Kurs i obuka - naučite da poboljšate nabavku

Izneta je najtoplija preporuka da svi koji obavljaju određene rukovodeće funkcije pohađaju predavanja koja će osvedočeni stručnjaci za datu oblast držati dok traje kurs i obuka - naučite da poboljšate nabavku. Takođe bi bilo veoma korisno da navedenu edukaciju isprate i oni koji su direktno ili indirektno povezani sa procesom nabavke, a tu se pre svega misli na menadžere i osobe koje upravljaju pomenutim sektorom. Teme koje će se se tokom ovog seminara obrađivati svakako će biti korisne i zanimljive i referentima za javne nabavke u različitim organizacijama i institucijama javnog sektora, budući da su aktuelnim zakonskim regulativama uvedene određene izmene u postupku izbora dobavljača i uopšte u sprovođenju nabavki.

Svi koje zanima naznačeni obrazovni program moraju da, pre početka nastave prođu kroz dve zvanične procedure. Prva se odnosi na prijavljivanje za obuku i moguće ju je obaviti lično, u određenoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i preko telefona ili elektronskim putem. Tom prilikom potrebno je da zainteresovani ovlašćenom licu navedu svoje podatke, koji obuhvataju ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona radi daljeg kontakta. Zatim sledi druga procedura, koja predstavlja upis na edukaciju i uvek se sprovodi u nekom predstavništvu organizatora. Naznačen je zahtev da tada moraju biti prisutni svi prijavljeni i predati nadležnom službeniku određenu dokumentaciju. Sve informacije o njenom tačnom sadržaju, kao i o vremenu i mestu odvijanja pomenutog procesa kandidati će dobiti u odgovarajuće vreme.

Prilikom upisa, polaznici će navesti koji im od ponuđenih modela za praćenje nastave najviše odgovara, te će tako pojedinačni kandidati moći da se opredelite za klasične časove i da u određenim terminima dolaze u tom cilju u najbliže predstavništvo organizatora. Njihov izbor takođe može da bude i online obuka i kurs - naučite da poboljšate nabavku i u tom slučaju će predavanja pratiti preko interneta, uz pomoć svojih kompjutera. Na njih su zato obavezni da prethodno instaliraju posebnu vrstu softvera, što nije posebno komplikovano niti zahteva velika informatička znanja, te većina prijavljenih uspeva da pomenuti postupak obavi bez ikakvih problema. Ipak, ukoliko im bude bila potrebna bilo kakva pomoć ili budu imali nekih pitanja, mogu se svakoga dana tokom radnog vremena obratiti informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije.


Ovi polaznici, bilo da se opredele za klasičnu ili nastavu preko interneta mogu takođe da rade samostalno, to jest da traže da nadležni predavač samo njima drži časove. Ovaj individualni model rada svakako je pogodan za brzo postizanje predviđenih ciljeva, budući da profesor može vrlo realno da sagleda mogućnosti i brzinu učenja osobe koju podučava, te da na osnovu toga kreira i unapredi svoj predavački rad. Kandidati koji odaberu ovakav pristup takođe će moći lakše da organizuju svoje vreme, jer će im biti pružena prilika da u velikoj meri utiču na raspored po kome će se podučavati. Oni će, zapravo naglasiti kada im odgovara da nastava počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove, a zatim će te predloge razmotriti ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora. Ukoliko navedeni termini budu odgovarali svim učesnicima u obrazovnom procesu, oni će se usvojiti i primenjivati sve vreme sprovođenja programa.

U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni seminar - naučite da poboljšate nabavku, kada profesor istovremeno radi sa dvoje polaznika. Oni funkcionišu kao tandem u nastavi, zajednički ostvaruju obrazovne ciljeve i predstavljaju jedno drugom značajnu podršku u radu. Budući da je u pitanju najosnovniji oblik grupne edukacije, kroz ovakvu delatnost se kandidati takođe treniraju u ispoljavanju visokog stepena tolerancije prema mišljenju druge osobe, uz istovremeno zastupanje sopstvenih stavova. Ovo dvoje prijavljenih će moći da se najpre međusobno, a potom i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije dogovore u vezi sa svim detaljima organizacije rada, te tako utvrde termine održavanja predavanja, tempo delovanja i datum početka kompletnog obrazovnog procesa kojim će svi biti zadovoljni.

Osobama koje najbolje funkcionišu u dinamičnoj i vrlo aktivnoj atmosferi namenjena je grupna obuka, tokom koje predavanja zajedno prati više kandidata. Veličina grupe je, zapravo vrlo precizno definisana, budući da je to neophodan uslov za njen uspešan rad. Tako ona ne može da se formira dok za pomenuti pristup ne bude zainteresovano minimalno četvoro polaznika, a opet u njenom sastavu ne sme biti više od njih osmoro. Svi koji budu nastavu pratili na ovakav način biće obavezni da se prilagode rasporedu rada koji budu dobili, a koji će za njih sastaviti ovlašćeni koordinator u okviru institucije organizatora. Nikome neće biti dozvoljeno da svojim zahtevima utiče na termine i ritam održavanja časova, kao ni na datum početka kompletnog programa, pošto nije moguće svima istovremeno izaći u susret, te napraviti plan delovanja koji će svakom članu grupe da u potpunosti odgovara.

Ukoliko navedenu nastavu žele da prate zaposleni u nekom preduzeću, sprovešće se korporativni kurs i obuka - naučite da poboljšate nabavku, koji može da se pohađa na klasičan način, ali i da se prati preko interneta. Oni kandidati koji se opredele za prvu opciju neće morati da dolaze samo na časove u najbliže predstavništvo organizatora, već će njihova predavanja moći da se organizuju i u okviru same kompanije za koju rade, kao i na svakom drugom mestu koje njima odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. U svakom slučaju, raspored njihovog delovanja zajednički će da utvrde ovlašćeni predstavnik firme za koju rade i osoba koja zvanično istupa u ime organizatora. Oni će precizirati kada edukacija startuje, ali i kojim danima i u koliko sati će dotični polaznici imati časove.Koje oblasti proučava obuka i kurs - naučite da poboljšate nabavku?

Vrlo važan segment u procesu pribavljanja određene robe jeste upravo izbor dobavljača, te će već na predavanjima kojima počinje stručni seminar - naučite da poboljšate nabavku predavači govoriti o njihovoj ispravnoj selekciji i uslovima pod kojima se ona obavlja. Objasniće da ne postoje univerzalni kriterijumi za izbor dobavljača, već da svaki subjekat treba da utvrdi tačne sisteme vrednosti koji će se slediti u tom procesu. Profesori će istaći da se mnogi kod ovog izbora rukovode isključivo cenom, ali da to nije ispravan sisitem vrednovanja, iako je neosporno važan. Napomenuće da takav pristup ima smisla jedino kod nabavke standardizovane robe na izuzetno konkurentnom tržištu, gde deluje veliki broj dobavljača. Zatim će ovlašćeni stručnjaci upoznati prisutne sa takozvanim 10 C kriterijumom u selekciji i ocenjivanju dobavljača, te objasniti da se kompetencija (eng. competence) odnosi na sposobnost konkretnog subjekta da izvrši ono što se od njega traži, te da kapacitet (capacity) podrazumeva obim proivodnje potreban da bi dobavljač ispunio zahtev konkretnog naručioca. Kandidati će saznati i da se procenjuje predanost (commitment), to jest kvalitet datih proizvoda i usluga, ali i materijalno stanje i finansijska stabilnost (cash and finnacial stability), trošak (cost), konzistentnost (consistency), to jest održavanje očekivanog nivoa kvaliteta, kao i kultura (culture) i čistota poslovanja (clean), odnosno poštovanje zakona i očuvanje okoline, te komunikacija (communication), gde se ocenjuje pravovremeno odgovaranje na formalne upite, mogućnost elektronskih komunikacija i slično.

Na časovima koji slede predavači će polaznicima predstaviti jedan od najčešće korišćenih statističkih alata za analize problema, takozvani Pareto dijagram ili ABC metodu, te govoriti o načinu njegove primene u postupku analize i selekcije dobavljača i nabavke u celini. Objasniće da se upotrebom ove tehnike sumiraju informacije i pažnja usredsređuje na glavne razloge javljanja određenog rezultata, kao i na relacije između uzroka i posledice. Kandidati će saznati da se takozvanim Pareto dijagramom grafički rangiraju podaci u odnosu na njihovu zastupljenost u konkretnom procesu, budući da je zaključeno da samo nekoliko elenemata presudno može da utiče na konačni rezultat. Profesori će govoriti i o pojedinačnom i kumulativnom dijagramu, te objasniti na prektičnim primerima primenu pomenute metode u selekciji i ocenjivanju dobavljača.

Dok traje kurs i obuka - naučite da poboljšate nabavku prisutni će biti upoznati i sa postupkom optimizacije zaliha, te će im biti napomenuto da je prvi korak koji se u tom smislu preduzima usmeren na određivanje kakvim zalihama odgovarajući subjekat raspolaže, kolike su one i koliko materijalnih ulaganja iziskuju. Zatim je potrebno eliminisati takozvane „mrtve“ zalihe, to jest one koje nisu aktuelne, ali i sprovesti sve potrebne analize koje će dati odgovor na pitanje zbog čega je uopšte došlo do stvaranja viška zaliha. Ovlašćeni stručnjaci će takođe naglasiti da je, u cilju optimizacije zaliha potrebno odrediti ciljanu vrednost, tačnije rečeno politiku zaliha, te objasniti polaznicima na koje načine se to obavlja. Istaći će i da je neophodno precizno definisati ko je tačno odgovoran za pomenuti segment poslovanja, ali i brižljivo pratiti sve pokazatelje koji mogu da pomognu u određivanju optimalne količine robe koja se čuva u rezervi.

U daljem toku edukacije biće reči o organizaciji procesa naručivanja i snabdevanja, te će predavači objasniti da na taj način treba da se u jedinstvenu i funkcionalnu celinu povežu dobavljači, proizvođači, skladišta i prodavnice. Potrebno je, dakle proizvoditi i dopremati odgovarajuću količinu robe na prave lokacije i u tačno vreme, uz maksimalno smanjenje troškova u postupku dostave i zadovoljavanje postavljenih zahteva potrošača. Kandidatima će biti objašnjeni i principi sve prisutnijeg JIT (Just In Time) snabdevanja, kojim se osigurava isporučivanje proizvoda na određeno mesto u tačno definisano vreme, te u navedenoj količini, a kojim se zapravo uvažavaju potrebe primaoca, a ne dobavljača. Na taj način se jasno definiše odnos između kupca i dobavljača, kao i njihova odgovornost i uloge u celom lancu snabdevanja.

Svim prisutnima na časovima koje uključuje obuka i kurs - naučite da poboljšate nabavku biće prezentovan i program za praćenje kvaliteta isporučioca, a zatim će biti reči o unapređenju procedure nabavki do koje su dovele aktuelne zakonske regulative. Tako će polaznici biti upućeni u odredbe Zakona o javnim nabavkama kojima se reguliše potrebna konkursna dokumentacija, te će im biti naznačeno šta ona, prema vrsti ponude sve treba da obuhvata. Biće reči i o predviđenim načinima za objavljivanje i dostavljanje ovih zvaničnih spisa, te o izmenama i dopunama koje se na pomenutu dokumentaciju odnose. Zatim će predavači navesti da se kao kriterijumi za ocenjivanje ponude uzimaju najniža ponuđena cena i ekonomski najpovoljnija ponuda, na šta utiču različiti elementi u zavisnost od samog predmeta javne nabavke. Tu, između ostalog spada cena, mogućnost popusta, rok isporuke, tekući troškovi, kvalitet, energetska efikasnost, obaveze u pogledu rezervnih delova, ekološke prednosti, broj i kvalitet angažovanih kadrova i garantni period.

U praktičnom delu obuke polaznici će se trenirati u pripremanju potrebne dokumentacije za obavljanje javnih nabavki, te će posebno biti navedeno da kupac, odnosno naručilac treba da pripremi spise među kojima će obavezno biti uputstvo za ponuđače, na osnovu koga će oni da sačine ponudu, obrazac ponude, uslovi i uputstvo za dokazivanje njihove ispunjenosti, model ugovora, ali i tehničke specifikacije robe koja se traži, rok isporuke, podaci o garancijama, načinu sprovođenja kontrole, eventualnim dodatnim uslugama i sličnom. Predavači će istaći i da naručilac treba da podnese i tehničke planove i dokumentaciju, obrazac strukture ponuđene cene i uputstvo za njegovo popunjavanje, te obrazac troškova pripreme ponude i izjavu o nezavisnoj ponudi. Prisutni će biti obavešteni i da je, kao zainteresovno lice ponuđač obavezan da podnese zvanični dokaz da je upisan u odgovarajući registar, potvrdu o neosuđivanosti, dokaz da je izmirio predviđene javne dažbine, kao i važeću dozvolu za obavljanje delatnosti koja se odnosi na konkretni predmet javne nabavke.

Kada i na kojoj lokaciji se sprovodi specijalizovani seminar - naučite da poboljšate nabavku?

Izbor pojedinačnih polaznika koji budu želeli da nastavu prate sa još nekoliko drugih kandidata može da bude grupni kurs i obuka - naučite da poboljšate nabavku. Tada, kako pravila predviđaju časovima prisustvuje najmanje četvoro, a maksimalno osmoro prijavljenih i imaju obavezu da se strogo pridržavaju rasporeda rada koji za njih bude napravio koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije. Takav princip je uveden iz jednostavnog razloga što se pretpostavlja da bi svakom članu grupe odgovarali drugačiji termini i učestalost održavanja predavanja, kao i sam datum za početak edukacije, te nije moguće napraviti raspored koji će istovremeno svima da odgovara.

Nasuprot tome, osobe koje budu želele da rade u društvu još jednog kolege mogu da navedu kada im odgovara da nastava počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ukoliko se sa tim predlozima saglasi nadležni predavač, ali i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, predloženi raspored će se usvojiti i primenjivati tokom cele edukacije.

Isti princip fleksibilnog utvrđivanja raspored rada važi i za kandidate čiji izbor bude individualna obuka i kurs - naučite da poboljšate nabavku, kada je polaznicima takođe omogućeno da pre početka seminara navedu kada bi želeli da on počne, te koji termini i tempo delovanja bi se najbolje uklopili u njihovu životnu rutinu. Svakako da za to moraju dobiti saglasnost ostalih učesnika u obrazovnom procesu, odnosno nadležnog predavača i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora. Ovim polaznicima će biti omogućeno i da, budući da se obučavaju odvojeno od drugih, napreduju u skladu sa sopstvenim mogućnostima, te dosledno ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve uz, naravno sugestije i koordinisanje odgovarajućih aktivnosti od strane ovlašćenog predavača.

Za bilo koju od prethodno pomenutih opcija da se opredele, pojedinačni polaznici mogu nastavu da prate na klasičan način i da u određeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije, gde će se obučavati u vrlo prijatnom ambijentu. Takođe im je na raspolaganju online edukacija, kada će časove pratiti preko interneta, ali su u tu svrhu obavezni da, pre početka rada na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera. Kako je u pitanju jedan jednostavni postupak, očekuje se da će većina kandidata uspeti da ga obavi samostalno, ali je za sve kojiima bude potrebna pomoć u svakoj poslovnici organizatora obezbeđena tehnička podrška.

Oni koji pohađaju nastavu u statusu radnika neke firme, delovaće u skladu sa rasporedom koji zajednički definišu ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Pomenuta službena lica će, dakle precizirati kada počinje korporativni seminar - naučite da poboljšate nabavku, ali i kojim danima i u koje tačno vreme će ovi polaznici imati predavanja. Treba napomenuti i da im je na raspolaganju kako online, tako i klasični oblik pohađanje časova, ali da u ovom drugom slučaju ne moraju da nastavu imaju samo u savremeno opremljenim prostorijama nekog predstavništva organizatora, već se to može sprovoditi i u samoj firmi za koju rade, kao i na bilo kom drugom mestu koje njima odgovara, a gde postoje tehnički uslovi za neometano održavanje i praćenje predavanja.

Kako je organizovan kurs i obuka - naučite da poboljšate nabavku?

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao pojedinci mogu da se obučavaju preko interneta, ali njihov izbor može biti i klasična obuka i kurs - naučite da poboljšate nabavku. U prvoj varijanti časove će pratiti pomoću svojih računara, te su obavezni da na njih pre toga instaliraju namenski softver. Ako to ne uspeju da urade samostalno, mogu se za pomoć obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora. Oni koji se opredele za standardnu nastavu će, međutim u utvrđenim terminima dolaziti u najbliže predstavništvo organizatora i tamo pratiti predavanja ovlašćenih stručnjaka.

Kako preko interneta, tako i uživo časove mogu da pohađaju kandidati koji se opredele za individualni rad, kada će dobiti potpunu pažnju nadležnog predavača i moći da organizuju nastavu prema sopstvenim potrebama. Budući da se obučavaju odvojeno od drugih, imaće priliku da naznače kada im odgovara da predavanja počnu, kao i koji termini i tempo rada se najbolje uklapaju u njihov način života i ostale obaveze koje treba da ispune. Da bi predloženi raspored postao zvaničan, moraju ga međutim prihvatiti ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije, pošto se svi učesnici u obrazovnom procesu tretiraju na isti način.

Kandidati koji odaberu poluindividualni seminar - naučite da poboljšate nabavku radiće kao partneri sa još jednim polaznikom i takođe imati priliku da se u vezi sa svim detaljima obrazovnog procesa dogovore sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Tako će definisati datum za početak programa, vreme i učestalost održavanja časova koji će svima podjednako odgovarati.

Oni koji se opredele da nastavu prate u grupi radiće sa još najmanje troje, a najviše sedmoro polaznika, budući da je veličina grupe vrlo precizno definisana pošto predstavlja važan uslov njenog uspešnog funkcionisanja. Dotični kandidati neće dobiti priliku da svojim zahtevima utiču na raspored po kome će se raditi, s obzirom na to da ih više istovremeno pohađa predavanja te nije moguće svima podjednako udovoljiti. Zbog toga će vreme i ritam održavanja predavanja, kao i termin u kome će edukacija početi da odredi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije.

Kada je potrebno organizovati nastavu za zaposlene u nekom preduzeću sprovešće se korporativni kurs i obuka - naučite da poboljšate nabavku. Ovi polaznici će, bilo da rade na klasičan način ili online imati predavanja u terminima koje odrede ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Ta službena lica definisaće takođe i termin za startovanje kompletnog programa, ali i Tempo rada uopšte. Treba istaći i da će kandidati koji budu nastavu pratili uživo moći da odaberu mesto na kome će se edukovati, a na raspolaganju su im savremeno opremljene prostorije određene poslovnice organizatora, adekvatni prostor u kompaniji za koju rade, kao i svaka druga lokacija na kojoj postoje tehnički uslovi za kvalitetno sprovođenje obrazovnog programa.

Koliko je predviđeno da traje obuka i kurs - naučite da poboljšate nabavku?

Ukupan nastavni fond za ovu edukaciju obuhvata 8 školskih časova i oni će se, u vidu dvočasa od po 90 minta, držati tokom 4 dana.

Ovaj tempo rada važi isključivo za grupni seminar - naučite da poboljšate nabavku, budući da je tada za sve pojedinosti vezane za organizaciju rada zadužen koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Osobe za koje se bude sprovodila korporativna nastava imaće edukaciju istog trajanja, ali će njihov raspored da definiše ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije.

Polaznici čiji izbor bude individualni kurs i obuka - naučite da poboljšate nabavku, kao i oni koji se budu obučavali u paru takođe će imati 8 školskih časova, ali će u dogovoru sa profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora moći da naprave raspored koji im odgovara.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da poboljšate nabavku"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje