Kurs i obuka - naučite da formirate tim i upravljate njegovim radom

Preporučeno je da HR menadžeri, to jest svi koji su zaduženi za ljudske resurse u kompanijama privatnog i javnog sektora uzmu učešće u nastavi koju će obuhvatiti stručna obuka i kurs - naučite da formirate tim i upravljate njegovim radom. Ovaj program namenjen je i svima koji u okviru svojih kompanija zauzimaju upravljačke pozicije i donose odluke u vezi sa osobljem, a u prvom redu menadžerima i osobama zaduženim za organizaciju timova, takozvani timbilding (teambuilding). Poslovne veštine koje će se uvežbavati tokom navedenog seminara pomoći će i svim zaposlenim ljudima da unaprede odnose sa drugima i doprinesu uspešnosti svoga rada.

Oni koji žele da pohađaju naznačenu edukaciju moraju pre toga da prođu najpre kroz proceduru prijave, kada treba ovlašćenom licu da daju svoje lične podatke, odnosno ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Pomenuti postupak mogu da obave u najbližem predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, da pošalju poruku odgovarajućeg sadržaja na mejl adresu organizatora ili da se jednostavno jave telefonom na broj određene poslovnice. Kada se završi registracija prijavljenih, sprovodi se zvanični upis na obuku, kome su oni dužni lično da prisustvuju i da tada nadležnom službeniku predaju dokumenta koja će im prethodno biti tačno navedena. Osim toga, blagovremeno će biti naravno informisani i o tačnoj lokaciji na kojoj će se odvijati upisna procedura, kao i o datumu i satnici njenog sprovođenja.

Prilikom upisa polaznici će biti obavezni da se izjasne i o načinu na koji žele da prate nastavu, budući da je u ponudi nekoliko opcija. Kandidati koji su prijavljeni kao fizička lica mogu da biraju između klasičnih časova, a za njih takođe može da se sprovede i online kurs i obuka - naučite da formirate tim i upravljate njegovim radom. Ukoliko se opredele za prvu varijantu, moraće da na časove dolaze prema definisanom rasporedu u odgovarajuću poslovnicu navedene institucije, a u slučaju da žele da rade preko interneta, imaće obavezu da blagovremeno na svoje računare instaliraju namenski softver. Taj informatički zadatak nije posebno težak, te se veruje da većina kandidata može da ga obavi samostalno, ali je u svakom slučaju za sve koji se ne budu snašli u svakom predstavništvu organizatora obezbeđena adekvatna tehnička podrška.


Osim pomenutog izbora, pojedinačni polaznici mogu da odrede i svoje socijalno okruženje tokom nastave, te tako onih koji žele da se obučavaju odvojeno od ostalih mogu da se odluče za individualni kurs i da budu jedini koje će ovlašćeni stručnjak podučavati. Takvo radno okruženje je vrlo podsticajno za efikasno postizanje predviđenih ciljeva, budući da profesor može vrlo jasno da sagleda mogućnosti, predznanje i brzinu kojom dotični kandidat usvaja informacije, te da u skladu sa tim osmisli i organizuje svoj predavački rad. Posebna prednost ovakvog modela rada ogleda se u činjenici da polaznik može maksimalno da utiče na raspored po kome će se odvijati kurs, budući da će mu biti dozvoljeno da pre početka nastave navede kada želi da edukacija startuje, te koji termini i učestalost održavanja časova se najbolje uklapaju u njegov ustaljeni životni ritam. Da bi se taj predlog prihvatio, moraju svakako da ga odobre ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u datoj poslovnici naznačene institucije.

U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni seminar - naučite da formirate tim i upravljate njegovim radom, kada nadležni stručnjak podučava dvoje polaznika. To je zapravo najjednostavniji oblik grupnog rada u kome svaki pojedinac podjednako dolazi do izražaja, a uzevši u obzir relativno mali broj osoba koje učestvuju u ovom obrazovnom procesu, moguće je napraviti raspored rada koji će svima da odgovara. Prijavljeni će se tako u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kao i oko datuma početka seminara dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije.

Kandidati koji najbolje funkcionišu u društvu drugih osoba mogu da se opredele za grupnu nastavu i da časove pohađaju zajedno sa još minimum troje, a najviše sedmoro ostalih polaznika. Ovaj broj osoba ocenjen je kao najbolji za uspostavljanje kvalitetne interakcije među članovima grupe i omogućavanje svakom od njih da ostvari predviđeni napredak i dovoljno se istakne u nastavnom procesu. Osobe koje se opredele za ovaj pristup treba da znaju da će biti obavezne da prihvate termine i dinamiku rada koje bude odredio koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora i da neće imati nikakvu priliku da odlučuju u vezi sa vremenom i ritmom sprovođenja časova, kao ni što se tiče datuma startovanja celokupnog programa.

Kada se na nastavu prijave radnici nekog preduzeća, sprovodi se korporativna obuka i kurs - naučite da formirate tim i upravljate njegovim radom. Predavanja za ove polaznike mogu da se odvijaju online, ali i na klasičan način, kada će oni moći da biraju između nekoliko lokacija. Na raspolaganju su im moderno opremljene prostorije najbližeg predstavništva navedene institucije, adekvatni prostor u okviru firme za koju rade, ali i svako drugo mesto na kome postoje zadovoljavajuće tehničke mogućnosti za odvijanje obrazovnog procesa. U vezi sa odabranim prostorom za sprovođenje časova, kao i oko termina i ritma održavanja nastave, te datuma za početak edukacije dogovoriće se ovlašćeni reprezent konkretne kompanije i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.Čime se bavi kurs i obuka - naučite da formirate tim i upravljate njegovim radom?

Ljudi su društvena bića i imaju potrebu da se u svim segmentima svog života i delovanja na neki način udružuju. Stoga će specijalizovani seminar - naučite da formirate tim i upravljate njegovim radom početi definisanjem ovakvih skupina u radnom okruženju, te će ovlašćeni predavači navesti da je u pitanju relativno mali broj osoba čije su veštine i znanja tako uklopljeni da funkcionišu u svrhu postizanja zajedničkog cilja. Prisutni će biti upoznati sa najvažnijim elementima tima, odnosno sa tim bilderima, liderima, to jest onima koji imaju zadatak da koordiniraju rad članova, implementatorima, izvođačima, evaluatorima i realizatorima.

Nakon toga ovlašćeni stručnjaci će govoriti o potrebi izgradnje tima, to jest o timbildingu u svakoj savremenoj uspešnoj firmi, koji se koristi kao sredstvo razvijanja osećaja za saradnju među kolegama, ali i za formiranje osećaja pripadnosti određenoj kompaniji. Napomenuće, takođe koje se sve aktivnosti u tom cilju preduzimaju, te na koje se načine mogu poboljšati međuljudski odnosi kako bi se postigao uspeh u poslovanju. Kandidati će saznati da se složnom ekipom u biznisu mogu ostvariti gotovo svi željeni rezultati putem poboljšanja komunikacije, boljeg razumevanja članova grupe, povećanja njihove motivacije, razumevanja zajedničkih ciljeva, povećanja produktivnosti i bolje saradnje unutar preduzeća. Tako zaposleni postaju lojalniji svojoj firmi, shvataju učinak svake osobe koja u njoj radi, prihvataju pozitivne i negativne osobine svojih kolega, pa kompanija postaje prijatno mesto za obavljanje poslovnih dužnosti.

Dok se odvija obuka i kurs - naučite da formirate tim i upravljate njegovim radom, prisutni će biti upoznati i sa fazama u razvoju ovakve ekipe zaposlenih. Profesori će najpre govoriti o etapi formiranja, to jest o periodu kada se grupa konstituiše, a njeni članovi upućuju u prihvatljivi vid ponašanja i obaveze koje ih očekuju. Članovi treba da usvoje i nauče svoje nove uloge, a u tome će im pre svega pomagati vođa tima tako što će uspostavljati aktivnu komunikaciju. Struktura grupe još nije čvrsto formirana, te treba biti posebno obazriv u razvijanju interpersonalnih relacija. Zatim će predavači predstaviti fazu krize, koju karakteriše izvesni otpor članova grupe, težnja za samoisticanjem i sumnja u opravdanost i ostvarivost zacrtanih ciljeva. Napomenuće da se često dešava da tada dođe do sukoba između pojedinaca koji čine tim, do kašnjenja u izvršavanju zadataka i uopštenog pada motivacije. Nadležni stručnjaci će navesti prisutnima određene savete u vezi sa postupanjem vođe tima u ovoj fazi, te će između ostalog objasniti da je neophodno da on kontroliše svoje emocije, izbegava sukobe i da zakaže sastanak na kome će nastojati da predstavi svoje viđenje konkretnog timskog rada. Kandidati će biti upoznati i sa najdelotvornijim načinima prevazilaženja ovakvih situacija i uspostavljanja poverenja, kako prema lideru, tako i između članova date ekipe.

Nakon toga će biti reči o fazi normalizacije, kada saradnja u okviru tima dolazi na zadovoljavajući nivo, uspešno se usklađuju različitosti i svi ravnopravno učestvuju u procesu realizacije planiranih zadataka. Sada tim već može da izgradi sopstveni stil rada, članovi poštuju određenu dinamiku, preuzimaju odgovornosti i izražavaju zadovoljavajući nivo odanosti ekipi, što dovodi do napretka i prelaska u završnu etapu, koja je definisana kao stvaralačka ili faza pune efektivnosti. Sada se struktura grupe koristi u punom obimu i ona je sasvim osposobljena za ostvarivanje zadatih ciljeva. Motivacija svih članova je na visokom nivou, a tim je spreman za najsloženije zadatke.

Profesori će, međutim ipak napomenuti da čak i u poslednjoj fazi razvoja tima lider ne sme da se u potpunosti opusti, već da u svakom trenutku mora da bude spreman da adekvatno reaguje ukoliko se ponovo jave teškoće u funkcionisanju grupe. On uvek mora da bude spreman da odgovori na svaki izazov, pa će uz to polaznici saznati i na koji način se bira vođa tima, te kakve sve zadatke on mora da izvrši kako bi opravdao svoju odgovornu poziciju.

Na narednim predavanjima koja uključuje kurs i obuka - naučite da formirate tim i upravljate njegovim radom biće reči o metodama timskog odlučivanja, te će predavači objasniti da diktatorstvo podrazumeva da vođa tima sam donosi odluke, da nametanje predstavlja odlučivanje na koje pojedinac primorava ostale pod pretnjom sukobom, te da samoautorizovana odluka odslikava situaciju kada određeni član tima sam sebi delegira ovlašćenje za odlučivanje. Osim toga, uputiće kandidate u mogućnost da dva člana na osnovu međusobnog dogovora nametnu određenu odluku timu, te da to uradi nekoliko njih u tajnoj koaliciji, a pomenuće i glasanje, kompromis i konsenzus, koji predstavlja najbolji način odlučivanja u okviru poslovnih ekipa.

Polaznici će potom biti upoznati sa adekvatnim motivisanjem članova tima, te će im biti objašnjeno koje sve potrebe u tom smislu treba da budu zadovoljene. Između ostalog, biće reči o uključivanju svih članova u aktivnosti, uvažavanju njihovih potreba i ličnih karakteristika, uspostavljenju međusobnog poverenja, obezbeđivanju adekvatne obuke i preciznom definisanju postavljenih zadataka, te o nagrađivanju inicijative, negovanju nezavisnosti i samostalnosti i davanju priznanja za postignute ciljeve. Kandidati će saznati i kako se uspešno rešavaju konflikti u okviru tima, te koje sve aktivnosti treba preduzeti kako bi se njihovo nastajanje na vreme sprečilo.

Na kraju edukacije, kroz navođenje primera iz realnog poslovanja, prisutni će saznati šta je zapravo to što jedan tim čini uspešnim i kako se očekivani nivo funkcionisanja postiže. Tako će biti osposobljeni da u praksi preduzimaju odgovarajuće poteze kako bi svojoj ekipi osigurali kvalitetan rad, efikasno ostvarivanje ciljeva i želju da se istupa kao celina.

Kada i gde se odvija seminar - naučite da formirate tim i upravljate njegovim radom?

Osobe koje su na edukaciju prijavljene u statusu radnika nekog preduzeća radiće prema rasporedu koji budu sporazumno odredili zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije. Ova službena lica će, dakle definisati kada tačno počinje korporativna obuka i kurs - naučite da formirate tim i upravljate njegovim radom, ali i u koliko sati i kojim danima će ovi polaznici imati predavanja, bez obzira na to da li se opredele za online ili klasičnu edukaciju. Treba, međutim istaći da će svi koji budu želeli da nastavu prate uživo moći i da odaberu lokaciju na koji će se to dešavati, odnosno moći će da biraju između prostorija najbližeg predstavništva organizatora, odgovarajućeg prostora u firmi za koju rade ili neke druge lokacije, pod uslovom da tamo ima zadovoljavajućih tehničkih mogućnosti za sprovođenje nastave.

Pojedinačni kandidati imaju na raspolaganju grupnu, individualnu i poluindividualnu edukaciju, tako da će oni koji se opredele za zajednički rad sa još nekoliko polaznika morati da se prilagode rasporedu koji unapred bude utvrdio koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije. Oni, dakle neće ni na koji način moći da utiču na datum početka grupnog seminara niti na termine i ritam održavanja časova. Na ovaj način predavanjima istovremeno može da prisustvuje najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika i ta veličina grupe mora biti strogo poštovana, jer predstavlja važan uslov njenog uspešnog funkcionisanja.

Polaznicima koji smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu samostalnim radom namenjen je individualni kurs i obuka - naučite da formirate tim i upravljate njegovim radom. Budući da se oni edukuju odvojeno od ostalih, u velikoj meri mogu da utiču na raspored po kome će se raditi, to jest da preciziraju koji im datum za startovanje seminara odgovara, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. U vezi sa tim kandidati će morati, međutim da se dogovore i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, pošto svi učesnici u obrazovnom procesu moraju biti upoznati i saglasni sa pojedinostima sprovođenja nastave. Kandidati koji odaberu ovakav pristup imaće i mogućnost da aktivno komuniciraju sa svojim profesorom i na taj način dobijaju brzu povratnu informaciju o ispravnosti svojih stavova, te da jasno sagledaju koliko su napredovali.

Poluindividualna edukacija sprovodi se prema rasporedu koji zajednički definišu sami kandidati, ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici navedene obrazovne institucije. Oni će se, dakle dogovoriti kada edukacija startuje, te kojim danima i u koliko sati će se odvijati predavanja, pa će na taj način dvoje polaznika koji se edukuju na ovakav način moći da se bolje organizuju i nove obaveze lakše uklope u svoj ustaljeni životni ritam.

Nezavisno od toga da li se obučavaju u paru, pojedinačno ili u grupi, ovi kandidati mogu nastavu da prate na klasični način i da na časove dolaze u određeno vreme u najbliže predstavništvo organizatora. Za njih, takođe može biti sproveden i online seminar - naučite da formirate tim i upravljate njegovim radom, kada predavanja pohađaju preko interneta. U tu svrhu su, međutim obavezni da pre početka sprovođenja nastave na svoje računare instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što predstavlja relativno jednostavan postupak. Većina polaznika uspe ovo da obavi bez ičije pomoći, pošto im budu date sve potrebne smernice, ali je organizator svakako ostavio mogućnost kontakta sa IT stručnjacima zaposlenim u svakom predstavništvu navedene institucije za sve one kojima bude potrebna pomoć i tehnička podrška.

Kako se sprovodi obuka i kurs - naučite da formirate stručni tim i upravljate njegovim radom?

Polaznici koji budu želeli da se edukuju odvojeno od ostalih i dobiju maksimalnu posvećenost nadležnog predavača mogu da traže da se za njih organizuje individualni kurs i obuka - naučite da formirate tim i upravljate njegovim radom. U toj situaciji moći će da napreduju sopstvenim ritmom i nove informacije usvajaju na način koji im najviše odgovara, budući da će ovlašćeni predavač nastojati da u skladu sa tim organizuje čitav nastavni proces. Ovi kandidati će dobiti priliku da navedu kada im odgovara da edukacije startuje, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove, a ukoliko to prihvate njihov profesor i ovlašćeni predstavnik organizatora, raspored će biti usvojen i koristiće se sve vreme sprovođenja programa.

Oni koji budu pohađali poluindividualnu edukaciju radiće u paru, to jest zajedno sa još jednim kandidatom i moći da u velikoj meri utiču na raspored po kome će se odvijati predavanja. U vezi sa terminima i učestalošću sprovođenja časova, kao i oko datuma za startovanje celokupnog programa ovi polaznici će se dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim koordinatorom u instituciji organizatora.

Osobe kojima odgovara da rade u društvu mogu da odaberu grupni seminar - naučite da formirate tim i upravljate njegovim radom. One, međutim moraju da znaju da će u nekim situacijama biti prinuđene da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne formira, budući da je za to neophodno da bude ispunjen uslov od najmanje četvoro prijavljenih polaznika. Takođe je naznačeno da grupa ne može imati više od osmoro članova jer bi tada mogao da bude ugrožen kvalitet obrazovnog rada. Ovi polaznici će morati da se pridržavaju rasporeda koji za njih bude odredio koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije i ni na koji način neće moći da utiču na vreme početka obuke, kao ni na dane i termine za sprovođenje časova.

Za bilo koji od pomenutih model rada da se opredele pojedinačni polaznici mogu nastavu da prate preko interneta, odnosno da se edukuju online. U tu svrhu su, međutim obavezni da, pre početka predavanja na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera za šta će im biti pružena sva potrebna uputstva. Ako to ne uspeju da obave samostalno, svakoga dana tokom radnog vremena mogu da se obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora. Na raspolaganju im je, takođe i klasična nastava, kada će na časove morati da dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije, prema rasporedu koji bude saopšten.

U slučaju da je potrebno edukovati zaposleni u određenom preduzeću, sprovešće se korporativna obuka i kurs - naučite da formirate tim i upravljate njegovim radom. Tada kandidati mogu da rade online ili na klasičan način, s tim što će oni koji se opredele za drugu varijantu moći predavanja da prate u najbližem predstavništvu navedene institucije, u okviru svog radnog prostora ili na nekoj trećoj lokaciji koju odaberu, pod uslovom da tamo može da se radi na zadovoljavajući način. Datum početka njihove edukacije, termine i učestalost održavanja časova sporazumno će odrediti osoba koju je za to ovlastila konkretna kompanija i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko traje kurs i obuka - naučite da formirate tim i upravljate njegovim radom?

Ukupan nastavni fond za ovu edukaciju iznosi 8 školskih časova, odnosno 360 minuta, a planirano je da se predavanja u trajanju od po 90 minuta održavaju tokom 4 dana.

Ovaj tempo rada važi, međutim samo za grupni seminar - naučite da formirate tim i upravljate njegovim radom, pošto tada termine i učestalost održavanja časova određuje samo koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora.

Kandidati koji budu pratili korporativnu nastavu takođe će imati 8 časova, ali će njihov raspored zavisiti od dogovora između zvaničnog reprezenta firme u kojoj su zaposleni i koordinatora za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Osobe čiji izbor bude individualna obuka i kurs - naučite da formirate tim i upravljate njegovim radom, kao i oni koji se budu obučavali u paru imaće isti broj časova, ali ne obavezno i takav raspored, budući da će se u vezi sa tim dogovarati sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da formirate tim i upravljate njegovim radom"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje