Kurs i obuka - naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija

Vrlo je specifična oblast kojom se bavi specijalizovana obuka i kurs - naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija, te zato slobodno možemo reći da je i grupa ljudi kojima je praćenje ove edukacije namenjeno, donekle ograničena. Svakako bi trebalo da to budu lica koja su u oblasti finansija zaposlena, a primarno oni stručnjaci koji se na čelu takvog sektora u kompanijama različite strukture nalaze. Iako je tema ograničena na jednu oblast, edukaciji može da pristupi svako ko je uopšteno zainteresovan za sticanje znanja u oblasti finansijskog kontrolinga.

Podrazumeva se da prvo mora biti izvršena prijava, to jest dostavljeni podaci o svakom kandidatu pojedinačno. A oni mogu Obrazovni centar Akademije Oxford kontaktirati telefonski, te dati osnovne informacije o sebi (datum rođenja, broj telefona, ime i prezime), s tim da sve te podatke mogu poslati i na mejl ili ih lično dati zaposlenima konkretne poslovnice.

Potrebno je tačno određena dokumenta svaki prijavljeni donese, odnosno da lično dođe i upiše se, a informacije o tome šta se tačno zahteva će svakako dobiti od nadležnih u pomenutoj instituciji.


Da bi bilo adekvatno odgovoreno na zahteve svih prijavljenih, sprovodi se kako individualni, tako i grupni kurs i obuka - naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija, ali i poluindividualna nastava, te prijavljeni imaju izbor između njih.

Najpre je različit broj osoba koje mogu pristupiti svakoj vrsti nastave od navedenih, tako da dvoje njih pohađa poluindividualnu, samo jedna osoba individualnu,a više osoba prati nastavu u grupi.

Princip koji se sprovodi prilikom organizacije one edukacije, koju treba da pohađa više polaznika je posve drugačiji od onoga koji se poštuje kada nastavu pohađa jedan, odnosno dvoje kandidata. Stvar je u tome da institucija organizatora definiše kog datuma će početi grupna nastava, potom u kojim terminima bi trebalo kandidati da prate predavanja i naravno, po kakvoj dinamici će se ona odvijati. Međutim, vrlo je važno da svi koji su za takav princip sprovođenja nastave zainteresovani znaju da se mora ostvariti osnovni uslov, da bi uopšte grupna edukacija mogla da bude organizovana. Dakle, potrebno je da se najmanji broj polaznika u jednom predstavništvu prijavi, jer će tek posle toga grupa moći da bude napravljena. Obavezni smo da istaknemo činjenicu koja je vrlo važna, a tiče se promena bilo kog segmenta na zahtev kandidata, što u ovom slučaju ne može da bude ispunjeno, prosto zato što to princip organizacije ne dozvoljava.Na potpuno isti način se odvija poluindividualni i individualni seminar - naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija, a jedina razlika se ogleda u broju prisutnih polaznika. Neophodno je da se svako od njih o detaljima, koji se primarno odnose na termine održavanja, datum početka i dinamiku, dogovara sa koordinatorom za nastavu izabrane poslovnice direktno.

xSvakako pomenuta institucija može, a u skladu sa zahtevima da organizuje i onu edukaciju koju će isključivo pohađati lica zaposlena u okviru nekog preduzeća. Ističemo da se korporativna obuka i kurs - naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija može organizovati na sve do sada opisane načine, ali isto tako može biti ispunjen zahtev klijenta za promenom lokacije održavanja. Ustvari se nastava za zaposlene može sprovesti i u njihovoj firmi, ali samo ako konkretni prostor ispunjava zahteve, koji su tačno definisani. Ovlašćeno lice institucije organizatora će se u direktnom kontaktu sa predstavnikom konkretne firme dogovoriti oko svih neophodnih detalja, koji se odnose na način sprovođenja korporativne obuke.

Ističemo da bi svaki prijavljeni trebalo da poseduje osnovna znanja korišćenja programa Microsoft Excel, odnosno od njega se očekuje da ima osnovnu računarsku pismenost.

Nastavni program stručnog seminara - naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija

Da bi osobe koje žele da pohađaju ovu edukaciju, zaista mogle da konkretnu temu razumeju, te da tako stečena znanja i veštine kasnije u praksi primenjuju, biće neophodno da budu upoznati sa preciznom definicijom navedenog pojma. Upravo odatle i počinje specijalizovani kurs i obuka - naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija, a akcenat će biti stavljen na praktičan rad i primere iz prakse.

Napominjemo da je pred svakog kandidata stavljen zahtev da poseduje osnovnu računarsku pismenost, što znači da pored ostalog mora imati i znanja vezano za korišćenje programa Microsoft Excel.

Profesori će upoznati prisutne sa različitim metodama, koje se koriste u oblasti finansijske analize, te će mo kroz primere svaku od njih pojedinačno predstaviti. Podrazumeva se da će tom prilikom govoriti kako o prednostima pomenutih metoda, tako isto i o njihovim manama, ali i o poteškoćama koje mogu eventualno u praksi da se jave prilikom primene svake od njih pojedinačno.

Sem toga, polaznici ove edukacije će imati priliku da se upoznaju i sa celokupnim postupkom strategije finansijskog planiranja, a nastavnim programom je predviđeno da ih profesori upute i u postupak pravilne procene finansijskog poslovanja.

Saznaće i šta je to budžetiranje, a obuka i kurs - naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija će takođe obraditi temu, koja je vezana za finansijsko izveštavanje. Zapravo će u tom segmentu kandidatima biti objašnjeno koje sve vrste finansijskih izveštaja postoje, odnosno dobiće informacije o tome šta uopšteno svaki od njih treba da poseduje i kako se tumači, a sve sa aspekta kontrolinga.

Vrlo je važno napomenuti da će profesori u gotovo svakom segmentu ove edukacije ponuditi i odgovarajuće praktične primere, te će na taj način obezbediti bolje razumevanje konkretne materije prisutnima.

Valjalo bi reći i to da će polaznici ovog kursa naučiti i kako se u navedenom programu različite vrste izveštaja izrađuju, te o čemu je posebno potrebno voditi računa u tom slučaju. Kroz primere, koji će biti pažljivo odabrani, predavači će objasniti i koje su najčešće greške, koje se u praksi javljaju i naravno, uputiti prisutne kako da ih na što jednostavniji i brži način izbegnu, odnosno isprave.

Podrazumeva se, isto tako da će polaznici navedene edukacije naučiti i koje sve tačno podatke moraju da analiziraju, odnosno prikupe, da bi zaista finansijski kontroling besprekorno funkcionisao u praksi.

Ističemo da je specijalizovani seminar - naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija primarno interaktivnog karaktera, što znači da će svaki kandidat imati apsolutno pravo da u određenom trenutku predavaču postavi pitanje, a ako mu nešto iz navedenog izlaganja ne bude bilo u potpunosti jasno.

Očekuje se da svako, ko bude pohađao ovu specijalizovanu obuku, konkretna znanja ubrzo samostalno počne i da primenjuje u kompaniji, u kojoj je zaposlen, te da tako značajno poboljša finansijski aspekt njenog poslovanja, a samim tim i lični radni učinak.

Gde se i kada organizuje obuka i kurs - naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija?

O mestu na kome će pohađati stručni seminar - naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija, praktično rečeno će odlučiti svaki prijavljeni za sebe.

Ustvari se radi o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi dve opcije, tako da se predavanja mogu pohađati ili u predstavništvu te institucije ili preko interneta.

Zahtev da poseduje računar, ali i da on koristi stabilnu vezu sa internetom je iznet pred svakoga ko se odluči da nastavi pristupa online. Svakako će prethodno taj polaznik biti vrlo detaljno obavešten o tome kako taj tip edukacije funkcioniše.

Predviđeno je da se i online i klasična nastava mogu pohađati na jedan od tri načina, tako da svaki prijavljeni odlučuje da li ga interesuje individualni, poluindividualni ili grupni kurs i obuka - naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija. Mora znati da je osnovna razlika između njih vezana za broj polaznika, mada se i donekle razlikuje i princip njihove organizacije.

Za nastavu u grupi je karakteristična tačno utvrđena dinamika održavanja i termini, a što se tiče datuma početka, on se ne može definisati prilikom prijavljivanja kandidata, već nakon ostvarenja osnovnog uslova za početak. S obzirom na to da je precizno određen broj polaznika koji može biti prisutan u okviru jedne grupe, te se prvo zahteva prijavljivanje minimalnog broja njih, nakon čega se može napraviti grupa i definisati sve prethodno navedeno. Obavezni smo da naglasimo i to da se radi o strogim pravilima, te se očekuje da ih svaki prijavljeni u potpunosti poštuje, jer se po zahtevu ne vrše promene ničega od navedenog.

Na isti način se organizuje individualna i poluindividualna obuka i kurs - naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija, s tim što jednu pohađa polaznik pojedinačno, a drugu vrstu edukacije prati njih dvoje u isto vreme. Stvar je vrlo jednostavna, jer sve detalje koji se odnose na organizaciju nastave definiše direktno predstavnik institucije organizatora sa prijavljenim.

Pored edukacije koju bi trebalo pojedinačni polaznici da prate, ova institucija može organizovati i korporativni seminar - naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija, kada nastavi prisustvuju samo zaposleni neke kompanije. Definisanje kako datuma početka, tako isto i termina održavanja časova, ali i dinamike je prepušteno organizatoru i vlasniku kompanije, odnosno njenom ovlašćenom predstavniku. Svakako će se oni usaglasiti i oko toga, ali i oko lokacije na kojoj bi zaposleni trebalo predavanja da pohađaju, što je samo kod te vrste edukacije dozvoljeno. Uslov koji mora da bude ispunjen da bi bila dopuštena promena mesta održavanja jeste da ga zainteresovani klijent opremi u skladu sa pravilima, o čemu će biti precizno informisan na vreme.

Po kom principu se organizuje seminar - naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija?

Činjenica da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima edukaciju i za pojedinačne polaznike, ali i za zaposlene u nekom preduzeću, dovodi do toga da se na drugačiji način organizuje obuka i kurs - naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija za te grupe polaznika.

Jednostavnije rečeno, kod korporativne edukacije se dozvoljava definisanje načina sprovođenja između institucije organizatora, odnosno ovlašćenog predstavnika određene poslovnice i samog klijenta, to jest onog lica koje je u konkretnoj kompaniji za to ovlašćeno. Tom prilikom će se oni usaglasiti oko tačnog datuma početka, ali i oko toga u kojim terminima će korporativna obuka da bude organizovana, te oko dinamike prema kojoj će časovi da budu sprovođeni. Takođe je važno naglasiti i da jedino u slučaju sprovođenja nastave za zaposlene u nekoj kompaniji, postoji opcija promene lokacije održavanja, a u smislu da se na zahtev klijenta ona može sprovesti i u prostorijama te firme. Međutim, u tom slučaju u potpunosti moraju da budu ispoštovani uslovi, sa kojima će on naravno da bude detaljno upoznat.

Nešto je drugačiji princip koji se primenjuje kada se sprovodi kurs i obuka - naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija za pojedinačne polaznike, a prvenstveno zato što postoji nekoliko mogućnosti, te svako od njih bira gde će nastavu pohađati i na koji način.

Napominjemo najpre da postoji opcija individualne i grupne nastave, te da se može pratiti i u paru, a kroz poluindividualnu.

U jednoj grupi je uvek prisutno najmanje četvoro polaznika, a zarad održavanja kvaliteta nastave se ne dozvoljava da više od osmoro njih prisustvuje predavanjima. Isključivo organizator, to jest ovlašćeni predstavnik one poslovnice u kojoj se toliko osoba minimum prijavi, određuje kako će se grupna edukacija odvijati, u smislu da definiše kako datum njenog početka, tako i termine i dinamiku. Ukoliko neki pojedinac bude zahtevao, neophodno je da naglasimo da se ne dozvoljavaju promene nijednog segmenta kod ovog tipa edukacije.

Na isti način se sprovode poluindividualni i individualni seminar - naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija. Osnovna i jedina razlika jeste broj polaznika, jer dvoje njih prati poluindividualnu, a jedna osoba individualnu nastavu. Prijavljeni će tada direktno sa organizatorom, to jest sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu da definišu sve što je prethodno navedeno, to jest da se dogovore kako oko tačnog datuma početka predavanja, tako i oko termina, odnosno dinamike njihovog održavanja.

Takođe je neophodno da informišemo sve zainteresovane i da imaju na raspolaganju mogućnost kako da nastavu pohađaju online, tako i da to učine direktno u jednoj od poslovnica. Bitno je da obezbede sopstveni računar, ukoliko ih prva varijanta interesuje, te je svakako poželjno da njegova veza sa internetom bude stabilna. Naravno da će ih organizator obavestiti o principu, po kome funkcioniše internet platforma, a preko koje se taj tip edukacije sprovodi.

Koliko treba da traje kurs i obuka - naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija?

Organizator definiše dinamiku sprovođenja nastave u grupi, te će polaznici koji se opredele za tu opciju biti obavešteni.

Trajanje individualne edukacije, kao i poluindividualne, koju pohađa dvoje polaznika istovremeno može biti i duže od navedenog i kraće, jer bi trebalo kandidati da se oko termina održavanja, datuma početka i dinamike usaglase sa predstavnikom institucije koja i organizuje kurs.

Ako se zahteva da bude organizovan korporativni kurs i obuka - naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija, svakako će trajanje u danima biti precizirano između predstavnika organizatora i zainteresovane kompanije definisano, te će se dogovoriti i oko datuma kada bi zaposleni trebalo da počnu nastavu da prate, a i oko termina.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da primenjujete kontroling u oblasti finansija"

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje