Kurs i obuka - Naučite da pravilno kreirate ugovor o osiguranju

Izuzev zaposlenih u osiguravajućim kućama, ovoj obuci bi trebalo da pristupe i svi oni pojedinci, koji u budućnosti žele da se bave poslovima u oblasti osiguranja, te oni koje jednostavno konkretna tema zanima.

Ne samo da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje specijalizovani seminar - naučite da pravilno kreirate ugovor o osiguranju za fizička lica, odnosno za pojedince, nego će na osnovu zahteva vlasnika kompanija da sprovede i korporativni kurs.

S obzirom na to da tada treba tačno određeni broj radnika da pohađaju nastavu, a da se to obično odvija u njihovo radno vreme, organizator omogućuje da korporativna obuka bude sprovedena i u prostorijama preduzeća, u kome su polaznici zaposleni. Odmah moramo istaći informaciju da je izmena mesta održavanja časova jedino moguća kod korporativnog kursa, a svakako se klijent može opredeliti i za opciju da njegovi zaposleni časove pohađaju u poslovnici institucije organizatora ili onlajn. Navedeni tip edukacije se organizuje upravo u skladu sa zahtevima samih polaznika, budući da njihovi nadležni definišu princip organizacije časova zajedno sa ovlašćenim licem određenog predstavništva pomenute institucije. Osim definisanja datuma početka korporativne obuke, oni bi trebalo da se usaglase i oko tačnih termina u kojima će predavanja biti organizovana, kao i oko toga koliko će ukupno taj tip nastave trajati, uzevši u obzir da bi trebalo da se dogovore i oko dinamike koja će se poštovati prilikom organizacije časova.


Budući da se i za fizička lica organizuje stručni kurs i obuka - naučite da pravilno kreirate ugovor o osiguranju, to je njima na raspolaganju mogućnost da časove pohađaju kako u poslovnicama institucije organizatora širom Srbije i to prema klasičnom principu, tako isto i preko sopstvenog računara, a u kom slučaju sa bilo koje lokacije mogu pohađati predavanja. Inače je određeno da se i online i klasična edukacija mogu pratiti kroz individualnu, poluindividualnu ili grupnu nastavu, tako da se podrazumeva da će svaki prijavljeni da izabere potpuno samostalno koji tip nastave će pohađati i gde.

A da bi uopšte mogao da pristupi predavanjima, on se mora najpre prijaviti za praćenje ove obuke, te posle toga i zvanično upisati.

Prijava može da bude izvršena svakog radnog dana u toku godine, a polaznici će samostalno izabrati da li će lično dostaviti zahtevane podatke (ime i prezime, broj telefona za kontakt i datum rođenja) ili će to učiniti elektronski, odnosno na mejl, te putem telefona izabrane poslovnice.

Zaposleni u instituciji organizatora će ponaosob informisati svakog prijavljenog o dokumentima, koja moraju pripremiti za upis. A tom prilikom će naročito biti istaknuta informacija da se isključivo uz lično prisustvo svakoga, ko je prethodno u skladu sa pravilima izvršio prijavu, može pristupiti zvaničnom upisu.

Dakle, u momentu upisa svaki kandidat mora navesti da li želi nastavu da pohađa u okviru individualne, poluindividualne ili grupne, te da li će predavanjima pristupati direktno u poslovnici ili preko interneta.

Svako ko se odluči za opciju praćenja nastave onlajn, naravno mora da ima lični računar, a potrebno je i da stabilnu vezu sa internetom taj uređaj koristi. Nastava tog tipa se prati uz primenu specijalne vrste programa, koji će prijavljeni kandidati morati potpuno samostalno da instaliraju prethodno na sopstveni računar. Inače u svakom predstavništvu institucije organizatora su, pored mnogih drugih stručnjaka zaposlenih i oni, koji su specijalizovan za pružanje tehničke podrške polaznicima, tako da apsolutno svako ima pravo njima da se obrati, ukoliko ne bude mogao da pristupi predavanjima ili ako ne bude uspeo samostalno da instalira namenski softver na svoj kompjuter.

Već smo pomenuli da se klasična nastava organizuje direktno u poslovnicama ove institucije, a polaznik bira hoće li jedan ili drugi tip edukacije pohađati u grupi ili potpuno samostalno, odnosno u paru.

Obavezni smo da naglasimo i to da se grupna obuka i kurs - naučite da pravilno kreirate ugovor o osiguranju ne može organizovati odmah pošto pojedinac izvrši prijavu, zato što se mora prvo sačekati kreiranje grupe od minimalnog broja članova, da bi koordinator za nastavu mogao da definiše datum početka edukacije, dinamiku održavanja i termine. Sve ono što koordinator bude definisao, vezano za princip sprovođenja časova u grupi se ne može menjati, što će biti posebno naznačeno polaznicima.

Zato svako kome ne odgovaraju tako stroga pravila organizacije na raspolaganju ima bilo individualni ili poluindividualni kurs. Jedina razlika između njih je vezana za broj polaznika, a uzevši u obzir da samo jedna osoba pristupa individualnoj nastavi, dok poluindividualnu njih dvoje treba da pohađaju. Pravila su prilično fleksibilna u tom slučaju i podrazumevaju da će se polaznici o datumu početka odabranog tipa nastave i o terminima održavanja časova, odnosno o trajanju same obuke dogovarati potpuno samostalno sa ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice institucije organizatora, kao i sa onim stručnjakom koji će je voditi.Nastavni plan stručnog kursa – naučite da pravilno kreirate ugovor o osiguranju

Razlog zbog čega je ova edukacija naročito specifična je upravo vezan za njenu tematiku, zato što je dobro poznato da je jedan od najkompleksnijih dokumenata upravo ugovor o osiguranju.

Predviđeno je da u toku uvodnog predavanja, stručni seminar - naučite da pravilno kreirate ugovor o osiguranju posveti pažnju istoriji kreiranja ovakvih ugovora, a tom prilikom će polaznici saznati od kada uopšte datiraju te vrste ugovora, te ko je zaslužan za njihovu formu koju u savremeno doba imamo priliku da koristimo.

Posle toga će predavači objasniti koja je osnovna razlika između formalnih i neformalnih ugovora o osiguranju, a naročito će biti istaknuto šta se zvanično smatramo momentom zaključenja pomenutog ugovora.

Podrazumeva se da će sve vreme prisutni imati uvid u primer ugovora o osiguranju, a predavači će detaljno stavku po stavku objasniti, šta sve on mora da sadrži. U tom delu će biti objašnjeno prvo šta je tačno objekat osiguranja, odnosno kako se definiše vrednost tog objekta i koji sve tipovi rizika postoje, a od kojih se konkretni objekat tim ugovorom osigurava.

Predviđeno da nakon toga stručni kurs i obuka - naučite da pravilno kreirate ugovor o osiguranju omogući polaznicima da saznaju i zbog čega je važno da konkretni dokument sadrži takozvano pravilo osiguranja, a onda će objasniti i šta se po definiciji smatra premijom osiguranja.

S obzirom na to da je izuzetno značajna i polisa osiguranja, predavači će njoj posvetiti svu potrebnu pažnju tokom pomenute edukacije. Takođe će dati na uvid svakom polazniku primer polise, a onda će objasniti i šta sve tačno ona mora da sadrži. A osim ugovornih strana, koje moraju biti navedene sa svim važećim podacima, polisa osiguranja mora da obuhvati i podatak o vremenu pokrića, odnosno o trajanju osiguranja i o svoti osiguranja. Isto tako ona sadrži i osigurano lice ili stvar, te podatke o tome, kao i rizik koji se određenom vrstom osiguranja pokriva, to jest obuhvata. Uz sve pomenute elemente, polisa osiguranja mora da sadrži i podatak o premiji, odnosno datum izdavanja, te se podrazumeva da svaka od ugovornih strana mora na konkretnu polisu staviti svoj potpis, odnosno pečat.

Saznaće prisutni i ko može da bude osiguravač i osiguranik, ali i kako se prema konkretnom ugovoru definiše predmet osiguranja, odnosno rizik. Isto tako će specijalizovana obuka i kurs - naučite da pravilno kreirate ugovor o osiguranju omogućiti polaznicima da saznaju i šta je po definiciji premija kod osiguranja, kao i osigurana suma, a biće govora i o tome na koji način se definiše period trajanja određenog osiguranja.

Polaznici će dobiti sve potrebne informacije i o obavezama kako osiguravača, tako isto i osiguranika, a u završnom delu obuke će biti detaljno objašnjeno po kom principu se u različitim situacijama definiše trajanje određenog ugovora. Profesori će ih, takođe informisati i o tome usled čega dolazi do prestanka važenja potpisanog ugovora, a objasniće im i u kojim slučajevima ugovor o osiguranju zastareva.

Diskusija o svim temama koje su tokom ove edukacije obrađivane je predviđena za završno predavanje, a kojom prilikom će biti dopušteno svakom polazniku da od profesora zahteva dodatno objašnjenje o bilo kojoj temi, koja mu nije bila u potpunosti jasna.

U kojim terminima i na kojoj lokaciji se organizuje seminar - naučite da pravilno kreirate ugovor o osiguranju?

Kako ova institucija nudi nastavu i za pojedinačne polaznike i za zaposlene u okviru kompanija, to se donekle razlikuje princip prema kome se organizuje korporativna obuka i kurs - naučite da pravilno kreirate ugovor o osiguranju u odnosu na nastavu namenjenu fizičkim licima.

Osnovna razlika je u tome što edukacija za zaposlene može biti održana i u prostorijama preduzeća, u kome su zaposleni, a podrazumeva se da njihovi nadležni mogu odabrati i opciju online praćenje nastave ili onu, koja se tretira kao klasična i podrazumeva sprovođenje časova u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Pravila po kojima se korporativna obuka organizuje su naročito jednostavna i u najvećoj mogućoj meri idu na ruku klijentima, zato što se njima dopušta da se sa nadležnima u određenom predstavništvu institucije organizatora dogovore na koji način će biti sprovedena predavanja. Ustvari to znači da oni preciziraju kako mesto održavanja časova i termine, tako isto određuju i tačan datum početka korporativnog kursa i naravno, definišu trajanje, to jest dogovaraju se oko dinamike sprovođenja predavanja. A ukoliko klijent iznese zahtev da njegovi radnici časove pohađaju u samoj firmi, biće obavezan i da obezbedi optimalne uslove za rad.

Nastava namenjena fizičkim licima se može pohađati ili u poslovnicama institucije organizatora ili online, a u okviru individualne, poluindividualne ili grupne, što znači da svaki prijavljeni treba između navedenih mogućnosti da se blagovremeno odluči.

Kada kažemo da se obuka organizuje na klasičan način, pod tim mislimo na onu edukaciju, koju polaznici prate direktno u poslovnici pomenute institucije. A u zavisnosti od toga za koji tip kursa će se opredeliti, zavisiće i termini održavanja časova, ali i datum početka i dinamika.

Mora da ima sopstveni računar svaki kandidat, koga interesuje online kurs i obuka - naučite da pravilno kreirate ugovor o osiguranju, uzevši u obzir da on nastavu upravo preko tog uređaja i pohađa. A da bi mogao bez ikakvih smetnji da prati predavanja, obavezan je da obezbedi kvalitetnu internet konekciju svom kompjuteru, a svakako će morati i na njega da instalira propisani softver. Inače u svakom predstavništvu ove institucije širom Srbije funkcioniše i tim stručnjaka, čija je obaveza pružanje tehničke podrške kandidatima, koji se odluče za praćenje nastave onlajn, tako da su oni sasvim slobodni njima da se obrate, bez obzira da li poteškoću imaju prilikom instalacije softvera ili kada pristupaju časovima.

Kako je prethodno već opisano, i klasična i edukacija koja se prati preko interneta mogu da budu organizovane na jedan od tri načina.

Važno je napomenuti da polaznici, koji odluče nastavu da prate u grupi, treba da imaju dovoljno strpljenja, jer taj tip edukacije počinje tek nakon što grupa bude bila u jednoj od poslovnica oformljena. Uzevši u obzir da organizator predviđa koliko tačno polaznika može pohađati grupni seminar - naučite da pravilno kreirate ugovor o osiguranju, jasno je zbog čega se zahteva da 4 osobe najmanje budu prvo zvanično prijavljene, da bi navedeni tip obuke mogao da bude organizovan. Koordinator za nastavu je u tom slučaju dužan ne samo da odredi tačan datum početka grupnog kursa, nego i da samostalno definiše kako termine, tako i dinamiku sprovođenja časova. Njegova je obaveza, takođe da svakog kandidata koji je pre toga izvršio prijavu zvanično obavesti o onome što je vezano za princip organizacije nastave, a posebno mora tom prilikom da naglasi i da se promene na zahtev polaznika ne smeju prihvatiti.

Mnogo su jednostavnija pravila, koja se poštuju prilikom organizacije kako individualne, tako isto i poluindividualne obuke. Velika sloboda se tada daje svakom polazniku, te mu se dozvoljava da način organizacije časova definiše zajedno sa predstavnikom institucije organizatora, kao i sa stručnjakom koji će ili individualnu ili poluindividualnu obuku da vodi.

Po kom principu se specijalizovana obuka i kurs - naučite da pravilno kreirate ugovor o osiguranju organizuje?

Pravila koja je definisao organizator se prezentuju prijavljenima već prilikom upisa, tako da bi svaki pojedinac trebalo da tom prilikom navede da li će nastavu pratiti individualno ili u grupi, odnosno u paru, te da li će to učiniti online ili u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford i to u bilo kom gradu.

Da pojasnimo, specijalizovani kurs i obuka - naučite da pravilno kreirate ugovor o osiguranju se može pohađati kako u okviru individualne ili poluindividualne, tako isto i kroz grupnu nastavu. Navedena institucija dozvoljava za sva tri tipa edukacije sprovođenje predavanja u svojim poslovnicama, a prema klasičnom principu i preko interneta.

Naglasili bismo da je nastava u grupi poznata po izuzetno strogim pravilima organizacije, a primarno zato što je njen početak uslovljen kreiranjem grupe u kojoj mora biti najmanje četiri polaznika. Jednostavnije govoreći, koordinator za nastavu određuje kako dinamiku po kojoj će časovi biti organizovani i termine, u kojima će polaznici da ih pohađaju, tako isto i datum početka. Svakoga ko je pre toga izvršio prijavu prema važećim pravilima će zaposleni u izabranoj poslovnici organizatora da obaveste kako će se odvijati predavanja, a svi oni moraju znati da ne postoji mogućnost izmene ničega od navedenog, ukoliko to bude bilo izneto kao zvaničan zahtev od strane prijavljenih.

Ako polaznik odluči da pohađa poluindividualni ili individualni seminar - naučite da pravilno kreirate ugovor o osiguranju, dobiće mnogo više slobode, nego kada nastavu pohađa u grupi. A ta sloboda se ogleda u činjenici da upravo on treba da zajedno sa profesorom i zvanično ovlašćenom predstavnikom poslovnice institucije organizatora odredi kako će se časovi odvijati. Svi oni zajedno će precizirati i datum početka ili poluindividualne ili individualne edukacije, ali i dinamiku održavanja časova i termine, s tim što individualnu nastavu prati samo jedna osoba, dok poluindividualnoj pristupa njih dvoje istovremeno.

Dakle, sva tri tipa edukacije koja su u ponudi se mogu pohađati kako na uobičajen način, to jest direktno u prostorijama odabranog predstavništva pomenute institucije, tako isto i preko interneta, odnosno uz korišćenje računara svakog prijavljenog.

Da ne bi bilo zabune, moramo naglasiti da nije dovoljno samo da polaznik, zainteresovan za praćenje nastave onlajn ima sopstveni računar, već je njegova obaveza i da časovima pristupa iz prostora u kome postoji adekvatna internet konekcija, te da poseban tip programa instalira pre toga na svoj računar. Naravno da će svakome, ko bude to zahtevao biti obezbeđena i pomoć IT stručnjaka, kako tokom postupka instalacije softvera, tako isto i prilikom pristupanja časovima preko interneta.

Osim edukacije koju treba da pohađaju fizička lica, u ponudi se nalazi i korporativni kurs i obuka - naučite da pravilno kreirate ugovor o osiguranju. U pitanju je nastava specijalno osmišljena za radnike preduzeća, kojom prilikom se zahtevi klijenta poštuju što je moguće više. Zapravo je precizirano da se korporativni seminar organizuje onako kako zajedno definišu ovlašćeno lice u instituciji organizatora i u okviru preduzeća, čiji će određeni broj zaposlenih časove pohađati. Naročito je bitno naglasiti da se i u prostorijama same kompanije može organizovati taj vid edukacije, naravno ukoliko za to postoje optimalni uslovi i ako klijent bude to zahtevao. Svakako da će se pomenuta lica usaglasiti i oko tačnog mesta održavanja časova za zaposlene i oko dinamike, odnosno termina, te svakako oko toga kog datuma će korporativna obuka da startuje.

Koliko će stručni kurs i obuka - naučite da pravilno kreirate ugovor o osiguranju dana da traje?

Osnovno što moraju znati svi prijavljeni jeste da Obrazovni centar Akademije Oxford ima dozvolu da odredi samo koliko će dana ukupno trajati grupni seminar - naučite da pravilno kreirate ugovor o osiguranju za fizička lica.

S obzirom na to da je kreiranje grupe od najmanjeg broja članova navedeno zvanično kao uslov za početak grupne obuke, to znači da će svi prethodno prijavljeni dobiti precizne informacije o rasporedu časova u najkraćem mogućem roku pošto taj uslov bude bio ostvaren zvanično.

Budući da se u ponudi nalaze i poluindividualna edukacija za pojedince i individualna nastava, a da se one organizuju na mnogo slobodniji način, to se podrazumeva da će zainteresovani za praćenje časova po tom principu definisati između ostalog i trajanje edukacije zajedno sa ovlašćenim licem u određenom predstavništvu pomenute institucije i sa nadležnim profesorom.

Što se tiče nastave namenjene zaposlenima, obavezni smo da napomenemo i to da će korporativna obuka i kurs - naučite da pravilno kreirate ugovor o osiguranju trajati onoliko dana, koliko budu definisali predstavnik zainteresovanog preduzeća i institucije organizatora, uzevši u obzir da oni definišu i dinamiku održavanja predavanja i termine, kao i mesto sprovođenja časova, te datum početka korporativnog seminara.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da pravilno kreirate ugovor o osiguranju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje