Kurs i obuka - naučite da koristite napredne spredšit alate

Osobe koje su zaposlene u državnim i privatnim firmama navedene su kao ciljna grupa za specijalizovani seminar - naučite da koristite napredne spredšit alate. Ova edukacija namenjena je i menadžerima srednjeg i višeg nivoa, kao i svima koji bi želeli da steknu ili prošire svoje poznavanje makro jezika i analitičkih spredšit alata pomoću kojih će biti osposobljeni da rade sa Microsoft Office aplikacijama.

Ukoliko ovaj program žele da isprate radnici nekog preduzeća, pohađaće korporativnu nastavu i to na klasični način ili preko interneta. Ako se odluče za prvu opciju moći će da dolaze na časove u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, da predavanja prate u odgovarajućem prostoru kompanije u kojoj su zaposleni, kao i na svakom drugom mestu koje im odgovara, pod uslovom da ono poseduje tražene tehničke karakteristike. Ako se budu edukovali online, sami će odabrati lokaciju na kojoj će raditi, budući da će u tu svrhu koristiti svoje kompjutere. Za utvrđivanje rasporeda rada kod ovog modela obuke biće zaduženi koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu navedene institucije i osoba koja istupa u ime firme koja svoje radnike upućuje na kurs. Oni će, dakle precizirati kada pomenuti obrazovni program počinje da se sprovodi, te kojim danima i u koliko sati će ovi kandidati da imaju časove.

Pojedinačni polaznici takođe mogu da predavanja prate uživo, te da u tu svrhu u određenim terminima dolaze u odgovarajuće predstavništvo organizatora. Tamo će raditi u vrlo prijatnoj atmosferi i u prostorijama koje su opremljene prema svim savremenim obrazovnim standardima. Njihov izbor takođe može biti online obuka i kurs - naučite da koristite napredne spredšit alate, za koju treba da se unapred pripreme i da na svoje računare instaliraju namenski softver, što predstavlja jedan relativno jednostavan informatički zadatak koji kandidati uglavnom uspevaju da obave samostalno. Oni kojima to ne pođe za rukom mogu bilo kog dana tokom radnog vremena da se obrate informatičkim stručnjacima u svakoj poslovnici pomenute institucije i da tako dobiju odgovarajuću tehničku podršku.


Kada se odluče između klasične i online nastave, kandidati treba da navedu hoće li raditi nezavisno od ostalih, u društvu samo jednog ili više polaznika. Oni koji budu želeli da pohađaju individualnu nastavu imaće priliku da predviđene obrazovne ciljeve ostvaruju tempom koji im najviše odgovara, budući da neće imati kome da se prilagođavaju. Celokupan tok obrazovnog procesa biće, dakle usmeren samo na jednog kandidata i maksimalno će se poštovati njegove potrebe, predznanje, sposobnosti i brzina kojom usvaja nove informacije. On će takođe moći da jasno sagleda koliko je napredovao i da u direktnoj komunikaciji sa svojim profesorom postavlja pitanja, diskutuje o datoj temi i, uopšte izražava svoje mišljenje koje se na nju odnosi. To će ovlašćenom stručnjaku omogućiti da eventualno uvidi oblasti na kojima bi polaznik još trebalo da poradi i da mu da sugestije za dalje usavršavanje. Posebna pogodnost ovakvog pristupa predstavlja činjenica da kandidat može da navede kada bi želeo da počne sa obukom, kao i termine i ritam održavanja predavanja koji bi se najbolje uklopili u njegovu rutinu i ostale dužnosti koje ima. Da bi taj raspored počeo zvanično da se primenjuje moraju ga podržati ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije.

Poluindividualni kurs i obuka - naučite da koristite napredne spredšit alate namenjen je osobama koje žele da rade u paru i da nova znanja stiču prateći interaktivna predavanja nadležnog predavača, ali i putem komunikacije sa svojim partnerom, tokom koje će moći da razmenjuju ideje i mišljenja. Ovaj pristup omogućava svakom članu tandema da u potpunosti dođe do izražaja i usvoji predviđena znanja i veštine, a takođe i značajno doprinosi razvijanju tolerancije kod polaznika, što će im svakako biti od velike koristi u realnim okolnostima. Kako i ovde u nastavi učestvuje relativno mali broj osoba, moguće je izaći u susret željama prijavljenih vezanim za odgovarajuće termine i učestalost održavanja časova i ispoštovati njihovu želju koja se odnosi na datum početka edukacije. Naravno, o svemu tome će se polaznici dogovarati sa svojim predavačem i koordinatorom u instituciji organizatora, a svakako će se nastojati da se napravi raspored kojim će svi biti zadovoljni.

Grupna nastava odvija se po malo drugačijim pravilima od prethodno pomenutih, što se najpre vidi u činjenici da ovde kandidati nemaju nikakvog uticaja na raspored po kome se odvija edukacija. Vreme i ritam održavanja časova, kao i termin za početak celokupnog procesa utvrdiće koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, a polaznici će morati da mu se, uz manje ili veće ustupke, u potpunosti prilagode i striktno ga se pridržavaju do kraja sprovođenja programa. Oni će, takođe izvesno vreme ponekad morati da sačekaju dok se grupa ne formira, odnosno dok se ne prijavi minimalan broj kandidata potreban za uspostavljanje aktivne i svrsishodne interakcije putem koje će se usvajati predviđena znanja.Svi koje zanima specijalizovani seminar - naučite da koristite napredne spredšit alate treba da se prvo prijave preko telefona, elektronskim putem ili lično, u najbližem predstavništvu pomenute obrazovne institucije. Tom prilikom će navesti svoje podatke koji obuhvataju ime i prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu biti kontaktirani u cilju davanja daljih obaveštenja. Nakon toga, sprovešće se upisna procedura kojoj su svi prijavljeni dužni lično da prisustvuju i da tada odgovarajuća dokumenta predaju ovlašćenom licu. Zvanični spisi koje je potrebno da pribave, kao i vreme i mesto održavanja upisa svim kandidatima će biti, naravno na vreme saopšteni.

Šta izučava obuka i kurs - naučite da koristite napredne spredšit alate?

Savremeno poslovanje je nezamislivo bez korišćenja IT podrške i posebno aplikacija koje rade na principu elektronskih tabela. Shodno tome će već na predavanjima kojima počinje kurs i obuka - naučite da koristite napredne spredšit alate profesori uputiti prisutne u pogodnosti koje nude ova softverska rešenja u oblasti administracije, proizvodnje, inženjeringa, marketinga, prodaje, finansija ili logistke, kao i u kancelarijskim poslovima analize, modeliranja i komunikacije. Istaći će, takođe da se upotrebom pomenutih metoda i alata postiže da se iz mnoštva podataka izdvoje značajne informacije na koje se kompanije oslanjaju prilikom donošenja odluka.

U daljem toku edukacije kandidati će saznati da je, korišćenjem formi i velikog broja kontrola i objekata koji mogu da im budu pridruženi, moguće postići da unos informacija u baze podataka u okviru Eksel radnih listova bude jednostavniji i da ukupan izgled bude značajno unapređen. Ovlašćeni stručnjaci će objasniti da sve to može da se uradi uz malu pomoć programskog jezika VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Napomenuće da kontrolne ili korisničke forme nisu isto što i Eksel šabloni (template), jer za razliku od šablona koji su unapred formatirani, radni listovi među kojima se bira samo izgled tabela imaju programirane kontrolne dugmiće, kao što su kućice za potvrđivanje (čekiranje) i padajuće liste koje olakšavaju unos i prikaz podataka. Osobe koje budu pratile stručni seminar - naučite da koristite napredne spredšit alate saznaće da su kontrolne forme naročito pogodne za rad zaposlenih koji rade samo na unosu podataka, ne ulazeći u poslove analize i pravljenja izveštaja. Tokom obuke će ih nadležni predavači uputiti u pravljenje optimalnih formi, što uključuje rutinu u radu na formatiranju i postavljanju formi, povezivanju objekata sa makroima i pozivanje makroa za izvršavanje programiranih procedura.

Na predavanjima će takođe biti reči o ulozi programskog jezika VBA u kreiranje procedura koje se izvršavaju određenim redosledom neograničen broj puta, pomoću samo jedne komande. Takvi mali programi se nazivaju makroi, a ono što korisnici samostalno ispisuju u okviru VBA editora je programski kod, dok jedna ili više procedura čine programski modul. Profesori će istaći da se u okviru programskog koda koristi pet tipova komponenti, odnosno objekti, svojstva, metode, funkcije i naredbe, a prisutne će upoznati i sa takozvanim „vrućim ključevima“, prečicama koje postoje u Ekselu, a koriste se za brzo dolaženje do akcija koje treba da odradi operativni sistem.

Dok traje obuka i kurs - naučite da koristite napredne spredšit alate, u cilju upoznavanja principa i uvežbavanja u radu na kreiranju procedura za napredne Eksel alate pomoću programskog jezika VBA, posebna pažnja će se posvetiti automatskom snimanju makroa, analizi i pronalaženju grešaka u kodovima procedura, te primeni funkcija i pisanju formula u procedurama. Budući da se smisao pisanja programa i procedura gubi u slučaju da nema mogućnosti komunikacije sa korisnicima, profesori će uputiti prisutne u uključivanje funkcije MsgBox, koja ima za cilj obaveštavanje korisnika i InputBox funkcije, pomoću koje se vrši upisivanje njihovih poruka.

Napredni nivo VBA kodiranja spredšit alata podrazumeva i upotrebu funkcija grananja u procedurama. Polaznici će stoga saznati da koriste funkciju grananja if - then, da postave određeni uslov za njeno ispunjenje, kao što su logički operatori And, Or, Not, Eqv ili neke od funkcija za poređenje veličina. Nakon završene edukacije kandidati će biti osposobljeni da stečena znanja primene u radu sa VBA spredšit aplikacijama i VBA makro jezikom, te tako značajno unaprede svoje poslovanje.

Gde i u koje vreme se održava kurs i obuka - naučite da koristite napredne spredšit alate?

Ako radnici određene firme smatraju da je ova edukacija korisna za njih, biće organizovan korporativni seminar - naučite da koristite napredne spredšit alate, a mesto na kome će ovi polaznici da se obučavaju zavisiće od toga da li žele da časove prate uživo ili online. U prvoj varijanti moći će da biraju između savremeno opremljenih prostorija najbliže poslovnice pomenute institucije, adekvatnog prostora u samoj kompaniji za koju rade ili neke druge lokacije koje im odgovara, a na kojoj moraju postojati odgovarajući tehnički uslovi za sprovođenje obrazovnog procesa. Ako budu radili preko interneta, sami će odabrati mesto na kome će pratiti predavanja, a u svakom slučaju imaće obavezu da se pridržavaju rasporeda koji za njih zajednički budu napravili koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora i osoba koju je za to imenovala njihova firma.

Oni koji su na edukaciju prijavljeni u statusu fizičkih lica takođe će imati mogućnost da nastavu prate online i da na predavanja, prema rasporedu koji bude utvrđen dolaze u najbližu poslovnicu naznačene obrazovne institucije. Pored toga, mogu da odaberu i online kurs za koji moraju da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog računara. Na njega su obavezni da, pre početka predavanja instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što će najverovatnije uspeti da obave samostalno, pošto postupak nije posebno komplikovan. Ako im bude potrebna neka pomoć u vezi sa tim, mogu da se obrate informatičkim stručnjacima u svakoj poslovnici organizatora, koji će im lako i brzo rešiti problem.

Pojedinačni polaznici mogu da traže da se za njih organizuje grupna obuka i kurs - naučite da koristite napredne spredšit alate. Tada će dolaziti na časove u najbližu poslovnicu organizatora, ukoliko se odluče za klasičnu nastavu, dok će u suprotnom, to jest ako predavanja budu pohađali preko interneta, moći da to rade sa bilo kog mesta koje smatraju pogodnim. Ni u jednom slučaju, međutim neće moći da učestvuju u odlučivanju vezanom za raspored po kome će se odvijati edukacija, već će morati da ispoštuju termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka obuke koje utvrdi koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici naznačene institucije.

Poluindividualna nastava kreirana je za dvoje kandidata koji zajedno prisustvuju predavanjima i kao tandem ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve. Oni mogu da se opredele za standardni tip nastave i da na časove, u utvrđenim terminima dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, a takođe imaju opciju da rade preko interneta sa bilo kog mesta koje im odgovara. Pre nego što predavanja startuju, polaznici će biti zamoljeni da navedu koji im termini za održavanje časova najviše odgovaraju, kada bi želeli da počnu sa radom i kakav bi po njima trebalo da bude tempo delovanja. Ukoliko te pojedinosti budu odgovarale ovlašćenom profesoru i koordinatoru za nastavu u instituciji organizatora, traženi raspored će postati zvanično prihvaćen, te će prijavljeni moći da se lakše organizuju i sa manje opterećenja prođu pomenuti program.

Polaznicima koji smatraju da se najkvalitetnije znanja usvajaju samostalnim radom namenjen je individualni kurs i obuka - naučite da koristite napredne spredšit alate. Tada se radi po sistemu „jedan na jedan“, što znači da nadležni stručnjak podučava samo jednog kandidata, te mu poklanja svu svoju pažnju u obrazovnom procesu i može da, prema njegovim ličnim karakteristikama osmisli svoje delovanje. Ovaj seminar može takođe da se pohađa na standardni način, u prostorijama najbliže poslovnice organizatora ili da se predavanja prate online, pomoću računara sa bilo kog mesta koje konkretni kandidat smatra pogodnim. U obe varijante on će moći da navede kada mu odgovara da počne sa radom, te koji bi termini i ritam održavanja predavanja najmanje poremetili njegovu ustaljenu rutinu i ostale dužnosti koje treba da ispuni. Da bi taj raspored počeo zvanično da se primenjuje, neophodno je da ga prihvate nadležni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, budući da su i oni određeni kao aktivni učesnici u obrazovnom procesu.

Kako se sprovodi seminar - naučite da koristite napredne spredšit alate?

Osobe koje ovu edukaciju prate kao pojedinci mogu da rade online, a njihov izbor može biti i klasična obuka i kurs - naučite da koristite napredne spredšit alate. U prvom slučaju, predavanja će se održavati u moderno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, gde će kandidati dolaziti prema u utvrđenom rasporedu, a ako se odluče za drugu opciju, moraće da blagovremeno sprovedu odgovarajuće pripreme. Potrebno je, naime da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, bez koga neće moći da predavanja prate preko interneta. No, treba da znaju da je to jedan jednostavan informatički zadatak i da im nikakva posebna znanja za to nisu potrebna, a ako instaliranje ne uspeju samostalno da obave mogu potražiti pomoć nekog člana ekipe tehničke podrške koja funkcioniše u svakom predstavništvu naznačene obrazovne institucije.

Bilo da rade klasično ili online, ovi polaznici mogu da rade odvojeno od ostalih, odnosno da se opredele za individualnu edukaciju. Tada je profesor fokusiran samo na jednog kandidata, ali to ne znači da je on pasivan u tom obrazovnom procesu. Naprotiv, prijavljeni se kontinuirano podstiče na aktivnost, komunikaciju sa predavačem i ispoljavanje sopstvenog mišljenja, jer kroz tu interakciju nadležni stručnjak može da uvidi na koji način je najbolje da koncipira svoj predavački rad, kako bi polazniku omogućio da lako i brzo dostigne predviđene obrazovne ciljeve. Ovaj pristup značajno osamostaljuje kandidata i pruža mu visok nivo samopouzdanja, što će mo svakako veoma koristiti u realnim poslovnim okolnostima. Uz to ima mogućnost da se prilično lako organizuje i da obaveze koje mu nametne ova edukacija lako uklopi u svoj način života i dnevnu rutinu, budući da će mu biti omogućeno da navede kada mu odgovara da počne sa radom, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeo da ima predavanja. Ako se sa tim saglasi i njegov profesor i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, traženi plan delovanja će se zvanično usvojiti i u skladu sa njim će se raditi tokom čitavog programa.

U raznovrsnoj i bogatoj ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni kurs i obuka - naučite da koristite napredne spredšit alate koji zajedno prati dvoje prijavljenih. Ovde među kandidatima svakako treba da postoji spremnost za saradnju i uspostavljanje aktivne dvosmerne komunikacije, jer će im to upravo pomoći da brzo napreduju, ali i da jedno drugom predstavljaju oslonac i pomoć. Oni će moći najpre međusobno, a potom i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora da se dogovaraju u vezi sa svim detaljima obrazovnog procesa. Tako će zajedno da utvrde kada seminar startuje i kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja.

Oni koji žele da rade u dinamičnoj atmosferi i kroz stalnu interakciju sa drugima treba da odaberu grupnu nastavu i da putem kontinuirane aktivnosti ostvaruju predviđeni napredak.. Polaznici koji se odluče za ovaj pristup moraće, međutim da se priklone terminima za održavanje časova, datumu za startovanje celokupnog programa i generalnom tempu rada koje odredi koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora. U vezi sa tim neće moći da iznose nikakve svoje zahteve niti primedbe, pošto se naznačeni plan delovanja neće menjati i ostaće isti do kraja sprovođenja programa.

Ako se koordinatoru za nastavu u instituciji organizatora obrati zvanični predstavnik ili rukovodstvo neke firme sa željom da tamošnji radnici pohađaju ovu edukaciju, sprovodi se korporativni seminar - naučite da koristite napredne spredšit alate. Polaznici mogu da rade online, ali i na klasični način, kada imaju mogućnost da na časove dolaze u najbližu poslovnicu organizatora ili, pak da traže da se njihova predavanja odvijaju u samoj kompaniji za koju rade, te na bilo kom drugom mestu na kome za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Vreme početka njihove edukacije, termine održavanja časova i ritam kojim će se raditi definisaće sporazumno ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i osoba koju je imenovala konkretna kompanija.

Koliko po planu traje obuka i kurs - naučite da koristite napredne spredšit alate?

Osobe koje budu radile u paru, kao i kandidati čiji izbor bude individualni kurs i obuka - naučite da koristite napredne spredšit alate imaju isti fond časova kao i grupni kurs, ali će se oni održavati u terminima i ritmom koji zajednički odrede kandidati, ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Korporativna edukacija imaće istu dužinu, ali će raspored rada u dogovoru da odrede ovlašćeni predstavnik firme u kojoj su zaposleni polaznici i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije.

Naznačeni tempo delovanja važi, zapravo samo za osobe koje budu pratile grupni seminar - naučite da koristite napredne spredšit alate, budući da u toj situaciji sve pojedinosti obrazovnog procesa utvrđuje koordinator za nastavu u navedenoj obrazovnoj instituciji.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da koristite napredne spredšit alate"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje