Kurs i obuka - naučite da obračunavate poresku amortizaciju

Mora se odmah naglasiti da ovu obuku može da pohađa svako ko ima makar osnovna znanja iz oblasti računovodstva, knjigovodstva i finansija. A da bi mogao da pohađa ovu obuku, svaki kandidat treba ne samo da se prijavi i upiše, nego i da izabere po kom principu će nastavu pratiti.

Najpre da naglasimo da upisu on mora prisustvovati lično i da svakako obavezno mora doneti svu potrebnu dokumentaciju, a prijava se može izvršiti na jedan od tri načina koja su dostupni. Ako nekome ne odgovara da dođe u predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford i da lično izvrši prijavu, to može da učini ili preko mejla ili da telefonski ostvari kontakt i prijavi se. A što se tiče elektronskog postupka prijavljivanja, tada mail mora da sadrži najpre prezime i ime zainteresovanog, a zatim i kontakt informacije, kao i datum njegovog rođenja. Pošto bude izvršio prijavu, svaki kandidat će biti detaljno obavešten i o celokupnom procesu upisa, ali i o svim opcijama koje su dostupne vezano za način sprovođenja edukacije.

Nastava se može pratiti u skladu sa klasičnim principom, to jest onaj kandidat koji se opredeli tako časove da prati, zapravo njima prisustvuje u poslovnici organizatora.


A sa ma kog mesta se može pratiti online kurs i obuka - naučite da obračunavate poresku amortizaciju, naravno ukoliko zainteresovani ima računar i ako prethodno izvrši pravilno instaliranje posebnog tipa softvera na njega. Predviđeno je da bilo kom kandidatu koji ima za tim potrebu, bude pružena i tehnička podrška vezano za postupak instalacije.

Takođe je vrlo važno da istaknemo da se kako online, tako i klasična nastava, mogu organizovati ili za po jednu osobu (individualna nastava) ili za njih dvoje, kada se poluindividualna edukacija sprovodi ili u formi grupne nastave, a kojoj će najmanje 4 te, najviše osmoro polaznika prisustvovati.

Pored mogućnosti da definiše sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu jedne od poslovnica organizatora, ali i sa profesorom koji će tu vrstu edukacije da vodi, kog datuma će početi poluindividualna ili individualna edukacija, svakome ko je izabrao tako časove da prati, je takođe ponuđena mogućnost da sa pomenutim licima definiše i termine održavanja časova, te da odredi i brzinu po kojoj će oni biti organizovani, to jest da definiše dinamiku.

Potpuno drugačije od toga se organizuje grupna obuka i kurs - naučite da obračunavate poresku amortizaciju, pošto sve navedene segmente tom prilikom sme da odredi samo organizator, to jest ovlašćeni predstavnik, ali isključivo one poslovnice u kojoj se stekne uslov za sprovođenje nastave u grupi. Reč je o tome da je broj osoba kojima je ta vrsta edukacije namenjena vrlo precizno određen, pa se grupna nastava ni ne može organizovati do onog trenutka dok se minimalan broj osoba za njeno praćenje ne bude prijavilo. A ukoliko neko od prijavljenih ne bude bio saglasan sa navedenim detaljima, te možda iznese zahtev za njihovom promenom, princip organizacije koji se tom prilikom sprovodi ne dozvoljava izvršenje konkretnog zahteva.

Valjalo bi da istaknemo i to da pomenuta institucija, svakako može ispoštovati i zahtev nekog klijenta koga korporativni seminar - naučite da obračunavate poresku amortizaciju zanima, te da će po potrebi organizovati ovu obuku za zaposlene. A u tom slučaju je isto prisutan nadasve slobodan način organizacije, koji podrazumeva da se koordinator za nastavu izabrane poslovnice ove institucije sa ovlašćenim licem u kompaniji zainteresovanog klijenta, mora dogovoriti o tome kako će se časovi odvijati. Prilikom dogovora, ne samo da će oni definisati kog datuma bi zaposleni trebalo da počnu sa praćenjem predavanja i u kojim će se terminima nastava odvijati, to jest kakvom dinamikom, nego će odrediti i da li će ona biti sprovođena online, u poslovnicama institucije organizatora ili u nekom drugom prostoru, a koji će nadležni u zainteresovanoj firmi da odrede. Svakako se podrazumeva da konkretni prostor mora da zadovolji propise, a organizator će nadležno lice u firmi klijenta o svim neophodnim detaljima, koji tada moraju biti ispoštovani precizno da obavesti.Plan i program specijalizovanog kursa - naučite da obračunavate poresku amortizaciju

Da bi neko bio u mogućnosti da nauči po kom principu se obračunava takozvana poreska amortizacija kod određenog pravnog lica, prvo mora da zna šta se pod tim pojmom podrazumeva, a svakako treba da bude upoznat i sa određenim odredbama Zakona o porezu na dobit Republike Srbije. Upravo odatle i počinje stručna obuka i kurs - naučite da obračunavate poresku amortizaciju, te polaznici dobijaju informacije o pojmu finansijskog rezultata, koji je vidljiv u okviru bilansa uspeha. Potrebno je nakon toga da budu izvršene sve one izmene koje su u skladu sa pomenutim zakonom, a kako bi se dobijena vrednost uvećala ili, pak umanjila za njihovu veličinu, tako da celokupan postupak dovodi do takozvane oporezive dobiti. A nakon toga, stručna lica upravo tu vrednost koriste kao osnovicu za obračun poreza na dobit određenih kompanija. Sa celokupnim postupkom dobijanja oporezive dobiti će, naravno svi koji budu prisustvovali ovom seminaru da budu detaljno upoznati, a svakako će predavači prikazati i brojne primere, kako bi im u velikoj meri olakšali savladavanje ovog postupka.

Predviđeno je nastavnim planom da posle toga profesori pruže svim prisutnima mogućnost da se upoznaju i sa tačnom definicijom pojma amortizacije, to jest primarno sa poreskom amortizacijom. Najvažniji deo koji uključuje specijalizovani seminar - naučite da obračunavate poresku amortizaciju jeste vezan za savladavanje znanja koja su neophodna za pravilno obračunavanje amortizacije, a što je postupak koji se u toku svake kalendarske godine mora jednom izvršiti prema zadatim pravilima.

Takođe će biti objašnjeno prisutnima i zbog čega je važno da se obračuna poreska amortizacija, to jest kako ona utiče na finansijske tokove u okviru poslovnog procesa konkretnog pravnog lica, a zatim će se upoznati i sa važnošću pravilnog rasporeda trošenja osnovnih sredstava preduzeća.

Pored toga što će biti u mogućnosti da savladaju postupak pravilnog obračuna poreske amortizacije, polaznici ove edukacije će se upoznati i sa onim pojmom koji je poznat kao računovodstvena amortizacija, te će im biti objašnjeno i šta su stope amortizacije.

A da bi oni mogli u praksi da primenjuju znanja koja im omogućuje specijalizovani kurs i obuka - naučite da obračunavate poresku amortizaciju, biće svakako neophodno i da se upoznaju sa propisanim obrascima, koji se primenjuju kada je potrebno izvršiti obračun poreske amortizacije, ali i sa njihovim pravilnim popunjavanjem. Upravo u tom delu će im biti omogućen i praktičan rad, tako da će svaki polaznik imati obavezu na osnovu zadatih podataka da pokaže u kojoj meri je savladao znanja vezana kako za stope amortizacije, tako i za pravilan obračun poreske amortizacije, odnosno za popunjavanje zahtevanih obrazaca.

Kada i na kom mestu se održava specijalizovani kurs i obuka - naučite da obračunavate poresku amortizaciju?

U različitim terminima i različitom dinamikom, ali svakako i na drugom mestu može da bude organizovana stručna obuka i kurs - naučite da obračunavate poresku amortizaciju. Zapravo je ponuđeno da polaznici nastavu prate u paru, odnosno u grupi ili individualno, te da to učine uz primenu sopstvenog kompjutera ili prema klasičnom principu, pa se zato i navodi da svako od njih bira sa kog mesta će pratiti časove i sa koliko osoba će to učiniti.

Ako se opredeli da predavanja pohađa po ustaljenom principu, to jest na klasičan način, on se zapravo obavezuje da predavanjima prisustvuje u okviru one poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford koju bude samostalno odabrao, ali mu je omogućeno da časove prati i online i to sa bilo kog mesta, gde je njegovom kompjuteru dostupna stabilna internet konekcija. A tom prilikom se zahteva od svakog zainteresovanog da ispoštuje pravilo koje se odnosi na pravilno instaliranje tačno određenog tipa softvera, o čemu će dobiti sve potrebne informacije blagovremeno od ovlašćenog lica poslovnice u kojoj se prijavio. Ukoliko mu bude bila potrebna pomoć, zaposleni u timu za tehničku podršku će mu je pružiti u bilo kom trenutku.

Pravila koja se primenjuju prilikom organizacije individualne i poluindividualne nastave su potpuno ista, a za razliku od grupne edukacije, koja se organizuje na potpuno drugačiji način. Oni polaznici koji se odluče ili za poluindividualnu ili za individualnu nastavu, definišu zajedno sa ovlašćenim licem konkretne poslovnice, ali i sa nadležnim predavačem, prema kom principu će časovi biti organizovani, u smislu da preciziraju termine njihovog održavanja i dinamiku, kao i datum početka odabrane vrste nastave.

Prethodno smo naveli da se grupni kurs i obuka - naučite da obračunavate poresku amortizaciju organizuje na potpuno drugačiji način, a radi se o vrlo strogim principima, koji moraju biti ispoštovani. Najpre se mora prijaviti najmanje 4 osobe, koje žele nastavu da prate u grupi, a 8 njih najviše sme da prisustvuje tom tipu edukacije. Inače, ovlašćeni koordinator za nastavu, ali samo u predstavništvu institucije organizatora u kome se toliko osoba minimum prijavi, zatim određuje kog datuma će da počnu predavanja, to jest u kojim bi terminima trebalo zainteresovani da ih pohađaju i prema kakvoj će to da bude dinamici.

Uz to, Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i korporativni seminar - naučite da obračunavate poresku amortizaciju, a ako to predstavnik neke firme iznese kao zahtev. Istaknuto je da isključivo taj tip edukacije polaznici mogu da prate i izvan poslovnica organizatora, a prvenstveno u firmi u kojoj rade, ali samo ako njihovi nadređeni budu maksimalno ispoštovali sva pravila koja su tom prilikom navedena. Korporativna edukacija se organizuje tek nakon što zvanično ovlašćeno lice te firme, odredi sa koordinatorom za nastavu organizatora, kada će ona da počne i kakvom dinamikom se zaposleni časove da prate, to jest u kojim tačno terminima.

Kako se organizuje obuka i kurs - naučite da obračunavate poresku amortizaciju?

Prvo moramo napomenuti da se ne može reći tačno po kom principu se organizuje specijalizovani kurs i obuka - naučite da obračunavate poresku amortizaciju, jer ne postoji jedinstven odgovor, pošto je više opcija u ponudi.

Tačnije svi zainteresovani, sve ove informacije dobijaju tek nakon iznošenja svoje odluke o tome da li će časove pratiti u paru ili individualno, odnosno u grupi, to jest hoće li pristupati nastavi online ili će da dolaze u odabranu poslovnicu organizatora, kako bi je pratili na klasičan način.

Iznet je zahtev da svako ko želi predavanja online da prati, mora imati sopstveni kompjuter i na njega instalirati određenu vrstu softvera. Naravno da će sve podatke koji se odnose i na tip softvera i na njegovo instaliranje, oni prethodno da dobiju od strane ovlašćenog lica, ali ukoliko se bude u bilo kom trenutku javila potreba za tim, biće im omogućena i profesionalna tehnička podrška.

Naglašavamo da se grupna edukacija organizuje za tačno određeni broj polaznika, to jest da nastavi prisustvuje između četvoro i osmoro njih. A svi oni su, najpre obavezni da sačekaju ostvarenje osnovnog zahteva, to jest prijavljivanje najmanjeg broja polaznika, što je direktno vezano za formiranje jedne grupe i za zvaničan početak edukacije. Posle toga, ovlašćeno lice te poslovnice određuje u kojim terminima će polaznici da prate predavanja, to jest kada će nastava početi i u skladu sa kakvom dinamikom tačno će se časovi odvijati. Prilikom obaveštavanja svih prijavljenih se posebno naglašava da pravila moraju biti u potpunosti ispoštovana, samo zato što princip sprovođenja grupne edukacije ne dopušta vršenje nikakvih promena, ako neki prijavljeni to iznese kao zvaničan zahtev.

Potpuno isti princip se primenjuje kada se organizuje individualna ili poluindividualna obuka i kurs - naučite da obračunavate poresku amortizaciju, a kojom prilikom svaki zainteresovani definiše kako će se nastava odvijati. Da budemo precizniji, on se mora dogovoriti o datumu početka i o terminima, ali i o dinamici njenog održavanja, sa onim stručnjakom koji će konkretnu vrstu nastave da vodi i sa osobom, koja je za te poslove ovlašćenja u konkretnom predstavništvu organizatora.

U slučaju da je potrebno, ova obrazovna institucija organizuje i specijalizovanu edukaciju, to jest korporativni kurs, a kada su zapravo zaposleni u nekoj kompaniji polaznici. Naime, naglašavamo da samo kod tog tipa edukacije organizator može da dozvoli izmenu mesta njenog održavanja, ali isključivo ako se radi o prostoru koji je usklađen sa važećim pravilima. A korporativna obuka se organizuje upravo onako kako polaznicima najviše odgovara, to jest onako kako odrede nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća i institucije organizatora.

Koliko će trajati stručni kurs i obuka - naučite da obračunavate poresku amortizaciju?

Ukoliko se neki klijent zainteresuje za korporativni seminar - naučite da obračunavate poresku amortizaciju, podrazumeva se da će on u dogovoru sa zvanično ovlašćenim licem jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford definisati koliko će dugo ta vrsta nastave da traje, to jest po kakvoj dinamici, u kojim tačno terminima i kada će početi korporativni kurs.

Takođe, pojedinačni polaznici koji se opredele da predavanja prate ili sa još jednom osobom ili sasvim samostalno, imaju mogućnost da preciziraju ne samo trajanje, nego i datum početka, kao i termine i to sa profesorom koji će obuku voditi i sa koordinatorom, one poslovnice u kojoj se prijavljuju.

A ako nekome najviše odgovara predavanja da pohađa u formi grupne nastave, od njega neće zavisiti nijedan segment organizacije, jer isključivo koordinator za nastavu sve to definiše, ali se prvo mora pričekati da prijavu izvrši makar minimalan broj polaznika, pošto je neophodno da grupa prvo bude kreirana.

Dakle, sa ukupno 8 školskih časova fonda, grupna obuka i kurs - naučite da obračunavate poresku amortizaciju će trajati 4 dana, to jest polaznici će u toku jednog od njih imati po 2 školska časa predavanja, što je zapravo 90 minuta nastave na dnevnoj osnovi.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da obračunavate poresku amortizaciju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje