Kurs i obuka - naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima

Menadžeri različitih sektora, kao i rukovodioci timova smatraju se grupom na koju je prevashodno usmerena stručna obuka i kurs - naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima. Navedeni obrazovni program bi, svakako valjalo da isprate i svi koji su, posredno ili neposredno uključeni u izradu i sprovođenje odgovarajućih projekata, a primarno onih koji se finansiraju iz sredstava međunarodnih organizacija.

Oni koji žele da prate pomenutu edukaciju treba, pre početka nastave da prođu kroz dve zvanične procedure. Prva se odnosi na prijavljivanje za seminar koje zainteresovani mogu da obave u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili slanjem mejla na odgovarajuću adresu. Tada je potrebno da navedu svoje ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona, a ubrzo nakon toga održaće se i zvanični upis na obuku kome su svi prijavljeni dužni lično da prisustvuju i da da da ovlašćenom službeniku predaju određenu dokumentaciju. O njenom tačnom sadržaju, kao i o mestu i terminu sprovođenja navedene procedure svi oni će biti na vreme informisani.

Da bi zadovoljio potrebe i zahteve svih zainteresovanih kandidata, organizator je ponudio nekoliko mogućnosti za pohađanje nastave. Tako oni koji edukaciju prate u statusu fizičkih lica mogu da se opredele za klasični način rada, a njihov izbor može da bude i online kurs i obuka - naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima. U prvoj varijanti, na predavanja će, prema rasporedu koji budu dobili da dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije, a u slučaju da časove prate preko interneta, moraće da pre toga na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera. Pomenuti postupak nije posebno zahtevan i većina prosečnih kandidata uspeva da ga obavi bez ikakvih problema, ali se svi oni kojima bude bila potrebna stručna pomoć mogu obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške u bilo kojoj poslovnici organizatora.


Bilo da se obučavaju u klasičnim ili u virtuelnim učionicama ovi polaznici mogu da nastavu prate potpuno nezavisno od ostalih, to jest da budu jedini koje će nadležni stručnjak da podučava. U takvoj situaciji, kada nemaju kome da se prilagođavaju moći će da napreduju u skladu sa sopstvenim sposobnostima, što će im svakako omogućiti da temeljno savladaju predviđena znanja i brzo i lako ostvare zacrtane ciljeve. U toku edukacije moći će sa svojim profesorom da ostvare aktivnu komunikaciju, a on će na osnovu toga steći jasnu sliku o napretku konkretnog polaznika i u skladu sa tim oblikovati svoj predavački rad. Budući da u ovom obrazovnom procesu učestvuje relativno mali broj osoba, moguće je izaći u susret gotovo svim zahtevima konkretnog polaznika koji se odnose na vreme i učestalost održavanja časova, kao i na datum za startovanje kompletnog programa. U vezi sa tim će morati da se konsultuje sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije, jer se i oni moraju saglasiti sa traženim pojedinostima.

U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni seminar - naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima kada ovlašćeni stručnjak zapravo podučava dvoje polaznika. Njima je takođe omogućeno da se najpre jedno sa drugim, a potom i sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije dogovaraju u vezi sa svim detaljima koji su vezani za organizaciju rada, te tako zajednički utvrde vreme startovanja edukacije, kao i termine i ritam održavanja časova koji će im svima biti po volji.

Onima koji žele da rade u dinamičnoj atmosferi i kroz stalnu interakciju sa drugima namenjen je grupni pristup, kada nastavu zajedno prati minimalno četvoro, a najviše osmoro polaznika. Smatra se da u prisustvu manjeg ili većeg broja ljudi nije moguće uspostaviti dovoljno raznoliku i svrsishodnu komunikaciju, a istovremeno garantovati dovoljno vremena i prostora svakom pojedincu da dostigne predviđene obrazovne ciljeve. Važno je istaći da ovi kandidati neće moći da na osnovu svojih potreba određuju vreme i ritam održavanja časova, kao ni termin za startovanje kompletnog programa, pošto će sve te pojedinosti unapred da odredi koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Kada se na edukaciju prijave zaposlenih u određenoj kompaniji, sprovodi se korporativna obuka i kurs - naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima, koji može da bude organizovan na klasični način, ali i da se prati online. Osobe koje žele da pohađaju nastavu uživo mogu i da biraju između nekoliko lokacija za održavanje predavanja, odnosno da na časove dolaze u savremeno opremljene prostorije najbliže poslovnice navedene institucije, da se za njih nastava sprovodi u samoj firmi za koju rade, ali i da odaberu bilo koje drugo mesto koje im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima zadovoljavajućih tehničkih mogućnosti za odvijanje obrazovnog procesa. Ovlašćeni reprezent njihove kompanije će zajedno sa koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora da definiše datum kada će ovi polaznici početi sa obukom, dane i termine u kojima će se održavati njihovi časovi.Šta tačno proučava kurs i obuka - naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima?

Za uspešno poslovanje veoma je važno ovladati veštinom kreiranja i osmišljavanja kvalitetnih projekata i njihovom realizacijom, te će svi koji budu pohađali specijalizovani seminar - naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima najpre biti upućeni u opšta načela upravljanja projektnim cikljusom. Profesori će im objasniti da je takozvani Project Cycle Management (PCM) zapravo metodologija koja koristi različite instrumente u cilju olakšavanja planiranja, pisanja, realizacije i upravljanja projektom. Istaći će i da se svrha njegove upotrebe ogleda u povećanju kvaliteta programa i projekata, njihove primene, prethodnog planiranja i analize, te kasnijeg utvrđivanja korisnosti.

Nakon toga će se govoriti o vezi između upravljanja projektima i pristupa logičkog okvira, te će predavači pojasniti da se ova metodologija koristi u svim pomenutim fazama projektnog ciklusa i da se zasniva na logičkom i analitičkom razmišljanju. Napomenuće da pristup logičkog okvira (Logical Framework Approach) obuhvata mnoštvo različitih zainteresovanih strana, takozvanih stejkholdera (stakeholders) koji učestvuju u pripremi projekta. To doprinosi temeljnom sagledavanju problema, konteksta, ciljeva, potreba definisanih ciljnih grupa i ostalih bitnih aspekata za realizaciju posla. Prisutni će na predavanjima koja uključuje obuka i kurs - naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima saznati i na koji način navedena metodologija podstiče na analitičko razmišljanje, razlaganje problema na uzroke i posledice i dobijanje kompletnih informacija. Predavači će se osvrnuti i na pronalaženje konstruktivnih rešenja kroz analizu uzorka, logično i sistematično planiranje i postizanje definisanih ciljeva. Takođe će objasniti svrhu korišćenja takozvane „šta ako“ (what if) metodologije u predviđanju odgovarajućih poteza i pravljenju različitih scenarija.

Ovlašćeni stručnjaci će zatim predstaviti polaznicima matricu logičkog okvira, kao krajnji produkt navedenog pristupa. Logical Framework Matrix (LFM) je zapravo alat kojim se uspostavlja povezanost između projekta i njegovih sastavnih delova. Polaznicima će biti objašnjeno da je matrica zapravo sažeti projekat prikazan u vidu standardizovane tabele, iz koje se jasno mogu shvatiti sve informacije koje se na konkretni projekat odnose. Profesori će im navesti i niz pozitivnih aspekata korišćenja matrice, te će između ostalog govoriti o jednostavnijem popunjavanju potrebne dokumentacije, mogućnosti da i osobe koje nisu direktno uključene u projekat jasno razumeju njegovu namenu i suštinu, kao i o veoma važnom aspektu matrice koji se odnosi na mogućnost da donator na toj osnovi brzo i lako sagleda nekoliko srodnih projektnih predloga.

Pre nego što se završi kurs i obuka - naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima kandidati će se detaljno upoznati i sa fazama projektnog ciklusa, pa će saznati da su u svakoj od njih jasno definisani kriterijumi za donošenje odluka, a određeni su i članovi tima koji taj posao obavljaju. Predavači će napomenuti i da su sve faze projektnog ciklusa progresivne, što znači da se nadovezuju jedna na drugu, te će najpre govoriti o programiranju, tokom koga se vrši analiza situacije i problema, te se na osnovu toga određuju ciljevi i smernice za dalji razvoj. Tako se, zapravo dobijaju uopšteni okviri za izradu potencijalnih projekata. Stručnjaci koji vode edukaciju će takođe objasniti prisutnima da se u drugoj fazi projektnog ciklusa, odnosno u fazi identifikacije određuje koliko su konkretne ideje izvodljive i da li će njihova realizacija dovesti do očekivanih rezultata. U trećoj, fazi formulacije izrađuje se matica logičkog okvira i popunjava se konkursna dokumentacija, a u narednoj fazi realizacije, koja počinje nakon potpisivanja ugovora sa finansijerom, sprovode se aktivnosti koje pomenuti dokument precizira, kako bi se dostigli zacrtani ciljevi. Profesori će naznačiti i da se u poslednjoj, fazi evaluacije vrši analiza postignutog i utvrđuju eventualna odstupanja od prvobitnog predloga projekta. Ovo je i etapa kada se uočavaju eventualni propusti i koja će biti veoma značajna za novo planiranje i započinjanje narednog ciklusa.

Posebna predavanja biće posvećena monitoringu i evaluaciji projekata, te će polaznici biti upoznati sa značajem praćenja i izveštavanja u projektnim aktivnostima i ocenom uspešnosti konkretnog posla, kao i sa instrumentima i postupcima kojima se to postiže. Biće im navedene i posledice do kojih mogu da dovedu neodgovarajući monitoring i evaluacija i odgovarajući primeri iz realnog poslovanja.

Nakon završene obuke, kandidati će biti kadri da valjano upravljaju projektima, primene svaki od koraka u procesu korišćenja logičkog okvira i adekvatno sprovode evaluaciju i monitoring.

Na kom mestu i kada se odvija seminar - naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima?

Osobe koje edukaciju pohađaju u statusu zaposlenih u nekoj kompaniji moći će da se obučavaju online ili na klasičan način od čega će zavisiti i lokacija na kojoj će pratiti predavanja. Ako se, dakle korporativna obuka i kurs - naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima sprovodi preko interneta, polaznici će moći sami da odaberu mesto koje im najviše odgovara za pohađanje nastave, budući da će u tu svrhu koristiti svoje računare. Ukoliko, pak njihov izbor bude standardna edukacija, moći će da biraju između odgovarajućih prostorija najbliže poslovnice organizatora, adekvatnog prostora u firmi za koju rade ili nekog trećeg okruženja gde postoje uslovi za praćenje predavanja. U svakom slučaju, vreme početka njihove obuke, termine i učestalost održavanja predavanja u dogovoru će definisati zvanični reprezent konkretne kompanije i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije.

Pojedinačni polaznici koji nastavu prate u paru, odnosno obučavaju se u skladu sa poluindividualnim principom takođe će moći da odaberu mesto na kome će se edukovati ukoliko časove prate preko interneta ili će, pak oboje dolaziti na predavanja u najbliže predstavništvo organizatora, ako nastavu žele da pohađaju uživo. Svakako će im biti data prilika da pre početka programa navedu koji bi termini i ritam održavanja časova najmanje poremetili njihovu ustaljenu rutinu, te kada bi želeli da edukacija startuje, a zatim će se u vezi sa tim izjasniti i nadležni profesor i ovlašćeni predstavnik organizatora, pa će ukoliko ova službena lica prihvate plan delovanja koji su kandidati naveli postati zvaničan i po njemu će se sprovoditi nastava do kraja edukacije.

Osobama koje žele da časove pohađaju zajedno sa još nekoliko drugih kandidata namenjen je grupni kurs i obuka - naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima. Oni će, međutim morati da ponekad sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne oformi, jer je neophodan uslov za to prijavljivanje minimalno četvoro polaznika. Maksimalna veličina grupe je takođe vrlo strogo definisana, te ona ne sme da obuhvata više od osmoro kandidata, kako bi se moglo garantovati za kvalitetan obrazovni rad. Nijedan član grupe neće dobiti priliku da navede kada mu odgovara da program počne da se sprovodi, niti kojim danima i u koliko sati bi želeo da ima predavanja, jer se grupa tretira kao jedinstvena celina i svi koji ulaze u njen sastav moraju biti apsolutno ravnopravni. Zbog toga će pomenute detalje obrazovnog procesa unapred da odredi koordinator za nastavu u instituciji organizatora i tako će svi polaznici koji se edukuju na ovakav način biti stavljeni u isti položaj.

Svi koji žele da rade pojedinačno mogu da se opredele za individualnu nastavu i dobiju priliku da nadležni stručnjak samo njima drži časove. U takvom statusu imaće mogućnost i da nastavu prate preko interneta i uživo, a ako se odluče za prvu opciju mogu da to rade u prostoru koji im odgovara. Ako njihov izbor bude druga varijanta, dolaziće na nastavu u najbliže predstavništvo organizatora, prema rasporedu koji budu dobili. Kandidati će tokom nastave biti podsticani da se uključe u aktivnu komunikaciju, što će im svakako pomoći da brže ostvare predviđene rezultate, a takođe će imati jasan uvid u lični napredak. Budući da će im ovlašćeni profesor biti maksimalno posvećen, nakon svake etape u radu on će iznositi svoje mišljenje o postignućima i upućivati polaznika u najbolje načine za dalje usavršavanje. Oni koji se opredele za ovaj pristup moći će i da naznače kada im odgovara da nastava počne, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove, a da bi predloženi raspored postao zvanično korišćen moraju ga prihvatiti ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije.

Bilo za koju od prethodno pomenutih opcija da se odluče, kandidati dakle mogu da predavanja pohađaju uživo i da tada na časove dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. njihov izbor uz to može biti i online seminar - naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima, za šta je potrebno da obezbede stabilnu internet konekciju i sopstveni računar. Pre početka nastave, na svoj kompjuter treba da instaliraju tačno određenu vrstu softvera, a najverovatnije će taj postupak uspeti da obave samostalno jer nije posebno komplikovan. Ipak, kako uvek bude onih koji se ne snađu najbolje, organizator je obezbedio mogućnost tehničke podrške u svakoj poslovnici naznačene institucije, svakoga dana tokom radnog vremena.

Kako je organizovana obuka i kurs - naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima?

Osobe koje su na edukaciju prijavljene pojedinačno mogu da se obučavaju nezavisno od ostalih, u paru, a takođe njihov izbor može da bude grupni kurs i obuka - naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima. Tada će nastavu da prate zajedno sa još najmanje troje, a maksimalno sedmoro drugih kandidata, jer je taj broj ocenjen kao optimalan za uspostavljanje kvalitetne interakcije među članovima grupe i davanje šanse svakom pojedincu da ostvari predviđeni napredak. Niko od prijavljenih neće moći da utiče na raspored prema kome će se nastava odvijati, jer će termine i učestalost održavanja časova, kao i datum za početak kompletnog programa unapred da odredi ovlašćeni koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji, a od polaznika se očekuje da mu se u potpunosti prilagode i slede ga striktno do kraja obuke.

Onima koji žele da rade u društvu, ali ne u tako bučnoj i dinamičnoj atmosferi kao što je grupna namenjena je poluindividualna edukacija kada nadležni predavač radi sa dvoje polaznika. Oni se međusobno dopunjavaju, sarađuju i pomažu, a takođe mogu da se dogovaraju i u vezi sa terminima za održavanje časova, datumom početka edukacije i, generalno oko tempa delovanja. Ako njihov predlog prihvati ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, raspored koji su tražili će biti zvanično usvojen i to će im omogućiti da sa manje stresa i opterećenja prođu pomenuti program.

Za one koji najbolje obrazovne rezultate postižu samostalnim radom kreiran je individualni seminar - naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima koji se odvija prema principu „jedan na jedan“. To znači da profesor praktično obučava samo jednog kandidata, te je stoga u situaciji da mu se maksimalno posveti i jasno sagleda koji mu način prezentovanja gradiva najbolje odgovara. Prijavljenom će, dakle biti omogućeno da napreduje sopstvenim tempom, a tokom čitavog obrazovnog procesa vodiće se računa o njegovim ličnim karakteristikama, mogućnostima i brzini kojom usvaja nove informacije. Osim toga, dobićete i priliku da pre početka nastave naznači kada bi želeo da obuka startujete, kao i kojim danima i u koliko sati mu najviše odgovara da ima časove. Ako to bude prihvatljivo njegovom profesoru i koordinatoru za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, predloženi raspored će se usvojiti i polaznik će moći da se mnogo lakše organizuje i nove obaveze uskladi sa ustaljenim dužnostima i životnim navikama.

Nezavisno od toga da li rade samostalno, u paru ili u grupi, kandidati prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu da se edukuju online, to jest da časove prate preko interneta, ali će u tu svrhu morati blagovremeno da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver. U pitanju je relativno jednostavan informatički zadatak koji većina polaznika može samostalno da obavi, ali je svakako za one kojima bude potrebna dodatna podrška obezbeđena stručna pomoć informatičara u svakoj poslovnici pomenute institucije. Ovi kandidati mogu da časove prate i uživo i tada će na nastavu da dolaze u utvrđenim terminima u najbliže predstavništvo organizatora, gde će se obučavati u prostorijama opremljenim u skladu sa svim zahtevima savremenog obrazovanja.

Kada rukovodstvo neke kompanije želi da tamošnji zaposleni pohađaju pomenutu edukaciju sprovodi se korporativna obuka i kurs - naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima, koji može da se prati preko interneta, ali i na standardni način. Ako se časovi održavaju uživo, kandidati mogu na nastavu da dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, da se edukuju u okviru firme za koju rade, ali i na bilo kojoj drugoj lokaciji koja im za to odgovara, ako tamo ima adekvatnih tehničkih mogućnosti za odvijanje obrazovnog procesa. U bilo kojoj varijanti vreme i učestalost održavanja časova i datum za startovanje edukacije sporazumno će odrediti zvanični predstavnik kompanije koja svoje radnike upućuje na edukaciju i ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Koliko traje kurs i obuka - naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima?

Prema planu organizatora, ovaj program ima ukupno 14 školskih časova, a planirano je da se tokom 7 dana održavaju dvočasi u trajanju od po 90 minuta.

Taj raspored važi isključivo za kandidate koji budu pohađali grupni seminar - naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima, pošto tada o svim pojedinostima odlučuje koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Polaznici koji budu pohađali korporativnu edukaciju imaće isti broj časova, ali ne obavezno i takav raspored, jer će o tome zajednički da odlučuju ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Osobe čiji izbor bude individualna ili poluindividualna obuka i kurs - naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima takođe će se obučavati u toku 14 časova, ali će sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora moći da se dogovaraju oko termina i ritma održavanja časova.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da koristite logičku matricu u upravljanju projektima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje