Kurs i obuka - naučite da pišete promotivne tekstove

Kako se mnogi novinari i profesionalni pisci sve više okreću kopirajtingu, to jest stvaranju promotivnih sadržaja, oni su određeni kao osobe kojima je primarno namenjen kurs i obuka - naučite da pišete promotivne tekstove. Svakako da je bitno da sa temama ove edukacije budu upoznati i svi koji se bave marketingom, kao i PR menadžeri, to jest oni koji su zaduženi za odnose sa javnošću u različitim kompanijama, nezavisno od toga da li su one u privatnom ili državnom vlasništvu. Podrazumeva se, naravno da bi predavanjima koja obuhvata navedeni seminar valjalo da prisusutvuju i svi koji smatraju da poseduju talenat i znanje za bavljenje ovim poslom, kao i oni koji žele da nauče nešto novo iz oblasti promotivnog kopirajtinga.

U slučaju da se na edukaciju prijave radnici neke kompanije sprovodi se poseban tip nastave, poznat kao korporativni, koja može da se organizuje u vidu klasičnih časova ili predavanja koja će se pratiti preko interneta. Ako se kandidati opredele za prvu opciju, moći će da rade u savremeno opremljenim prostorijama nekog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, koja se nalaze u više od 20 gradova na teritoriji naše zemlje, ali i u okviru same kompanije za koju rade, kao i na svakom drugom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. O svim karakteristikama koje odabrana lokacija treba da poseduje ovlašćeni predstavnik institucije organizatora na vreme će obavestiti osobu koja zvanično istupa u ime konkretne firme. Ova dva službena lica zajednički će da utvrde datum kada će da startuje program, kao i termine i učestalost održavanja časova.

Pojedinačni kandidati takođe mogu da se edukuju na klasičan način i da prema utvrđenom rasporedu dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Tamo će imati časove u prijatnom ambijentu i u prostorijama koje su opremljene prema svim zahtevima savremenog obrazovanja. Postoji i varijanta da se za ove polaznike organizuje online seminar - naučite da pišete promotivne tekstove za koji će, međutim oni morati da se blagovremeno pripreme tako što će na svoj računar da instaliraju namenski softver, koji će im omogućiti da nastavu prate na ovakav način. Budući da je reč o relativno jednostavnom postupku, veruje se da će većina kandidata to uspeti da obavi potpuno samostalno, ali je za sve one koji se ne snađu baš najbolje u svakoj poslovnici pomenute institucije obezbeđena stručna pomoć i odgovarajuća tehnička podrška.


Nezavisno od toga da li žele da rade preko interneta ili na uobičajen način, prijavljeni mogu da se odluče za individualni pristup, to jest da traže da nadležni stručnjak samo njih podučava. U takvoj situaciji moći će u velikoj meri da tok edukacije prilagode svojim potrebama i mogućnostima, te će imati priliku da napreduju prema sopstvenom ritmu, da traže pojašnjenja spornih pojmova i situacija, kao i da postavljaju pitanja, diskutuju sa svojim profesorom i, generalno da iznose svoja mišljenja. Nadležni predavač će na osnovu te interakcije da utvrdi da li postoje neke oblasti na kojima treba posebno poraditi i davaće polazniku smernice za dalji rad i usavršavanje. Takođe će biti omogućeno da dotični kandidat precizira kada mu odgovara da nastava startujete, kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da ima časove, pa će, ukoliko se sa tim saglasi profesor i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora moći da radi prema rasporedu koji mu najmanje remeti ostale obaveze i ustaljenu dnevnu rutinu. To će mu, svakako pomoći da kroz edukaciju prođe sa manje stresa i opterećenja, te da tako postigne bolje rezultate.

Ukoliko izbor kandidata bude poluindividualna obuka i kurs - naučite da pišete promotivne tekstove, predavanja će pratiti sa još jednim kolegom i međusobno se pomagati, sarađivati i razmenjivati iskustva i informacije. Takođe će moći da se dogovore, najpre između sebe, a potom i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova i datumom početka edukacije, pa će tako napraviti raspored kojim će svi učesnici u ovom obrazovnom procesu biti što je moguće više zadovoljni.

Kandidati koji se, međutim opredele za grupnu edukaciju neće imati priliku da na bilo koji način utiču na svoj raspored rada. S obzirom na to da u ovoj situaciji časovima istovremeno prisustvuje najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika jednostavno nije moguće svima izaći u susret i napraviti plan delovanja koji će svima odgovarati. Zbog toga je odlučeno da će sve detalje vezane za nastavu, to jest datum kada će ona startovati, kao i vreme i učestalost održavanja časova da odredi koordinator u okviru institucije organizatora, a svi članovi grupe će morati da ga prihvate i striktno ga se pridržavaju do kraja sprovođenja programa.

Oni koje bude zainteresovao specijalizovani kurs i obuka - naučiti da pišete promotivne tekstove biće u obavezi da se za to na odgovarajući način prijave, to jest da nadležnom službeniku saopšte ili dostave svoje lične podatke, koji obuhvataju prezime i ime, tačan datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani. Ovaj postupak mogu da obave u najbližem predstavništvu pomenute institucije, preko telefona ili slanjem poruke naznačenog sadržaja na mail adresu organizatora. Kada se završi registracija zainteresovanih kandidata, sprovešće se zvanični upis na obuku kome su svi prijavljeni dužni da lično prisustvuju i da tom prilikom ovlašćenom licu predaju odgovarajuću dokumentaciju. O njenom tačnom sadržaju, kao i o datumu i lokaciji odvijanja ove procedure svi oni će biti na vreme obavešteni.Čime se tačno bavi stručni seminar - naučite da pišete promotivne tekstove?

U cilju potpunog osposobljavanja kandidata da kreiraju sadržaje koji će valjano predstaviti određenu osobu, kompaniju, ideju ili mišljenje, predavači će ih već na časovima kojima počinje kurs i obuka - naučite da pišete promotivne tekstove upoznati sa pojmom kopirajtinga. Polaznici će tako saznati da je u pitanju jedna od najpoželjnijih veština u današnje vreme, koja se ogleda u pisanju odgovarajućih sadržaja namenjenih prenosu preko štampanih i digitalnih medija, a u svrhu marketinga i reklamiranja. Ovlašćeni stručnjaci će naglasiti da je ovde zapravo reč o pisanju tekstova u koje je strateški umetnuta određena poruka, sa ciljem da navede čitaoca da preduzme određenu radnju, to jest da kupi neki proizvod ili postane korisnik konkretne usluge. Prisutni će saznati i da se kopirajting zapravo tertira kao tehnička veština, te da se njegov uspeh ne meri umetničkom lepotom pisane reči već rezultatom koji dati tekst postiže. Suština ovakve stvaralačke delatnosti je da privuče pažnju, prenese poruku i ubedi čitaoca da nešto preduzme.

U daljem toku nastave predavači će se baviti strukturom i pravilima uverljivog teksta, pa će odmah naglasiti da je vrlo važno da kopirajter bude odlično upoznat sa temom kojom se bavi i da unapred definiše poentu i strukturu teksta. Veoma je važno da članak bude usmeren na konkretnu svrhu i da se ne rasplinjuje, jer je nužno zadržati pažnju čitaoca, a ne navesti ga da odustane zbog preopširnosti i nedovoljno zanimljivog izlaganja. Kandidatima će takođe biti objašnjeno da se prvo predstavljanje iznetog sadržaja zapravo postiže samim naslovom, koji stoga mora biti tako sročen da navede korisnika da tekst pročita. Stoga će im biti ukazano na neke smernice o konstruisanju dobrih naslova, o efektnim izrazime koje u njima treba koristiti, vrstama reči i sličnom.

Dok traje kurs i obuka - naučite da pišete promotivne tekstove, polaznici će dobiti i odgovarajuće smernice vezane za uvodni deo sadržaja koji žele da predstave, a koji mora da održi pažnju privučenu naslovom teksta. Predavači će govoriti i o važnosti podnaslova i jasno odvojenih celina teksta, a napomenuće da je najbolje iskombinovati različite dužine rečenica, kako bi se sadržaj učinio dinamičnijim i zanimljivijim. Biće reči i o zaključku, koji ne treba da bude predugačak, niti da sumira prethodno rečeno, već da na neki način izazove reakciju čitaoca i navede ga da preduzme konkretnu akciju.

U daljem toku edukacije ovlašćeni stručnjaci će se baviti specifičnostima pisanja kreativnih sadržaja za web, te upoznati kandidate sa nekim poželjnim postupcima u toj oblasti. Napomenuće da je potrebno da jezik teksta bude jednostavan i razumljiv baš svim korisnicima, te da treba omogućiti deljenje i laku dostupnost konkretnih sadržaja. Budući da ljudi na internetu ne čitaju tekstove na klasičan način, već u većini slučajeva samo skeniraju informacije, potrebno je omogućiti im da na osnovu takvog pristupa saznaju ono što je važno. Stoga će profesori govoriti i o određivanju prioriteta, ciljane publike, prilagođavanju rečnika korisnicima sajta za koji se piše i o ostalim bitnim elementima ovakvog delovanja.

Svi koji pohađaju specijalizovani seminar - naučite da pišete promotivne tekstove steći će jasnu sliku o tesnoj povezanosti kopirajtinga i SEO optimizacije. Za uspešnost jednog sadržaja veoma je bitno da se dobro ukomponuju svi bitni elementi, to jest važne informacije, kvalitetan sadržaj, ključne reči, dobri naslovi, logičan sled podnaslova i slično. U okviru ove teme, predavači će govoriti o pisanju tagova, primarnim i sekundarnim ključnim rečima, optimizovanju URL - a, slikama koje se postavljaju uz pisanu reč, karakteristikama kvalitetnog teksta i svim ostalim pojedinostima vezanim za dobro optimizovane sadržaje. Biće reči i o uticaju promotivnih tekstova na optimizaciju konkretnog sajta, u cilju povećanja njegovih posetilaca. Kandidatima će biti objašnjeno i kako kopirajting utiče na prodaju određenih proizvoda i usluga i na koji način se mogu pratiti rezultati uspešnog pisanja promotivnih tekstova.

Na kom mestu i gde se sprovodi kurs i obuka - naučite da pišete promotivne tekstove?

Osobe koje su zaposlene u određenoj firmi, žele da pohađaju naznačenu edukaciju i opredele se za klasični tip časova moći će da se edukuju u okviru savremeno opremljenih prostorija određene poslovnice organizatora, u svom radnom prostoru ili na bilo kojoj lokaciji koju odaberu, ukoliko tamo postoje odgovarajući tehnički uslovi za neometano održavanje predavanja. Takođe postoji mogućnost da se korporativni kurs i obuka - naučite da pišete promotivne tekstove sprovodi preko interneta, a u svakom slučaju vreme i ritam održavanja časova, kao i datum početka kompletnog programa utvrdiće sporazumno ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene obrazovne institucije.

Pojedinačni kandidati koji najbolje funkcionišu u dinamičnom okruženju i efikasno usvajaju nove informacije u društvu drugih osoba treba da se opredele za grupni način rada. Mesto na kome će se oni edukovati zavisiće od toga da li se odluče za online seminar ili nastavu prema standardnom principu, ali u svakom slučaju neće moći da utiču na raspored svojih predavanja. Radi se o tome da je nemoguće svim članovima grupe izaći istovremeno u susret, te odrediti termine i učestalost održavanja časova i datum početka obuke koji će svima pogodovati, pošto grupu čine osobe različitih profesija, godina, način života i ličnih osobina. Budući da ona mora da funkcioniše kao celina i da svi kandidati treba da imaju ista prava i obaveze, odlučeno je da će morati da prihvate raspored koji im je nametnut sa strane i da mu se, uz manja ili veća odricanja prilagode. Veličina grupe predstavlja važan preduslov njenog kvalitetnog funkcionisanja, pa je zato vrlo precizno definisana. Tako je određeno da ona ne može da počne da radi dok za to ne bude zainteresovano minimalno četvoro kandidata, a da opet njena maksimalna veličina ne sme da pređe 8 članova. Smatra se da je to optimalan broj osoba između kojih može da se uspostavi kvalitetna interakcija u okviru koje će svaki pojedinac moći da pronađe svoje mesto, iskaže svoje mišljenje i ostvari lični napredak, što i jeste glavni cilj ovakvog pristupa.

Osobe koje žele da rade u društvu, a opet im ne prija izrazito aktivna grupna atmosfera mogu da se odluče za poluindividualni seminar - naučite da pišete promotivne tekstove i da predavanja prate zajedno sa još jednim kandidatom. Lokacija na kojoj će se edukovati, kao i u prethodnom slučaju zavisiće od toga da li rade online ili na klasičan način, ali će svakako moći da napomenu kada bi želeli da nastava počne, kojim danima i u koliko sati bi im odgovaralo da imaju predavanja. Da bi ovaj raspored rada postao važeći neophodno je da se sa njime saglase nadležni predavač i koordinator za nastavu u datom predstavništvu institucije organizatora.

Polaznici koji su na edukaciju prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu, takođe da odaberu individualni pristup, to jest da traže da nadležni predavač samo njih podučava i posveti im svu svoju pažnju tokom nastave. Oni će da rade na lokaciji koja im za to bude odgovarala, ukoliko nastavu budu pratili online ili, pak u najbližoj poslovnici organizatora ako se odluče za klasični pristup. Imaće priliku, međutim da iznesu predlog u vezi sa terminima i ritmom sprovođenja časova i vremenom startovanje programa, pa će ukoliko taj raspored bude odgovarao profesoru i ovlašćenom predstavniku naznačene institucije moći da rade tempom koji će se najlakše uklopiti u njihovu ustaljenu dnevnu rutinu i ispunjavanje drugih obaveza. Osim toga, moći će da savlađuju sadržaje sopstvenom brzinom, pitaju sve što im nije jasno i od profesora traže dodatna uputstva i objašnjenja. Takvim delovanjem steći će visok nivo samopouzdanja i moći realno da sagledaju koliko su tokom nastave postigli.

Bilo da se za njih sprovodi individualna obuka i kurs - naučite da pišete promotibne tekstove, da rade u grupi ili u paru, pojedinačni polaznici, kao što je već rečeno mogu da se edukuju preko interneta, za šta će morati da se na odgovarajući način pripreme pre početka programa. S obzirom na to da će za obrazovni rad koristiti svoj računar, imaće obavezu da na njega instaliraju posebnu vrstu softvera, što će po svoj prilici većina njih moći da uradi samostalno, jer je u pitanju relativno lak informatički zadatak. Međutim, ako u tome ne uspeju mogu se svakog dana tokom radnog vremena obratiti IT stručnjacima, angažovanim u svakoj poslovnici pomenute institucije i dobiti odgovarajuću pomoć i tehničku podršku.

Po kom principu se odvija kurs i obuka - naučite da pišete promotivne tekstove?

Za osobe koje su na edukaciju prijavljene kao fizička lica može da se sprovede klasična nastava, kada su u obavezi da dolaze u određenu poslovnicu naznačene obrazovne institucije u odgovarajućim terminima. Njihov izbor takođe može biti online seminar - naučiti da pišete promotivne tekstove, koji će pratiti preko interneta a uz pomoć svog računara. Na njega će iz tog razloga morati da, pre početka časova instaliraju specijalni tip softvera, što nije posebno težak zadatak, pa će najverovatnije moći da ga obave bez ičije pomoći. Ako se, međutim susretnu sa nekim teškoćama ili im budu potrebne dodatne smernice mogu se obratiti informatičkim stručnjacima u svakom predstavništvu organizatora i tražiti potrebnu pomoć.

Kako online, tako i uživo nastavu mogu da prate polaznici koji odluče da rade individualno, to jest da nadležni predavač samo njih podučava. Tokom edukacije oni će moći da ostvaruju predviđene rezultate sopstvenom brzinom, jer će stručnjak koji vodi program biti samo njima posvećen. On će takođe steći uvid u njihove sposobnosti, mogućnosti i brzinu usvajanje novih informacija, te će u skladu sa tim moći da koriguje i poboljša nastavni proces. Ovi kandidati će moći da, pre početka nastave navedu kada im odgovara da program startuje, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ako takav raspored bude prihvatljiv profesoru i ovlašćenom predstavniku organizatora, on će postati validan i primenjivaće se do kraja seminara.

Istu privilegiju da oblikuju raspored rada prema svojim ostalim obavezama imaće i kandidati za koje se bude sprovodila poluindividualna obuka i kurs - naučite da pišete promotivne tekstove, uz obavezan uslov da on bude prihvaćen od strane nadležnog predavača i koordinatora za nastavu u odgovarajućem predstavništvu navedene institucije.

U ponudi je takođe i grupna edukacija, kada časovima istovremeno prisustvuje više polaznika. Svi koji su zainteresovani za ovakav način rada moraju, međutim znati da je ponekad potrebno da izvesno vreme sačekaju dok se grupa ne formira, jer u tom cilju mora biti prijavljeno minimalno četvoro kandidata. Takođe ih treba informisati da grupa može da ima maksimum osam članova, a da nijedan od njih neće moći da precizira kada mu odgovara da edukacija počne, kao ni koji se termini i ritam održavanja časova najviše uklapaju u njegovu dnevnu rutinu. Sve pojedinosti obrazovnog procesa za ove kandidate odrediće zapravo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, a oni će morati da mu se maksimalno prilagode, jer nikakvi prigovori s tim u vezi neće biti uzimani u obzir.

U situaciji kada se ovlašćenom predstavniku institucije organizatora obrati rukovodstvo ili osoba koju je ovlastila neka kompanija sa željom da tamošnji radnici pohađaju naznačeni program sprovodi se korporativni kurs i obuka - naučite da pišete promotivne tekstove, koji može da se prati preko interneta ili na klasičan način. Pojedinci koji se opredele za drugu opciju moći će da rade u svom radnom okruženju, u adekvatno opremljenim prostorijama nekog predstavništva pomenute obrazovne institucije, ali i na svakoj drugoj lokaciji koja im odgovara, pod uslovom da tamo postoje tehnički uslovi za neometani tok obrazovnog procesa. Ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator u instituciji organizatora zajednički će da definišu vreme kada će ovi polaznici početi sa edukacijom, kao i termine i ritam sprovođenja njihovih predavanja.

Koliko je predviđeno da traje stručni seminar - naučite da pišete promotivne tekstove?

Preciznim pravilima organizatora utvrđeno je da naznačena nastava treba da traje 8 školskih časova, što preciznije rečeno iznosi 360 minuta. Takođe je određeno da će se tokom 4 dana držati dvočasi, što znači da će polaznici biti angažovani 4 puta po 90 minuta.

Osobe čiji izbor bude individualna obuka i kurs - naučite da pišete promotivne tekstove, kao i oni koji se budu obučavali u paru imaće isti broj časova, ali će njihov raspored da zavisi od dogovora koji postignu sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora, te se tako može bitno razlikovati od gore navedenog.

Polaznici za koje se bude sprovodila korporativna nastava takođe će raditi 8 časova, to jest u ukupnom trajanju od 360 minuta, ali će njihov tempo rada da zavisi od rasporeda koji naprave ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i osoba koju je za to zvanično odredila kompanija u kojoj rade.

Naznačeni raspored rada važi, zapravo isključivo za osobe čiji izbor bude grupni kurs i obuka - naučite da pišete promotivne tekstove, budući da u toj situaciji o vremenu i učestalosti održavanja časova odlučuje isključivo koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu navedene obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku - naučite da pišete promotivne tekstove

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje