Kurs i obuka - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost

Ovlašćeni predstavnik bilo kog pravnog lica koje na teritoriji Republike Srbije posluje, a zvanično je uvršten u sistem PDV - a bi svakako trebalo da prati specijalizovani seminar - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Pored toga što će osobe koje interesuje praćenje ove edukacije morati, naravno da izvrše prijavu i da se upišu, predviđeno je i da oni donesu odluku o tome da li će nastavu pratiti u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxord ili online, to jest hoće li to da učine u okviru individualne, grupne ili poluindividualne nastave.

Da napomenemo, najpre da se prijava može izvršiti u toku cele godine, a da je na raspolaganju zainteresovanima mogućnost da to učine ili elektronskim putem ili telefonski, te naravno uvek imaju opciju da dođu u predstavništvo koje im je najbliže i to učine. Svakako je važno da one osobe kojima, ipak najviše odgovara elektronski vid prijavljivanja, prilikom slanja mejla, obavezno napišu uz svoje ime i prezime i datum kog su rođeni, ali i broj telefona, a kako bi ih ovlašćeni predstavnik institucije organizatora kontaktirao i informisao o svemu.


Lično prisustvo prijavljenog je obavezno kada se vrši zvaničan upis, ali je posebno važno i da svu dokumentaciju koja se zahteva, a o kojoj će detaljno biti obavešten, tada dostavi.

Svakako ova institucija primarno sprovodi onu vrstu edukacije koju osobe pojedinačno treba da prate, ali ako postoji zahtev za time, može da bude organizovan i korporativni kurs i obuka - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost, kada časove prate ona lica koja su u okviru zainteresovane firme zaposlena. Način sprovođenja tog tipa edukacije je vrlo sličan onome koji se poštuje prilikom organizacije ovog kursa za pojedinačne polaznike, uz samo jedan izuzetak. Naime, isključivo zaposleni imaju mogućnost da ovu obuku pohađaju u prostorijama firme u kojoj rade ili na nekom drugom mestu, ali pod uslovom da ono ispunjava zahteve koji su vrlo jasno definisani.

U skladu sa odlukom svakog pojedinačnog prijavljenog dozvoljava se da oni pohađaju individualnu ili grupnu, odnosno poluindividualnu vrstu edukacije. A za svaku od njih je tačno definisan broj polaznika, ali i princip organizacije, te će sve neophodne informacije polaznici na vreme dobiti i na osnovu njih odabrati koji način im najviše odgovara.

Naglašavamo da su principi koji se primenjuju kada se organizuje poluindividualna obuka i kurs - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost isti kao i oni kojima se organizator rukovodi prilikom sprovođenja individualne nastave. Naime, koordinator za nastavu onog predstavništva organizatora u kome se polaznik, zainteresovan za jednu od ovih vrsta edukacije bude prethodno prijavio, će u dogovoru sa stručnjakom koji bi edukaciju trebalo da vodi i sa svakim prijavljenim da odredi na koji način će se predavanja u konkretnom slučaju odvijati, to jest definisaće kako datum početka njihovog održavanja, tako i termine i dinamiku, a nevezano za to da li se individualna ili poluindividualna edukacija organizuje na klasičan način ili online.

Vrlo je bitno da se prvo ostvari osnovni zahtev za nastanak jedne grupe, to jest da se 4 osobe najmanje prijave za praćenje grupne nastave, jer tek posle toga ovlašćeno lice tog predstavništva stiče pravo sa odredi kako će se nastava u grupi organizovati. Naglašavamo da osmoro polaznika maksimum sme prisustvovati časovima koji se organizuju na ovaj način, te da oni nakon definisanja svih segmenata od strane ovlašćenog lica organizatora, moraju to prihvatiti, budući da se zahtevi za izmenom kako termina i dinamike održavanja, tako i datuma početka, kod ovog vida edukacije ne uzimaju u obzir ni u kom slučaju.

Tebalo bi još da istaknemo i to da se online seminar - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost, praktično rečeno može pratiti sa bilo kog mesta, pošto zainteresovani tada predavanja pohađaju putem takozvanih virtuelnih učionica, to jest uz korišćenje specijalne vrste softvera, koji će pre početka instalirati na sopstveni računar. Sva neophodna podrška u tehničkom smislu će im tom prilikom biti pružena, budući da stručna lica koja su za to kvalifikovana, rade u svim poslovnicama institucije organizatora.

Očekuje se da svaki polaznik koji bude doneo odluku časove da pohađa na klasičan način, bude prisutan u prostorijama izabrane poslovnice, a kako bi nastavu koja se tamo odvija pratio.Nastavni plan za stručni kurs - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost

Ne samo da će se svaki polaznik ove edukacije upoznati sa osnovnim odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost Republike Srbije, već je predviđeno i da specijalizovani kurs i obuka - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost primarno bude fokusiran i na sve one novine koje su vezane za pomenuti zakon. A prisutnima će biti omogućeno i da u skladu sa smernicama koje će im dati predavači, nauče i kako se konkretne odredbe, odnosno propisi primenjuju u praksi.

Prvo sa čime će biti upoznati polaznici nastave jeste sam pojam poreza na dodatu vrednost (PDV), ali i sa situacijama u kojima se on obračunava, te će ukratko profesori objasniti i kako se ova vrsta poreza u konkretnoj situaciji obračunava, Podrazumeva se da će oni to učiniti uz primenu praktičnih primera, tako da će na taj način svakom polazniku ovog seminara omogućiti i da vrlo brzo shvati kako može samostalno da obračuna pomenutu vrstu poreza.

Takođe će biti reči i o onim situacijama kada je strano lice navedeno kao obveznik ove vrste poreza, s tim da će profesori govoriti i o tome na koji način se bira poreski punomoćnik, čija će dužnost biti da primenjuje sve zakonske odredbe vezano za porez na dodatu vrednost. A uz to će stručni seminar - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost omogućiti prisutnima i da se upoznaju sa različitim izmenama do kojih dolazi prilikom nastanka poreske obaveze, ali i sa onima koje nastaju kada se menja poreska osnovica.

Podrazumeva se da će predavači vrlo detaljno pojasniti prisutnima i po kom principu se određuje poreski dužnik, a na osnovu delatnosti, ali i kako se vrši proces oporezivanja imovine koja je stečena ili, pak kako taj postupak funkcioniše kada se mora oporezovati samo deo imovine, a u slučaju da je njen prenos prethodno izvršen bez primene pravila vezano za porez na dodatu vrednost.

Vrlo je važan i onaj deo koji je vezan za takozvane posebne poreske stope, a koje se primenjuju prilikom obračuna PDV - a, tako da će svi polaznici biti upoznati i sa izmenama odredbi aktuelnog zakona u tom segmentu. Uz to će biti govora i o promenama do kojih je došlo prilikom primena konkretnog zakona, a vezano za postupak podnošenja poreske prijave, odnosno kada dođe do uskraćivanja prava i to na odbitak prethodno obračunatog poreza, s tim da će biti obrađene i mnoge druge izmene koje su sve u Zakon o porezu na dodatu vrednost Republike Srbije nedavno unete.

Predviđeno je da svako ko bude odlučio da ovu oblast savlada, te pohađa navedenu obuku, bude detaljno upoznat sa odredbama pomenutog zakona, te da sva znanja koja će mu omogućiti specijalizovana obuka i kurs - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu sasvim samostalno u praksi i primenjuje, a kako bi konkretno pravno lice u kome je kandidat zaposlen, blagovremeno sve svoje poreske obaveze izvršavalo.

Uzevši u obzir da se nastava odvija prema pravilima interaktivne, to se i podrazumeva da će apsolutno svaki polaznik ove edukacije imati pravo da nadležnom predavaču uputi bilo koje pitanje, koje ima u vezi sa konkretnom oblašću, a kako bi što bolje primenjivao odredbe navedenog zakona u svom budućem radu.

Na kom mestu i kada se specijalizovani kurs i obuka - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost organizuje?

Sve informacije koje su vezane kako za mesto, tako i za termine u kojima se organizuje stručna obuka i kurs - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost će da budu zvanično dostupne svakom prijavljenom kandidatu onog trenutka kada bude izneo svoju odluku o tome koju vrstu edukacije želi da pohađa, to jest da li će grupnu, individualnu ili poluindividualnu nastavu pratiti online ili će se odlučiti za klasičan način pohađanja predavanja.

U svakom od preko 20 predstavništava Obrazovnog centra Akademije Oxford se sprovodi edukacija prema klasičnom principu, a u zavisnosti od izbora vrste nastave koju želi da prati, svaki polaznik će saznati i u kojim će terminima biti obavezan da prisustvuje časovima.

Online obuka, kako joj sam naziv kaže, se sprovodi preko interneta, to jest preko računara, s tim da svaki zainteresovani prethodno treba softver na njega da instalira, a kako bi nesmetano pohađao časove. Naime, celokupan postupak instaliranja softvera je, zapravo prilično jednostavan, ali će svakako zainteresovanima biti omogućeno i da dobiju stručnu tehničku podršku, budući da su profesionalci za to zaduženi zaposleni u svakoj poslovnici ove institucije.

Potrebno je napomenuti i to da se korporativna obuka i kurs - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost takođe može organizovati, a ukoliko se iznese zahtev od strane bilo kog pravnog lica da njegovi zaposleni steknu znanja u ovoj oblasti. Predstavnik te firme će sve one detalje, koji se odnose na organizaciju nastave odrediti zajedno sa ovlašćenim licem poslovnice organizatora. Isključivo ova vrsta nastave se može organizovati i na drugom mestu, ali tada mora biti ispoštovano pravilo vezano za osobenosti prostora, sa kojima će biti upoznati svi zainteresovani klijenti.

Kod one vrste edukacije koja se organizuje u grupi za pojedinačne polaznike se primenjuju vrlo stroga pravila. Naime, od minimum 4 do maksimum 8 ljudi može da pohađa grupni seminar, a nakon zvanične prijave najmanjeg broja njih nastaje jedna grupa, to jest tek posle toga koordinator za nastavu konkretne poslovnice organizatora određuje kog datuma će časovi početi i u kojim terminima, odnosno kakvom tačno dinamikom će biti organizovani. Informacije o tome, zatim bivaju prosleđene svakom prijavljenom, a njegova obaveza je u tom slučaju da se pridržava svega navedenog, pošto organizator izmene ne može da dopusti.

A sasvim je drugačiji način na koji se sprovodi edukacija koju bi trebalo da prati jedna osoba ili njih dvoje, tako da apsolutno svako koga interesuje ili individualni kurs i obuka - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost ili poluindividualna nastava, određuje sa zvanično ovlašćenim licima organizatora kako će se predavanja odvijati. Ustvari to znači da oni zajedno definišu i kog datuma će početi predavanja i prema kakvoj dinamici će se odvijati i u kojim tačno terminima.

Po kom principu se sprovodi obuka i kurs - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost?

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford u svojoj ponudi ima kako poluindividualni, tako i individualni i grupni seminar - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost, a da je zainteresovanima omogućeno da izabrani tip edukacije prate na klasičan način ili preko svog računara (online), to je i potpuno jasno da se princip njihove organizacije znatno razlikuje. Podrazumeva se da će svaki prijavljeni dobiti relevantne informacije o pravilima koja se moraju poštovati, te da na osnovu toga i treba da odluči koji vid nastave mu najviše odgovara.

Tako, na primer one osobe koje se opredele časove da prate ili u paru, to jest putem poluindividualne edukacije ili samostalno, a kojom prilikom se individualna nastava organizuje, zapravo imaju maksimalnu slobodu da je prate onda kada to njima najviše odgovara. Princip koji se u tom slučaju primenjuje je vrlo jednostavan, jer svako od prijavljenih zajedno sa nadležnim stručnjakom koji će da vodi nastavu i sa ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici organizatora, određuje kako trajanje i termine održavanja, tako i zvaničan datum početka.

Suprotno od toga, grupna obuka i kurs - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost ni u kom slučaju ne može da počne dok se glavni uslov ne ispuni, to jest sve do onog trenutka dok najmanje četvoro polaznika ne bude prijavu izvršilo i navelo hoće li nastavu u grupi pratiti online ili na klasičan način. A kada se taj uslov bude zvanično ostvario, tek onda će koordinator za nastavu da zvanično odredi kako će se grupna edukacija odvijati, a u smislu da će definisati najpre kog datuma će članovi te grupe početi da prate predavanja, u kojim terminima i koliko će, uopšteno ona trajati, jer je vrlo važno da definišu i kojom dinamikom će se časovi sprovoditi. Uzevši u obzir da su pravila ovom prilikom vrlo strogo definisana, to se ne dozvoljava izvršenje nikakvih izmena, a ako možda neki kandidat to bude izneo kao zvaničan zahtev.

Vrlo je važno da poseduje kompjuter svako ko želi da specijalizovani seminar - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost pohađa online, a uz to će na njega morati i da blagovremeno instalira tačno određenu vrstu softvera. Članovi tima za tehničku podršku su zaposleni u svakom predstavništvu ove obrazovne institucije i njihove usluge su dostupne svakom klijentu, kome bude bila potrebna profesionalna pomoć tokom postupka instalacije konkretnog softvera.

Inače, u ponudi se nalazi i nastava koja je primarno namenjena radnicima neke firme, a princip njene organizacije je isto tako prilično jednostavan. Zapravo bi tada trebalo predstavnik institucije klijenta i institucije organizatora, zajedno da definišu kako će zaposlena lica pratiti predavanja, a u smislu da odrede ne samo kojom brzinom će se odvijati časovi i u kojim terminima, to jest kada će početi, nego i da preciziraju gde će se tačno nastava odvijati. Naglašavamo da se isključivo korporativni kurs i obuka - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost može organizovati u prostorijama koja bude odredio klijent, s tim da svakako postoji opcija da zaposleni časove prate i online i u poslovnici organizatora. Međutim, ako bude bilo izneto mišljenje da je za radnike određene firme bolje da časovi budu sprovedeni na nekom drugom mestu, naročito je važno da klijent bude upoznat sa svim onim zahtevima, koji se tada maksimalno moraju ispoštovati, a da bi se zadržao visok nivo kvaliteta nastave.

Koliko je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost traje?

Uzevši u obzir da će svaki pojedinačni polaznik biti dužan da naglasi kako će nastavu pohađati, tada će i dobiti sve informacije o njenoj organizaciji, ali i o trajanju.

Ukoliko je se opredeli da to učini u skladu sa principima koji se primenjuju kada s organizuje grupna obuka i kurs - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost, to zapravo podrazumeva da koordinator za nastavu jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, to jest one u kojoj se tačno određeni broj kandidata bude prijavio, definiše pored termina i dinamiku održavanja, ali i datum početka.

Zapravo će nastava koja se na taj način organizuje trajati 4 dana ukupno, to jest polaznici će na dnevnoj bazi imati po 2 školska časa (90 minuta nastave), jer je prisutno 8 školskih časova u nastavnom programu.

Iako je fond časova isti, činjenica je da je princip organizacije poluindividualne, odnosno individualne edukacije potpuno drugačiji, tako da časovi mogu biti raspoređeni dinamikom koju će definisati svaki polaznik, koji je zainteresovan tako da prati nastavu sa predstavnikom konkretne poslovnice, te isto tako i sa profesorom koji ima nadležnost da vodi obuku.

A sve to isto se primenjuje i kada je potrebno organizovati korporativni seminar - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost, pošto tada ovlašćeni predstavnik kompanije koja želi da njeni zaposleni prate ovu nastavu, definiše pored trajanja, odnosno dinamike i datum njenog početka, ali i termine sprovođenja, a to čini sa koordinatorom za nastavu određenog predstavništva institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje