovnog procesa, ovde je zapravo reč o jednoj interaktivnoj metodi prenošenja i usvajanja znanja, pošto konkretni polaznik ima slobodu da postavlja pitanja i učestvuje u diskusiji u vezi sa datom materijom, čime svakako proširuje i učvršćuje svoje kompetencije. Takođe mu je omogućeno da navede kada mu odgovara da nastava startuje, te kojim danima i u koje vreme bi želeo da ima časove, kako bi mu se olakšalo uklapanje tih obaveza u dotadašnji način života. Treba, međutim istaći da će predloženi raspored moći da se zvanično primenjuje samo ako se sa njim saglasi ovlašćeni profesor i osoba koja zvanično predstavlja instituciju organizatora.

Priliku da, u dogovoru sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici naznačene obrazovne institucije definišu svoj raspored rada imaće i kandidati koji se opredele za poluindividualni model održavanja predavanja, kada jedan profesor podučava dvoje polaznika.

Oni koji žele da se obučavaju u društvu mogu, takođe da rade u najbližem predstavništvu organizatora, ali i na svakom drugom mestu, ukoliko se odluče za online edukaciju. U svakom slučaju, grupni seminar - na koji način se sprovodi reorganizacija predviđen je za najmanje 4, a za maksimalno 8 osoba, što je naime procenjeno kao pozitivno okruženje za uspostavljanje aktivne i kvalitetne komunikacije među polaznicima. Ovde se učenje zapravo odvija kroz jedan aktivan komunikacijski proces, a upravo je interakcija među prijavljenima to što ovaj model rada čini raznovrsnim i zanimljivim. Budući da grupu uglavnom čine osobe različitih profesija, životnih doba i potreba, sasvim je izvesno da bi svakome od njih odgovarao drugačiji raspored rada. Stoga nijednom kandidatu neće biti dozvoljno da organizatoru upućuje zahteve koji se odnose na termine i učestalost održavanja časova i datum početka edukacije, već će ove pojedinosti da precizira koordinator za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije. Polaznicima će biti naznačeno da će morati da prihvate definisani plan delovanja i strogo ga se pridržavaju sve do kraja sprovođenja programa.

Kako je organizovana obuka i kurs - na koji način se sprovodi reorganizacija?

Kandidati koji se edukuju kao pojedinci, a žele da rade na klasični način, moraće da dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije i tamo pohađaju predavanja u prijatnom ambijentu i u savremeno opremljenim prostorijama. Oni koje, međutim zanima online kurs i obuka - na koji način se sprovodi reorganizacija nastavu će pratiti preko interneta, ali će u tom cilju morati da na svoj računar instaliraju namenski softver. Ukoliko to ne uspeju samostalno da obave, moći će da se obrate za pomoć informatičarima zaposlenim u svakoj poslovnici organizatora.

Svi koji budu želeli da se obučavaju u paru, mogu da se opredele za poluindividualnu edukaciju, kada će imati priliku da odrede datum početka nastave, ali i termine i ritam održavanja predavanja. Tako će, ukoliko taj raspored prihvati nadležni predavač i ovlašćeni predstavnik navedene institucije, moći lakše da se organizuju i nove obaveze usklade sa ispunjavanjem svojih ostalih dužnosti.

U ponudi se nalazi i individualni model praćenja časova, kada se predavanja sprovode samo za jednog kandidata. On može da radi sistematično, budući da ne mora ni sa kim da usklađuje svoje delovanje, te ima priliku da napreduje brzinom koja mu odgovara. Profesor pažljivo prati njegov rad, usmerava ga i upućuje i tako dobija brzu povratnu informaciju o učinku svog predavačkog delovanja. Ovi polaznici mogu da naznače koji im termini i tempo rada najviše odgovaraju, te kada bi bilo najzgodnije da individualni seminar - na koji način se sprovodi reorganizacija počne, ali njihov predlog moraju da odobre nadležna lica, odnosno predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Pojedinačni kandidati mogu da se opredele i za grupnu edukaciju, kada minimalno četvoro, ali ne više od njih osmoro zajedno pohađa časove, međusobno sarađuju, pomažu se i razmenjuju informacije i iskustva. Precizirana veličina grupe se mora strogo poštovati, pošto manji ili veći broj polaznika može da ugrozi kvalitet obuke i onemogući valjano usvajanje znanja i organizovanje efikasne interakcije. Osobe koje odaberu ovaj pristup treba da znaju da će ponekad morati da sačekaju dok se grupa ne formira, to jest dok se za to ne prijavi dovoljan broj kandidata, ali i da ni na koji način neće moći da utiču na raspored predavanja koja će pohađati. Naime, pošto nije moguće precizirati termine i ritam održavanja časova koji će svim članovima grupe savršeno da odgovara, koordinator za nastavu će utvrditi plan delovanja koji bude smatrao najpogodnijim, a svi polaznici će morati da mu se prilagode i poštuju ga tokom odvijanja programa.

Zaposlenima u odgovarajućoj firmi namenjena je korporativna obuka i kurs - na koji način se sprovodi reorganizacija, koja može da se prati online ili prema klasičnom principu, kada sami polaznici mogu da odaberu mesto na kome će se obučavati, pod uslovom da tamo ima mogućnosti za kvalitetan obrazovni rad. Tako mogu da pohađaju časove u najbližem predstavništvu organizatora, u svom radnom okruženju, ali i na svakoj lokaciji koja poseduje tražene tehničke karakteristike. Datum kada će ovi polaznici početi sa obukom, kao i termine i učestalost sprovođenja predavanja odrediće sporazumno zvanični predstavnik date kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko traje kurs i obuka - na koji način se sprovodi reorganizacija?

Prema utvrđenom planu, navedena edukacija se odvija kroz 8 školskih časova, što iznosi ukupno 360 minuta. Tokom 4 dana radi se po 90 minuta, što znači da polaznici ukupno imaju 4 dvočasa.

Kada je u pitanju individualni ili poluindividualni seminar - na koji način se sprovodi reorganizacija, nastava takođe traje 360 minuta, ali raspored časova može da bude drugačiji nego što je navedeno, jer o tome odlučuju sami polaznici, uz saglasnost koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora i nadležnog profesora.

Osobe za koje se sprovodi korporativna edukacija imaće isti broj časova, ali će njihov raspored da preciziraju ovlašćeni predstavnik firme u kojoj rade i kooridnator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Pomenuti raspored važi, zapravo samo za polaznike čiji izbor bude grupna obuka i kurs - na koji način se sprovodi reorganizacija, pošto tada samo ovlašćeni predstavnik naznačene obrazovne institucije može da definiše detalje obrazovnog procesa.

Spisak gradova za kurs i obuku "Na koji način se sprovodi reorganizacija<"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje