Kurs i obuka - naučite da primenjujete carinske propise u praksi

Svima koji obavljaju određene delatnosti ili pružaju usluge u cilju obezbeđivanja egzistencijalnih potreba, namenjena su predavanja stručnjaka koja predviđa kurs i obuka – naučite da primenjujete carinske propise u praksi. Ova edukacija će, nema sumnje biti izuzetno korisna kako poljoprivrednicima, trgovcima i zanatlijama, tako i onima koji su zaposleni u nekim granama industrije, građevinarstva, rudarstva, te saobraćaja, turizma i bankarstva. Govoreći uopšteno, pomenuti seminar za ciljnu grupu ima sve privredne subjekte, pa stoga i zaposlene u državnom i javnom sektoru. Preporuka je, takođe da naznačene časove pohađaju radnici svih kompanije, kao i fizička lica koja se bave uvoznim ili izvoznim delatnostima, te logistikom i špedicijom.

U skladu sa potrebama i željama polaznika, ovu edukaciju je moguće pratiti na uobičajeni način, to jest u obliku klasičnih frontalnih predavanja. Ona se, prema utvrđenom rasporedu sprovode u moderno opremljenim prostorijama poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, kojih ima više od 20 na teritoriji cele Srbije.

Organizator je, međutim predvideo i mogućnost da se nastava prati preko interneta, ali će polaznici koji se za to budu opredelili morati da, pre početka održavanja časova na svoj računar samostalno instaliraju specijalnu vrstu softvera. Pretpostavlja se da im za to neće biti potrebna pomoć, no ukoliko se to dogodi moći će u svakom trenutku da se, u bilo kojoj poslovnici navedene institucije obrate informatičkim stručnjacima, zaduženim za pružanje tehničke podrške.


Treba naglasiti da je predviđeno obavezno prijavljivanje za seminar - naučite da primenjujete carinske propise u praksi, a zainteresovani kandidati to mogu da obave u najbližem predstavništvu organizatora, elektronskim putem ili preko telefona. U svakom slučaju, nadležni službenik će zavesti njihovo ime, prezime, tačan datum rođenja, kao i odgovarajući broj telefona, radi informisanja o daljem toku nastavnog procesa. Posle završenog prijavljivanja, vrlo brzo će biti održan i zvanični upis na edukaciju, a o tačnom vremenu sprovođenja ove procedure, te o dokumentima koja u tu svrhu treba da budu pribavljena, svi kandidati će biti na vreme obavešteni. Upisivanje se uvek obavlja u prostorijama određene poslovnice pomenute obrazovne institucije, a istaknut je zahtev da prijavljeni moraju tamo doći lično i ovlašćenom službeniku predati naznačene zvanične spise.

Svima koji će da pohađaju predavanja, osim online i klasičnog rada nudi se i mogućnost da časove prate samostalno ili zajedno sa još jednim polaznikom. Takva radna atmosfera je svakako veoma podsticajna, budući da je predavač maksimalno usmeren na jednog ili dvoje kandidata, pa su dobra komunikacija i kvalitetno usvajanje znanja praktično zagarantovani. Osobe koje se opredele za ovakav model edukacije imaće mogućnost i da preciziraju vreme održavanja časova i njihovu učestalost, te datum kada će početi celokupan obrazovni proces. Tako će im, ukoliko predložene termine prihvati nadležni profesor i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, stručna obuka i kurs - naučite da primenjujete carinske propise u praksi minimalno poremetiti dnevnu rutinu i proći će je bez velikih odricanja.

S druge strane, grupna edukacija osmišljena je upravo za osobe koje uživaju u stalnoj interakciji sa drugima, te na taj način najbolje usvajaju nove informacije. Kako je predviđeno da jedna grupa ima najmanje 4, a najviše 8 članova, ponekad će biti potrebno određeno vreme da bi se ona oformila i počela da funkcioniše. Kada se to dogodi, koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora će definisati plan rada, te kandidate zvanično obavestiti kada tačno seminar startuje, kao i kojim će danima i u koliko sati da imaju časove. Ovaj raspored će biti konačan i polaznici ga se moraju strogo pridržavati, bez obzira na to da li predavanja pohađaju u klasičnim ili u virtuelnim učionicama.

U bogatoj ponudi navedene obrazovne institucije nalazi se i korporativni kurs i obuka - naučite da primenjujete carinske propise u praksi, koji se primenjuje za zaposlene u određenoj firmi, zainteresovane za pohađanje edukacije. On se sprovodi prema terminima i u ritmu koji zajednički određuju zvanični predstavnik date kompanije i ovlašćeni službenik organizatora, a takođe ga je moguće pratiti kako online, tako i klasično. Ukoliko se radi prema standardnom principu, časovi mogu da se održavaju ne samo u namenskim prostorijama neke poslovnice pomenute institucije, već i u prostoru same firme, čiji radnici pohađaju nastavu, ali i na ma kom drugom mestu. U tu svrhu je neophodno da prostor koji klijent odabere odgovara propisanim uslovima za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa, o čemu će blagovremeno da bude obavešten službeni zastupnik konkretne kompanije.Plan i program kursa - naučite da primenjujete carinske propise u praksi

Budući da su u skupštini naše zemlje usvojene određene izmene i dopune Carinskog zakona, u cilju usaglašavanja sa pravnim regulativama Evropske Unije, predavanje koje će polaznicima biti održano kada počne obuka i kurs - naučite da primenjujete carinske propise u praksi odnosiće se na pravila kojima se definiše ova procedura. Osvedočeni stručnjaci će nastojati da, kroz teorijski i praktičan rad osposobe kandidate da pravilno popune deklaracije i ostale potrebne obrasce, koji se traže u carinskom postupku.

Polaznici će, u daljem toku edukacije da budu upoznati sa načinom primenjivanja određenih mera, u cilju zaštite intelektualne svojine u prekograničnom prometu, a biće im predstavljeni i uslovi koji moraju u tom cilju da budu ispunjeni. Posebna pažnja biće posvećena Kombinovanoj nomenklaturi Evropske Unije, kao posebnom instrumentu zajedničke carinske politike ove grupe država, pošto je usled usaglašavanja sa njom došlo i do određenih promena u našoj carinskoj tarifi. Kandidatima će biti prezentovani i određeni karakteristični primeri iz prakse, a sve to u cilju boljeg razumevanja dozvoljenih radnji u toku carinskog postupka.

Svi oni koji budu pohađali specijalizovani seminar - naučite da primenjujete carinske propise u praksi naučiće i kako se primenjuju preferencijalne stope carine u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj Uniji, kao i onog o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom. Kroz interaktivni rad, kandidatima će biti predstavljeni i karakteristični primeri, kako bi bolje sagledali različite prednosti koje pomenuti sporazumi mogu da ponude kako uvoznicima, tako i proizvođačima. U tom cilju predavači će im razjasniti način korišćenja ostalih sporazuma o slobodnoj trgovini, kao što su EFTA i CEFTA, ali i međunarodnih sporazuma sa Ruskom Federacijom, Republikom Belorusijom i Kazahstanom, naravno uz navođenje odgovarajućih praktičnih primera.

Kako je, u cilju stvaranja zone slobodne trgovine pomenutim zvaničnim dogovorima predviđeno trenutno ili postepeno ukidanje, kao i smanjenje troškova namenjenih plaćanju carine, profesori će tokom predavanja da upoznaju polaznike sa ovim odredbama i njihovim pojedinostima, a govoriće se, takođe i o proceduri uvoza opreme, za koji su predviđena posebna pravila, te o svim ostalim dažbinama koje se primenjuju u uvoznoj delatnosti.

Zahvaljujući vrlo temeljnom teorijskom, ali i dinamičnom praktičnom radu, kurs i obuka - naučite da primenjujete carinske propise u praksi omogućiće kandidatima da budu upućeni u sve promene koje su se pojavile u Carinskom zakonu i drugim propisima, vezanim za ovu oblast. Oni će, samim tim moći da se prilagode i koriste nove postupke u prekograničnom prometu, a biće kadri i da iskoriste razne pogodnosti koje domaćim firmama i pojedinačnim privrednicima nude trgovinski sporazumi koje je Vlada naše zemlje potpisala.

U koje vreme i gde se odvija stručni seminar - naučite da primenjujete carinske propise u praksi?

Termine održavanja predavanja, tačan datum početka edukacije, kao i sam tempo rada odrediće koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora za sve kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - naučite da primenjujete carinske propise u praksi. Oni neće dobiti priliku da, shodno svojim potrebama i obavezama menjaju definisani raspored, već će morati da pohađaju časove prema fiksiranoj satnici. Pravilima je predviđeno da u okviru jedne grupe može da bude najviše osmoro polaznika, a sa druge strane, ne može ih biti manje od četvoro, te tako jednostavno neće biti moguće tok nastavnog procesa prilagoditi svakom od njih pojedinačno.

Ovlašćeni predavači će, po želji kandidata moći da drže i pojedinačne časove, kroz individualnu edukaciju, ali i da rade sa po dva polaznika istovremeno, što je označeno kao poluindividulna nastava. U oba slučaja, ritam delovanja učesnika u toku obrazovnog postupka može da bude vrlo fleksibilan, te je omogućeno da se kandidati sa svojim profesorom, ali i sa ovlašćenim koordinatorom u datoj poslovnici navedene institucije dogovore oko svih detalja vezanih za sprovođenje nastave. Oni će tako da odrede kojim danima i u koliko sati će da se održavaju predavanja, ali i datum kada će kurs i obuka - naučite da primenjujete carinske propise u praksi da startuje, te će na taj način da budu zadovoljeni zahtevi kako polaznika, tako i predavača i organizatora.

U zaista širokom dijapazonu mogućnosti za praćenje nastave koji se nude kandidatima, nalazi se i korporativna edukacija, koju će da pohađaju zaposleni u određenim kompanijama. Specifičnost ovakvog načina rada ogleda se u mogućnosti da se predavanja održavaju na bilo kom mestu, a ne samo u prostorijama nekog predstavništva pomenute obrazovne institucije, koje su prilagođene sprovođenju nastavnog procesa. Dakle, ukoliko su zadovoljene odgovarajuće tehničke karakteristike, obuka se može držati u prostoru same firme, čiji radnici prate nastavu, ali i na ma kojoj drugoj lokaciji, izabranoj od strane klijenata. Bitno je napomenuti da je predviđeno da plan sprovođenja nastave zajedno izrade osoba koja zvanično predstavlja konkretnu kompaniju i koordinator u datoj poslovnici organizatora. Oni će se tako dogovoriti kada će tačno edukacija da počne, ali i koji će biti termini časova i koliko često će se oni održavati.

Svi navedeni modeli rada mogu da budu organizovani na dva načina, odnosno kao online seminar - naučite da primenjujete carinske propise u praksi, ali i klasično, prema standardnim principima odvijanja nastave. Oni kandidati koji budu želeli da predavanja prate preko interneta, imaće obavezu da pre toga na svoj računar instaliraju specijalan tip softvera, što se pretpostavlja da će moći potpuno samostalno da urade. A ukoliko im za opisani poduhvat bude bila potrebna pomoć stručnjaka, mogu u bilo koje doba da kontaktiraju nekoga iz ekipe za tehničku podršku, koja postoji u svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs - naučite da primenjujete carinske propise u praksi?

Ukoliko rukovodstvo određene kompanije izrazi želju da radnici pohađaju pomenutu edukaciju, biće organizovan korporativni kurs i obuka - naučite da primenjujete carinske propise u praksi. On može da se, prema želji kandidata sprovodi online ili klasično i to ne samo u namenskim prostorijama neke poslovnice, već polaznici mogu da prate časove i u prostoru gde rade, kao i na bilo kojoj drugoj lokaciji. Ukoliko klijenti sami odrede mesto za održavanje nastave, predstavnika date firme će ovlašćeni koordinator na vreme informisati o karakteristikama koje taj prostor mora da poseduje, kako bi se omogućilo kvalitetno odvijanje edukacije. Ova dva ovlašćena službenika će se usaglasiti i oko najpogodnijih termina za sprovođenje časova, kao i oko njihovog ritma i samog datuma početka nastave.

Oni koji se na pomenuti kurs budu prijavili kao pojedinci moće će, takođe da se odluče između klasičnog i online rada. Prvi model praćenja časova podrazumeva da će kandidati imati obavezu da, u određeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije i u tamošnjim prostorijama prate predavanja.

Edukacija preko interneta, odnosno online seminar - naučite da primenjujete carinske propise u praksi obavezuje polaznike da blagovremeno na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, kako bi mogli da prate obuku. Budući da ovaj informatički zadatak zaista nije previše komplikovan, veruje se da će većina prijavljenih uspeti da ga samostalno obavi, ali im je ipak omogućeno da se eventualno za savet ili pomoć obrate stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora.

Osobe koje smatraju da će brže i lakše napredovati ukoliko rade samostalno, mogu da odaberu individualni kurs, koji takođe imaju opciju da pohađaju klasično ili preko svojih računara. To važi i za poluindividualni model praćenja nastave, kada časovima zajedno prisustvuje dva polaznika. U oba slučaja, oni koji se opredele za opisane pristupe imaće priliku da raspored svojih obaveza u toku edukacije prilagode dotadašnjoj dnevnoj rutini, budući da će moći da se sa svojim profesorom, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovore kada će biti najbolje da kurs počne, kao i u kojim bi tačno terminima svima odgovaralo da se časovi sprovode.

Kako postoje i oni kojima odgovara da rade u dinamičnom okruženju, te da znanja usvajaju kako kroz razgovore i razmenu iskustava, tako i stavova sa drugim osobama, organizator je predvideo mogućnost da se održava i grupna obuka i kurs - naučite da primenjujete carinske propise u praksi. Svi kandidati koji se opredele za ovakav način rada, već na samom početku bivaju upozoreni da će možda morati da sačekaju izvesno vreme dok grupa ne bude kreirana, pošto je za to neophodno prijavljivanje minimum četvoro polaznika. Takođe je naglašeno da se u jednu grupu ne može primiti više od 8 osoba, s obzirom na to da je neophodno svima omogućiti da valjano prate teorijska predavanja i aktivno učestvuju u praktičnom delu edukacije. Termine održavanja časova, njihovu učestalost, kao i vreme početka obrazovnog procesa odrediće koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, a polaznici imaju obavezu da ga se striktno pridržavaju.

Koliko prema planu traje kurs i obuka - naučite da primenjujete carinske propise u praksi?

Sve teme koje je predviđeno da obuhvati ova edukacija biće detaljno obrađene kroz 8 školskih časova, što bi značilo da će celokupan stručni seminar - naučite da primenjujete carinske propise u praksi trajati 360 minuta. Programom je precizirano da će se 4 dana održavati dvočasi, to jest da će kandidati praktično biti angažovani 4 puta po 90 minuta.

Ovaj plan je validan samo za one koji se opredele da pohađaju grupnu nastavu, pošto tada raspored rada zavisi isključivo od ovlašćenog predstavnika organizatora. Članovi grupe, njih najmanje četvoro, a ne više od osmoro, nemaju nikakvog uticaja na termine sprovođenja predavanja i njihov ritam, kao ni na datum kada edukacija startuje, već moraju da prihvate plan definisan od strane koordinatora.

No, kako je kod poluindividualnog i individualnog modela rada polaznicima obezbeđena mogućnost da tok obrazovnog procesa usklade sa drugim obavezama, predviđenih 8 časova ne moraju da budu ovako raspoređeni. Tada će zapravo sami kandidati, a uz saglasnost ovlašćenog predavača i zvaničnog predstavnika date poslovnice navedene institucije, da preciziraju kada nastava počinje, kao i kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja.

Navedeni raspored časova može biti usvojen, ali i značajno izmenjen kada se sprovodi korporativna obuka i kurs - naučite da primenjujete carinske propise u praksi. Tada će, naime vreme održavanja nastave, kao i tempo rada i datum početka obrazovnog procesa da odredi koordinator u konkretnom predstavništvu organizatora, a u dogovoru sa zvaničnim predstavnikom kompanije, čiji radnici pohađaju seminar.

Spisak gradova za kurs i obuku "naučite da primenjujete carinske propise u praksi"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje