Kurs i obuka - Naučite da napravite plan zaštite od udesa

Preporučeno je da predstavnici pravnih subjekata, odnosno preduzetnika i privrednih društava pohađaju specijalizovani seminar - naučite da napravite plan zaštite od udesa. Svakako će pomenuta edukacija biti od koristi za lica zadužena za zdravlje na radu i protivpožarnu zaštitu u okviru određenih organizacija, ali i za osobe ovlašćene za uspostavljanje i sprovođenje fizičko - tehničkog obezbeđenja u svim objektima javnog značaja. Podrazumeva se da su dobrodošli i oni koji, iz privatnih ili profesionalnih razloga imaju potrebe da prošire znanja iz naznačene oblasti.

Svi koji su zainteresovani za naznačenu obuku moraju najpre da se prijave i navedu svoje lične podatke, tačnije prezime, ime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Taj postupak mogu da obave u svakoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, odnosno u više od 20 gradova širom Srbije, ali i elektronskim putem ili preko telefona nekog od predstavništava. Kada bude gotova registracija prijavljenih, organizovaće se upis na seminar. Istaknuto je da ovoj proceduri svi oni moraju da prisustvuju i da nadležnom službeniku predaju odgovarajuću dokumentaciju. Njen tačni sadržaj, vreme i mesto sprovođenja upisne procedure svim polaznicima će biti na vreme saopšteni.

Za osobe koje rade u nekom preduzeću, a žele da pohađaju ovu edukaciju biće organizovana korporativna obuka i kurs - naučite da napravite plan zaštite od udesa. Predavanja, shodno izboru polaznika mogu da se prate uživo ili online, s tim da će za sprovođenje klasičnih časova biti ponuđeno nekoliko lokacija. Prijavljeni će, dakle moći da biraju između savremeno opremljnih prostorija u najbližoj poslovnici pomenute obrazovne institucije, odgovarajućeg prostora u komapniji za koju rade ili nekog trećeg mesta koje smatraju pogodnim, a gde svakako mora biti uslova za adekvatno odvijanje nastavnog procesa. Termine održavanja predavanja, tempo rada i datum početka programa zajedno će odrediti ovlašćeni predstavnik organizatora i osoba koja istupa u ime firme čiji će zaposleni pohađati seminar.


Pojedinačni polaznici mogu nastavu da prate odvojeno do ostalih, u paru ili u grupi, a oni koji se odluče za individualnu obuku biće u prilici da predviđena znanja i veštine usvajaju brzinom koja im odgovara, budući da neće imati kome da se prilagođavaju tokom kursa. Iako na prvi pogled izgleda da je kandidat koji izabere ovaj pristup pasivan za vreme nastave i da samo prima gotove informacije, između njega i nadležnog profesora se zapravo odvija aktivan komunikacijski proces. Predavač ga podstiče da iznosi svoje mišljenje u vezi sa temama koje se obrađuju, da komentariše ono što je čuo, ali je takođe slobodan i da postavlja pitanja u vezi sa onim što mu nije jasno i da traži dodatna objašnjenja, ako bude potrebe. Osim naznačenih pogodnosti, polaznik će moći da obaveze koje mu nameće ova eduakcija lako uklopi u svoj način života i dnevnu rutinu, s obzirom na to da će biti slobodan da navede kojim danima i u koje vreme mu odgovara da ima časove, kao i kog datuma bi želeo da počne sa radom. Taj raspored, međutim pre početka zvanične upotrebe moraju da odobre ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora. Ukoliko bude potrebe da se u njega unesu određene promene, svakako će se voditi računa o željama datog polaznika i nastojaće se da se što veći broj njih ispuni.

Kandidatima koji žele da rade u društvu još jednog kolege namenjen je poluindividualni kurs i obuka - naučite da napravite plan zaštite od udesa. Tada dvoje prijavljenih funkcionišu kao partneri u obrazovnom procesu, međusobno se pomažu i savetuju, čineći učenje dinamičnijim i interesantnijim. Njihova međusobna komunikacija je takođe veoma vaažna za proširivanje znanja i kompetencija, budući da kandidati tako razmenjuju svoja mišljenja, iskustva i ideje. Polaznicima koji odaberu ovaj pristup će biti pružena prilika da raspored rada značajno prilagode svojim potrebama. Oni će navesti kada bi želeli da seminar startuje, te u koje vreme i kojim danima im odgovara da imaju časove, ali će najpre za traženi plan delovanja morati da dobiju saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika navedene obrazovne institucije, pošto su i oni ravnopravni učesnici u obrazovnom procesu.

Grupa funkcioniše kao celina, pa stoga njeni članovi moraju biti u potpunosti ravnopravni. Upravo iz tog razloga nikome od njih neće biti omogućeno da u vezi sa rasporedom rada iznosi svoje predloge i zahteve, pošto se u tom smislu ne može svima izaći u susret. Vreme početka eduakcije, termine održavanja predavanja i njihovu učestalost odrediće ovlašćeni koordinator za nastavu u navedenoj obrazovnoj instituciji, a prijavljeni će imati obavezu da se tom rasporedu, uz odgovarajuće ustupke, prilagode i striktno ga slede do kraja sprovođenja programa.Bilo da se odluče za rad u grupi, u paru ili pojedinačni, ovi kandidati mogu da pohađaju klasične časove, na koje će u određeno vreme dolaziti u najbližu poslovnicu organizatora. Tamo će se edukovati u prijatnoj atmosferi i u prostorijama u potpunosti prilagođenim savremenim obrazovnim tendecijama. Pored toga, imaju mogućnost da prate online seminar - naučite da napravite plan zaštite od udesa, za koji međutim moraju da se adekvatno pripreme. Imaju, naime obavezu da pre početka nastave na svoje računare instaliraju specijalnu vrstu softvera. Predviđeno je da kandidati to obave samostalno, sledeći uputstva koja budu dobili, ali ukoliko im to ne bude pošlo za rukom, svakoga dana tokom radnog vremena mogu da se obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici navedene institucije, gde će dobiti potrebnu tehničku podršku.

Koje oblasti proučava obuka i kurs - naučite da napravite plan zaštite od udesa?

Nova pravna normativa i Zakon o vanrednim situacijama zaštitu od tehničko - tehnoloških nesreća, koje se u tekstu zakona nazivaju udes, u situacijama kada je ugrožen život i zdravlje ljudi, materijalna imovina i životna sredina, propisuje neophodne mere kojima se sprečavaju i otklanjaju posledice takvih događaja. Predavači će na časovima koje obuhvata stručni kurs i obuka - naučite da napravite plan zaštite od udesa istaći da su privredna društva i druga pravna lica orjentisana na aktivnosti u kojima postoje ili bi mogle da postoje opasne materije u propisanim količinama, ili koja upravljaju objektima sa povišenim rizikom od nesreća ili terorističkih aktivnosti, dužna da preduzmu neophodne mere za sprečavanje ili ograničavanje udesa. Pored toga, pravna lica koja se bave poslovnom delatnošću u rudnicima i objektima za odlaganje ili skladištenje radioaktivnih materijala organizuju i sprovode zaštitu i spasavanje u skladu sa propisima. Prisutni će biti informisani da su, na osnovu Zakona o vanrednim situacijama doneti podzakonski akti, odnosno pravilnici koji bliže uređuju postupke procene rizika, planove zaštite i sredstva za zaštite u slučajevima udesa.

Profesori će objasniti da se plan zaštite od udesa donosi na osnovu Pravilnika o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa. Tim zvaničnim dokumentom je regulisana organizacija i postupci obaveštavanja, aktiviranje struktura za reagovanje u slučaju udesa, procena situacije, kao i donošenje odluka, mere za smanjivanje rizika na radnim mestima zahvaćenih udesom, organizacija upozoravanja nadležnih državnih organa i stanovništva, rad organa i zaposlenih u sprovođenju zaštite i spasavanja ljudi i zaštiti životne sredine, ali i ponovna organizacija rada i oporavljanje od udesa.

Osobe koje budu pratile specijalizovani seminar - naučite da napravite plan zaštite od udesa biće upućene i u strukturu ovog dokumenta, te će im nadležni stručnjaci navesti koje komponente on treba da poseduje. Tako će objasniti šta se podrazumeva pod procenom opasnosti, merama odgovora na udes, aktiviranjem organa i struktura za reagovanje u slučaju udesa, kao i pod informisanjem javnosti. Polaznicima će biti napomenuto da osnovna struktura Plana podrazumeva i grafičke priloge (prikaz objekata i postrojenja, centre opasnosti, maksimalni domet opasnosti, pristupne puteve za intervenciju, prikaze magacina opreme za spasavanje, prikaz lokacija snaga za spasavanje, centar za komunikaciju), ali i evidencije i prateća dokumenta (programi osposobljavanja, planovi vežbi, provere znanja).

Procena opasnosti se izrađuje da bi se sagledala ugroženost života i zdravlja ljudi i stepen povredivosti životne sredine i objekata od posledica udesa izazvanih opasnim materijama ili terorističkim aktivnostima. Profesori će istaći da takav dokument sadrži opšte podatke o pravnom licu (naziv i adresa, odgovorno lice, podatke o opasnim materijama i njihovim osobinama, karakteristike uređaja, opreme, postrojenja, lokacije i okruženja, kao i karakteristike objekta sa aspekta osetljivosti na terorističke aktivnosti). Njime treba da bude obuhvaćena i identifikacija opasnosti (prikaz scenarija udesa sa najgorim mogućim posledicama), mere prevencije, u cilju sprečavanja udesa ili smanjenja verovatnoće nastanka i umanjenja njegovih posledica, ali i snage i sredstva, odnosno raspoloživi ljudski i materijalni resursi.

Na predavanjima će predavači napomenuti da je, prema scenariju udesa i analizi povredivosti moguće identifikovati stepen njegove težine koji se izražava u pet nivoa (I, II, III, IV, V). Dok traje obuka i kurs - naučite da napravite plan zaštite od udesa polaznici će saznati da je pitanje informisanja javnosti regulisano članom 16. Pomenutog Pravilnika, u kome se nalaže da javnost bude upoznata sa vrstom opasnosti koja je nastala kao posledica udesa, sistemom po kome se upravlja vanrednom situacijom, te sa merama zaštite i spasavanja od posledica udesa.

Na časovima će biti reči i o metodologiji Plana zaštite od udesa, koja je izneta u Prilogu 1 Pravilnika i obuhvata metode i postupke procenjivanja opasnosti od udesa. Do procene opasnosti se dolazi na osnovu propisa, standarda, tehničke i tehnološke dokumentacije i propisanih procedura. Polaznici će biti obavešteni da se podaci o opasnim materijama prikupljaju za sve materije koje se upotrebljavaju, prerađuju, skladište i odlažu. Od značaja za procenu su fizičke, hemijske, toksikološke i eko - toksikološke osobine za svaku popisanu materiju, kao i opis eventualnih štetnih uticaja po zdravlje i život ljudi i životnu sredinu. Potrebni podaci za svaku materiju su i granična vrednost izloženosti ljudi, maksimalno dozvoljena koncentracija u radnoj sredini, granična količina emisije, kao i koncentracija koja nema akutno štetno dejstvo.

Nadležni stručnjaci će objasniti da je mogući nivo udesa određen prema kategoriji, te da se podrazumeva da je za I nivo udes imao posledice samo na postrojenje, kod II nivoa pogođeni su postrojenje i kompleks, na III nivou posledice udesa pogađaju deo naselja, deo ili ceo grad ili jedinicu lokalne samouprave. U slučaju udesa IV nivoa uticaj je proširen na deo teritorije ili celu Republiku Srbiju, dok V nivo udesa ima negativno dejstvo na teritoriju van granica naše države, to jest tretira se kao međunarodni.

U koje vreme i na kom mestu se odvija kurs i obuka - naučite da napravite plan zaštite od udesa?

Osobe koje rade u nekom preduzeću i interesuje ih navedena edukacija mogu da pohađaju korporativni seminar - naučite da napravite plan zaštite od udesa. Termine i učestalost održavanja njihovih časova, kao i vreme početka kursa zajedno će odrediti ovlašćeni predstavnik date firme i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije. Polaznici će biti u mogućnosti da časove pohađaju na klasičan način ili preko interneta, a ukoliko se odluče za prvu opciju moći će da biraju između nekoliko mesta za održavanje predavanja. Nude im se moderno opremljene prostorije najbliže poslovnice organizatora, neki odgovarajući prostor u okviru njihove kompanije, kao i bilo koje drugo mesto na kome postoje odgovarajući tehnički uslovi za odvijanje obrazovnog procesa. U slučaju da odaberu nastavu preko interneta, sami će odrediti mesto na kome će raditi, budući da će to činiti preko svojih kompjutera.

Pojedinačni kandidati takođe imaju mogućnost da uživo pohađaju predavanja, ali će na njih, prema definisanom rasporedu morati da dolaze isključivo u prostorije najbliže poslovnice pomenute institucije. Na raspolaganju im je i online nastava, koju će pratiti preko svojih računara i upravo su zbog toga obavezni da na njih prethodno instaliraju tačno određeni tip softvera. Ta taj postupak dobiće sva potrebna uputstva i objašnjenja i najverovatnije moći da ga obave samostalno. No, ako se ne budu snašli, na raspolaganju im je tehnička podrška koju će pružiti IT stručnjaci u svakoj poslovnici organizatora.

Kandidatima koji žele da raspored rada tokom ove edukacije maksimalno prilagode svojim potrebama i načinu života namenjena je individualna obuka i kurs - naučite da napravite plan zaštite od udesa. Oni su slobodni da navedu kada im odgovara da počnu sa radom, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najpogodnije da imaju časove. Taj predlog razmotriće njihov profesor i zvanični predstavnik institucije organizatora i, ako ga ocene prihvatljivim proglasiće traženi raspored zvaničnim, što će svakako polazniku pružiti mogućnost da se znatno lakše organizuje i prilagodi novim obavezama.

Istu mogućnost da znatno utiču na raspored po kome će se raditi imaće i kandidati koji se odluče za poluindividualni pristup. Tada, zapravo dvoje polaznika istovremeno prati predavanja i mogu da se, najpre međusobno, a zatim i sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom organizatora dogovore u vezi sa svim detaljima obrazovnog procesa. Tako će, dakle zajedno odrediti vreme njegovog početka, kao i termine održavanja časova i njihovu učestalost.

Osobe čiji izbor, međutim bude grupni kurs i obuka - naučite da napravite plan zaštite od udesa biće obavezne da se prilagode terminima za održavanje časova koje unapred bude odredio ovlašćeni koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora. Takođe će morati da prihvate propisani tempo delovanja i vreme početka kompletnog programa. U vezi sa tim neće moći da ulažu bilo kakve prigovore, jer se jednom utvrđeni raspored neće menjati do kraja sprovođenja programa.

Na koji način je organizovan seminar - naučite da napravite plan zaštite od udesa?

Polaznici koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica mogu da se edukuju online, ali i da traže da se za njih organizuje klasična obuka i kurs - naučite da napravite plan zaštite od udesa. U prvoj varijanti biće obavezni da na svoje kompjutere prethodno instaliraju namenski softver, jer bez toga neće moći da prate predavanja preko interneta. Ovaj postupak zaista nije komplikovan i smatra se da svaki prosečni kandidat može da ga obavi bez ičije pomoći. Oni koji se ne budu snašli mogu da računaju na tehničku podršku informatičara u svakoj poslovnici naznačene institucije. Kandidati koji budu izrazili želju da predavanja prate uživo dolaziće na časove u određeno vreme u najbližu poslovnicu organizatora i tamo se obučavati u podsticajnoj radnoj atmosferi, uz korišćenje savremenih obrazovnih sredstava.

Nezavisno od toga da li se opredele za standardni ili rad preko interneta, novi polaznici mogu nastavu da prate odvojeno od ostalih, to jest da odaberu individualnu edukaciju. Tada ovlašćeni profesor zapravo podučava samo jednu osobu i stoga joj se maksimalno posvećuje. Kroz međusobnu interakciju može jasno da uvidi njene sposobnosti, interesovanja, predznanje i brzinu kojom uči, te da u skladu sa tim kriterijumima formira svoje podučavanje. Kandidati koji se opredele za ovaj pristup moći će i da navedu kada žele da počnu sa obukom, kao i kojim danima i u koje vreme im je zgodno da imaju časove. Da bi taj raspored postao validan, moraju ga najpre odobriti zvanični predavač i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Organizator je ponudio i mogućnost da polaznici nastavu pohađaju u dvoje, što će reći da poluindividualni kurs i obuka - naučite da napravite plan zaštite od udesa obezbeđuje prijavljenima mogućnost da zajedno sa svojim partnerom usvajaju predviđena znanja, da se međusobno pomažu i podržavaju, te tako učine postupak učenja dinamičnijim i zanimljivijim. Ovde im se nudi i prilika da raspored rada u velikoj meri prilagode svojim potrebama, te će dakle istaći kada je najbolje da seminar počne, kao i koji termini i učestalost održavanja časova bi najmanje poremetili njihovu ustaljenu rutinu. Ako se sa predloženim planom saglasi nadležni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, on će postati zvaničan i primenjivaće se sve vreme trajanja kursa.

Grupna edukacija kreirana namenjena je osobama koje najbolje funkcionišu u aktivnom okruženju i putem interakcije sa drugim ljudima. Nikome od prijavljenih koji se budu obučavali na ovakav način neće biti dozvoljeno da raspored rada bilo u kom smislu prilagođavaju svojim potrebama. Biće zapravo obavezni da se pridržavaju termina i učestalosti održavanja časova, kao i datuma za početak nastave koji odredi zvanični predstavnik pomenute obrazovne institucije.

Ukoliko je potrebno organizovati nastavu za zaposlene u nekoj firmi, sprovešće se korporativni seminar - naučite da napravite plan zaštite od udesa. Oni mogu predavanja da prate uživo i to na više lokacija. U ponudi su savremeno opremljene prostorije najbližeg predstavništva organizatora, neki adekvatni prostor kompanije za koju rade, kao i svako drugo mesto na kome je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Takođe im se nudi prilika da časove pohađaju preko interneta, a u svakom slučaju moraće da se pridržavaju termina početka obuke, vremena i ritma održavanja časova koje sporazumno budu odredili ovlašćeni predstavnik njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u datoj poslovnici naznačene institucije.

Koliko je predviđeno da traje obuka i kurs - naučite da napravite plan zaštite od udesa?

Za polaznike čiji izbor bude grupni kurs i obuka - naučite da napravite plan zaštite od udesa, sve detalje obrazovnog procesa određuje isključivo koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, dok polaznici imaju obavezu da ih se pridržavaju sve vreme trajanja programa.

Planirano je da korporativna nastava takođe traje isti broj časova, ali će tada vreme i učestalost održavanja časova zajedno da odrede osobe koje istupa u ime konkretne firme i zvanični predstavnik institucije organizatora.

Polaznici koji budu pohađali poluindividualni seminar - naučite da napravite plan zaštite od udesa, kao i oni koji budu radili odvojeno od ostalih imaće isti fond časova, ali će u vezi sa njihovim rasporedom moći da se dogovore sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom naznačene institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da napravite plan zaštite od udesa"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje