Kurs i obuka - naučite da koristite Kaizen metodu

Izneta je najtoplija preporuka da menadžeri najvišeg nivoa u različitim tipovima organizacija pohađaju časove koje ukljucuje specijalizovana obuka i kurs - naučite da koristite Kaizen metodu. Teme kojima se bavi pomenuti seminar svakako će biti zanimljive i neosporno korisne i funkcionalnim menadžerima, ali i onima koji su, u okviru svoje kompanije zaduženi za upravljanje projektima. Takođe, u ciljnu grupu navedene edukacije spadaju i IT menadžeri, vođe IT timova, ali i svi koji, direktno ili indirektno, učestvuju u njihovom radu.

U slučaju da su za naznačeni program zainteresovani radnici određenog preduzeća, organizovaće se korporativna nastava i to kako na standardni način, tako i preko interneta. Oni koji se opredele za klasična predavanja moći će da na njih dolaze u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i da se obučavaju u odgovarajućem prostoru kompanije za koju rade, kao i na svakom drugom mestu na kome ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa. Raspored po kome će raditi zajedno će napraviti ovlašćeni koordinator za nastavu u instituciji organizatora i osoba koju je za to imenovala konkretna firma.

Pojedinačni polaznici takođe imaju priliku da na klasične časove dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije, u skladu sa rasporedom koji budu dobili. Pored toga, njihov izbor može da bude online kurs i obuka - naučite da koristite Kaizen metodu, za šta međutim moraju da se unapredi pripreme. Potrebno je, zapravo da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, koji će im upravo omogućiti da predavanja prate preko interneta. Ako to ne uspeju samostalno da urade i pored dobijenih uputstava ili im bude potreban neki savet, mogu da se obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora.


Kada se opredele između klasične i online edukacije, ovi kandidati treba da naznače da li nastavu žele da pohađaju nezavisno od ostalih, u paru ili u grupi. U slučaju da se odluče za individualnu obuku, biće jedini koje će ovlašćeni stručnjak podučavati tokom ovog obrazovnog procesa. Veoma će se voditi računa o njihovim ličnim karakteristikama, mogućnostima, predznanju i brzini kojom su sposobni da usvajaju nove informacije. Osim navedenih pogodnosti, polaznici koji se opredele za ovaj pristup mogu u najvećoj mogućoj meri da učestvuju u donošenju odluka vezanih za organizaciju obrazovnog rada. Oni će, zapravo najpre da navedu kada bi želeli da edukacija počne, kao i kojim danima i u koliko sati im najviše odgovara da imaju časove, a da bi se ta njihova želja ispunila, predloženi raspored će razmotriti ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Ukoliko oni budu smatrali da je on odgovarajući, konkretni kandidat će dobiti priliku da se obučava u skladu sa planom koji je naveo, što ćemo svakako omogućiti da se lakše organizuje i nove obaveze jednostavnije uklopi u svoju ustaljenu rutinu.

Kako bi svakom polazniku omogućio da nastavu pohađa na način koji mu najviše odgovara, organizator je u svoju ponudu uvrstio i poluindividualni seminar - naučite da koristite Kaizen metodu. Nadležni stručnjak tada istovremeno radi sa dvoje kandidata i nastoji da oni zajednički ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve. Budući da i u ovom obrazovnom procesu učestvuje relativno mali broj osoba, moguće je u velikoj meri ispoštovati želje prijavljenih vezane za raspored po kome će se odvijati nastava. Oni će se, dakle najpre jedno sa drugim a potom i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovarati u vezi sa svim pojedinostima obrazovnog procesa i tako utvrditi vreme njegovog početka, termine i učestalost sprovođenja predavanja koji će svima odgovarati.

Grupna nastava namenjena je zajedničkom radu više kandidata. Zapravo je veličina grupe vrlo precizno definisana, pošto to predstavlja važan preduslov za njeno uspešno funkcionisanje. Tako je ponekad potrebno sačekati dok se grupa ne bude oformila. U prisustvu manjeg broja ljudi jednostavno organizacija ovakvog načina edukacije nema nikakvog smisla, jer se ne može uspostaviti dovoljno bogata i raznovrsna interakcija među kandidatima. Vreme i ritam održavanja časova, kao i datum početka kompletnog programa unapred će da utvrdi ovlašćeni koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a od članova grupe se očekuje da se tom planu delovanja, uz manje ili veće ustupke, u potpunosti prilagode i striktno ga se pridržavaju do kraja edukacije.Osobe koje zanima stručna obuka i kurs - naučite da koristite Kaizen metodu treba da se prvo za to prijave, što mogu da učine lično u nekom predstavništvu organizatora, preko telefona ili elektronskim putem. Tada je potrebno da saopšte ili navedu svoje podatke, koji uključuju ime, prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi naknadnih obaveštavanja. Kada se završi prijavljivanje, sprovešće se upisna procedura, a naglašeno je da svi kandidati moraju tada da lično dođu u određenu poslovnicu pomenute institucije i ovlašćenom službeniku predaju određena dokumenta. Ona će im, naravno biti prethodno tačno navedena, a takođe će biti blagovremeno informisani o mestu, datumu i terminu sprovođenja pomenutog postupka.

Koje oblasti proučava kurs i obuka - naučite da koristite Kaizen metodu?

Prostor za unapređenje postoji u svakoj, pa i najuspešnijoj kompaniji, naročito ako se njeno poslovanje nalazi u sektoru informacionih tehnologija. Ovlašćeni stručnjaci će na predavanjima kojima počinje specijalizovani seminar - naučite da koristite Kaizen metodu napomenuti prisutnima da gubici u IT kompanijama nisu samo finansijske prirode, nego se naročito javljaju na, za tu delatnost najosetljivijem polju, kao gubitak vremena i tehničkih potencijala. Jedno od najboljih rešenja za problem u IT industriji je uvođenje i upotreba Kaizen metoda, te će kandidatima biti objašnjeno da je ova japanska metoda svakodnevnih poboljšavanja u svakom pogledu, na svakom radnom mestu i u svakoj prilici, postala popularna posle fantastičnih uspeha koje je tamošnja auto industrija počela da ostvaruje pedesetih godina prošlog veka, uvođenjem principa nove poslovne filozofije, pod jednostavnim imenom “poboljšanje” ili, na japanskom jeziku, Kaizen. Poslovna filozofija Kaizen danas se primenjuje i u drugim biznis sistemima, u privatnom i državnom sektoru, recimo u medicini, obrazovanju, bankarstvu, vojsci i lokalnoj administraciji i servisima građana. Profesori će istaći da suštinski, Kaizen predstavlja svakodnevne aktivnosti koje za cilj nemaju neposredno povećanje profita, nego se do poboljšanja produktivnosti dolazi posredno kroz humanizaciju radnog mesta, eliminaciju preterano teškog rada, samostalno ispitivanje i svakodnevno unapređenje sopstvenog rada svakog zaposlenog. Moglo bi da se kaže da se Kaizen filozofija bazira na ideji vraćanja razmišljanja u poslovne procese, koji su postali potpuno automatizovani i dehumanizovani. Svaki pojedinac u organizaciji može da učestvuje u Kaizenu, od pripravnika do generalnog menadžera i promene i poboljšanja se obično ostvaruju na nivou male grupe koja poboljšava svoje radno okruženje, što kao posledicu ima i poboljšanje produktivnosti. Kandidatima će biti naznačeno da svaki zaposleni ima pravo da predlaže svoje ideje koje se tiču poboljšanja na njegovom radnom mestu, ali i celokupnom poslovnom procesu i svi predlozi se vrlo ozbiljno razmatraju u krugu visokih rukovodilaca. Ukrštanjem različitih sektora i radnih odeljenja, svestranom upotrebom IT, olakšava se ljudski rad i generiše se ukupno upravljanje kvalitetom.

Na predavanjima koje obuhvara obuka i kurs - naučite da koristite Kaizen metodu polaznicima će biti predstavljeni preduslovi za uvođenje ovog principa, pa će im biti objašnjeno da u tom smislu nije bitna veličina organizacije, jer ova poslovna filozofija može da se primeni i u srednjim ili malim preduzećima koja imaju skromnu materijalnu i kadrovsku bazu. Za pomenuti postupak najvažnija je, naime svest da je timski rad preduslov da se minimalnim resursima postigne maksimalni učinak. Nisu potrebna materijalna ulaganja, niti postoji bilo kakav poslovni rizik ako kompanija usvoji Kaizen metode, samo je neophodno da svaki zaposleni preuzme odgovornost za svoj rad, za svoje rano mesto, ali i za ukupan proizvod preduzeća. Nadležni stručnjaci će istaći da su koraci u primeni Kaizena mali, svakodnevni i fokusirani su na stalne promene kojima je sve podložno, a uslov uspešnog poslovanja je upravo prilagođavanje promenama. Ono što ne funkcioniše ne treba ignorisati, nego popravljati. Uloga svakog zaposlenog je velika i trebalo bi svakome omogućiti da daje predloge za poboljšanje poslovanja. Rešenja koja se forsiraju su ekonomična, ona koja ne zahtevaju velika ulaganja.

Tokom edukacije biće reči i o izazovima u procesima uvođenja Kaizena, koji prvenstveno podrazumevaju stvaranje korporativne klime u kojoj nema mesta predrasudama i gde postoji spremnost za promene u načinu razmišljanja. To se postiže putem edukacija i obuka, a prvi korak je pridobijanje menadžera, zatim svih zaposlenih i na kraju poslovnih partnera. Polaznici će saznati da formalni koraci za uvođenje Kaizena podrazumevaju odbacivanje starih metoda, te razmišljanje kako nešto uraditi umesto razmišljanja zašto nešto ne može da se uradi. U ovom postupku ne treba praviti izuzetke niti tražiti izgovore, ne valja zahtevati savršenstvo, ne prikazivati grešku nego je odmah ispravljati i tražiti pomoć kolega, pet puta postaviti pitanje “zašto” kada se traži uzrok problema.

Pre no što se završi kurs i obuka - naučite da koristite Kaizen metodu profesori će napomenuti polaznicima da su Kaizen vrednosti jednostavne, lako razumljive i bazirane na principima da dobri procesi donose dobre rezultate, da treba iskoristiti sve mogućnosti u svakom trenutku, donositi odluke i upravljati na bazi činjenica i iznetih podataka, aktivno identifikovati i iskorenjivati problem, uvek raditi timski, a najvažnije je da je Kaizen posao svih u kompaniji. Na predavanjima će se govoriti i o potencijalnim izazovima koji se mogu pojaviti prilikom korišćenja pomenute metode, a polaznici će biti upoznati i sa povezanošću Kaizena sa drugim metodama upravljanja. U tom smislu, najsrodniji koncept je Lean, nastao direktno iz principa Kaizen i odnosi se na smanjivanje nepotrebnih troškova, kao i model upravljanja zvani Menadžment totalnim kvalitetom. Na kraku edukacije polaznicima će biti navedeno i nekoliko primera dobre prakse Kaizena u IT - u.

Na kojoj lokaciji i kada se sprovodi seminar - naučite da koristite Kaizen metodu?

Osobe koje su na edukaciju prijavljene kao fizička lica mogu da predavanja pohađaju zajedno sa još nekoliko kandidata, to jest da traže da se za njih organizuje grupna obuka i kurs - naučite da koristite Kaizen metodu. Ukoliko budu želeli da pohađaju klasične časove, polaznici će u tom cilju dolaziti u najbližu poslovnicu naznačene institucije, u terminima koji budu određeni, dok će, ako njihov izbor bude online seminar, moći sami da odrede lokaciju na kojoj će pratiti nastavu preko svojih kompjutera. Ni u jednom slučaju, međutim neće biti u mogućnosti da odlučuju u vezi sa rasporedom po kome će se sprovoditi nastava. Kako ovde, naime predavanjima istovremeno prisusutvuje više ljudi, nije moguće istovremeno udovoljiti svim njihovim zahtevima vezanim za termin početka kursa, vreme i učestalost održavanja časova. Stoga je odlučeno da će sve pomenute pojedinosti da utvrdi isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije, a članovi grupe, kojih može biti minimum četvoro, a ne više od osmoro, moraju da ih se pridržavaju do kraja seminara.

Oni koji žele da rade u društvu, ali im ne odgovara dinamično i izraziti aktivno grupno okruženje mogu da odaberu poluindividualnu edukaciju i predavanja prate zajedno sa još jednim kolegom. Ovo dvoje kandidata će dolaziti na časove u najbliže predstavništvo navedene institucije, ukoliko se odluče za klasični pristup, a ako budu želeli da rade online moći će da to čine sa bilo koje lokacije koja im odgovara, pod uslovom da tamo postoji stabilna internet konekcija. Svakako će moći da se najpre jedno sa drugim, a zatim i sa svojim predavačem i ovlašćenim reprezentom organizatora dogovaraju u vezi sa svim detaljima obrazovnog procesa. Na taj način će moći da zajedno odluče kada će program početi da se sprovodi, te kojim danima i u koliko sati će da se održavaju predavanja.

Izbor kandidata koji veruju da se najkvalitetnije i najlakše uči kada ovlašćeni stručnjak radi samo sa jednom osobom može da bude individualni kurs i obuka - naučite da koristite Kaizen metodu. Polaznik koji odabere ovakav način rada može da pohađa klasične časove, na koje će morati da, u određeno vreme dolazi u najbliže predstavništvo naznačene institucije, a pored toga omogućeno mu je da, ukoliko to želi predavanja prati online, uz pomoć svog računara i u bilo kom prostoru koji odabere. Kako nema kome da se prilagođava tokom obrazovnog procesa, dozvoljeno mu je da se izjasni u vezi sa rasporedom rada, to jest da navede datum za početak seminara, vreme i ritam održavanja časova koji će se najbolje uklopiti u njegov način života i ostale obaveze koje treba da ispuni. Da bi, međutim željeni raspored postao validan, moraju da ga odobre nadležni profesor i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora, pošto svi učesnici u obrazovnom procesu treba da budu saglasni sa pomenutim pojedinostima.

Nezavisno od toga da li žele da rade odvojeno od ostalih, u grupi ili u paru, pojedinačni polaznici mogu, svakako da se obučavaju preko interneta, ali su za to obavezni da se na odgovarajući način pripreme. Neophodno je, naime da pre no što nastava počne na svoje kompjutere instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što će većina njih moći da uradi samostalno, jer je u pitanju relativno jednostavan informatički zadatak. No, za sve one koji u tome ne uspeju, organizator je obezbedio tehničku podršku koju će, u svakoj poslovnici naznačene institucije pružiti IT stručnjaci, ukoliko im se polaznici obrate. Na raspolaganju im je, takođe i klasična nastava, ali su tada obavezni da, u skladu sa utvrđenim rasporedom dolaze na časove u najbliže predstavništvo organizatora.

Za radnike određene firme koji su zainteresovani za ovu edukaciju biće organizovan korporativni seminar - naučite da koristite Kaizen metodu, i to kako na standardni način, tako i preko interneta. Oni koji izaberu prvu opciju imaće na raspolaganju nekoliko lokacija na kojima će moći da prate predavanja. To, dakle mogu biti odgovarajuće prostorije najbliže poslovnice pomenute institucije, neki prostor u kompaniji koja svoje zaposlene upućuje na obuku, kao i svako drugo mesto koje kandidatima odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnost za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Oni koji odaberu online kurs moći će sami da odrede mesto na kome će pratiti nastavu, pošto će u tu svrhu koristiti svoje računare. U svakom slučaju će vreme početka njihove eduakcije, termine i ritam održavanja časova sporazumno da odrede ovlašćeni zastupnik datog preduzeća i koordinator za nastavu u okviru navedene institucije.

Po kom principu se odvija obuka i kurs - naučite da koristite Kaizen metodu?

Osobe koje nastavu prate kao pojedinci mogu da rade online ili, pak da traže da se za njih organizuje klasični kurs i obuka - naučite da koristite Kaizen metodu. U prvoj varijanti časove će pohađati preko interneta koristeći svoje kompjutere, na koje međutim prethodno treba da instaliraju specijalni tip softvera. Za to će dobiti sva potrebna objašnjenja i smernice, a ukoliko ni pored toga ne budu mogli da se snađu, mogu da se obrate za pomoć nekome od članova ekipe tehničke podrške, koja funkcioniše u svakoj poslovnici organizatora. Ako kandidati budu želeli da uživo prate predavanja, moraće da u određeno vreme dolaze na nastavu u najbliže predstavništvo navedene institucije.

Bilo da se opredele za rad u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi polaznici mogu da se obučavaju nezavisno od ostalih, odnosno da budu jedini koje će ovlašćeni stručnjak podučavati u toku navedenog obrazovnog procesa. Tada se postiže veća sistematičnost u radu, jer predavač dosledno ostvaruje unapred postavljene ciljeve, a kandidati mogu da istaknu kada bi želeli da obuka počne, kao i kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove. Ako taj predlog budu smatrali prihvatljivim njihov profesor i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, on će biti zvanično odobren i traženi raspored će se koristiti do kraja sprovođenja programa.

Polaznici koji žele da pohađaju predavanja sa još jednom osobom mogu da odaberu poluindividualni seminar - naučite da koristite Kaizen metodu i da se takođe prvo jedno sa drugim, a potom i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovaraju u vezi sa svim detaljima obrazovnog procesa, te na taj način odrede raspored kojim će svi biti u što većoj meri zadovoljni.

Grupna edukacija zamišljena je kao zajednički rad više polaznika. To je jedan aktivni komunikacijski proces u kome je zastupljeno interaktivno predstavljanje teorije, a potom usvajanje predviđenih znanja kroz komunikaciju među članovima grupe i, naravno upućivanje od strane ovlašćenog profesora. Da bi se postigli kvalitetni rezultati neophodno je striktno ograničiti veličinu grupe. Niko od njih, međutim neće moći da zahteva određene i termine za održavanje časova, tempo delovanja niti odgovarajući datum za startovanje edukacije, pošto će sve ove pojedinosti da utvrdi isključivo ovlašćeni predstavnik pomenute institucije.

Za radnike određene firme organizovaće se korporativna obuka i kurs - naučite da koristite Kaizen metodu i to kako na uobičajen način, tako i preko interneta. Osobe koje odaberu prvu opciju ne moraju samo da na časove dolaze u određenu poslovnicu organizatora, već mogu da traže da se njihovi časovi održavaju u samoj kompaniji za koju rade ili na svakom drugom mestu gde ima tehničkih uslova za valjano odvijanje obrazovnog procesa. Raspored po kome će oni raditi zajedno će definisati ovlašćeni predstavnik njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u datoj poslovnici naznačene institucije.

Koliko će da traje kurs i obuka - naučite da koristite Kaizen metodu?

Kandidati koji odaberu individualni seminar - naučite da koristite Kaizen metodu, kao i oni koji budu radili prema poluindividualnom principu imaće isti fond časova, a u vezi sa njihovim rasporedom moći će da se dogovaraju sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u datom predstavništvu navedene institucije.

Polaznici koji budu pratili korporativnu nastavu imaće edukaciju istog trajanja, ali će vreme i učestalost njihovih predavanja zajednički odrediti osoba koju je za to imenovala njihova kompanija i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Gore naznačeni tempo delovanja važi samo za osobe čiji izbor bude grupna obuka i kurs - naučite da koristite Kaizen metodu, pošto tada o svim pojedinostima vezanim za organizaciju rada odlučuje ovlašćeni predstavnik naznačene institucije.


Trajanje obuke: 12 školskih časova

Cene:

 1. Individualno: 16,000 RSD
 2. Poluindividualno: 11,000 RSD po polazniku
 3. Grupno: 9,000 RSD po polazniku

Teme:

 1. Kaizen metoda kao integrisan deo Lean menadžment
 2. Principi kaizen metode I definisanje procesa
 3. Vrste gubitaka
 4. Tehnika 5S
 5. Demingov krug
 6. 3 Mu POPIS, Metoda 5Whys i Metode 5Ws, Ishikawa – dijagram

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da koristite Kaizen metodu"

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje