Kurs i obuka - Naučite da primenjujete pravnu regulativu Evropske Unije o zaštiti podataka

Da bi neko mogao edukaciju da prati, trebalo bi da poseduje makar osnovna znanja iz oblasti prava, mada je činjenica da Obrazovni centar Akademije Oxford to nije naveo kao osnovni zahtev za pohađanje nastave. Uopšteno rečeno, predavanja može svako ko ima interesovanje da prati, a tom prilikom će profesori predviđene nastavne jedinice na najbolji mogući način da približe zainteresovanim licima.

Najbitnije je napomenuti i to da se specijalizovani kurs i obuka - naučite da primenjujete pravnu regulativu Evropske Unije o zaštiti podataka organizuje najpre za fizička lica, a po potrebi i za pravna, odnosno za radnike zaposlene u okviru zainteresovanog preduzeća.

A što se tiče korporativnog seminara, organizator je predvideo na časovi budu održavani uz poštovanje zahteva samog klijenta, to jest zvanično ovlašćenog predstavnika firme čiji bi radnici trebalo da pristupe predavanjima. Upravo je njihova obaveza da se usaglase sa nadležnim licem jedne od poslovnica o datumu početka korporativne obuke, zatim o dinamici održavanja časova i o tome u kojim terminima će se predavanja odvijati. Važno je takođe da se tada dogovore i oko lokacije, na koji će zaposleni časove da pohađaju, budući da je u ponudi i klasična i online nastava, ali postoji i mogućnost da ona bude održana u samom preduzeću. U tom slučaju se zahteva da klijent taj prostor opremi onako kako je propisano, a nadležni će dobiti sve potrebne informacije o tome šta navedeni prostor mora da sadrži.


Prijavljivanje je obavezno za sva fizička lica, a od njih se zahteva da izuzev imena i prezimena, tom prilikom navedu i datum svog rođenja, te da ostave broj telefona, kako bi ih zaposleni konkretne poslovnice obavestili o postupku upisa. Osim mogućnosti da navedene informacije dostave putem telefona ili na mejl, postoji i ona koja podrazumeva ličnu prijavu direktno u izabranom predstavništvu institucije, koja je zadužena za organizaciju nastave.

Postupak upisa je usklađen u potpunosti sa pravilnikom ove institucije i uključuje obavezno prisustvo svih onih pojedinaca, koji su neposredno pre toga izvršili prijavu.

Bitno je da svaki kandidat ima na umu informaciju da se specijalizovani seminar - naučite da primenjujete pravnu regulativu Evropske Unije o zaštiti podataka može pohađati kako kroz grupnu, poluindividualnu i individualnu, tako i u okviru onlajn i klasične edukacije. Sve to, zapravo podrazumeva da će polaznik nakon izvršene prijave da izabere i gde će nastavu pohađati i po kom od ponuđenih principa.Iznet je zahtev da se prvo sačeka formiranje grupe, a da bi nastava tog tipa mogla da bude organizovana. Zapravo vrlo brzo po ispunjenju navedenog uslova će ovlašćeno lice predstavništva, u kome se dovoljan broj kandidata prijavio definisati kako će časove pohađati, a u smislu da će odrediti kako dinamiku njihovog održavanja i termine, tako i zvaničan datum početka grupne edukacije. Prijavljeni će dobiti obaveštenje o svemu tome, a naročito će biti istaknuto tom prilikom da se ne uzimaju u obzir njihovi zahtevi za izmenama definisanih pravila.

Još se nastava može pohađati u paru ili kroz individualnu, a princip njihove organizacije je potpuno isti, samo što se razlikuje broj osoba koje mogu da ih pohađaju. Zapravo će dvoje njih pratiti poluindividualni tip edukacije, a samo jedna osoba ima dozvolu da pristupi individualnoj obuci. Bitno je da se zainteresovani za takav način praćenja predavanja o načinu njihove organizacije dogovore kako sa ovlašćenim profesorom, tako isto i sa koordinatorom za nastavu u poslovnici ove institucije, u okviru koje su neposredno pre toga izvršili prijavu i upisali se. Ustvari to znači da će oni odrediti kako datum početka individualne ili poluindividualne obuke, tako isto i termine u kojima će biti organizovani časovi i trajanje, pošto će morati da se usaglase i oko toga kakvom dinamikom će oni biti organizovani.

Uzevši u obzir da se svi pomenuti tipovi nastave mogu pohađati i direktno u poslovnici i online, jasno je da svaki prijavljeni donosi odluku gde će pohađati časove.

Direktno u prostorijama odabrane poslovnice se organizuje klasična obuka i kurs - naučite da primenjujete pravnu regulativu Evropske Unije o zaštiti podataka, dok online edukaciju polaznik pohađa preko sopstvenog računara i sa bilo koje lokacije. Pred zainteresovane je stavljen zahtev da instaliraju softver na svoj kompjuter, te da konkretnom uređaju osiguraju stabilnu internet konekciju, kako bi taj tip edukacije mogao bez ikakvih poteškoća da bude organizovan. U slučaju da se kandidat ne snađe dobro tokom samog postupka instalacije programa za praćenje onlajn nastave, trebalo bi da se obrati zaposlenima u najbližem predstavništvu pomenute institucije, koji su specijalizovani za tehničku podršku.

Čime se sve bavi stručni kurs i obuka - naučite da primenjujete pravnu regulativu Evropske Unije o zaštiti podataka?

Budući da je vrlo važno da opšta uredba Evropske Unije o zaštiti podataka o ličnosti bude primenjivana u svim zemljama, a bez obzira da li su one njene članice ili ne, to je vrlo važno da osobe koje su nadležne budu upoznate sa načinom njene pravilne implementacije u praksi. A upravo to jeste uvodna tema, koju će polaznicima predstaviti specijalizovani seminar - naučite da primenjujete pravnu regulativu Evropske Unije o zaštiti podataka.

Predviđeno je da odmah posle toga profesori upute prisutne u kom slučaju se konkretna uredba mora primeniti, odnosno koja je to kategorija lica, koja je njome obuhvaćena.

A uzevši u obzir da je njom, pored ostalog predviđeno i da svako pravno lice, koje poslovanje obavlja na teritoriji naše zemlje mora da poštuje sva navedena pravila, to će biti ponuđeni i odabrani primeri iz prakse, a kako bi polaznicima bio još bolje objašnjen značaj njene pravilne primene.

Objasniće profesori polaznicima i šta je to što se smatra ličnim podacima, a posle toga će specijalizovana obuka i kurs - naučite da primenjujete pravnu regulativu Evropske Unije o zaštiti podataka biti usmerena i na važnost informisanja pojedinaca od kojih se te informacije uzimaju o svrsi, te o postupku davanja saglasnosti za to.

Naročito će biti usmerena pažnja na kaznene odredbe aktuelnog zakona, a ukoliko dođe do nepoštovanja pravila pomenute uredbe. Kroz primere će predavači objasniti i na koji način se mogu utvrditi propusti, te šta se prema odredbama aktuelnog zakona tretira kao povreda ove uredbe.

Isto tako će polaznici saznati i po kom principu se uzeti podaci skladište i na osnovu čega sa korisnicima garantuje za njihovu poverljivost. Takođe će im biti objašnjeno i ko zapravo ima pravo da od pojedinaca zahteva lične podatke i u koju svrhu se oni tada koriste.

Predviđeno je nastavnim programom, prema čijim pravilima se organizuje specijalizovani kurs i obuka - naučite da primenjujete pravnu regulativu Evropske Unije o zaštiti podataka da polaznicima bude objašnjeno i na koji način su konkretni podaci osigurani, te koje pravne posledice može da ima pojedinac, odnosno konkretno pravno lice ukoliko dođe do kršenja navedene uredbe.

Uzevši u obzir da je završno predavanje osmišljeno tako da u njemu uzmu učešće svi polaznici, to je predviđeno da svako ko nije nešto razumeo upravo tada uputi pitanje profesoru, te na taj način i da razjasni sve za čim ima potrebu, a u vezi sa temama koje su prethodno profesori detaljno predstavili.

Na kom mestu i kada se sprovodi seminar - naučite da primenjujete pravnu regulativu Evropske Unije o zaštiti podataka?

Kako preko interneta, tako se i direktno u bilo kojoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford organizuje specijalizovana obuka i kurs - naučite da primenjujete pravnu regulativu Evropske Unije o zaštiti podataka, a što znači da pojedinačni polaznik bira opciju koja mu više odgovara u datom trenutku.

Očekuje se da samostalno on izvrši prvo instalaciju softvera na sopstveni računar, kako bi nastavu mogao da prati online. Ukoliko za tim bude bilo potrebe, na raspolaganju je svakom kandidatu i mogućnost da zatraži savet od IT stručnjaka, kako bi sa uspehom izvršio instalaciju programa, te kako bi bez ikakvih poteškoća mogao predavanja da pohađa preko kompjutera. Vrlo je važno i da na mestu sa koga odluči da prati nastavu na taj način ima propisana internet konekcija, da ne bi dolazilo do prekida tokom trajanja časova.

Inače je pomenuta institucija predvidela da se i klasičan tip edukacije i onaj, koji se prati online mogu organizovati na jedan od tri načina, to jest kroz individualnu, poluindividualnu i grupnu edukaciju.

A onaj polaznik koji bude izabrao da nastavu pohađa u paru treba da zna da se ona organizuje na isti način kao i individualni kurs i obuka - naučite da primenjujete pravnu regulativu Evropske Unije o zaštiti podataka. U tom slučaju se očekuje od polaznika da se usaglase kako sa profesorom, tako isto i sa koordinatorom za nastavu na koji način će biti časovi organizovani, a jedina razlika je u broju prisutnih, pošto dvoje njih prate poluindividualnu, a jedan individualnu nastavu. Potrebno je da se oni usaglase oko termina u kojima će časovi biti održani, kao i oko trajanja edukacije, te da preciziraju kog datuma će ona početi.

Strožija su pravila koja se poštuju kada se nastava odvija za grupu polaznika, a na prvom mestu zato što detalje vezano za sprovođenje časova definiše samostalno ovlašćeno lice predstavništva organizatora. Naglašavamo da se odluka koordinatora za nastavu ne dovodi u pitanje, te da ne podleže izmenama.

Kada je reč o edukaciji za zaposlene, ona se sprovodi po zahtevu klijenata i to upravo onako kako njemu, odnosno njegovim radnicima najviše odgovara. Zapravo će korporativni seminar - naučite da primenjujete pravnu regulativu Evropske Unije o zaštiti podataka biti održan onog datuma i u onim terminima, koje prethodno bude definisao vlasnik firme sa nadležnim licem u jednoj od poslovnica pomenute institucije. Uz to će oni precizirati i kakvom dinamikom će časovi biti organizovani, te će se dogovoriti i na kom mestu će radnici obuku da pohađaju. Naglašavamo da jedino kod korporativnog kursa može da dođe do promene mesta održavanja časova, kojom prilikom će oni biti sprovedeni u matičnoj kompaniji polaznika. Od nadležnih u toj firmi se tada očekuje da ispoštuju sva pravila koja se odnose na opremljenost prostora, a da bi određeni broj radnika mogao da prati predavanja prema pravilima.

Kako je organizovana obuka i kurs - naučite da primenjujete pravnu regulativu Evropske Unije o zaštiti podataka?

Sa ciljem da svakom pojedinačnom polazniku obezbedi najkvalitetniju moguću obuku, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi online i klasični seminar - naučite da primenjujete pravnu regulativu Evropske Unije o zaštiti podataka, a dozvoljava da se oba tipa edukacije kandidati pohađaju ili individualno ili u grupi, s tim što je u ponudi i takozvana nastava u paru, poznata kao poluindividualna.

U potpunosti od svakog pojedinačnog klijenta zavisi i na koji način od navedenih će nastavu pohađati i gde će to učiniti, pošto upravo on treba samostalno da donese odluku o tome koji tip edukacije od pomenutih mu po karakteristikama najviše odgovara.

Dolaziće direktno u poslovnicu institucije organizatora svako, ko se bude opredelio da nastavu pohađa na klasičan način.

Međutim, ukoliko se opredeli za drugu opciju koja je ponuđena, on časove može preko računara pohađati odakle god želi. Uslov za to jeste stabilna internet konekcija i instalacija posebnr vrste programa na kompjuter svakog polaznika. Budući da on samostalno treba instalaciju da izvrši, može se obratiti članovima tima svake poslovnice ove institucije, koji su specijalizovani upravo za pružanje tehničke podrške kada je to potrebno.

Kada se uzme u obzir činjenica da se i klasična edukacija i ona, koju polaznik pohađa sa različitih lokacija, a preko interneta, mogu organizovati u okviru individualne, grupne i poluindividualne nastave, onda je i jasno zbog čega se od svakog prethodnog prijavljenog kandidata očekuje da izabere između svih tih varijanti.

U principu, najstrožiji je način na koji se organizuje grupni kurs i obuka - naučite da primenjujete pravnu regulativu Evropske Unije o zaštiti podataka, zato što se tom prilikom poštuju striktno propisana pravila. Međutim, ako neko odluči da časove pohađa samostalno ili u društvu još jedne osobe, onda će imati pravo da zajedno sa nadležnim profesorom i koordinatorom za nastavu odluči o tome kako će se predavanja organizovati. Preciznije rečeno, oni će se zajedno dogovoriti o datumu početka individualne ili poluindividualne edukacije, zatim o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana i usaglasiće se oko njihovog tačnog rasporeda.

Kada je u pitanju grupni tip edukacije, sve što se odnosi na način organizacije časova određuje ovlašćeno lice jedne od poslovnica organizatora. Prisutno je vrlo važno ograničenje vezano za sam početak grupnog tipa edukacije, zato što ta vrsta nastave ne može da počne ukoliko se najmanji broj polaznika u određenom predstavništvu ne prijave. Postoji zahtev da prijavu izvrši minimalan broj polaznika, kako bi se grupa oformila i kako bi koordinator za nastavu definisao princip organizacije časova. Svakako da se ništa od prethodno određenog ne sme menjati, a u slučaju da neki polaznik to zahteva, tako da će to posebno svakome od njih biti predočeno.

Prema zahtevima vlasnika kompanija se može organizovati i korporativna obuka i kurs - naučite da primenjujete pravnu regulativu Evropske Unije o zaštiti podataka, to jest nastava koju će radnici te firme da pohađaju. Trebalo bi napomenuti da se tom prilikom predavanja mogu organizovati i u samom preduzeću, a ukoliko nadležni budu ostvarili propisane zahteve, koji se odnose na opremljenost samog prostora. Časovi za zaposlene će biti organizovani upravo onako, kako nadležna lica institucije organizatora i njihove kompanije budu odredila, jer će se oni usaglasiti kako oko termina njihovog održavanja i dinamike, tako isto i oko datuma početka korporativne edukacije.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka - naučite da primenjujete pravnu regulativu Evropske Unije o zaštiti podataka?

U skladu sa pravilima, samo oni kandidati koji odluče da pohađaju specijalizovani seminar - naučite da primenjujete pravnu regulativu Evropske Unije o zaštiti podataka u formi grupne nastave će dobiti precizne informacije o trajanju, zato što u tom slučaju ovlašćeno lice određenog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford o tome odlučuje.

Budući da je u ponudi ove institucije i individualna nastava za pojedinačne polaznike, kao i poluindividualna, te da se one organizuju na slobodniji način, to znači da će polaznici definisati trajanje zajedno sa ovlašćenim koordinatorom konkretnog predstavništva organizatora i sa stručnjakom, koji će taj tip edukacije da vodi.

Edukacija koja je namenjena zaposlenima u kompanijama se sprovodi na njihov zahtev i organizuje onako kako definiše ovlašćeno lice tog preduzeća i jedne od poslovnica pomenute institucije. Zato i navodimo da korporativna obuka i kurs - naučite da primenjujete pravnu regulativu Evropske Unije o zaštiti podataka može trajati i duže od vremena predviđenog za grupnu edukaciju za pojedinačne polaznike i kraće od toga, zato što će te detalje precizirati ovlašćeni predstavnici zaintresovanih strana.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da primenjujete pravnu regulativu Evropske Unije o zaštiti podataka"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje