Obuka i kurs - naučite da analizirate finansijske izveštaje

Svakako je predviđeno da osobe koje zanima specijalizovani kurs i obuka - naučite da analizirate finansijske izveštaje imaju određeni nivo znanja vezano za finansijske izveštaje, tako da se primarno praćenje ove edukacije preporučuje svakome ko je u nekoj firmi zaposlen u sektoru finansija. Podrazumeva se, naravno da bi nastavi trebalo da prisustvuju i svi članovi upravnog odbora firme, kao i svako ko je zaposlen na funkciji investicionog savetnika, zatim kreditnog analitičara ili, pak procenitelja. Uopšteno govoreći, ova vrsta edukacije se organizuje kako bi zainteresovanim licima bilo omogućeno da maksimalno unaprede znanja koja su vezana za analizu finansijskih izveštaja, a kako bi na taj način poboljšali poslovanje sektora, odnosno celokupne kompanije u kojoj su zaposleni.

Sa ciljem da pomenutu edukaciju učini dostupnom svima, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi veliki izbor različitih vrsta nastave, tako da bi svako trebalo da pronađe upravo onu koja mu najviše odgovara. Naglašavamo da se stručni seminar - naučite da analizirate finansijske izveštaje može pratiti direktno u poslovnicama pomenute institucije, a kada se sprovodi na klasičan način, to jest kada polaznici dolaze u prostorije određenog predstavništva i tu pohađaju predavanja, ali se u ponudi nalazi i edukacija koja se pohađa preko računara zainteresovanog kandidata - online. Tada se od njega zahteva da, pre nego što počne ona vrsta nastave koju bude izabrao da prati, u potpunosti ispoštuje ono pravilo koje je vezano za instalaciju softvera, koji je specijalno osmišljen za tu namenu.

Svakako je obaveza prijavljenog da se opredeli gde će tačno časove da prati, ali i da odluči prema kom će to biti principu, a pod tim mislimo na činjenicu da se izuzev nastave u grupi, može organizovati i ona koju bi trebalo da prati samo jedna osoba (individualni kurs) ili, pak njih dvoje (poluindividualna nastava).


Definisano je da u jednoj grupi može biti maksimalno 8 polaznika, a osnovni uslov i za početak tog tipa nastave i za kreiranje grupe jeste prijava minimum 4 polaznika u jednoj poslovnici, što se svakako odnosi i na klasičnu i na online edukaciju. Dakle, kada se formira grupa, zvanično će biti odlučeno kada tačno počinje grupni seminar - naučite da analizirate finansijske izveštaje, a ovlašćeno lice određene poslovnice organizatora, pored toga definiše i kakvom tačno dinamikom će predavanja da budu organizovana, ali i u kojim terminima. Sve to što bude prethodno definisano će svaki pojedinačni kandidat morati da prihvati, budući da ja način organizacije ove vrste nastave specifičan u tom smislu što se, generalno ne dozvoljavaju izmene po zahtevu pojedinačnog polaznika.

Ukoliko odluka prijavljenog bude bila vezana za praćenje nastave u paru ili individualne, biće verovatno vrlo zadovoljan načinom njihove organizacije, budući da se nastava sprovodi, praktično govoreći onako kako to njemu odgovara. Zapravo se svaki kandidat u tom slučaju, o svakom segmentu vezano za održavanje izabrane vrste nastave mora dogovoriti kako sa zvanično ovlašćenim predstavnikom poslovnice organizatora u kojoj se bude prijavio, tako isto i sa stručnjakom, čija će dužnost biti da tu vrstu edukacije vodi.

Potrebno je naglasiti i to da navedena institucija ima mogućnost da organizuje i onu vrstu nastave, koja je namenjena posebnoj ciljnoj grupi, to jest zaposlenim licima u okviru neke kompanije. Korporativna obuka i kurs - naučite da analizirate finansijske izveštaje predviđa naročito slobodan način organizacije, u smislu da se licu koje je zvanično ovlašćeno u okviru zainteresovane kompanije dopušta da zahteve vezano za organizaciju nastave definiše sa koordinatorom za nastavu jedne od poslovnica institucije organizatora. A ne samo da će oni odrediti datum početka, nego će zajedno da preciziraju i u kojim terminima će zaposleni da prate časove, ali i prema kakvoj tačno dinamici će to biti, te je svakako moguće i da klijent iznese zahtev da nastava bude organizovana na nekom drugom mestu, kao što je na primer matična kompanija. Vrlo je važno u tom slučaju da se informiše o tačno određenim zahtevima, koje bi taj prostor morao da ispuni, a kako bi edukacija mogla nesmetano da se odvija.Nama je preostalo da pomenemo i to da se specijalizovani kurs i obuka - naučite da analizirate finansijske izveštaje odvija u toku cele godine i to prema tačno definisanom principu, a da se od svakoga ko želi da se u ovoj oblasti obrazuje očekuje da izvrši prijavu i da nakon toga dođe i zvanično se upiše. Uz to što se zahteva lično prisustvo svakog prijavljenog prilikom upisa, takođe je vrlo važno i da bude tom prilikom dostavljena sva neophodna dokumentacija.

Dostupni su različiti načini prijavljivanja, te se podrazumeva da svako ko je zainteresovan treba da odabere upravo onaj koji će mu najviše i odgovarati. Uz mogućnost da zainteresovani kandidat lično dođe u predstavništvo institucije organizatora, a kako bi tom prilikom izvršio zvaničnu prijavu, isto tako je dozvoljeno i da to učini putem telefona ili mejla, s tim da se zahteva da u elektronskoj poruci, izuzev osnovnih informacija o sebi, to jest prezimena i imena, te datuma rođenja, obavezno navede i podatke za kontakt, a kako bi blagovremeno mogao da bude informisan o svim neophodnim detaljima koji se primarno odnose na upis i način organizacije nastave.


Program specijalizovane obuke - naučite da analizirate finansijske izveštaje

Uprkos činjenici da bi svaki polaznik trebalo da bude upoznat sa pojmom finansijskih izveštaja, te da bi svakako trebalo i da ima određeni nivo znanja vezano za oblast finansija, u toku uvodnog predavanja je predviđen kratak osvrt na sve ono što bi određeni finansijski izveštaj trebalo da sadrži.

Odmah nakon toga će se stručni kurs i obuka - naučite da analizirate finansijske izveštaje fokusirati na predstavljanje različitih analiza, a koje su se pokazale kao najbolje u praksi. Zapravo će predavači pojasniti prisutnima koje su osnovne karakteristike kako analize neto obrtnog fonda, tako i takozvane Racio, ali i Cash flow analize, kao i one koja se smatra opštom.

Da bi neko ko želi da ovlada konkretnom temom mogao stečena znanja da primeni u praksi, moraće da se upozna i sa načinom na koji se mora izvršiti pravilna procena svih onih podataka koji su u određenom finansijskom izveštaju prikazani, tako da će prisutnima predavači, a na osnovu adekvatno odabranih primera, vrlo precizno objasniti i koje se informacije primarno moraju uzeti u obzir, te kako bi one trebalo da budu analizirane.

Svakako će biti govora i o definisanju pojma bonitet, ali i o metodologiji koja se koristi kada se vrši njegovo ocenjivanje, a ceo taj segment će biti potkrepljen i odgvarajućim zakonskim odredbama, koje bi svakako trebalo da budu maksimalno poštovane.

Specijalizovana obuka i kurs - naučite da analizirate finansijske izveštaje će, takođe prisutnima da pruži priliku da saznaju i šta je to takozvano kreativno računovodstvo, ali i šta sve podrazumeva koncept koji se sve češće u praksi primenjuje, a koji se fokusira na kvalitet dobitka određenog pravnog lica.

U toku završnog dela ove edukacije će prisutni da budu upoznati i sa analizama koje se najčešće primenjuju kada je potrebno utvrditi kako bilansne rizike, tako isto i vanbilansne pozicije.

Na osnovu prezentovanih teorijskih znanja će svaki polaznik imati obavezu i da izvrši zahtevanu analizu odabranog finansijskog izveštaja, a kako bi pokazao da može da proceni koji su to potencijalni rizici (kratkoročni i dugoročni) prisutni u poslovnim odnosima na različitim relacijama, te da na taj način dokaže da je sposoban i da na osnovu konkretnih informacija proceni kvalitet dobitka, kao i da uvidi koji su to skriveni gubici, ali i da pronađe takozvane latentne rezerve.

Upravo zahvaljujući svim teorijskim i praktičnim znanjima, a koja će steći svaki učesnik ove edukacije, njemu će biti pružena mogućnost da pravilnom analizom finansijskih izveštaja u svom preduzeću dođe do najboljeg mogućeg rešenja za određenu situaciju, a koja je dovela do eventualnih poteškoća u okviru finansijskog aspekta poslovanja, tako da će i efekat sigurno biti vrlo pozitivan.

Gde se organizuje stručni kurs i obuka - naučite da analizirate finansijske izveštaje i kada?

U skladu sa pravilima kojih se u potpunosti pridržavaju zaposleni u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford, predviđeno je da se specijalizovana obuka i kurs - naučite da analizirate finansijske izveštaje organizuje kako na klasičan način, tako i prema pravilima koja navodi online edukacija. Takođe je omogućeno da se svaki prijavljeni opredeli da li će nastavu da prati sa više polaznika ili isključivo sa jednim, odnosno samostalno, uzevši u obzir da se organizuje kako grupna, tako i poluindividualna i individualna nastava.

Ako nekome najviše odgovara klasična vrsta edukacije, to automatski podrazumeva da će on imati obavezu da časove pohađa u prostorijama onog predstavništva organizatora, koje bude lično odabrao.

Za onu vrstu seminara koji se organizuje online su izneta dva zahteva, kojih svaki prijavljeni u potpunosti mora da se pridržava. Prvo se podrazumeva da on predavanja prati preko sopstvenog kompjutera, a da bi to mogao da učini, vrlo je važno i da posebnu vrstu softvera na njega instalira. Informacije koje su vezane ne samo za celokupan proces njegove instalacije, nego i za sam tok online edukacije, svaki prijavljeni dobija u okviru izabrane poslovnice, a po potrebi će mu biti pružena adekvatna pomoć, ukoliko se bude dogodilo da naiđe na neku poteškoću prilikom instaliranja namenskog softvera.

Prethodno je već rečeno da se organizuje individualni, poluindividualni i grupni kurs i obuka - naučite da analizirate finansijske izveštaje, ali moramo naglasiti da postoje tačno utvrđeno pravila, koja se prilikom sprovođenja svih tih tipova nastave moraju poštovati.

Kod individualne i poluindividualne edukacije je prisutan vrlo jednostavan način organizacije, s obzirom na to da se prepušta svakom zainteresovanom da princip sprovođenja nastave definiše sa profesorom koji će je voditi i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom određene poslovnice organizatora. Tom prilikom će oni definisati tačan datum početka ili jedne ili druge vrste nastave, kao i termine u kojima bi časovi trebalo da budu organizovani, ali i dinamiku.

Za grupni seminar - naučite da analizirate finansijske izveštaje je određen potpuno drugačiji način organizacije, tako da se očekuje da svaki prijavljeni maksimalno poštuje dinamiku održavanja, datum početka i termine, a što sve u tom slučaju određuje zvanično ovlašćeno lice u predstavništvu organizatora u kome se oformi grupa. Neophodno je da se minimum četvoro polaznika zvanično prijavi, kako bi ne samo bila napravljena grupa, nego i počela ta vrsta nastave. Nije dozvoljeno ništa od svega prethodno pomenutog menjati, pa ako nekom polazniku to ne bude u potpunosti odgovaralo, svakako ima mogućnost izbora između individualne i nastave u paru.

Budući da je u pitanju stručni seminar, a da je ova tema naročito interesantna menadžmentu kompanija, to se na njihov zahtev može organizovati i namenska edukacija, a koju će u tom slučaju njihovi zaposleni da pohađaju. Princip prema kome se korporativni kurs i obuka - naučite da analizirate finansijske izveštaje organizuje, u velikoj meri podseća na onaj koji se primenjuje u slučaju da se održava nastava za jednog ili za dvoje polaznika. Tačnije, direktor određene kompanije bi trebalo da se sa predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora dogovori kako o datumu početka i o terminima u kojima će ta vrsta nastave da bude održana, tako i o mestu njenog sprovođenja i o dinamici. Jedino u ovom slučaju je dozvoljeno da se izvrši izmena mesta održavanja nastave, ali uz uslov da budu ispunjeni svi tačno definisani zahtevi. Naravno da će predstavnik zainteresovane firme na raspolaganju imati sve podatke koji se odnose na osobenosti onog prostora u kome on iznese želju da nastava bude organizovana.

Na koji način se obuka i kurs - naučite da analizirate finansijske izveštaje održava?

Kako je definisano da se uz klasičnu nastavu, organizuje i online kurs i obuka - naučite da analizirate finansijske izveštaje, te da se oba navedena tipa edukacije sprovode na tri različita načina, to jest kroz grupnu, poluindividualnu i individualnu nastavu, to bi apsolutno svaki prijavljeni trebalo da se odluči prvo gde će pohađati časove, a nakon toga i sa koliko ljudi će to da učini.

Moramo naglasiti da se od svakoga ko želi da časovima pristupa online zahteva da u tu svrhu koristi sopstveni računar, ali i da poseban tip softvera na njega prethodno instalira. A kome god tom prilikom budu potrebne dodatne informacije ili, eventualno pomoć, svakako bi trebalo da kontaktira onu poslovicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj je prijavu i izvršio.

Jasno je da se klasičan vid edukacije odnosi na onaj koji uključuje organizaciju predavanja u predstavništvu institucije organizatora, a tom prilikom je vrlo važno da se prijavljeni pridržava termina i dinamike, koji variraju u zavisnosti od njegovog izbora vezano za tip nastave koji hoće da pohađa.

Ukoliko se neko bude opredelio da časove prati sa više polaznika, trebalo bi da zna da se grupna obuka i kurs - naučite da analizirate finansijske izveštaje organizuje isključivo nakon što bude bio osnovni uslov za to ostvaren. Pod tim se misli na formiranje grupe i to od minimalnog broja članova, odnosno njih četvoro, te je pravilnikom određeno da najviše osmoro ljudi može tu vrstu nastave da prati. Princip njene organizacije je takav da zvanično ovlašćeni predstavnik one poslovnice organizatora u kojoj se dovoljno lica prijavilo i u okviru koje je kreirana jedna grupa, određuje kada će nastava da počne, ali i kojim tempom će se odvijati i, naravno u kojim bi to trebalo terminima da bude. Svaki prijavljeni će odmah posle toga da dobije informacije o načinu sprovođenja grupnog tipa nastave, a od njega se naravno očekuje da se svega toga pridržava, budući da se nikakve izmene ne dozvoljavaju.

Mnogo je manje zahtevan način na koji se organizuje individualni kurs i obuka - naučite da analizirate finansijske izveštaje, a on je potpuno isti kao i kada se sprovodi edukacija za dvoje polaznika, to jest takozvana poluindividualna. Svaki prijavljeni će termine održavanja odabrane vrste nastave. kao i dinamiku da odredi prilikom dogovora sa kordinatorom za nastavu određenog predstavništva organizatora i sa profesorom, s tim da oni zajedno preciziraju i kog datuma će jedna ili druga vrsta nastave početi.

Kada postoji potreba da zaposleni u okviru neke firme steknu znanja vezano za pravilno analiziranje finansijskih izveštaja, neophodno je da ovlašćena lica te institucije kontaktiraju kordinatora za nastavu jedne od poslovnica, a kako bi se dogovorili po kom principu će se korporativni seminar - naučite da analizirate finansijske izveštaje organizovati. Jednostavnije rečeno, oni će odrediti kog datuma će edukacija za zaposlene početi, ali i kakvim tempom će časovi da se organizuju i u kojim bi to trebalo terminima da bude. Ako prilikom dogovora bude bio donet zaključak da zaposlenima ne bi odgovaralo da nastavu prate ni u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, ni online, biće izmenjeno mesto održavanja. Ipak se tom prilikom zahteva da edukacija bude sprovedena u prostoru čije karakteristike su takve da se nastava može organizovati bez ikakvih poteškoća.

Koliko će kurs i obuka - naučite da analizirate finansijske izveštaje da traje?

Samo ako neki kandidat donese odluku da nastavu prati u grupi, predviđeno je da bude ranije informisan o njenom trajanju, uzevši u obzir da to, ali i sve ostalo vezano za organizaciju te vrste edukacije, definiše koordinator za nastavu, ali isključivo onda kada se u konkretnoj poslovnici dovoljan broj lica bude prijavio, te u kojoj zvanično bude ispunjen uslov za nastanak grupe.

Nastava ukupno traje 30 školskih časova predviđenih aktuelnim nastavnim programom po kome se ova vrsta edukacije i organizuje.

Takođe ćemo naglasiti da kada nekog interesuje ili individualna obuka ili nastava u paru, odnosno korporativni seminar - naučite da analizirate finansijske izveštaje, sve podatke vezano za trajanje, kao i za sve ostalo što se odnosi na sprovođenje nastave, pojedinačni kandidati, to jest predstavnici određene kompanije dobijaju tek kada se budu sa koordinatorom za nastavu i sa profesorom dogovorili oko načina sprovođenja odabranog tipa edukacije.

Spisak gradova za kurs i obuka "Naučite da analizirate finansijske izveštaje da traje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje