Kurs i obuka - naučite da kontrolišete zaposlene bez povrede njihovih prava

Iako se može reći da je specijalizovani kurs i obuka - naučite da kontrolišete zaposlene bez povrede njihovih prava namenjen apsolutno svakome, kome je ta tema zanimljiva, moramo naglasiti da se preporučuje da edukaciju pohađaju upravo oni stručnjaci, koji vode odeljenje ljudskih resursa, kao i oni koji se nalaze na čelu pravnih službi ma kog preduzeća. Poželjno je da sa tom temom budu upoznati i direktori kompanija, odnosno njihovi vlasnici, te svi oni koju su na visokim menadžerskim pozicijama zaposleni.

Nastava se organizuje kako u formi takozvane korporativne, tako isto i za sve one pojedince, koji su za njeno praćenje zainteresovani.

Bitno je da pojedinačni polaznici najpre izvrše prijavu za praćenje ove specijalizovane obuke, a njihova obaveza je posle toga i da se upišu.


Zahteva se da prilikom prijavljivanja dostave osnovne podatke, odnosno kako ime i prezime, te datum rođenja, tako isto i kontakt informacije, a primarno broj telefona. Sve njih mogu poslati ili na elektronsku adresu jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford ili ih navesti prilikom telefonskog kontakta sa zaposlenima u konkretnom predstavništvu, a naravno mogu doći i lično, kako bi izvršili prijavu.

Nedugo nakon toga će dobiti tačna obaveštenja od nadležnih o dokumentima, koja su obavezni da pripreme i donesu prilikom upisa, uzevši u obzir da je neophodno i njihovo lično prisustvo.

Što se tiče edukacije koja je namenjena pojedinačnim polaznicima, ona se može organizovati i u poslovnicama pomenute institucije i preko interneta, a svakako je otvorena mogućnost da bude sproveden individualni, grupni i poluindividualni seminar - naučite da kontrolišete zaposlene bez povrede njihovih prava.Između svih ponuđenih opcija će se opredeliti prijavljeni, a tek u skladu sa tim će mu biti i na raspolaganju informacije o svim detaljima koji se odnose na princip sprovođenja odabrane vrste edukacije.

Najpre da naglasimo da se pod pojmom klasična nastava smatra ona, koju pojedinci pohađaju direktno u poslovnici, a bez obzira u kom gradu da se ona nalazi.

Varijanta koja je, takođe ponuđena podrazumeva da se specijalizovana obuka i kurs - naučite da kontrolišete zaposlene bez povrede njihovih prava prati online, što znači da joj polaznik može pristupati sa bilo kog mesta, uzevši u obzir da se ona odvija preko njegovog računara. Uslov za pohađanje tog tipa edukacije, svakako je vezan za posedovanje kompjutera, a potrebno je i da konkretni uređaj ima što bolju vezu sa internetom, jer je to vrlo važno za kvalitet nastave. S obzirom na to da je neophodno instalirati i određeni softver, naglašavamo da kandidati imaju pravo da se obrate stručnjacima najbliže poslovnice, a ukoliko im bude bila neophodna pomoć prilikom instalacije.

Dakle, oba tipa kursa se mogu pohađati na jedan od tri načina, tako da svaki polaznik bira hoće li časove pratiti samostalno, u paru ili u grupi. Istovetan je način na koji se sprovodi nastava za jednog i za dvoje polaznika istovremeno, tako da bi trebalo u tom slučaju svaki polaznik da se dogovori kako će se časovi odvijati i to sa koordinatorom za nastavu, nadležnim u jednoj od poslovnica i sa predavačem. Svakako će oni definisati prvo datum početka obuke, a posle toga se usaglasiti i oko termina i dinamike održavanja časova.

Tačno određeni broj polaznika u jednoj grupi povlači za sobom zahtev da se dovoljan broj njih u jednom predstavništvu i prijavi, a kako bi predavanja mogla da počnu. Posle prijave minimalnog broja polaznika, a bez obzira da li ih interesuje grupna nastava koja se sprovodi na klasičan način ili onlajn, oni će od strane koordinatora dobiti obaveštenja o terminima njenog održavanja, zatim o dinamici i o datumu početka. Ističemo da samo ovlašćeno lice konkretnog predstavništva institucije organizatora ima pravo da odredi sve to, a kandidati jednostavno moraju da se toga maksimalno pridržavaju, pošto se nikakve promene po njihovom zahtevu ne smeju izvršiti.

Konkretna institucija sprovodi i onaj tip edukacije, koji je isključivo namenjen licima zaposlenim u nekoj kompaniji, a na prilično slobodan način se korporativni kurs i obuka - naučite da kontrolišete zaposlene bez povrede njihovih prava organizuje. Naime, ovlašćeno lice zainteresovanog preduzeća i stručnjak, koji poseduje nadležnost za taj segment u instituciji organizatora bi trebalo da preciziraju i kako će tačno radnici predavanja da prate. A ustvari to znači da će se oni usaglasiti ne samo oko termina održavanja i datuma početka, odnosno trajanja, već i oko mesta njihovog sprovođenja, uzevši u obzir da je to ujedno i jedina vrsta obuke kod koje je moguće da se ono promeni. Da pojednostavimo, samo ako prostorije u određenoj firmi zadovoljavaju propisane standarde, sa kojima će naravno klijent biti upoznat, njegovi radnici će moći časove tamo da prate.

Čime se bavi stručni seminar - naučite da kontrolišete zaposlene bez povrede njihovih prava?

Budući da je vrlo važno voditi računa o pravima radno angažovanih, a ujedno je bitno i da poslodavac bude u toku sa načinom na koji svako od zaposlenih obavlja svoj posao, svakako je neophodno da bude izvršena adekvatna kontrola. A da bi ona mogla uz maksimalno poštovanje zakona da bude sprovedena, biće neophodno da nadležni nauče na koji način zaista mogu da proveravaju svoje radnike, a da ujedno ne povrede njihova prava, to jest da ne prekrše zakon.

Podrazumeva se da će predavači ovoj, inače izuzetno osetljivoj temi posvetiti adekvatnu pažnju, a prvenstveno je predviđeno da stručna obuka i kurs - naučite da kontrolišete zaposlene bez povrede njihovih prava obezbedi polaznicima adekvatna znanja iz konkretne oblasti.

Uvodno predavanje će biti posvećeno predstavljanju aktuelnog zakona, kojim je konkretna oblast regulisana, te će predavači uz brojne primere objasniti polaznicima i kako se u praksi on mora primenjivati, a da zaista prava zaposlenih ne bi bila prekršena, odnosno da poslodavac ne bi morao da snosi odgovornost.

Kao osnovni vid kontrole se navodi video nadzor, tako da će predavači prvo o njemu i govoriti. Pored ostalog će objasniti prisutnima u kojim slučajevima se ta vrsta kontrole može i sme izvršiti, odnosno na koji način mora biti postavljen sistem video nadzora, a da ne bi došlo do kršenja zakona. Svakako će im govoriti i o tome da li određeni snimak, na kojem se može uočiti eventualno kršenje zakona ili zloupotreba od strane zaposlenog, sme da bude korišćen kao dokazni materijal u potencijalnom sudskom postupku.

Takođe će profesori govoriti i o tome u kojoj meri je dozvoljeno da se kontroliše komunikacija radnika, a kako sa aspekta poslovne, tako isto i privatne. A biće reči i o zakonskim aspektima, koji se odnose na kontrolu dostupnih uređaja, kako bi se izvršila adekvatna provera nečijeg radnog učinka.

Isto tako će specijalizovani kurs i obuka - naučite da kontrolišete zaposlene bez povrede njihovih prava omogućiti polaznicima da imaju uvid u pažljivo odabrane primere, a na osnovu kojih će saznati šta sve mora ugovor o radu da sadrži, da bi bio pravno validan i da ujedno poslodavac može biti informisan o tome da li zaposleni krši svoja ovlašćenja ili ne.

Naročita pažnja će biti usmerena na kontrolu pristupa radnom mestu, tako da će polaznici saznati i kako je postupak kontrole u tom segmentu pravno regulisan.

Budući da poslodavac nekada ima potrebu da proveri svoje radnike, a kroz njihove lične profile, koje imaju možda otvorene na različitim društvenim mrežama, nastavnim programom ove edukacije je takođe predviđeno da i toj temi adekvatna pažnja bude posvećena. Zapravo će specijalizovani seminar - naučite da kontrolišete zaposlene bez povrede njihovih prava omogućiti kandidatima da saznaju kako je pravno regulisana ta vrsta provere, da ne bi došlo do eventualnog kršenja zakona u praksi.

U skladu sa aktuelnim nastavnim planom i programom, završni deo ove specijalizovane obuke će se baviti temom koja se odnosi na obaveze poslodavca, a primarno na njegovu odgovornost prema radnicima.

Predavači će dozvoliti prisutnima i da postavljaju pitanja, odnosno da učestvuju u diskusijama, koje su takođe ovom edukacijom obuhvaćene. Na taj način će oni imati mogućnost da saznaju sve što žele, a vezano za konkretnu temu, tako da se očekuje i da u kasnijem radu sasvim sigurno neće kršiti zakon, a istovremeno će moći da izvrše adekvatnu kontrolu svojih radnika.

Kada i gde se kurs i obuka - naučite da kontrolišete zaposlene bez povrede njihovih prava organizuje?

Osnovni uslov koji mora biti ispoštovan, da bi pojedinac imao na raspolaganju informacije o tome u kojim tačno terminima se stručni seminar - naučite da kontrolišete zaposlene bez povrede njihovih prava organizuje, odnosno na kom mestu, jeste donošenje odluke o tome koji od ponuđenih tipova edukacija mu najviše odgovara da pohađa.

Ističemo da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost praćenja nastave u paru, potom u formi grupne ili individualne nastave, a svaka od njih se može pohađati ili prema pravilima klasične ili online obuke.

Pojedinac koji bude izabrao časove da prati potpuno samostalno će automatski imati dozvolu i da definiše princip sprovođenja direktno sa nadležnim licima u izabranoj poslovnici, odnosno sa koordinatorom za nastavu i sa profesorom. Osim što će odrediti tačan datum početka individualne edukacije, oni će precizirati i njeno trajanje, to jest dogovoriće se oko toga kakvom dinamikom će časovi biti organizovani i svakako će definisati termine. Na potpuno isti način se održava i poluindividualna obuka i kurs - naučite da kontrolišete zaposlene bez povrede njihovih prava, s tim što u tom slučaju predavanja prate dve osobe istovremeno.

Mnogo je složeniji i strožiji princip koji se primenjuje prilikom sprovođenja edukacije za grupu polaznika, zato što sve detalje koji su prethodno pomenuti određuje zvanično ovlašćeno lice jedne od poslovnica institucije organizatora. Takođe, postoji ograničenje vezano za datum početka nastave u grupi, zato što je iznet prvo zvaničan zahtev za formiranjem jedne grupe. Da bi to moglo da bude ispunjeno, neophodno je minimalan broj polaznika da se prijavi, a organizator je predvideo prisustvo maksimalan broj kandidata u okviru jedne grupe. Kako je u pitanju prilično strog način organizacije, to se ne uzimaju u obzir zahtevi polaznika za promenom ma kog segmenta.

Nakon što izabere između ova tri tipa edukacije, svaki prijavljeni treba da odluči i gde će nastavu pohađati, to jest da li će to učiniti sa bilo koje lokacije, a preko računara ili direktno u poslovnici organizatora.

Ko god se bude opredelio da časovima pristupa onlajn će, naravno morati to da učini preko sopstvenog kompjutera, a biće neophodno da ima i odličnu konekciju sa internetom i da na taj uređaj instalira predviđeni softver. Napominjemo da sam postupak instalacije nije baš komplikovan, ali ako bude bilo potrebno, polazniku će biti pružena i neophodna pomoć stručnjaka, koji se nalaze u timu za tehničku podršku svakog predstavništva navedene institucije.

Nastava koju bi trebalo da pohađaju zaposleni, pruža priliku njihovim nadređenima da se dogovore sa organizatorom o svemu. Preciznije rečeno, korporativni kurs i obuka - naučite da kontrolišete zaposlene bez povrede njihovih prava se odvija u onim terminima, kao i prema dinamici koju će prethodno da definišu ovlašćena lica i poslovnice organizatora i same kompanije. Naravno, predviđeno je da se oni dogovore i oko tačnog datuma početka, a može biti ostvaren i zahtev klijenta za promenom mesta održavanja. Posebno naglašavamo da se to dozvoljava samo kod korporativnog kursa, a pod uslovom da su prostorije u okviru određene firme propisno opremljene.

Na koji način se sprovodi seminar - naučite da kontrolišete zaposlene bez povrede njihovih prava?

U principu se može reći da način na koji se specijalizovana obuka i kurs - naučite da kontrolišete zaposlene bez povrede njihovih prava organizuje, najpre ide na ruku polaznicima, zato što oni imaju pravo da odluče koja od ponuđenih opcija u potpunosti može njihove zahteve da zadovolji. Pod tim mislimo na činjenicu da se ova edukacija može pohađati onlajn i na uobičajen način, a svaka od njih se organizuje kako za grupu polaznika, tako i u formi poluindividualne i individualne nastave.

Obavezan je dolazak u predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford, a ukoliko kandidat odluči na klasičan način predavanja da pohađa. U zavisnosti od toga da li nastavu želi da prati samostalno, u paru ili u grupi će zavisiti i u kojim terminima je neophodno da bude prisutan, odnosno kada će se časovi odvijati.

Za onu vrstu edukacije, koja se prati onlajn se, svakako zahteva posedovanje kompjutera, s tim što će svaki polaznik na njega imati obavezu i da instalira posebni softver, a koji će koristiti zarad praćenja nastave. Svi detalji vezano za način na koji se sprovodi online seminar - naučite da kontrolišete zaposlene bez povrede njihovih prava će biti dostupni pojedincima, a na raspolaganju im je i usluga stručne tehničke podrške, ukoliko se jave bilo kakvi problemi tokom postupka instalacije tog softvera.

Dok više osoba ima pravo da prati nastavu u grupi, dvoje kandidata pristupa poluindividualnoj, a samo jedna osoba pohađa individualnu nastavu. Nakon što bude doneo odluku o tome koja od ponuđenih varijanti mu najviše odgovara, svaki prijavljeni će biti precizno informisan i o načinu njenog sprovođenja.

Uopšteno govoreći, najrigorozniji je princip koji se primenjuje prilikom organizacije nastave za grupu polaznika, dok je mnogo slobodniji onaj koji se poštuje kada se pristupa individualnoj ili poluindividualnoj edukaciji.

Osnovna razlika je u tome što je predviđeno da ovlašćeno lice institucije organizatora odredi kog datuma će početi grupni kurs i obuka - naučite da kontrolišete zaposlene bez povrede njihovih prava, zatim u kojim će terminima članovi te grupe predavanja da pohađaju i u skladu sa kakvom dinamikom, dok sve to kod poluindividualne i individualne nastave definišu zajedno prijavljeni kandidat, zatim njegov profesor i naravno, koordinator za nastavu i to u onom predstavništvu pomenute institucije, u kome se on pre toga zvanično bude upisao. Postoji još jedna vrlo važna informacija, a vezana je upravo za praćenje nastave u grupi, zato što ona ne može početi dok jedini uslov ne bude bio ostvaren. Radi se o tome da je iznet zahtev za formiranjem grupe, a koja može imati najmanji broj članova, pa u najkraćem mogućem roku nakon toga ovlašćeno lice određene poslovnice treba sve prethodno navedene segmente i da definiše. Još moramo napomenuti da čak i ukoliko član jedne grupe bude zahtevao da se nešto od svega toga izmeni, taj zahtev neće biti ispunjen, a samo za to što princip organizacije ne podrazumeva i promene.

Kod one edukacije koju treba radnici neke kompanije da pohađaju se primenjuju, isto tako relativno fleksibilna pravila, koja podrazumevaju da vlasnik te firme određuje kako će zaposleni časove pohađati, odnosno oko toga se usaglašava sa nadležnim licem onog predstavništva institucije organizatora, koje prethodno bude i kontaktirao. Uz to što je neophodno da se oni usaglase oko datuma početka korporativne obuke, važno je da definišu i trajanje, kao i termine, ali i da preciziraju na kom tačno mestu će radnici časove da pohađaju. Pod tim mislimo da je dozvoljeno korporativni kurs organizovati prema prethodno opisanim principima, odnosno online i u poslovnicama pomenute institucije, ali samo taj tip nastave može biti sproveden i u okviru prostorija zainteresovanog preduzeća, kada se klijent obaveštava o tome šta sve izabrani prostor neizostavno mora da sadrži, kako bi njegovi zaposleni mogli bez ikakvih smetnji predavanja da pohađaju.

Koliko će dana da traje obuka i kurs - naučite da kontrolišete zaposlene bez povrede njihovih prava?

Ako postoji interesovanje za sprovođenjem korporativna obuke, princip organizacije predviđa da će se vlasnik zainteresovane firme i koordinator za nastavu predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford tom prilikom, između ostalog dogovoriti i u skladu sa kakvom dinamikom će taj broj sati biti raspoređen, odnosno koliko će dana ukupno korporativni kurs da traje.

Vrlo se sličan princip primenjuje i kada se organizuje nastava za pojedinačne polaznike, a u formi individualne ili poluindividualne, tako da pojedinci i informacije o trajanju dobijaju, zapravo nakon dogovora sa predavačem i ovlašćenim licem jedne od poslovnica organizatora.

Jedino kada se sprovodi grupni kurs i obuka - naučite da kontrolišete zaposlene bez povrede njihovih prava postoji mogućnost da polaznici dobiju ranije podatke o trajanju. Nakon formiranja grupe svi prethodno prijavljeni da budu precizno o tačnom rasporedu, kao i o datumu početka i o terminima obavešteni.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da kontrolišete zaposlene bez povrede njihovih prava"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje