Kurs i obuka - naučite da osigurate potraživanja u izvozu

Uzevši u obzir da se u aktuelnim uslovima globalne ekonomske krize mnoge firme susreću sa velikim problemima kada njihovi dužnici treba da isplate iznose predviđene ugovorom, seminar - naučite da osigurate potraživanja u izvozu namenjen je, pre svih direktorima finansijskih sektora kompanija koje se bave izvoznim poslovima. Teme koje pomenuti kurs obrađuje mogu da budu vrlo korisne i Risk menadžerima u bankama, budući da je njihov primarni zadatak da procene nivo izloženosti riziku u konkretnom poslu. Imajući u vidu da se kod nemogućnosti naplate potraživanja često pribegava postupku faktoringa, a kada određeno preduzeće prodaje nenaplativa potraživanja takozvanom faktoru za gotov novac, to i direktori faktoring kompanija takođe predstavljaju ciljnu grupu za navedenu edukaciju.

Zainteresovani za ovaj obrazovni proces, pre početka nastave moraju da prođu prijavljivanje i zvaničan upis, kako bi dobili raspored po kome će se predavanja odvijati. Takođe će imati obavezu da se opredele za način praćenja časova i da o tome obaveste koordinatora za nastavu. Pre svega je, dakle potrebno da podnesu prijavu za pohađanje pomenute edukacije i da ovlašćenom službeniku navedu kako se zovu i prezivaju, kada su rođeni i koji je broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani. Prijavljivanje je moguće obaviti lično, u najbližoj poslovnici organizatora nastave, ali i slanjem mejla sa odgovarajućim podacima, kao i putem telefona. Nakon toga, kandidati će biti obavešteni kada se održava upis na seminar i koja je sve dokumenta potrebno da u tu svrhu prikupe i predaju nadležnom službeniku u poslovnici navedene obrazovne institucije, gde je neophodno da se lično pojave.

Program rada kandidata zavisiće primarno od načina na koji žele da prate predavanja, a na raspolaganju su im online i klasična obuka i kurs – naučite da osigurate potraživanja u izvozu, koja može biti organizovana kao individualna, poluindividualna ili grupna nastava. Pohađanje časova preko interneta obavezuje polaznika da pre početka predavanja na svoj računar instalira namenski softver. U najvećem broju slučajeva, kandidati to uspevaju da urade bez problema, no napominjemo da se uvek mogu obratiti ekipi stručnjaka u svakoj poslovnici organizatora i od njih dobiti odgovarajuću tehničku podršku. Klasičan tip nastave ogleda se u održavanju časova u prostorijama određene poslovnice dotične obrazovne institucije, prema utvrđenom rasporedu.


Individualni rad, kako preko interneta, tako i u standardnim učionicama podrazumeva da jedan predavač podučava jednog kandidata, dok kod poluindividualne nastave polaznici prate predavanja po dvoje. Oba tipa organizacije ostavljaju dosta prostora za dogovore i prilagođavanja, te je moguće da polaznici, uz konsultacije sa nadležnim profesorom i koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford utvrde raspored koji im najviše odgovara, odnosno da se usaglase oko datuma početka edukacije, kao i oko tačnih termina predavanja i, uopšte oko ritma delovanja i tako prilagode pohađanje nastave svom načinu života.

Da bi se organizovao grupni kurs i obuka – naučite da osigurate potraživanja u izvozu neophodno je da se barem četvoro kandidata opredeli za ovakav način rada, budući da nije moguće formirati grupu ako ih je manje prijavljeno. Bitno je istaći i to da, prema pravilima date obrazovne institucije u okviru jedne grupe ne može biti više od 8 polaznika, jer bi onda bilo nemoguće garantovati kvalitetan rad. Prijavljeni će biti blagovremeno obavešteni kada tačno grupna edukacija počinje, bilo da se ona sprovodi klasično ili online, a biće informisani i o vremenu kada će se održavati predavanja, koliko često i u kom trajanju. Sve to će isplanirati ovlašćeni koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, a kandidati neće moći ni na jedan način da na dati raspored utiču, već se od njih očekuje da ga se striktno pridržavaju kako ne bi ometali, niti ugrožavali ostale članove grupe.

Korporativni način rada je takođe u ponudi navedene obrazovne institucije, a namenjen je zaposlenima u nekoj kompaniji i može se sprovoditi online ili standardno – u namenskim prostorijama nekog predstavništva organizatora. Po želji nadležnih u datoj firmi, edukaciju je moguće držati i na nekoj drugoj lokaciji, ali tada moraju biti ispunjeni strogi uslovi, koji se odnose na tehničku opremljenost konkretnih prostorija. Vreme kada će predavanja starovati, njihov tempo i tačne termine odrediće zajedno lice koje je određena kompanija ovlastila i koordinator za nastavu u dotičnoj poslovnici.



Plan i program za seminar – naučite da osigurate potraživanja u izvozu

Ovlašćeni stručnjaci će na predavanju kojim je planirano da počne specijalizovana obuka i kurs – naučite da osigurate potraživanja u izvozu detaljno objasniti polaznicima šta tačno podrazumeva pojam osiguranja potraživanja, a takođe će im navesti i na koji način je izvršena podela tog postupka.

Govoreći kandidatima o učesnicima na tržištu i opisujući njihove različite uloge u poslovanju, predavači će se posebno osvrnuti na nekoliko mogućnosti koje će omogućiti da pojedinačne kompanije, pre potpisivanja ugovora pribave informacije o potencijalnom poslovnom partneru, a što će biti veoma korisno za izbegavanje rizika nenaplate. U tom smislu je veoma važan rejting određene firme, ali i njen bonitet i mišljenje o visini kreditnog limita. Za svaku od tih metoda su obezbeđeni i najbolji primeri iz prakse, zbog čega će prisutni mnogo brže i lakše savladati primenu svake od njih pojedinačno.

Svi koji budu pohađali ovu edukaciju biće upoznati i sa metodama formiranja mišljenja o određenoj kompaniji, što će im osigurati da sa velikom sigurnošću predvide mogućnost ispunjavanja finansijskih obaveza tog partnera. Stručni kurs i obuka – naučite da osigurate potraživanja u izvozu pomoći će polaznicima da nauče kako da svojim firmama osiguraju naplatu potraživanja i izbegnu rizike nenaplate, koji nastaju ne samo zbog opšte krize, već i zbog toga što se neretko dešava da firma - dužnik ode u likvidaciju ili stečaj.

Gde i kada se sprovodi obuka i kurs – naučite da osigurate potraživanja u izvozu?

Imajući u vidu činjenicu da se u svakoj poslovnici organizatora nalaze prostorije namenjene održavanju nastavnog procesa, stručni seminar – naučite da osigurate potraživanja u izvozu se može pratiti na klasičan način, a u formi takozvane frontalne nastave. Ipak, navedena obrazovna institucija ima za cilj da uvek izađe u susret potrebama svojih korisnika, pa je omogućeno da se pomenuta edukacija prati i online, preko interneta. Bitno je, međutim da kandidati koji žele da na ovaj način pohađaju časove, pre početka nastave na svoj kompjuter samostalno instaliraju odgovarajući softver, za šta će, svakako dobiti sve potrebne smernice. Ukoliko se pojave neki problemi, u svakom trenutku će imati pomoć ekipe informatičkih stručnjaka, koju mogu da kontaktiraju u svakom predstavništvu organizatora.

Kako klasična, tako i virtuelna nastava može da se pohađa na različite načine, a kandidati koji vole grupni rad mogu se za to prijaviti koordinatoru i sačekati da se grupa formira, kako bi počeli sa praćenjem nastave. Pravilima je, naime predviđeno da za ovakav tip rada mora biti zainteresovano najmanje 4, a najviše 8 polaznika, kako bi predavanja mogla da se kvalitetno obavljaju. Termine održavanja časova, kao i datum početka nastave, ali i dinamiku delovanja uopšte, određuje isključivo ovlašćeni koordinator u konkretnoj poslovnici i o tome obaveštava članove grupe. Naglašavamo da je ovaj raspored konačan i da se, ni pod kakvim uslovima neće menjati do kraja edukacije, te kandidati ne mogu da tempo rada prilagođavaju sopstvenim potrebama.

Za polaznike koji žele da dinamiku pohađanja nastave prilagode svojim obavezama osmišljen je individualni kurs i obuka – naučite da osigurate potraživanja u izvozu, budući da tada rade samostalno, te se sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u poslovnici mogu oko svega dogovoriti i tako odrediti termine, u kojima im najviše odgovara časove da prate. Gotovo jednaku fleksibilnost poseduje i poluindividualna nastava (u paru), iako je ovde nužno da se u konsultacije uključe i uzmu u obzir potrebe oba kandidata, koji zajedno prate predavanja.

Zaposleni u nekoj firmi mogu i zajedno da pohađaju pomenuti kurs i tada će za njih biti organizovana korporativna nastava, koja se može držati klasično ili online. Postoji još i mogućnost da se klasična edukacija održava u prostorijama poslovnica date obrazovne institucije, koje su kompletno tehnički opremljene, ali i na bilo kojoj drugoj lokaciji koja odgovara polaznicima. U drugom slučaju, ovlašćenom predstavniku kompanije čiji će zaposleni proći navedenu edukaciju, dostavljaju se uslovi koje prostor za održavanje časova mora da ispunjava, budući da bi nezadovoljavajuće tehničke karakteristike mogle da remete kvalitet nastave. Raspored časova, njihovu učestalost, kao i tačan datum početka nastave odrediće u dogovoru koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora i službeno lice ovlašćeno od strane konkretne firme.

Na koji način se kurs i obuka – naučite da osigurate potraživanja u izvozu sprovodi?

Organizator pomenute nastave je, imajući u vidu činjenicu da ciljnu grupu ove edukacije mahom predstavljaju osobe koje su zaposlene, omogućio da specijalizovani seminar – naučite da osigurate potraživanja u izvozu može da se prati na različite načine.

Ukoliko dotičnom kandidatu odgovara da pohađa časove u učionicama, prema klasičnom, odnosno frontalnom metodu, može da dolazi u tačno određeno vreme u odgovarajuće prostorije nekog od predstavništava naznačene obrazovne institucije i tako prođe ceo kurs. Ostalima se nudi mogućnost da predavanja pohađaju online, preko svojih računara, ali imaju obavezu da u tu svrhu na njih instaliraju posebnu vrstu softvera. Veruje se da ovaj postupak nije teško obaviti, ali će kandidatu koji se odluči za pomenuti način rada svakako biti na raspolaganju puna tehnička podrška koju garantuje ekipa informatičkih stručnjaka pri svakoj poslovnici organizatora.

Korporativna obuka i kurs – naučite da osigurate potraživanja u izvozu, predviđena je za zaposlene u određenim firmama koji će zajedno proći kroz edukaciju. Njihovi časovi se, takođe mogu održavati klasično ili preko interneta, a u prostoru jedne od poslovnica organizatora ili u okrviru same kompanije, kada će biti potrebno da se izvrši provera tehničke pogodnosti konkretnih prostorija, budući da one moraju biti adekvatne za kvalitetno održavanje nastave. Kompanija čiji će radnici pratiti predavanja će ovlastiti određenog službenika, koji će imati zadatak da se sa koordinatorom za nastavu u datoj poslovnici pomenute obrazovne institucije dogovori o dinamici rada, datumu kada će kurs da počne, ali i o tačnim terminima sprovođenja predavanja.

Za klijente koji ne pohađaju pomenutu edukaciju kao zaposleni u nekoj kompaniji, obezbeđena su tri različita metoda rada. Oni koji žele da idu na predavanja u društvu više ljudi mogu da se opredele za grupnu nastavu, ali će svakako morati da sačekaju da se grupa oformi, za šta je potrebno najmanje četvoro, a maksimalno osmoro prijavljenih. Kada se ovaj uslov ispuni, grupa počinje sa radom, a koordinator za nastavu saopštava članovima program i plan rada koji je osmislio. Ovde moramo da naglasimo da se ni naznačeno vreme održavanja časova, niti njihova učestalost, kao ni početak edukacije ne mogu menjati, jer jednostavno nije moguće udovoljiti svakom članu grupe pojedinačno.

Oni koji preferiraju samostalno da rade, imaju mogućnost da izaberu između individualne nastave, gde će predavač biti samo njima posvećen ili poluindividualne, gde će časove pohađati sa još jednim kandidatom. S obzirom na to da nastava u ova dva slučaja uključuje mali broj ljudi, oni se mogu usaglasiti oko datuma kada će specijalizovani kurs i obuka – naučite da osigurate potraživanja u izvozu početi, kao i oko termina sprovođenja časova i tempa rada, ali će svakako morati da uzmu u obzir i mišljenje profesora koji ih podučava i korodinatora za nastavu u određenom predstavništvu ove obrazovne institucije.

Koliko će da traje seminar – naučite da osigurate potraživanja u izvozu?

Planom rada organizatora predviđeno je da navedena edukacija traje 8 školskih časova, što prevedeno u minute iznosi 360. Precizirano je, takođe da se dnevno održava po 2 časa, što znači da se kompletan nastavni proces odvija u toku 4 dana.

Navedeni raspored važi, međutim samo ako se obuka i kurs – naučite da osigurate potraživanja u izvozu sprovodi grupno, budući da je u toj situaciji koordinator za nastavu taj koji organizuje sve, počev od datuma kada predavanja startuju, do vremena i učestalosti držanja časova. Uslov da se grupa kreira i počne sa radom je da minimalno 4, a najviše 8 polaznika bude prijavljeno za ovakav način rada, a svi oni imaju obavezu da se strogo drže rasporeda koji im je dostavljen. Bitno je da znaju da ne mogu menjati utvrđene termine, shodno svojim potrebama, jer bi na taj način bilo ugroženo funkcionisanje grupe kao celine.

Pomenuti broj časova važi i za nastavu koja se sprovodi individualno ili poluindividualno, no kako je kandidatima ovde data sloboda da se o svemu dogovaraju sa nadležnim predavačem i koordinatorom za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, može da se desi da drugačije osmisle svoj rad, te da naznačenih 8 časova rasporede drugačije nego što je navedeno.

Kao što je već napomenuto, korporativni kurs i obuka – naučite da osigurate potraživanja u izvozu, koji je takođe u ponudi organizatora osmišljen je u skladu sa potrebama zaposlenih u nekoj firmi koji će grupno pohađati edukaciju. S obzirom na to da će tada čitav nastavni proces isplanirati koordinator za nastavu u jednoj od poslovnica date obrazovne institucije i ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije zainteresovane za nastavu predviđeni broj časova takođe može imati drugačiji ritam.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da osigurate potraživanja u izvozu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje