Kurs i obuka - Naučite da dobro investirate u HR odeljenje kompanije

Budući da je tematika ove edukacije vezana za funkcionisanje konkretnog sektora, očekuje se da joj prisustvuju prvenstveno nadležni u odeljenju ljudskih resursa, a svakako se preporučuje da specijalizovani seminar - naučite da dobro investirate u HR odeljenje kompanije pohađaju vlasnici preduzeća, odnosno njihovi direktori. Po završetku obuke će oni moći da primene sva stečena znanja, te da tako unaprede ne samo rad ovog sektora, nego i da maksimalno pozitivno utiču na poboljšanje kvaliteta poslovanja celokupne firme.

Inače se pomenuta obuka organizuje i za fizička lica i za pravna, odnosno za zaposlene u kompanijama, a u kom slučaju se sprovodi korporativna nastava. Tom prilikom će se organizator posebno potruditi da zahteve nadležnih u konkretnoj firmi što je moguće bolje ispuni, te će biti dozvoljeno vlasniku preduzeća, to jest ovlašćenom predstavniku da se sa nadležnim licem konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford dogovori na koji način će biti organizovana predavanja za njegove radnike. A to u stvari znači da će oni definisati kako datum početka korporativnog kursa i dinamiku, odnosno termine održavanja časova, tako isto i lokaciju na kojoj će oni predavanja da pohađaju. Da ne bude zabune, ponuđena je opcija online i klasične obuke, kao i za fizička lica, s tim da se samo korporativni kurs može održati i u prostorijama samog preduzeća, čiji zaposleni treba nastavu da pohađaju. Naravno da će nadležni u toj firmi dobiti sve informacije o tome šta prostor, u okviru koga bi zaposleni časove trebalo da pohađaju mora da sadrži, tako da će se od njih zahtevati maksimalno korektno uslove za rad da obezbede.

Svaki zainteresovani pojedinac će biti dužan prvo da izvrši prijavu i upis, a onda da se opredeli između mogućnosti da nastavu pohađa ili u prostorijama jedne od poslovnica institucije organizatora, na klasičan način ili online, s tim da svaka od njih može biti organizovana i kroz individualnu i grupnu, ali i kroz takozvanu poluindividualnu edukaciju.


Najpre da napomenemo da bilo kog dana u toku kalendarske godine, a u radno vreme predstavništva ove institucije, zainteresovani mogu lično da izvrše prijavu. Sve to isto mogu učiniti i telefonom, a svoje osnovne podatke mogu poslati i na mejl adresu. Izuzev prezimena i imena, potrebno je da navedu i broj svog telefona, kao i datum rođenja.

Zaposleni ove institucije će ih nedugo nakon toga kontaktirati i detaljno ih obavestiti o dokumentima, koja moraju da donesu. A posebno će biti istaknuto svakome od njih da ima obavezu lično da prisustvuje upisu, jer je to navedeno pravilnikom pomenute institucije.

Ko god se bude opredelio da nastavu pohađa na klasičan način će morati u dogovorenim terminima da bude prisutan u izabranoj poslovnici, jer se predavanja tu i organizuju.

Nastava koja se odvija onlajn se može, praktično rečeno pratiti sa bilo koje lokacije, a uz uslov da kandidat ima računar i stabilnu internet vezu. Specijalni program će morati svako od njih prvo da instalira, kako bi predavanja mogao da pohađa na taj način, a obezbeđena je i pomoć IT stručnjaka, ukoliko se dogodi da pojedinac ne uspe samostalno da izvrši instalaciju konkretnog softvera.

Takođe je potrebno i da se svaki prijavljeni opredeli da li će online ili klasičnu nastavu pohađati u okviru grupne, poluindividualne ili individualne.

Obavezni smo da napomenemo i to da je grupna obuka i kurs - naučite da dobro investirate u HR odeljenje kompanije poznata po strogo definisanim pravilima, te da nema mesta izmenama po zahtevu polaznika. Stvar je u tome da je najpre naveden zahtev da grupa od 4 ljudi najmanje bude formirana u jednoj od poslovnica, a koordinator za nastavu tek posle toga stiče pravo da definiše na koji način će predavanja da budu organizovana. Ustvari to znači nakon kreiranja grupe on određuje kako datum početka kursa, tako isto i termine u kojima će časovi biti održani i u skladu sa kakvom dinamikom.

A kod individualne i poluindividualne edukacije su pravila sasvim drugačija, jer se svakom pojedinačnom polazniku daje mogućnost da nastavu pohađa upravo onako kako mu najviše odgovara u datom momentu. Predviđeno je da se ili njih dvoje, u slučaju pohađanja poluindividualne nastave ili samo jedna osoba, koja odluči da časove prati u okviru individualne, dogovaraju kako sa ovlašćenim licem određenog predstavništva organizatora, tako isto i sa nadležnim predavačem o tome u kojim terminima će biti organizovani časovi, odnosno kakva dinamika će biti poštovana i naravno, kog datuma će izabrani tip obuke da počne.Kojim temama se bavi obuka i kurs - naučite da dobro investirate u HR odeljenje kompanije?

Na samom početku edukacije će profesori objasniti zbog čega je upravo funkcionisanje sektora ljudskih resursa u određenoj firmi značajno za njeno poslovanje, a nakon toga će stručni kurs i obuka - naučite da dobro investirate u HR odeljenje kompanije da bude usmeren na detaljno predstavljanje samog pojma investiranja u taj sektor. A tom prilikom će predavači objasniti da se ne misli samo na finansijski aspekt, već primarno na ulaganje u kvalitet, a kako bi se poboljšao učinak najpre svakog pojedinačnog radnika, a što će posredno da se pozitivno odrazi i na poslovanje preduzeća u celini.

Isto tako će prisutnima biti objašnjeno i šta se tačno podrazumeva pod pojmom ljudskog kapitala, a saznaće i koji je glavni zadatak menadžera zaduženog da vodi ovaj sektor u bilo kojoj firmi.

Na primerima će polaznicima ove edukacije biti objašnjeno i na koji način se ulaganje u svakog zaposlenog pojedinca isplati u finansijskom smislu, s tim da će profesori pokazati i koji je odnos između troškova tog ulaganja, sa jedne strane i dobiti posle određenog vremenskog perioda.

Podrazumeva se da će svako ko bude pohađao specijalizovani seminar - naučite da dobro investirate u HR odeljenje kompanije imati priliku i da nauči koje sve radnje moraju biti preduzete, da bi bio odabran najbolji način investiranja u ljudstvo kompanije, a svakako će im biti objašnjeno i na osnovu čega se procenjuje da li odeljenje ljudskih resursa uspešno posluje ili ne.

Saznaće polaznici i na koji način se strategija poslovanja mora uskladiti sa potrebama ovog odeljenja, te kako kontinuirano edukovanje svakog zaposlenog utiče na poboljšanje kvaliteta poslovanja samog preduzeća.

Biće govora i o pravilnom motivisanju zaposlenih, tako da će kroz primere polaznici kursa saznati koje sve beneficije bi oni trebalo da imaju, odnosno na koji način se olakšice za zaposlene primenjuju u praksi i kako sve to utiče na poboljšanje kako njihovog radnog učinka, tako isto i na poslovanje celokupne firme.

Predviđeno je da specijalizovana obuka i kurs - naučite da dobro investirate u HR odeljenje kompanije u završnom delu bude interaktivna, tako da će tada biti dozvoljeno prisutnima da sa profesorima i sa ostalim učesnicima diskutuju o temama, koje su im tokom edukacije bile interesantne, a koje nisu baš najbolje razumeli.

Trebalo bi da svako nakon pohađanja ovog specijalizovanog kursa može potpuno samostalno da implementira sve prezentovane tehnike i metode u svojoj matičnoj kompaniji, te da na taj način pozitivno utiče i na rad sektora ljudskih resursa i na celokupan poslovni proces konkretnog preduzeća, a nevezano za to u kojoj sferi da posluje.

Gde se i u kojim terminima organizuje stručni seminar - naučite da dobro investirate u HR odeljenje kompanije?

Uz to što nastavu mogu pohađati u celoj Srbiji, odnosno u svakom gradu u kome postoji predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford, ponuđena je i opcija da kurs i obuka - naučite da dobro investirate u HR odeljenje kompanije bude organizovan onlajn, odnosno preko interneta. Samo zato i napominjemo da od izbora svakog kandidata zavisi gde će pohađati edukaciju, a to isto se odnosi i na termine održavanja časova, kao i na ostale detalje, uzevši u obzir da je u ponudi kako grupna i poluindividualna nastava, tako isto i individualna.

Mora imati sopstveni računar apsolutno svaki prijavljeni, koji odluči online da prati predavanja, a zahteva se i da poseban tip programa na njega instalira, te da konkretnom uređaju obezbedi stabilnu vezu sa internetom. A ko god bude imao ma kakvu teškoću prilikom instalacije softvera, odnosno kada bude trebalo da pohađa časove onlajn, može kontaktirati najbližu poslovnicu institucije organizatora, te zatražiti pomoć stručnjaka, koji su zaposleni u IT sektoru.

Moraju znati svi prijavljeni da i za online i za klasičnu edukaciju važi pravilo da se mogu organizovati na jedan od tri načina, tako da upravo od njih zavisi da li će pratiti individualnu ili poluindividualnu, odnosno grupnu obuku.

Jasno je da se razlikuje broj polaznika koji treba da pohađaju svaku od njih, pa je tako organizator odredio da više kandidata bude prisutno u grupi, dok se poluindividualna obuka i kurs - naučite da dobro investirate u HR odeljenje kompanije organizuje za dvoje njih, a za samo jednog polaznika se sprovodi individualna obuka.

Međutim, postoji razlika i u načinu organizacije, a primarno vezano za to ko definiše termine održavanja časova, datum početka nastave i dinamiku po kojoj se predavanja sprovode.

Da ne bi bilo zabune, napominjemo da će kordinator za nastavu sve to odrediti prilikom organizacije grupnog kursa, dok će se dvoje ili jedan polaznik o tome dogovoriti sa zvanično ovlašćenim licem određenog predstavništva i sa profesorom, a ako odluče da pohađaju poluindividualni ili individualni tip edukacije.

Još moramo naglasiti da se ne uzimaju u obzir zahtevi polaznika, a vezano za izmene bilo čega kod grupnog seminara, ali i da taj tip nastave može početi tek nakon ispunjenja osnovnog uslova. Stvar je u tome da je organizator predvideo tačan broj polaznika u jednoj grupi, pa je zato i iznet zvaničan zahtev da se minimalan broj njih najpre prijavi u konkretnoj poslovnici, a da tek posle toga bude određeno kog datuma će obuka početi i kakvim tempom će se časovi sprovoditi, odnosno u kojim terminima.

Potrebno je istaći i to da se shodno zahtevima može organizovati i takozvani korporativni seminar - naučite da dobro investirate u HR odeljenje kompanije, a u kom slučaju određeni broj zaposlenih treba da pristupa predavanjima. Budući da je specifična ciljna grupa, to se zahtevima nadležnih u određenoj kompaniji, odnosno potrebama samih radnika maksimalno izlazi u susret. A princip organizacije te vrste edukacije je takav da se ovlašćeno lice zainteresovanog preduzeća i odabrane poslovnice institucije organizatora usaglašavaju kako oko dinamike održavanja časova i termina, tako isto i oko datuma početka korporativnog kursa. Bitno je da klijenti znaju i to da se po njihovom zahtevu korporativna obuka može organizovati i u okviru same firme, ali samo ako budu obezbeđeni propisani uslovi, sa kojima će naravno nadležni u toj kompaniji detaljno da budu upoznati.

Na koji način se kurs i obuka - naučite da dobro investirate u HR odeljenje kompanije organizuje?

Mora biti odmah posebno istaknuto da se organizuje kako korporativna obuka i kurs - naučite da dobro investirate u HR odeljenje kompanije, tako isto i nastava namenjena pojedinačnim polaznicima, odnosno fizičkim licima.

U principu se edukacija koju treba da pohađaju zaposleni organizuje isto kao i ona, kojoj pristupaju pojedinci, s tim što nastava može biti organizovana i u prostorijama zainteresovanog preduzeća. Tada naravno moraju biti ostvareni svi zahtevi, koji se odnose na opremljenost prostorija, a princip organizacije korporativna obuke je vrlo slobodan. Nadležno lice institucije organizatora će se sa direktorom određene firme, odnosno sa njenim zvanično ovlašćenog predstavnikom tada dogovoriti kako o datumu početka nastave i terminima u kojima će biti organizovani časovi, tako i o mestu održavanja, odnosno o dinamici sprovođenja predavanja.

Fizička lica imaju mogućnost izbora između grupne, individualne i poluindividualne edukacije, a Obrazovni centar Akademije Oxford svaki pomenuti tip nastave može organizovati i online i na klasičan način, kada se časovi održavaju u prostorijama određenog predstavništva.

Tačno je definisan broj osoba koje mogu pohađati grupni vid obuke. Samim tim i jeste iznet zvaničan uslov za početak grupne edukacije, tako da ona može biti organizovana tek pošto se minimalan broj ljudi u određenom predstavništvu zvanično bude prijavio. Kako termine održavanja časova, tako isto i dinamiku, ali i datum početka grupnog seminara određuje isključivo koordinator za nastavu i to one poslovnice navedene institucije, a u okviru koje je prethodno ostvaren uslov, to jest u kome je formirana grupa od najmanjeg broja polaznika. Svaki član grupe će biti propisno informisan posle toga o definisanim pravilima, a od njega se zahteva da sve to u potpunosti ispoštuje, zato što se kod tog tipa nastave ne smeju vršiti promene.

Kada je u pitanju poluindividualni ili individualni kurs i obuka - naučite da dobro investirate u HR odeljenje kompanije, poštuju se drugačija pravila, koja su mnogo bolja za polaznike. Naime, svako od njih bi tada trebalo sa osobom koja će individualnu ili poluindividualnu edukaciju voditi, kao i sa ovlašćenim licem određenog predstavništva navedene institucije, da definiše kako će se časovi odvijati. Svakako će svi oni zajedno odrediti i termine njihovog održavanja i dinamiku, ali i datum početka one vrste nastave koju izaberu da pohađaju.

Direktno u poslovnicama navedene institucije u celoj našoj zemlji se može pratiti nastava na klasičan način. A svaki polaznik koji bude odabrao tu vrstu edukacije da pohađa će biti u obavezi da bude prisutan u prethodno definisanim terminima direktno u predstavništvu institucije organizatora, a u okviru koga je pre toga izvršio prijavu, odnosno gde se zvanično upisao.

Još moramo reći i to da se kako poluindividualna i grupna, tako isto i individualna edukacija mogu pohađati preko interneta.

Sopstveni računar mora da poseduje svaki pojedinac, koga interesuje online kurs i obuka - naučite da dobro investirate u HR odeljenje kompanije. A pre početka edukacije tog tipa, on mora na svoj kompjuter da instalira softver, koji će mu omogućiti da prati predavanja. Isto tako se od njega očekuje i da u prostoru, iz koga odluči časove da pohađa ima kvalitetnu internet vezu, kako ne bi dolazilo ni do kakvog prekida tokom praćenja časova. Bitno je istaći i to da su u svakoj poslovnici ove institucije zaposleni i brojni IT stručnjaci, tako da će oni pomoći svakom polazniku, koji ne bude bio u mogućnosti da instalira tu vrstu programa samostalno.

Koliko bi trebalo da traje ukupno stručna obuka i kurs - naučite da dobro investirate u HR odeljenje kompanije?

Svi koji se odluče da pohađaju grupni tip nastave će saznati ranije koliko je predviđeno da ona traje, uzevši u obzir da institucija organizatora samo u tom slučaju donosi odluku o tome, ali određuje i datum početka i termine održavanja časova.

Podrazumeva se da će tačan raspored časova dobiti članovi određene grupe odmah pošto se bude ostvario glavni zahtev za početak, to jest nakon što se grupa od četvoro kandidata najmanje u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford bude oformila.

Detaljne informacije o tome koliko će trajati bilo poluindividualna obuka, bilo individualna će biti dostupne tek nakon što te detalje bude pojedinačni polaznik definisao zajedno sa predavačem, odnosno sa ovlašćenim licem izabranog predstavništva ove institucije.

A fleksibilan je i princip prema kome se organizuje korporativni kurs i obuka - naučite da dobro investirate u HR odeljenje kompanije, tako da podatke o trajanju nastave zaposleni dobijaju pošto ih budu njihovi nadređeni definisali sa nadležnima u instituciji organizatora, s tim da će sa njima zajedno da se usaglase i oko mesta održavanja nastave, termina sprovođenja časova i datuma početka.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da dobro investirate u HR odeljenje kompanije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje