Kurs i obuka - naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora

Napominjemo da je specijalizovani kurs i obuka – naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora primarno je namenjen komercijalistima zaposlenim u kompanijama koje se bave spoljnom trgovinom, budući da su upravo to osobe zadužene za ugovaranje prodaje proizvoda i usluga. Navedeni seminar, takođe može da bude veoma zanimljiv i koristan i bankarskim službenicima čiji je posao da procene potencijalne rizike kod različitih finansijskih transakcija, ali i svim onim osobama koje u okviru različitih kompanija rukovode sektorom finansija ili obavljaju određene poslove u tom domenu.

Pojedinci koje zainteresuje ova obuka najpre moraju da podnesu prijavu tako što će lično doći u prostorije odgovarajuće poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford i tamo nadležnom službeniku dati sve potrebne podatke, odnosno prezime i ime, datum rođenja i broj telefona. Prijave se primaju svakog dana u toku radnog vremena navedene obrazovne institucije. Ukoliko klijentu iz nekog razloga ne odgovara da se lično prijavi u predstavništvu organizatora, ima mogućnost da to učini putem telefona ili elektronski, slanjem mejla na odgovarajuću mejl adresu. Tom prilikom će, takođe, navesti ili dati tražene podatke nadležnom službeniku.

Prijavljeni će zatim biti obavešteni o terminu upisa na željeni kurs, ali je tada neophodno da lično dođu u određeno predstavništvo i dostave traženu dokumentaciju. Pre samog čina upisa, kandidati će svakako dobiti informacije o dokumentima koja je potrebno da prilože, kako bi ih na vreme pripremili.


Imajući u vidu različite potrebe i zahteve polaznika, organizator omogućava da seminar – naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora može da se prati u prostorijama same obrazovne institucije ili pak u nekom drugom za to pogodnom prostoru. U slučaju da kandidatu ne odgovara da dolazi na časove, može se opredeliti za online nastavu koju će pohađati iz sopstvenog doma, radnog prostora ili nekog drugog okruženja. Uslov za to je, podrazumeva se računar i stabilna internet veza, ali i specijalizovani softver koji mora da se instalira pre no što obuka počne. Dotični postupak ne bi trebalo da bude zahtevan, ali je tim stručnjaka uvek tu da korisnicima, u slučaju potrebe, pruži adekvatnu tehničku podršku.

Oba pomenuta tipa edukacije mogu da budu organizovana za više polaznika istovremeno, pa će kandidati koji se opredele za ovakav grupni rad moći da prate nastavu u terminima koje će odrediti koordinator za nastavu. Svi članovi grupe imaju obavezu da poštuju naznačeni datum početka nastave, termine časova i njihovu dinamiku, a o svim potrebnim pojedinostima će biti svakako na vreme obavešteni. Budući da je predviđeno da ovaj stručni kurs može da se sprovodi grupno za najmanje 4, a najviše 8 osoba, jasno je da nije moguće izaći u susret zahtevima i potrebama svakoga pojedinačno. Stoga će nadležni koordinator sve osmisliti i organizovati i kandidati su dužni da se pridržavaju utvrđenog rasporeda.

S druge strane, individualna ili poluindividualna nastava, koja podrazumeva časove za dva polaznika, nude mnogo veću mogućnost prilagođavanja same organizacije rada potrebama i željama prijavljenih. Oni će se, naime, o terminu kada će obuka početi, kao i o vremenu i učestalosti održavanja predavanja dogovoriti sa koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, kao i sa nadležnim predavačem, te će na taj način seminar pratiti dinamikom koja im najviše odgovara.

U ponudi organizatora nalazi se i korporativna obuka i kurs – naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora, koja se organizuje na specifičan način budući da je namenjena zaposlenima u odgovarajućoj kompaniji. Kao što je već napomenuto, nastava se može održavati u prostorijama neke od poslovnica organizatora ili pak na nekom drugom mestu, pod uslovom da su zadovoljeni tehnički uslovi za kvalitetan rad. Predavanja će početi onda kada to odredi ovlašćeno lice dotične kompanije i koordinator za nastavu obrazovne institucije. Oni će takođe da utvrde i tačno vreme održavanja časova, kao i sam tempo rada.Plan i program za stručni seminar – naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora

Već u toku uvodnog predavanja, specijalizovana obuka i kurs – naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora svim polaznicima omogućava upoznavanje sa regularnim uslovima koji se odnose na finansku klauzulu u okviru nekog spoljnotrgovinskog ugovora. Sertifikovani predavači će prijavljenima vrlo detaljno govoriti o onim ugovornim odredbama koje sa sobom nose rizik od prevare. Kandidati će naučiti kako da prepoznaju i izbegnu takozvane „zamke“ u okviru platne klauzule ugovora koji se sklapaju u spoljnoj trgovini i da tako izbegnu eventualne probleme koje bi izazvala neophodnost menjanja uslova plaćanja preciziranih jednim takvim dokumentom.

Vrlo stručni i iskusni predavači će upoznati prijavljene sa svim potencijalnim rizicima koje sa sobom nosi plaćanje određenim sredstvima, kao što je menica, ček, doznaka i slično, a pomoći će im i da savladaju različite načine za izbegavanje loših namera druge ugovorne strane pomoću konkretnih uslova akreditiva i teksta garancije. Pre toga će, naravno biti upoznati sa različitim tipovima prevara koje se odnose upravo na pomenute akreditive i garancije.

Kroz analizu poznatih slučajeva prevarnih radnji u okviru finansijskih klauzula spoljnotrgovinskih ugovora, polaznici će se osposobiti da uoče i izbegnu one odredbe koje predstavljaju potencijalni rizik za uspešno poslovanje. Stručni kurs i obuka – naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora omogućiće im i da se okušaju u praktičnom radu, odnosno da u okviru zadatih problematičnih situacija primene ono što su naučili, to jest da izbegnu rizike u sastavljanju ugovora u spoljnoj trgovini, a posebno eventualnu naplatu onoga što nisu utvrdili konkretnim dokumentom.

Predavači će, najzad u interakciji sa polaznicima kroz takozvanu „brejnstorming“ tehniku koja generiše mnoštvo različitih ideja i pristupa, razmotriti sve nejasne pojedinosti vezane za spoljnotrgovinske ugovore i sporne odredbe koje se tiču finansija.

Tako će ovaj specijalizovani seminar omogućiti kandidatima da, po završetku predavanja, uoče sve eventualne dvosmislenosti prilikom sastavljanja ugovora, ali i da prepoznaju partnera koji ne pristupa poslu sa dobrim namerama. Polaznici će tako biti kadri da, primenjujući naučeno u svojim kompanijama, sastave poslovne sporazume koji neće sadržati rizične uslove niti finansijske „zamke“.

Valja pomenuti i da će svakome ko pohađa seminar - naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora biti objašnjeno šta sadrži specijalizovani portal „Crvene zastavice“ i koje su informacije u okviru njega dostupne.

Kada i gde se održava obuka i kurs – naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora?

Da bi svaki zainteresovani kandidat mogao da željeni seminar pohađa onako kako mu to najviše odgovara, Obrazovni centar Akademije Oxford pripremio je zaista širok dijapazon mogućnosti.

Pre svega, polaznici mogu nastavu da prate individualno, gde će predavač biti usmeren samo na njih. Iako ovakav način rada nekima neće odgovarati, činjenica je da tada kandidat ima punu pažnju i posvećenost sertifikovanog profesora. Prednost se ogleda i u mogućnosti da polaznik utiče na vreme kada će kurs i obuka – naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora početi, tako što će se sa osobom koja je u konkretnoj poslovnici organizatora zadužena za koordinaciju nastave, kao i sa dotičnim predavačem dogovoriti kako o tome, tako i o terminima održavanja časova, njihovoj dinamici, te o ostalim bitnim detaljima.

Poluindividualna obuka takođe omogućava kandidatima, koji u ovom slučaju pohađaju kurs u paru, da se sa koordinatorom i predavačem usaglase oko termina koji im najviše odgovaraju, kao i o datumu kada će početi sa predavanjima. Takođe će zajednički da utvrde i tempo odvijanja edukacije.

Ističemo da stručni seminar – naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora može da se prati i grupno, ali samo pod jednim uslovom. Neophodno je da barem četvoro kandidata bude zainteresovano za ovakav vid pohađanja nastave kako bi se grupa uopšte formirala. U takvoj situaciji će koordinator za nastavu konkretne poslovnice institucije za edukaciju da pristupi izradi rasporeda rada grupe tako što će precizirati datum početka nastave, vreme održavanja časova, kao i njihov ritam. Neophodno je da svi članovi grupe, kojih može da bude najviše osmoro, poštuju utvrđeni raspored, kao i sve ostale pojedinosti sa kojima će biti na vreme upoznati.

Budući da se u predstavništvima organizatora nalaze prostorije adekvatno tehnički opremljene za održavanje pomenutog tipa edukacije, polaznici nastavu mogu da pohađaju klasično, dolazeći na časove individualno, poluindividualno ili u grupi. Pomenuta obuka se može pratiti i online, preko sopstvenog računara na koji, u tu svrhu, treba blagovremeno instalirati specijalizovani softver. Valja napomenuti da su informatički stručnjaci u svakoj poslovnici organizatora u svakom trenutku na raspolaganju polaznicima ukoliko budu imali nekih nedoumica u vezi sa postupkom instaliranja pomenutog softvera.

Vid nastave koji je posebno zanimljiv kompanijama je, bez sumnje korporativna obuka i kurs - naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora koji je kreiran za osobe zaposlene u konkretnoj firmi. Ovakvi polaznici časove mogu pohađati kako u prostorijama organizatora, tako i na drugim, njima pogodnim mestima. U tom slučaju moraju, svakako biti zadovoljeni svi predviđeni uslovi za kvalitetna predavanja, a polaznicima se mora omogućiti valjano praćenje nastave. Korporativni seminar sprovodi se u skladu sa terminima koje zajednički utvrde ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu, angažovan od strane organizatora.

Na koji način se organizuje kurs i obuka – naučite da prepoznate rizike u platnoj kluzuli ugovora?

Najpre moramo naglasiti da svi koje zanima stručna obuka i kurs – naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora treba da znaju da nastavu mogu pratiti na više različitih načina.Osim korporativne nastave, polaznici časove mogu pratiti u grupi, individualno ili poluindividualno.

Korporativni način rada namenjen je posebnoj vrsti polaznika, tačnije licima koja su zaposlena u određenoj firmi i može se, u skladu sa njihovim potrebama održavati ili u prostorijama određene poslovnice organizatora ili u okviru same kompanije. Treba napomenuti, međutim da je neophodno da prostor u kome se odvija kurs poseduje određene tehničke karakteristike, kako bi se održao visok nivo kvaliteta rada. Ovlašćeni službenik će biti o svemu tome na vreme obavešten, a on će u dogovoru sa koordinatorom za nastavu u datoj poslovnici obrazovne institucije doneti odluku o tome kada obuka počinje, te utvrditi vreme i učestalost održavanja predavanja.

Od prijavljenih kandidata se, takođe zahteva da se nakon obavljenog upisa, opredele da li će nastavu pratiti preko sopstvenog računara, tačnije online ili će se odlučiti za klasičan način rada, takozvanu frontalnu nastavu u okviru određene poslovnice organizatora. Napominjemo da je za online rad potrebno da polaznik na svoj kompjuter instalira namenski softver, a u tome će imati punu tehničku podršku od strane stručnih lica.Na taj način će nesmetano moći da, sa mesta koje mu najviše odgovara, pohađa seminar – naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora.

Prijavljeni će zatim, u okviru online ili klasičnog tipa edukacije morati da se opredele između individualne, poluindividualne ili grupne nastave. Prvi vid edukacije podrazumeva rad jednog kandidata i jednog predavača, dok drugi tip organizacije uključuje profesora koji predaje dvema osobama. U oba slučaja, polaznici imaju mogućnost da, prema svojim potrebama utiču na tempo nastave, kao i na datum početka predavanja. Oni će, naime u dogovoru sa predavačem i koordinatorom za nastavu odrediti kada obuka startuje, kao i vreme i učestalost održavanja časova.

Sa druge strane, da bi se otpočeo grupni kurs i obuka – naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora, neophodno je da se za ovakav način rada prijavi najmanje četvoro, a najviše osmoro kandidata. Stoga molimo za strpljenje polaznika koji žele da rade u grupi, jer je ponekad potrebno da sačekaju njeno formiranje. Kada budu ispunjeni neophodni uslovi, ovlašćeni koordinator konkretne poslovnice će ih obavestiti kada tačno seminar počinje i koji su termini časova. Od prijavljenih se očekuje da slede određeni raspored i ne pokušavaju da traže promene u skladu sa svojim potrebama, jer se u okviru grupe takvi zahtevi ne mogu ispuniti.

Koliko traje specijalizovana obuka i kurs – naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora?

Kako je organizator pomenute edukacije predvideo, seminar – naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora traje 6 školskkih časova. To bi, preciznije rečeno značilo da će se sa polaznicima raditi ukupno 3 dana i to po 90 minuta, odnosno da će im dnevna nastava trajati 2 školska časa.

Valja ipak naglasiti da je ovaj podatak validan samo za grupnu nastavu, jer u tom slučaju celokupan način rada definiše organizator. Kandidati koji će na ovaj način pohađati nastavu biće zamoljeni da strpljivo sačekaju formiranje grupe koja mora imati minimum 4 člana, a nakon toga će biti obavešteni o svim potrebnim pojedinostima. Napominjemo i to da grupni rad može da uključi najviše 8 polaznika.

Kada je reč o korporativnom tipu edukacije, broj časova i sve ostale detalje utvrdiće predstavnik konkretne firme i poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Vrlo sličan princip organizacije primenjuje se i kod individualne ili poluindividualne nastave. Kada se, naime kurs i obuka – naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora sprovodi na ovakav način, polaznici se o tačnom broju časova, kao i o njihovim terminima i učestalosti, ali i o datumu početka nastave dogovaraju sa stručnim licem koje vodi edukaciju i sa koordinatorom u konkretnoj poslovnici organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje