Kurs i obuka - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik

Svi koji su u finansijskom sektoru određene kompanije zaposleni, ali i lica koja su specijalizovana za poslove finansijskog analitičara, odnosno računovođe i knjigovođe, su primarno osobe kojima je i namenjena specijalizovana obuka i kurs - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik, s tim da nastavu mogu da pohađaju i svi koji poseduju određena znanja iz oblasti finansija, a na taj način hoće da ih unaprede.

Od apsolutno svakoga ko u pomenutoj oblasti želi da stekne znanja se zahteva da prvo ispoštuje pravilo vezano za prijavljivanje, ali i da odmah nakon toga dođe u određenu poslovnicu organizatora, a kako bi se zvanično upisao, te da svakako priloži i svu potrebnu dokumentaciju.

Postupak prijavljivanja je vrlo jednostavan, tako da se podrazumeva da kandidat to može da učini ili lično u sklopu poslovnice Obrazovnog centra Akademija Oxford koju bude izabrao ili preko mejla, ali i putem broja telefona konkretnog predstavništva organizatora. Naglašavamo da svaki kandidat koji se bude odlučio elektronskim putem da izvrši prijavu, osim ličnih informacija o sebi, to jest imena i prezimena, te datuma rođenja, obavezno treba da navede i broj telefona za kontakt.


Budući da ova institucija nastavu organizuje prema 3 principa (individualna, grupna i poluindividualna), a da se svaka od njih organizuje kako u poslovnicama organizatora širom zemlje, isto tako i online, definisano je da svaki kandidat treba prvo da se opredeli gde, odnosno kako će nastavu pratiti, da bi mogao precizno da bude informisan o neophodnim detaljima.

Naravno da se ona edukacija koja je okarakterisan kao klasična, organizuje u svakom gradu Srbije, a u kome pomenuta obrazovna institucija ima otvoreno predstavništvo, dok je za online seminar - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik predviđeno da zainteresovani kandidat časove pohađa preko svog računara. U tom slučaju se nastava sprovodi kroz virtuelne učionice, tako da je vrlo važno i da taj kandidat na onaj kompjuter preko koga će pratiti časove, instalira posebnu vrstu softvera. Bude li se dogodilo da tom prilikom ima nekih poteškoća ili mu je potrebna pomoć, svakako bi trebalo da kontaktira poslovnicu organizatora, jer će mu nadležno lice pružiti svu neophodnu podršku.

Nastava koja je poznata kao poluindividualna je, zapravo namenjena dvema osobama, a organizuje se isto kao i individualni kurs i obuka - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik, kada predavanjima prisustvuje samo jedan kandidat. Princip prema kome se one organizuju je prilično fleksibilan, a zapravo je omogućeno svakom kandidatu da usaglasiti dinamiku održavanja časova, odnosno termine, ali i datum kada će odabrana vrsta edukacije početi, sa svojim profesorom i sa koordinator za nastavu onog predstavništva u kome je izvršio prijavu.

One osobe koje se odluče da pohađaju grupni seminar - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik će na prvom mestu biti u obavezi da sačekaju da se najmanje 4 ljudi prijavi u toj poslovnici, jer je toliko ljudi potrebno za formiranje grupe i ujedno, za početak edukacije. A kada organizator bude odredio datum početka, termine održavanja i dinamiku, on će obavestiti sve kandidate koji su izvršili prijavu, a oni će svakako morati to da prihvate.

Korporativni kurs i obuka - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik je isto u ponudi ove institucije, ali se ta vrsta edukacije organizuje samo u situaciji kada neki klijent zahteva. Način njenog sprovođenja je isto slobodan, kao i kada se organizuje individualna ili poluindividualna edukacija, jer se zvanično ovlašćeno lice te kompanije o svim neophodnim detaljima dogovara sa predstavnikom konkretne poslovnice. A tom prilikom je dozvoljeno i da klijent zahteva izmenu lokacije, ako mu tako više odgovara, ali se moraju ispuniti tačno određeni zahtevi, o kojima će, naravno predstavnik određene poslovnice precizno da obavesti svakog zainteresovanog klijenta.Šta izučava kurs i obuka - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik?

Uzevši u obzir da je predviđeno da stručni seminar - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik pohađaju osobe koje su zaposlene u finansijskom sektoru, to se i podrazumeva da oni imaju određeni nivo znanja vezanih za finansiranje, odnosno kreditiranje, tako da će se fokus ove obuke odmah usmeriti na osnovnu temu.

Profesori će prvo govoriti i osnovnom cilju koji ova edukacija ima pred sobom, a to je da zainteresovanima ponudi zavidan nivo znanja, koji će im omogućiti da na najbolji mogući način izvrše pravilnu procenu u slučaju kreditiranja ili drugih dostupnih opcija finansiranja. Zato će i biti govora o finansijskoj analizi, a koja svakako mora da bude primenjena, te će svakako prisutnima biti objašnjeno i na koji način će se u tom slučaju tumačiti bilansi stanja, odnosno uspeha.

Svakako će specijalizovana obuka i kurs - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik prisutnima ponuditi objašnjenje i za način na koji funkcionišu tokovi gotovine, ali će im omogućiti i da se upoznaju sa različitim vrstama pozajmica i kredita, kao i sa principom po kome funkcioniše kreditna politika.

Isto tako će biti reči i o načinu na koji mora da bude sprovedena analiza i to kako tržišta, tako isto i konkurencije, a poseban fokus tokom ove obuke će da bude usmeren i na prepoznavanje kako kvalitativnih pokazatelja, tako i onih koji se smatraju kvantitativnim. U tom delu će prisutni imati prilike i da se upoznaju sa brojnim primerima iz prakse, što će im znatno olakšati prepoznavanje obe vrste polazatelja.

Predviđeno je da svako ko odluči da pohađa ovu obuku bude upoznat i sa svom dokumentacijom koja mora da bude predata bankama, a prilikom podnošenja zahteva za kredit. Uzevši u obzir da je ova tema vrlo kompleksna, predviđeno je da se polaznici detaljno upoznaju sa svim onim principima i analizama koje bi moralo da budu izvršene, a kako bi se rizik prilikom finansiranja, odnosno kreditiranja sveo na minimum. Savladavanjem ovih znanja će oni doprineti poboljšanju kvaliteta kako svog rada, tako i one kompanije u kojoj su u tom trenutku i zaposleni.

Na kom mestu i kada se održava kurs i obuka - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik?

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje nastavu online i u svojim poslovnicama, a da je prema pravilima definisano da se i jedna i druga mogu organizovati za dva kandidata istovremeno (poluindividualna), odnosno za po jedno lice (individualna) ili u grupi (prati je od 4 do 8 polaznika), to je i predviđeno u trenutku upisa da se svaki kandidat odluči na koji način će časove da prati.

Online obuka i kurs - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik se mora pohađati preko računara svakog pojedinačnog kandidata, tako da je upravo to i navedeno kao osnovni zahtev za sve zainteresovane. A neposredno pre početka će oni morati da se pridržavaju pravila, koje se odnosi na instaliranje posebne vrste softvera na konkretni uređaji, pa ako se bude desilo da tom prilikom imaju bilo kakvih poteškoća, trebalo bi da kontaktiraju organizatora, kako bi dobili neophodnu pomoć.

Jasno je da se pod klasičnim vidom edukacije smatra onaj kada se predavanja organizuju u jednoj od poslovnica organizatora, a očekuje se da svaki kandidat prilikom upisa odabere da li mu više odgovara da nastavu pohađa potpuno samostalno, u grupi ili u paru.

Način na koji se organizuje poluindividualni kurs i obuka - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik, a kada nastavu prati dvoje kandidata istovremeno, je potpuno isti kao kada samo jedna osoba prati edukaciju. A u tom slučaju, usaglašavanje dinamike održavanja, termina i datuma početka biva prepušteno ovlašćenom predstavniku izabrane poslovnice organizatora, profesoru koji bi trebalo edukaciju da vodi i svakom prijavljenom.

Sasvim suprotan je od toga način na koji se sprovodi edukacija u grupi, a na prvom mestu zato što se jedna grupa najpre mora kreirati, kako bi prijavljeni mogli da prate nastavu na taj način. Tek nakon što se zvanično najmanje 4 kandidata bude prijavilo, tada će moći da bude formirana grupa, a odmah posle ispunjenja tog uslova će se ovlašćeno lice te poslovice zadužiti da definiše na koji način će se grupni seminar - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik održati. Zapravo je neophodno da on tada odluči kada će tačno nastava da počne, te kojim tempom, odnosno dinamikom će se organizovati i u kojim terminima će kandidati da prate predavanja. A sve to će im biti prezentovano posle definisanja, pa se od njih i zahteva da se pridržavaju u potpunosti navedenih smernica, uzevši u obzir da nije dozvoljeno na njihov zahtev ništa od toga da bude izmenjeno.

Pored svih pomenutih vrsta nastave, Obrazovni centar Akademije Oxford može, i to isključivo kada neki klijent zahteva, da organizuje takozvani korporativni kurs. Radi se zapravo o nastavi koju bi trebalo ona lica koja su u određenoj firmi zaposlena da prate, a prilikom organizacije ove vrste nastave se institucija organizatora trudi da sve zahteve klijenta u potpunosti ispoštuje. Samim tim će biti dozvoljeno, ukoliko za tim bude bilo potrebe, da se promeni i lokacija na kojoj se organizuje korporativna obuka i kurs - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik, ali je tom prilikom klijent obavezan da omogući održavanje ove edukacije u onom prostoru koji odgovara tačno definisanim karakteristikama, sa kojima će on prethodno detaljno da bude i upoznat.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik?

Kako organizator u ponudi ima više vrsta edukacije, to je i način na koji se sve one sprovode sasvim različit, te se svakako razlikuje i mesto održavanja, ali i broj kandidata kojima je u tom slučaju dozvoljeno da časovima prisustvuju.

Preciznije govoreći, od 4 do 8 ljudi može da bude prisutno u jednoj grupi, a poluindividualni kurs i obuka - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik se organizuje za njih dvoje, te isključivo 1 kandidat ima mogućnost da pohađa individualni tip edukacije.

U principu, dinamiku održavanja, kao i datum početka, ali ist tako i termine, a kod nastave u grupi ima pravo jedino da definiše zvanično ovlašćeni predstavnik one poslovnice institucije organizatora u kojoj se grupa i kreira. A tom prilikom je neophodno da se najmanje 4 osobe prethodno prijave, ali naglašavamo da nema mogućnosti ni za kakva odstupanja i promene u ovom slučaju, te je vrlo važno da se svaki prijavljeni pridržava pravila koja će navesti institucija organizatora.

Ukoliko nekoga zanima individualni ili poluindividualni seminar - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik, svakako bi trebalo da zna da je u pitanju prilično fleksibilan način organizacije, a kada se nastoji maksimalno da budu ostvareni zahtevi zainteresovanih. Da malo bolje objasnimo, tom prilikom se svaki prijavljeni najpre o tačnom datumu početka, a potom i o dinamici, ali i o terminima održavanja jedne ili druge vrste nastave, dogovara sa predavačem koji će ga i voditi kroz edukaciju, kao i sa koordinatorom za nastavu i to u okviru onog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford u kome se bude i upisao.

A kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik, zainteresovani za taj tip nastave bi trebalo da znaju da se ona organizuje, praktično rečeno upravo onako kako njima i njihovim zaposlenima najviše odgovara. Uz to, postoji mogućnost i da u tom slučaju dođe do promene lokacije na kojoj će predavanja da budu održana, pa ako se, recimo iznese zahtev da nastava bude organizovana u toj firmi, biće potrebno da se obezbede i optimalni uslovi za njeno sprovođenje.

Koliko je predviđeno da traje specijalizovani seminar - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik?

U slučaju da nekog kandidata interesuje grupna obuka i kurs - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik, on će nastavu pohađati 4 dana. Naime, tom prilikom institucija organizatora odlučuje kakvom tačno dinamikom će se nastava organizovati, to jest kada će početi i u kojim terminima će biti održavani časovi, a to će sve odlučiti kada bude bio ostvaren uslov za nastanak jedne grupe.

Ovom prilikom je definisana dinamika od po dva školska časa u toku jednog dana, jer je 8 školskih časova obuhvaćeno važećim nastavnim programom.

Nasuprot tome, kada se neko zainteresuje za ostale vidove edukacije koji su u ponudi, a primarno za individualni ili poluindividualni seminar - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik, on će informacije o tačnom trajanju nastave da dobije u direktnom kontaktu sa predstavnikom određene poslovnice i sa profesorom, budući da tako određuje princip organizacije za ova dva tipa edukacije.

Takođe, kada se organizuje korporativni kurs i obuka - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik, definisanje načina sprovođenja je prepušteno ovlašćenom licu institucije klijenta i institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje