Kurs i obuka - naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru

Vlasnici i direktori privatnih kompanija, kao i onih u vlasništvu države predstavljaju osobe kojima je namenjena obuka i kurs - naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru. Oni će, kao i top menadžeri, nakon ove edukacije biti sposobni da organizuju odgovarajuće podatke, te sprovedu različite analize u cilju upravljanja ljudskim resursima. Navedeni program vrlo je koristan i za HR menadžere svih nivoa, budući da će im ponuditi trening za brže formiranje traženih izveštaja, a nije na odmet da ga isprate i HR asistenti, kako bi lakše i efiksnije upravljali podacima vezanim za zaposlene u određenoj kompaniji.

Oni koje interesuje navedeni seminar moraju najpre proći kroz postupak prijavljivanja, koji mogu da obave u nekoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, u više od 20 gradova širom Srbije, ali i preko telefona, te slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl adresu organizatora. Tada je potrebno da zainteresovani navedu svoje ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona, a ubrzo zatim biće pozvani da lično dođu na upis i da sa sobom ponesu odgovarajuća dokumenta, koje će predati ovlašćenom službeniku. Zvanični spisi koje je potrebno da u ovu svrhu pribave kandidatima će biti na vreme navedeni, a takođe će biti blagovremeno informisani o tačnom terminu i mestu sprovođenja pomenute procedure.

Ukoliko se polaznici na navedenu edukaciju prijavljuju kao pojedinci moći će da predavanja prate na klasični način i da na časove, u odgovarajućim terminima dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije. Tamo će se nastava odvijati u vrlo prijatnom okruženju i uz korišćenje svih savremenih obrazovnih sredstava. Izbor pomenutih kandidata može biti i online kurs i obuka - naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru, kada se predavanja održavaju preko interneta. Svi koji se opredele za ovaj pristup obavezni su da pre toga na svoj kompjuter instaliraju tačno određenu vrstu softvera, za šta će im biti data sva potrebna uputstva. Ako se ne snađu i to ne budu mogli da urade samostalno, svakog dana tokom radnog vremena mogu da se obrate IT stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora i da dobiju traženu tehničku podršku.


Kako u klasičnim, tako i u virtuelnim učionicama predavanja mogu da prate osobe koje žele da se obučavaju nezavisno od ostalih, odnosno da tokom obrazovnog procesa nadležni stručnjak samo njih podučava. To je jedna vrlo podsticajna atmosfera za ostvarivanje kvalitetnih rezultata, budući da je čitav tok nastave u najvećoj mogućoj meri podređen konkretnom kandidatu. Vodi se računa o njegovim sposobnostima, brzini kojom usvaja nove informacije, predznanju, interesovanjima i, uopšte uzev o njegovim ličnim karakteristikama. Tako mu je data prilika da napreduje tempom koji mu najviše odgovara i da, u aktivnoj komunikaciji sa svojim profesorom diskutuje u vezi sa temom koja se obrađuje, iznosi svoje mišljenje i postavlja pitanja u vezi sa svim što mu nije jasno. Takođe će moći da navede kada bi mu odgovaralo da počne sa radom, te kojim danima i u koliko sati bi bilo najzgodnije da se sprovode predavanja. Da bi taj traženi raspored postao, međutim validan, moraju ga odobriti ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora, budući da svi učesnici u obrazovnom procesu moraju biti saglasni sa pomenutim detaljima.

U vrlo raznovrsnoj i bogatoj ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni seminar - naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru, kada predavanjima zajedno prisustvuje dvoje polaznika. Ovo je, naime osnovni oblik grupnog delovanja u kome oba člana tandema podjednako dolaze do izražaja, dobijaju šansu da se istaknu u obrazovnom procesu i postignu željeni napredak. Među njima svakako treba da postoji, ali i da se razvija spremnost za saradnju, sučeljavanje stavova, iskustava i ideja, kako bi prijavljeni i na taj način proširivati i produbljivati svoja znanja. Budući da i u ovom tipu edukacije učestvuje relativno mali broj osoba, moguće je napraviti raspored koji će svima njima u najvećoj meri da odgovara, te će se tako kandidati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovaraju u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kao i oko datuma za početak celokupnog programa i izabrati one koje smatraju najpogodnijim.

Grupna nastava odvija se po malo drugačijim pravilima od prethodno pomenutih, a tome pre svega doprinosi činjenica da ovde raspored po kome se sprovodi edukacija utvrđuje koordinator u okviru konkretnog predstavništva pomenute institucije. Ovo službeno lice ima zadatak, dakle da precizira kada obuka počinje, kao i kojim danima i u koliko sati će da se održavaju predavanja. Navedeno pravilo uvedeno je sa ciljem da svi kandidati budu stavljeni u ravnopravni položaj, te da niko od njih ne bude povlašćen u odnosu na ostale, pošto se pretpostavlja da bi svaki član grupe imao drugačije zahteve koji se odnose na plan obrazovnog delovanja. Treba napomenuti da u okviru jedne grupe nastavu definisan minimalni i maksimalni broj kandidata.Ako pomenuta predavanja žele da prate zaposleni u nekoj firmi, sprovešće se korporativna obuka i kurs - naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru. Tada polaznici mogu da rade na uobičajen način i da na časove, shodno svojim željama dolaze u savremeno opremljene prostorije najbliže poslovnice organizatora, kao i da traže da se časovi održavaju u okviru kompanije u kojoj su zaposleni, ali i na nekom drugom mestu koje smatraju pogodnim, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno održavanje nastave. Na raspolaganju im je, takođe i online kurs, a u svakom slučaju moraće da se pridržavaju rasporeda koji zajednički budu definisali zvanični reprezent njihovog preduzeća i koordinator u okviru institucije organizatora. Ova službena lica će, dakle odrediti kada program počinje da se sprovodi, kao i termine i ritam održavanja časova.

Šta proučava kurs i obuka - naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru?

Postojeći specijalizovani informacioni sistemi za upravljanje ljudskim resursima često su neodgovarajući jer nisu optimizovani za rad u na našem podneblju, u našim uslovima ili je sam softver preskup. Shodno tome će nadležni predavači čim počne seminar - naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru objasniti prisutnima sve pogodnosti koje ovaj korisnički program nudi na planu stalne promene podataka i svakodnevne potrebe ažuriranja, analiziranja i pravljenja izveštaja. Softver koji je dizajniran prvenstveno za rad sa podacima složenim u tabele, zapravo je najbolje programsko rešenje opšte namene za sve kancelarijske i arhivarske poslove. Profesori će istaći da vođenje evidencija sa određenim podacima o zaposlenima u preduzeću, kao što su jedinstveni matični broj, radno mesto, školske kvalifikacije, podaci o radnom stažu, slobodni dani i godišnji odmori, kao i rasporedi rada, struktura radne nedelje, službena putovanja i ostali slučajevi kada je potrebno napraviti izveštaj ili odštampati odluku postaju rutinski posle uspešne obuke za rad u programu Eksel. Potrebno predznanje se svodi na osnove rada na računaru, recimo otvaranje i zatvaranje dokumenata, kopiranje, prebacivanje na fleš ili narezivanje na disk, pravljenje rezervne kopije fajlova i foldera, rad sa štampačem i početnih koraka u Ekselu (upisivanje podataka u ćelije, korišćenje osnovnih matematičkih formula, pojam radnog lista i radne sveske).

Na časovima koje obuhvata obuka i kurs - naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru posebna pažnja biće posvećena temama koje se odnose na unošenje podataka, ali i na njihov uvoz iz drugih izvora, na primer Vordu, drugih baza podataka ili sa interneta. Biće reči i o organizaciji podataka, pravljenju tabela, grafikona, formi, korišćenju naprednih funkcija, te o povezivanju sa spoljnim izvorima (hyperlink), kao i o povezivanju Eksela i Vorda ili Autluka zbog pravljenja cirkularnih pisama (Mail merge). Nadležni stručnjaci će objasniti da se pod pojmom mejl merdža misli na istovremeno pravljenje većeg broja dokumenata za štampanje ili slanje putem elektronske pošte i da takvi dokumenti imaju istu ili veoma sličnu sadržinu, sa samo nekim personalizovanim sekcijama. Objasniće prisutnima da se proces kreiranja niza takvih dokumenata zasniva na spajanju osnovnog dokumenta (cirkularnog pisma, koje je otkucano u programu Vord) sa podacima iz baze podataka (imena i adrese primalaca, smeštenih u tabele Eksela), eventualno i servisa za slanje elektronske pošte (Autluk). Tokom edukacije, kandidati će naučiti i kako se ostvaruje veza sa podacima koji nisu u aktivnoj radnoj svesci Eksela i nalaze se u drugim fajlovima ili na drugim kompjuterima, povezanim lokalnom mrežom ili preko interneta.

Dok se odvija kurs i obuka - naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru predavači će napomenuti da je upisivanje podataka i dizajniranje tabela moguće izvesti na više načina, ali da je najbolji onaj koji je blizak kompjuterskom shvatanju organizacije baza podataka. Time se podrazumeva da je jedinstveni podatak (na primer, ime i prezime) upisan na samo jednom mestu i samo u jednoj tabeli. Svaka baza ima raznorodne tipove podataka i zapisa - tekstualne, brojčane, logičke, datumske, finansijske, pa se za svaku grupu bliskih podataka dizajnira posebna tabela. Na taj način se omogućuje Ekselu da lako i brzo pretražuje tabele, ukršta i objedinjuje podatke i upotrebom naprednih funkcija kreira nove, takozvane pivot tabele, da generiše izveštaje i grafikone.

Polaznici će takođe biti upućeni u rad sa naprednim funkcijama, recimo VLOOKUP, koji na osnovu zadatih vrednosti u tabelama nalazi iste ili približne, ako se zada takav kriterijum. Profesori će im predstaviti i funkcija CONCATENATE, koja spaja delove teksta iz različitih ćelija, što je korisno kod uvoza podataka iz Vorda gde su imena i prezimena razdvojena, a u Eksel tabeli nam je potreban jedinstven podatak. Govoriće i o radu sa funkcijom MATCH, u cilju pronalaženja podataka koji se međusobno slažu prema nekom zadatom kriterijumu).

Kada i gde se odvija seminar - naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru?

Osobe koje su zaposlene u nekom preduzeću i smatraju da bi znanja koja nudi ovaj program bila korisna za njih mogu da traže da se za njih, kako na klasičan način, tako i online sprovede korporativna obuka i kurs - naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru. Oni će imati časove u terminima koje zajednički budu odredili ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Pored toga, biće im saopšten i datum početka edukacije i uopšteni tempo rada tokom seminara, a važno je naznačiti da svi oni koji budu želeli da uživo prate predavanja mogu i da biraju između nekoliko lokacija na kojima će se ona održavati. Na raspolaganju su im moderno opremljene prostorije najbliže poslovnice organizatora, adekvatni prostor u preduzeću za koje rade, kao i svaki drugi prostor u kome može da se sprovede obrazovni proces.

Pojedinačni kandidati takođe imaju priliku da pohađaju klasičnu nastavu, odnosno da u skladu sa utvrđenim rasporedom dolaze na predavanja u najbližu poslovnicu navedene institucije. Osim toga, mogu da se obučavaju online, ali za to moraju da na svoj kompjuter, pre početka edukacije instaliraju specijalni tip softvera. U pitanju je jedan relativno lak informatički zadatak koji većina polaznika može samostalno da obavi, ali je organizator svakako za one koji u tome ne uspeju obezbedio stručnu pomoć i tehničku podršku u svakoj poslovnici naznačene institucije.

Osobe koje su na nastavu prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu da predavanjima prisustvuju zajedno sa nekoliko drugih kandidata, to jest traže da se za njih sprovede grupni kurs i obuka - naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru. Tada će biti obavezni da prihvate termine održavanja časova koje unapred bude definisao ovlašćeni koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, a takođe neće moći da odlučuju ni u vezi sa ritmom održavanja predavanja niti oko datuma za početak seminara. Ponekad će, uz to morati i da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne oformi.

Poluindividualni model rada namenjen je osobama koje žele da rade u društvu, ali samo jednog kandidata. Tada će dobiti priliku da u velikoj meri utiču na raspored po kome će se odvijati edukacija, pošto će moći da se najpre međusobno, a potom i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije dogovore u vezi sa terminima održavanje časova, vremenom početka obuke i, uopšte oko tempa kojim će se raditi.

Oni koji smatraju da se najbolji rezultati postižu samostalnim radom mogu da odaberu individualni seminar - naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru i da u najvećoj mogućoj meri utiču na raspored prema kome će se održavati predavanja. Kandidat koji, dakle odabere ovaj pristup moći će da navede kada mu odgovara da počne sa obukom, kao i koji bi termini i tempo rada najmanje poremetili njegovu ustaljenu rutinu. Taj predlog razmotriće njegov profesor i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji, a u svakom slučaju će učiniti sve da maksimalno ispoštuju zahteve polaznika i omoguće mu da se edukuje u skladu sa planom koji je naveo.

Kako je organizovana obuka i kurs - naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru?

Kandidati koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica mogu da prate predavanja online, ali njihov izbor takođe može biti klasični kurs i obuka - naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru. Ako se odluče za prvu varijantu, moraće da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog kompjutera, na koji će pre toga imati obavezu da instaliraju namenski softver. Ovaj postupak će moći samostalno da obave, budući da zaista nije posebno komplikovan, a ako budu imali nekih teškoća ili im budu potrebna dodatna uputstva, svakako se mogu obratiti informatičarima u bilo kojoj poslovnici navedene institucije. U drugom slučaju, moraće da dolaze na časove u najbliže predstavništvo organizatora, prema rasporedu koji budu dobili i tamo u prijatnom ambijentu prate predavanja osvedočenih stručnjaka.

Kako na klasičan način, tako i online, nastavu će pohađati kandidati koji budu pratili individualni program, odnosno oni koji budu radili odvojeno od ostalih. Ovlašćeni predavač će nastojati da im maksimalno prilagodi gradivo koje treba da savladaju, zahteve i tempo rada, a takođe će nakon svake etape davati komentare vezane za postignuti napredak, ohrabrivati ih i davati uputstva za dalji rad. U ovakvoj situaciji polaznik može vrlo jasno da sagleda koliko je postigao, a takođe će mu biti dozvoljeno da navede koji mu termini i ritam održavanja časova najviše odgovaraju, kao i kog datuma bi želeo da edukacija počne. U vezi sa tim će, međutim morati da dobije i saglasnost ovlašćenog predavača i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora, kako bi traženi raspored postao zvaničan.

Oni koji budu želeli da predavanjima prisustvuju zajedno sa još jednom osobom pohađaće poluindividualni seminar - naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru i dobiti priliku da željene rezultate ostvaruju u dinamičnijoj i aktivnijoj atmosferi nego što je to slučaj kod individualne nastave. Oba polaznika ovde podjednako učestvuju u obrazovnom delovanju, međusobno se pomažu i upućuju, a mogu i da se najpre jedno sa drugim, a potom sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom naznačene institucije dogovaraju u vezi sa svim detaljima vezanim za nastavu. Zajednički će, dakle da odrede kada ona počinje, kao i kojim danima i u koliko sati će da se sprovode časovi, tako da konačnim rasporedom svi budu zadovoljni.

Grupna edukacija namenjena je onima koji žele da rade u vrlo dinamičnom okruženju i kroz kontinuiranu interakciju sa drugima. Nadležni profesor tada koordinira rad grupe i nastoji da svaki član podjednako dolazi do izražaja i ostvaruje željene rezultate. Da bi se to postiglo, veličina grupe mora da bude vrlo strogo definisana, pa tako ona ne može početi sa radom dok se ne oformi grupa. Niko od kandidata neće moći da utiče na raspored prema kome će se odvijati edukacija. Vreme i ritam održavanja časova, kao i datum početka sprovođenja programa definisaće, naime koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije, a od članova grupe se očekuje da se tom rasporedu u potpunosti prilagode i striktno ga se pridržavaju do kraja procesa.

Ako se organizatoru obrati rukovodstvo neke kompanije ili njeni ovlašćeni predstavnici sa željom da tamošnji zaposleni pohađaju navedeni program, sprovešće se korporativna obuka i kurs - naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru. Časovi tada mogu da se pohađaju na klasični način, kada će biti, prema željama polaznika organizovani u adekvatnom prostoru najbliže poslovnice navedene institucije, u samoj firmi koja svoje radnike upućuje na edukaciju ili na bilo kom mestu koje polaznicima odgovara, ukoliko tamo ima tehničkih uslova za sprovođenje obrazovnog procesa. Prijavljeni takođe mogu da rade i preko interneta, ali će u svakom slučaju morati da poštuju termine i učestalost održavanja nastave, kao i datum početka programa koji zajednički budu odredili ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator u konkretnoj poslovnici organizatora.

Koliko po planu traje kurs i obuka - naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru?

Sve detalje obrazovnog procesa za osobe koje budu pohađale grupni seminar - naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru, utvrđuje isključivo ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, a članovi grupe na to ne mogu ni na koji način da utiču.

Oni koji budu pohađali korporativnu nastavu imaće isti broj časova, ali ne obavezno i naznačeni raspored. U vezi sa terminima i učestalošću održavanja njihovih predavanja dogovaraće se, naime koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora i osoba koja istupa u ime određene kompanije.

Polaznici čiji izbor bude individualna obuka i kurs - naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru, kao i oni koji se budu edukovali u paru će u vezi sa rasporedom rada moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim reprezentom pomenute obrazovne institucije kako bi utvrdili raspored koji će svima da odgovara.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da koristite napredne Eksel funkcije u HR sektoru"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje