Kurs i obuka - naučite da koristite makro programe u Ekselu

Svi zaposleni u malim i srednjim preduzećima koji žele da se u svom radu oslanjaju na savremena sredstva i tako ga učine efikasnijim navedeni su kao ciljna grupa na koju je usmeren stručni kurs i obuka - naučite da koristite makro programe u Ekselu. Posebno se preporučuje da se sa navedenim programom upoznaju menadžeri i radnici sektora za finansije, prodaju, nabavku, skladištenje, tačnije rečeno svi koji u svom poslu koriste Eksel, radi tabelarnog prikaza podataka.

Osobe koje bi želele da pohađaju navedenu edukaciju treba da najpre izvrše prijavljivanje, odnosno da ovlašćenom licu navedu svoje lične podatke koji uključuju ime, prezime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona. Sve to mogu da obave u najbližem predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, slanjem mejla odgovarajućeg sadržaja na adresu organizatora ili preko telefona. Kada se završi registracija zainteresovanih polaznika, oni će biti pozvani na upis koji se uvek održava u određenom predstavništvu organizatora. Istaknuto je da svi prijavljeni pomenutoj proceduri moraju lično da prisustvuju i da tada nadležnom službeniku predaju odgovarajuća dokumenta, koja će im svakako biti na vreme tačno naznačena.

Kako bi izašao u susret zahtevima svih kandidata, organizator je obezbedio nekoliko modela za praćenje nastave. Tako osobe koje su zaposlene u nekom preduzeću i smatraju da bi navedeni program bio koristan za njih mogu da pohađaju korporativni seminar - naučite da koristite makro programe u Excelu. Tada se časovi održavaju na klasični način i to u najbližem predstavništvu pomenute institucije, u samom radnom prostoru polaznika ili, pak na nekoj drugoj lokaciji koju oni odaberu, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano odvijanje obrazovnog procesa. Predavanja takođe mogu da se održavaju i preko interneta, a osobe koje se za to opredele obučavaće se pomoću svojih računara. U oba slučaja vreme i učestalost održavanja nastave, kao i datum za početak celokupnog programa zajednički će odrediti ovlašćeni predstavnik date kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.


Pojedinačni polaznici takođe imaju mogućnost da rade na standardni način, to jest da na predavanja, prema rasporedu koji im bude saopšten dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Tamo će se edukovati u vrlo prijatnoj atmosferi i u adekvatnim prostorijama opremljenim u skladu sa svim zahtevima savremenog obrazovanja. Takođe mogu da traže da se njihova edukacija sprovodi online, tačnije rečeno da preko interneta, uz pomoć svojih računara pohađaju časove. Za takav pristup će, međutim morati da se blagovremeno pripreme, te da na svoj kompjuter instaliraju tačno određenu vrstu softvera. U tom cilju će dobiti sva potrebna uputstva i veruje se da će većina njih uspeti da instaliranje obavi samostalno, bez ikakve stručne pomoći. Za sve koji se ne budu snašli obezbeđena je tehnička podrška u svakoj poslovnici naznačene obrazovne institucije.

Bilo da nastavu prate u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, kandidati mogu da traže da se za njih sprovede individualna obuka i kurs - naučite da koristite makro programe u Excelu. U toj situaciji profesor radi samo sa jednim polaznikom, te mu se tokom edukacije u potpunosti posvećuje. Iako na prvi pogled izgleda da je predavač zapravo glavni nosilac ovog obrazovnog procesa, u pitanju je jedna interaktivna obrazovna aktivnost tokom koje se prijavljeni sve vreme podstiče na komunikaciju i iznošenje svog mišljenje o temi koja se obrađuje. Stručnjak koji drži predavanja na taj način će dobiti jasnu sliku o ostvarenom napretku i moći da eventualno izvrši određene korekcije. Osim toga će polazniku davati sugestije za dalji rad i komentarisati postignuto, što će mu bez sumnje pomoći da brže i lakše ostvari predviđene obrazovne ciljeve. Proces učenja je kod ovog modela znatno olakšan i činjenicom da se sve prilagođava potrebama i zahtevima konkretnog kandidata, pa mu je omogućeno da navede datum kad bi želeo da počne sa radom, kao i termine i ritam održavanja časova koji bi mu najviše odgovarali. Uslov da traženi raspored postane zvaničan jeste da ga prihvate ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, jer i oni, kao aktivni učesnici u obrazovnom procesu, moraju biti saglasni sa svim navedenim pojedinostima.

U bogatoj ponudi organizatora nalazi se i individualni seminar, kada časovima zajedno prisustvuje dvoje polaznika. Oni funkcionišu kao tandem u nastavi, pomažu jedno drugom, međusobno se usmeravaju i upućuju, te tako zajednički ostvaruju predviđene rezultate. Budući da i ovde u nastavi učestvuje relativno mali broj osoba, kandidatima je takođe omogućeno da se izjasne u vezi sa najpogodnijim terminima i tempom delovanja, kao i da naznače kada bi želeli da počnu sa obukom. Ukoliko se sa tim rasporedom saglase nadležni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, on će postati zvanično prihvaćen i prema njemu će se sprovoditi časovi do kraja obrazovnog programa.Osobama koje preferiraju kolektivni oblik rada namenjen je grupni kurs i obuka - naučite da koristite makro programe u Excelu, kada časove zajedno pohađa određeni broj polaznika. Ovaj broj prisutnih procenjen je kao optimalan za uspostavljanje aktivnog interpersonalnog odnosa, koji upravo ovaj proces učenja čini raznovrsnim, dinamičnim, a samim tim i uspešnijim. Rezultati se ovde postižu kroz razvijanje socijalnih odnosa, što umnogome doprinosi podizanju motivacije i aktivnom usvajanju znanja. Međutim, niko od članova grupe neće moći da učestvuje u odlučivanju vezanom za datum startovanja celokupnog programa, kao ni u vezi sa terminima i učestalošću održavanja predavanja. Sve te pojedinosti definisaće koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a od članova grupe se očekuje da ih u potpunosti prihvate i pridržavaju ih se do kraja edukacije.

Šta proučava specijalizovani seminar - naučite da koristite makro programe u Ekselu?

Upotreba softeverskog paketa Microsoft Office, naročito njegovog dela Eksel, namenjenog za tabelarna zapisivanja podataka, izračunavanja primenom isprogramiranih ili specifičnih funkcija i ispisivanja rezultata proračuna i analiza u formi tabela i grafikona, podrazumeva i mogućnost zadavanja računaru zadataka koji su karakteristični za pojedine korisnike i posebne zahteve njihovog poslovnog okruženja. Tako će na predavanjima kojima je predviđeno da počne obuka i kurs - naučite da koristite makro programe u Ekselu prisutnima biti naznačeno da, i pored nekoliko stotina ugrađenih funkcija, za posebne zadatke korisnik ima na raspolaganju da automatski generiše kratke programe koji obuhvataju nizove često korišćenih postupaka, a jedan takav program se naziva makro.

Predavači će napomenuti da je zapisivanje makroa jednostavan postupak koji zahteva nekoliko početnih podešavanja korisničkog interfejsa Eksela. Naime ukoliko, a po difoltu je takav slučaj, na početnom ekranu Eksela nema meni - kartice developer (razvoj), trebalo bi je dodati desnim klikom na traku meni, zatim iz padajućeg menija izabrati komandu customize the ribbon i na kraju čekirati opciju developer, koja će zatim da se trajno pojavljuje u traci glavnog menija. Objasniće da je potrebno snimiti makro, u cilju zapisivanja određenog niza komandi kliktanjem na određene dugmiće, u slučaju da se vrše računske operacije nad nekim podacima, sa željom da se kalkulacija ponavlja kad god je potrebno pomoću samo jednog klika.

Na predavanjima koja obuhvata kurs i obuka - naučite da koristite makro programe u Ekselu biće reči o koracima koji se preduzimaju za zapisivanje makroa, nakon čega ceo set komandi, selektovanje, kliktanja primene određenih funkcija i ostalih operacija nad podacima iz određenih ćelija ili tabela može da se ponovi koliko god puta je potrebno pomoću samo jednog klika ili pritiskanjem određenih dugmića na tastaturi. Kandidati će tako saznati da zapisivanj makroa sadrži: aktiviranje komande za snimanje iz padajučeg menija alata za makro, izbor imena za baš taj makro, zatim izbor načina na koji će prečicama sa tastature makro da se aktivira (npr. istovremenim pritiskom Crtl + m + k), odrađivanje željenih aktivnosti (selektovanje ćelija, formatizovanje, unos podataka, primenjivanje formula, kretanje kroz radni list, itd.), te završetak snimanja klikom na Stop Macro button, dugme koje se pojavljuje u donjem levom uglu radnog lista.

Profesori će istaći da za ambiciozne korisnike postoji mogućnost kreiranja makroa pomoću programa Microsoft Visuel Basic, tako što će korišćenjem tog moćnog programskog jezika napisati sopstveni tok programa, takozvanu skriptu makroa. Na taj način je uz pomoć Eksela moguće rešiti skoro svaki problem u poslovanju koji zahteva primenu računara. To svakako podrazumeva poznavanje osnova programiranja i komande programskog jezika, ali čak i uz osnovna znaja o programskom jeziku Visual Basic moguće je isprogramirati makroe za veliki broj zadataka i time izvršiti automatizaciju rada u Ekselu i uštedu velikog broja radnih sati.

Svi koji budu pohađali seminar - naučite da koristite makro programe u Ekselu biće upoznati i sa postupcima koji se primenjuju u situaciji kada snimljen ili isprogramiran makro, koji se nalazi u jednoj radnoj svesci, postane potreban u nekom drugom dokumentu ili radnoj svesci. Tada, naime postoji lak način da se on iskopira i primeni na svakom mestu gde se pojavi potreba za ponavljanjem niza specifičnih procedura koje su već snimljene. Tako će nadležni stručnjaci, između ostalog objasniti da se za postupak kopiranja makroa iz jednog dokumenta i ubacivanje u drugi, koristi alat Visual Basic Editor, koji se aktivira iz padakućeg menija kartice Developer sa glavne meni trake, a predstaviće i prisutnima korake koji se u tom slučaju preduzimaju.

Predavači će, takođe istaći i koji je najbolji i najpregledniji način za primenu neke akcije u radnoj svesci Eksela, koja se često ponavlja, a snimljena je ili isprogramirana u formi makroa. Uputiće polaznike da treba da u okviru radnog lista postave dugme koje će na klik da izvede željenu aktivnost, recimo da odštampa radni list, formatizuje ćelije, primeni formule na unete podatke i izbaci rezultate. Ovaj postupak se naziva dodeljivanje makroa objektu, kontroli ili grafici, a dugme može da bude Kontrola forme ili Aktiv-x kontrola. Takođe će naučiti prisutne kako da u samo nekoliko koraka izbrišu makro koji im više nije potreban.

Kada i na kojoj lokaciji se odvija obuka i kurs - naučite da koristite makro programe u Ekselu?

Kandidati koji su na edukaciju prijavljeni kao zaposleni u nekom preduzeću radiće prema rasporedu koji sporazumno odrede zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora. Bilo da se korporativni kurs i obuka - naučite da koristite makro programe u Excelu odvija na klasičan način ili online, pomenuta službena lica definisaće kada on počinje, te kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja. Ukoliko prijavljeni budu želeli da predavanja prate uživo, moći će to da čine u savremeno opremljenim prostorijama određenog predstavništva pomenute institucije, u adekvatnom prostoru kompanije za koju rade, kao i na bilo kom drugom mestu na kome postoje odgovarajući tehnički uslovi za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa.

Pojedinačni polaznici koji budu želeli da rade na klasični način moraće da, u utvrđeno vreme dolaze na časove u najbliže predstavništvo organizatora. S druge strane, ako njihov izbor bude online edukacija, radiće preko interneta koristeći svoje kompjutere. Upravo zbog toga obavezni su da na njih, pre početka predavanja instaliraju namenski softver, koji će im upravo i omogućiti da se obučavaju na ovakav način. Pomenuti postupak nije posebno komplikovan i većina kandidata uspeva da ga obavi bez ikakvih problema, ali svi koji tom prilikom budu imali nekih teškoća mogu da se obrate informatičkim stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora, gde će dobiti traženu tehničku podršku.

Oni koji žele da prate nastavu zajedno sa još nekoliko drugih kolega moći će da pohađaju grupni seminar - naučite da koristite makro programe u Excelu. Tada će morati da prihvate termine koje unapred bude odredio koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu pomenute institucije, a takođe će imati obavezu da se prilagode definisanom tempu rada i datumu za početak obuke. Na pomenute detalje ni na koji način neće moći da utiču svojim zahtevima, pošto jednostavno nije moguće istovremeno ispuniti želje svakog od njih, a potrebno je da svi članovi grupe imaju isti status. Valja istaći da je veličina grupe definisana vrlo strogim pravilima i da ona moraju da se poštuju u cilju očuvanja kvaliteta obrazovnog delovanja. Tako grupa ne može početi sa radom dok se za to ne prijavi minimum polaznika, a takođe u njenom sastavu ne sme da bude ni više od maksimuma.

Polaznici koji nastavu budu pratili u paru, odnosno oni koji se opredele za poluindividualni princip obrazovnog rada imaće, međutim priliku da se sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora dogovaraju oko svih pojedinosti vezanih za nastavni postupak. Oni će tako zajednički da odrede kada edukacija startuje, te kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja.

Osobama koje žele da se obučavaju odvojeno od ostalih namenjena je individualna obuka i kurs - naučite da koristite makro programe u Excelu. Budućih da nemaju kome da se prilagođavaju, oni mogu da navedu kada bi želeli da nastava počne, te kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove. Da bi taj raspored počeo zvanično da se koristi moraju se, međutim sa njim saglasiti profesor koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora. U svakom slučaju nastojaće se da se željama konkretnog polaznika maksimalno izađe u susret i omogući mu se da, bez većeg stresa i opterećenja prođe pomenutu obuku. On će takođe moći da napreduje tempom koji mu najviše odgovara i da predviđene obrazovne ciljeve ostvaruje na njemu najpogodniji način. To će mu svakako omogućiti da ima jasan uvid u rezultate koje je postigao, a imaće i priliku da sa svojim predavačem ostvari vrlo aktivnu komunikaciju, da pita sve što mu nije jasno, osporava, komentariše i diskutuje u vezi sa konkretnom temom.

Kako je organizovan kurs i obuka - naučite da koristite makro programe u Ekselu?

Svi koji su na edukaciju prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu da rade na standardni način, odnosno da na predavanja, prema rasporedu koji budu dobili dolaze u najbliže predstavništvo navedene institucije. Takođe mogu, ukoliko to žele da pohađaju online seminar - naučite da koristite makro programe u Excelu i da predavanja prate preko interneta. Za ovaj pristup moraju unapred da se pripreme, odnosno da na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera. Ako se, i pored dobijenih uputstava ne snađu i to ne uspeju samostalno da obave svakako se mogu obratiti za pomoć IT stručnjacima zaposlenim u svakom predstavništvu organizatora.

Kada se opredele između klasične i online nastave, polaznici treba da navedu da li žele da predavanja prate samostalno, u paru ili u grupi. Oni koji odaberu individualnu nastavu moći će da rade ritmom koji im najviše pogoduje, ali i da kroz komunikaciju sa svojim profesorom dobiju povratnu informaciju o ispravnosti svog mišljenja i stavova, uz sva potrebna objašnjenja. To će im svakako pomoći da prošire i prodube svoja znanja, a dodatnu pogodnost predstavlja činjenica da je ovaj obrazovni proces maksimalno prilagođen potrebama i mogućnostima konkretnog kandidata, te se nastoji da mu se predviđeno gradivo izloži na način koji mu najviše odgovara i da se uzmu u obzir sve njegove individualne karakteristike. Takođe će dobiti priliku da navede kojim danima želi da ima časove, u koliko sati bi bilo najbolje da se to organizuje, kao i kog datuma bi bilo najpogodnije da počne sa obukom. Ako se sa tim predlogom saglasi ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, prijavljeni će imati priliku da radi prema planu koji je naveo i da nove obaveze lakše uklopi u svoj način života i ispunjavanje drugih dužnosti koje ima.

Ukoliko izbor polaznika bude poluindividualna obuka i kurs - naučite da koristite makro programe u Excelu, predavanja će pratiti zajedno sa još jednom osobom i sa njom zajednički ostvarivati predviđene ciljeve edukacije. Među kandidatima svakako treba da postoji spremnost za saradnju i uspostavljanje aktivne dvosmerne komunikacije koja će im, takođe pomoći u usvajanju novih znanja i veština. Oni imaju i priliku da se sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora dogovaraju oko svih detalja nastave, te da tako zajednički odluče kada će ona početi i kojim danima i u koje vreme će se održavati predavanja.

Grupna nastava sprovodi se prema drugačijim pravilima od prethodno pomenutih, što se prevashodno ogleda u činjenici da ovde kandidati ne mogu uopšte da utiču na kreiranje rasporeda prema kome će se odvijati edukacija. Radi se o tome da će datum startovanja programa, termine i učestalost održavanja predavanja unapred da definiše koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, a članovi grupe će biti u obavezi da se dobijenog rasporeda strogo pridržavaju sve vreme trajanja edukacije. Takođe će ponekad biti obavezni da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne formira, pošto je za to neophodno minimum četvoro prijavljenih polaznika, a treba da znaju da u sastavu jedne grupe ne može da bude više od osam osoba.

Kako je potrebno organizovati edukaciju za radnike neke firme, sprovodi se korporativni kurs i obuka - naučite da koristite makro programe u Excelu i to kako na klasični način, tako i online. Oni koji budu želeli da nastavu prate uživo moći će da dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije, ali i da traže da se časovi održavaju u okviru kompanije za koju rade, te na nekom drugom mestu koje im odgovara, ali samo ukoliko tamo ima tehničkih uslova za kvalitetno odvijanje i praćenje predavanja. Datum početka njihove obuke, vreme i učestalost održavanja časova u dogovoru će odrediti ovlašćeni predstavnik tog preduzeća i kordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko traje seminar - naučite da koristite makro programe u Ekselu?

Ukupan nastavni fond za ovu edukaciju je isti kako za održavanje individualne nastave, tako i za održavanje poluindividualne i grupne nastave.

Ovaj plan delovanja važi, međutim samo za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - naučite da koristite makro programe u Excelu, s obzirom na to da tada vreme i učestalost održavanja predavanja određuje isključivo ovlašćeni predstavnik organizatora.

Osobe koje budu pohađale korporativnu nastavu imaće isti broj časova, ali ne obavezno i takav raspored. O tome će da odlučuju ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Kada je u pitanju individualni kurs i obuka - naučite da koristite makro programe u Excelu, kao i nastava koja se pohađa u paru predviđena je mogućnost da se kandidati sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciju organizatora dogovore oko termina i učestalosti sprovođenja predavanja, te kreiraju najpogodniji raspored za sve.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da koristite makro programe u Ekselu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje