Kurs i obuka - naučite da pripremate projekte

Menadžeri različitih sektora, posebno projektni menadžeri trebalo bi da se uključe u predavanja koja će obuhvatiti specijalizovani seminar - naučite da pripremate projekte. Svakako da je ovaj kurs preporučljiv i za zaposlene koji, posredno ili neposredno učestvuju u ovom procesu, kao i za sve ostale koji zbog poslovnih ili privatnih pobuda žele da prošire svoja znanja vezana za naznačenu oblast.

Osobe koje bi želele da pohađaju pomenutu edukaciju treba da se za to na odgovarajući način prijave, odnosno da ovlašćenom licu navedu svoje lične podatke koji obuhvataju ime i prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu biti kontaktirani radi davanja naknadnih obaveštenja. Ovaj postupak mogu da obave u nekoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford koje se nalaze u više od 20 mesta na području Republike Srbije, da pozovu telefonom službenike najbližeg predstavništva ili da pošalju poruku na mejl adresu organizatora. Vrlo brzo nakon toga sprovešće se zvanični upis na kurs i tom prilikom su prijavljeni obavezni da lično dođu u naznačenu poslovnicu pomenute obrazovne institucije i da ovlašćenom licu predaju odgovarajuća dokumenta. Ona će im biti na vreme navedena, a takođe će blagovremeno biti informisani i o tačnom mestu i vremenu odvijanja pomenute procedure.

Prilikom upisa od kandidata se očekuje da se izjasne i o načinu pohađanja nastave. Organizator je, naime ponudio nekoliko opcija, tako da svako može da pronađe ono što mu najviše odgovara. Osobe koje su na edukaciju prijavljene u statusu fizičkih lica mogu predavanja da prate preko interneta, to jest da se za njih sprovede online obuka i kurs - naučite da pripremate projekte. U tu svrhu su, međutim obavezni da pre početka seminara na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, bez koga neće moći da se obučavaju na ovakav način. Taj postupak nije komplikovan i većina kandidata uspeva da ga samostalno obavi bez problema, ali je svakako organizator za one kojima bude potrebna pomoć obezbedio mogućnost dobijanja adekvatne tehničke podrške u bilo kojoj od poslovnica. Ovi polaznici takođe imaju mogućnost da rade na klasičan način, kada će na predavanja u utvrđenim terminima morati da dolaze u najbliže predstavništvo naznačene institucije i tamo pohađaju nastavu u savremeno opremljenim prostorijama, uz korišćenje svih savremenih sredstava obrazovanja.


Nezavisno od toga da li se opredele za klasičnu ili online obuku, pojedinačni kandidati mogu da rade odvojeno od ostalih, to jest da pohađaju individualnu edukaciju. Tada će nadležni predavač biti posvećen isključivo njima i nastojati da tok obrazovnog procesa maksimalno prilagodi njihovim sposobnostima, brzini učenja, interesovanjima i predznanju. Budući da nemaju kome da se prilagođavaju, ovi polaznici mogu da napreduju sopstvenim tempom, ali i da ostvare blisku komunikaciju sa svojim profesorom, te da sa njim diskutuju o konkretnoj temi, postavljaju mu pitanja, iznose svoje mišljenje, pa da i na taj način proširuju znanja vezana za oblast koja se obrađuje. Ovlašćeni stručnjak će, sa svoje strane nastoji da nakon svake etape u radu polazniku koga podučava daje instrukcije za dalje usavršavanje, komentariše postignuto i istakne pojedinosti na kojima bi trebalo poraditi. Dodatnu prednost ovakvog pristupa predstavlja mogućnost koje se kandidatima naudi, a tiče se određivanja rasporeda po kome će se raditi. Oni, naime imaju priliku da navedu kada bi im odgovaralo da pomenuti program počne da se sprovodi, kao i koji termini i učestalost održavanja predavanja bi se najbolje uklopili u njihovu ustaljenu rutinu. U vezi sa tim potrebno je da se konsultuju sa svojim profesorom i ovlašćenim koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora, te ukoliko dobiju njihovu saglasnost mogu da rade u skladu sa svojim potrebama i na taj način sa manje stresa i opterećenja prođu pomenutu edukaciju.

Izbor pojedinačnih polaznika takođe može biti i poluindividualni kurs i obuka - naučite da pripremate projekte, koji se sprovodi za dve osobe. One međusobno sarađuju, razmenjuju iskustva, ideje i mišljenja, ali i uspostavljaju kvalitetnu interakciju sa svojim profesorom, te na taj način brže i jednostavnije postižu predviđene obrazovne ciljeve. Ovo je, zapravo najjednostavniji oblik grupnog rada koji polaznike istovremeno priprema za delovanje u realnim okolnostima, jer im omogućava da razviju visok stepen tolerancije prema tuđim stavovima, uz istovremeno zastupanje sopstvenog mišljenja. Osim toga, imaju priliku da u velikoj meri utiču na raspored po kome će se nastava odvijati, te da se sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije dogovore u vezi sa terminom za početak edukacije, kao i oko vremena i učestalosti održavanja predavanja.

Kandidati koji se opredele za grupnu obuku imaće priliku da časovima prisustvuju zajedno sa još nekoliko svojih kolega, rade u jednoj dinamičnoj i vrlo aktivnoj atmosferi i kroz stalnu komunikaciju proširuju svoje kompetencije vezane za odgovarajuću oblast. Preciznim pravilima je zapravo predviđeno da u okviru jedne grupe ne može biti manje od četvoro polaznika jer tada ne bi bilo moguće uspostaviti kvalitetnu i bogatu interakciju, koja i predstavlja suštinu ovakvog obrazovnog procesa. Grupa, takođe ne sme da obuhvata ni više od osmoro prijavljenih, jer tada ne bi moglo da se garantuje za kvalitet edukacije niti za obezbeđivanje dovoljno prostora i vremena svakom pojedincu da ostvari lični napredak. Svi koji se opredele za ovakav model rada treba da znaju da će biti obavezni da prihvate raspored koji unapred odredi koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije i da u vezi sa tim neće moći da ističu bilo kakve svoje lične zahteve. Imajući u vidu da tada nastavu istovremeno prati više osoba, nemoguće je napraviti takav plan delovanja koji će svima da odgovara, pa je shodno tome odlučeno da to uradi osoba koje nije direktno uključena u nastavu, kako bi se kandidatima obezbedio isti tretman.

Ukoliko je potrebno edukovati zaposlene u nekom preduzeću, sprovešće se korporativni seminar - naučite da pripremate projekte koji je, takođe moguće organizovati na klasični način, ali i održavati online. U prvoj varijanti polaznici će moći da rade u savremeno opremljenim prostorijama odgovarajuće poslovnice pomenute institucije, ali i u svom radnom okruženju, te na bilo kojoj drugoj lokaciji gde postoje zadovoljavajući tehnički uslovi za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Ako se, pak opredele za online nastavu, moći će naravno predavanja da prate sa bilo kog mesta koje im odgovara, budući da će u tu svrhu koristiti svoje računare. U svakom slučaju, raspored rada za ove polaznike, odnosno vreme i učestalost sprovođenja predavanja, kao i datum početka kompletnog programa utvrdiće u dogovoru ovlašćeni reprezent konkretne kompanije i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.Koje tačno oblasti proučava obuka i kurs - naučite da pripremate projekte?

U cilju osposobljavanja kandidata za podnošenje odgovarajućeg predloga donatorima, ovlašćeni stručnjaci koji će drzati predavanja dok traje kurs i obuka - naučite da pripremate projekte objasniće prisutnima šta podrazumeva programski, a šta oportunistički pristup pripreme projektnih predloga. Uz to će navesti i neke smernice za uspešnu aplikaciju, te će između ostalog govoriti o postavljanju ciljeva, određivanju metoda i postizanju željenih rezultata. Kandidati će saznati da je u planu rada za implementaciju projekta potrebno realno prikazati redosled i trajanje aktivnosti koje će se sprovoditi, kao i neophodne doprinose i ciljeve koji se očekuju. Profesori će napomenuti i da treba iskreno naznačiti i moguće faktore koji će ograničavati realizaciju, kao i predloge za zaštitu od istih i rešenja spornih situacija. U ovom planu valja navesti realan budžet, sastaviti tekst koji mora biti sažet, jasan i čitljiv, dobro izdeljen i napisan na standardizovanom jeziku. Prisutni će takođe saznati i kako se piše rezime projekta, ukoliko je taj zahtev naznačen u pozivu, a uvežbavaće se i u adekvatnom ispunjavanju aplikacionog formulara.

Na narednim časovima biće reči o pripremi projektne dokumentacije, neophodne da bi se podneo odgovarajući zahtev. Predavači će svima koji budu pohađali seminar - naučite da pripremate projekte objasniti da je dobra dokumentacija zapravo osnov za uspešno planiranje projekta, te da pored toga ona može da služi za upravljanje, praćenje, ocenjivanje i komuniciranje tokom naznačenog procesa. Polaznici će saznati i da je projektna dokumentacija značajna kod definisanja informacija koje treba da budu prezentovane deoničarima, metoda i stila pisanja projekta, procesa pribavljanja novih zvaničnih spisa, te potencijalnih koristi ili rizika. Pored toga, nadležni stručnjaci će im navesti posledice loše vođene dokumentacije, kao i najčešće potrebne materijale za apliciranje.

U daljem toku edukacije govoriće se o pripremi projekata u odnosu na njihovu vrstu i vrednost, te će polaznicima biti predstavljena klasifikacija projekata, to jest njihova podela prema karakteristikama. Tako će predavači objasniti kako se sprovodi priprema investicionih, istraživačko - razvojnih, organizacionih, informatičkih, a biće reči i o aktivnostima koje prethode apliciranju za različite biznis projekte.

Kandidati će, takođe pre nego što se završi obuka i kurs - naučite da pripremate projekte biti upoznati sa načinima određivanja ciljeva ovakvih poduhvata. Tako će im najpre biti objašnjeno da cilj zapravo predstavlja određivanje onoga što se konkretnim poslom želi postići, te da on mora biti relevantan, realan, jasno formulisan i da sadrži sve potrebne elemente, to jest promenu, ciljnu grupu, lokaciju i uslugu.

Nakon završenog programa, polaznici će biti u potpunosti osposobljeni za pripremu projekata, odnosno za identifikaciju konkretnih potreba i problema, kreiranje projektnih aktivnosti, implementaciju i evaluaciju, te će tako postići i očekivani uspeh u konkretnim aktivnostima.

Na kojoj lokaciji i kada se održava kurs i obuka - naučite da pripremate projekte?

Prostor u kome će nastavu pratiti kandidati prijavljeni u statusu radnika određene firme zavisiće od toga da li će odabrati klasičnu ili online edukaciju. Ukoliko se korporativni seminar - naučite da pripremate projekte odvija preko interneta, polaznici će moći da predavanja prate sa bilo kog mesta koje im odgovara, uz obavezan uslov da poseduju računar i stabilnu internet konekciju. U slučaju da se opredele za standardnu nastavu, takođe će moći da biraju između nekoliko lokacija, odnosno između savremeno opremljenih prostorija najbližeg predstavništva navedene institucije, adekvatnog prostora u okviru kompanije za koju rade, kao i bilo kog drugog mesta na kome postoje tehnički uslovi za valjano sprovođenje i praćenje predavanja. Za bilo koju varijantu da se opredele, polaznici će se obučavati prema rasporedu koji zajednički utvrde ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Ova dva službena lica će, dakle sporazumno definisati kada program počinje da se sprovodi, te kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi.

Pojedinačni kandidati mogu, takođe da rade preko interneta, ali za takvu nastavu moraju da se adekvatno pripreme, odnosno da pre početka sprovođenja časova na svoj računar instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Većina polaznika taj postupak uspe da obavi bez ičije pomoći, ali su svima koji se ne snađu najbolje na raspolaganju informatički stručnjaci u bilo kojoj poslovnici organizatora, koji će im u slučaju potrebe pružiti odgovarajuću tehničku podršku. Ovi kandidati takođe mogu da se edukuju i na klasični način, te da na predavanja prema utvrđenom rasporedu dolaze u najbliže predstavništvo organizatora.

Nakon što se opredele između pomenuta dva tipa obuke, polaznici prijavljeni u statusu fizičkih lica moraju da navedu da li žele nastavu da prate pojedinačno, u grupi ili u paru. Osobe za koje se bude sprovodila grupna obuka i kurs - naučite da pripremate projekte radiće na lokaciji koja im najviše odgovara, ukoliko nastavu budu pratile online ili će, pak zajedno sa svojim kolegama u određeno vreme na časove dolaziti u najbližu poslovnicu pomenute institucije, u slučaju da njihov izbor bude klasična nastava. Svakako će, međutim morati da prihvate termine koje bude definisao ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, a takođe će morati da se priklone i dinamici rada koja je unapred određena. Ni na koji način, zapravo neće moći da utiču na vreme i ritam održavanja časova, kao ni na termin za početak sprovođenja pomenutog programa, jer nije moguće svima istovremeno u tom pogledu izaći u susret, pa se na ovaj način svi članovi grupe zapravo stavljaju u jednak položaj. Preciznim pravilima utvrđen je broj osoba koje mogu istovremeno prisustvovati predavanjima, budući da je to vrlo bitan faktor kvalitetnog sprovođenja nastave. Tako grupa može da počne da funkcioniše tek kada bude imala najmanje četvoro prijavljenih, a takođe u njenom sastavu ne sme biti više od njih osmoro.

Oni koji ne vole da rade potpuno odvojeno od ostalih, a opet im ne prija izrazito aktivna i dinamična grupna atmosfera, mogu da se odluče za poluindividualnu edukaciju, kada ovlašćeni predavač radi sa dvoje kandidata. Oni će, takođe moći nastavu da prate na lokaciji koja im najviše godi, ako budu radili online, dok će klasične časove, kao i u svim ostalim slučajevima pohađati u odgovarajućim prostorijama neke od poslovnica pomenute institucije. Svakako će dobiti priliku da u velikoj meri utiču na raspored predavanja i uopšteni tempo delovanja, jer će se u vezi sa svim detaljima organizovanja nastave dogovarati sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije.

Osobe čiji izbor bude individualni kurs i obuka - naučite da pripremate projekte imaće tu privilegiju da dobiju svu pažnju nadležnog predavača, jer će biti jedine koje će on tokom edukacije podučavati. Ukoliko se opredele za klasičnu nastavu, dolaziće na predavanja u određenim terminima u najbliži predstavništvo organizatora dok će, u slučaju da žele da rade preko interneta to moći da čine iz sopstvenog doma, na radnom mestu ili na bilo kojoj drugoj lokaciji koja im za to odgovara. Budući da se edukuju odvojeno od drugih polaznika, neće imati kome da se prilagođavaju, te će u velikoj meri sam tok obrazovnog procesa moći da usklade sa svojim sposobnostima, potrebama i brzinom usvajanja novih informacija, ali i da napreduju ritmom koji je u skladu sa njihovim ličnim karakteristikama. Pored toga, kandidati će dobiti priliku da, pre početka nastave naznače kada im odgovara da se počne sa radom, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ako taj plan delovanja bude prihvatljiv i za nadležnog profesora i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora, on će biti zvanično usvojen i prema njemu će se sprovoditi predavanja sve vreme trajanja edukacije.

Po kom principu se odvija specijalizovani seminar - naučite da pripremate projekte?

Kandidati koji nastavu pohađaju pojedinačno mogu da rade na uobičajen način, te da na časove, u tačno definisanim terminima dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Tamo će se edukovati u prostorijama koje su opremljene u skladu sa svim standardima savremenog obrazovanja. U slučaju da njihov izbor, pak bude online obuka i kurs - naučite da pripremate projekte, moraće međutim da, pre nego što časovi počnu na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, a ukoliko to ne uspeju da urade samostalno svakako se mogu bilo kog dana tokom radnog vremena obratiti IT stručnjacima koji rade u svakom predstavništvu navedene institucije.

Bilo da rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi polaznici imaju mogućnost da nastavu prate sa još najmanje troje, a maksimalno sedmoro drugih osoba. Grupna edukacija, zapravo mora da obuhvata minimum četvoro kandidata, jer sa manjim brojem ljudi ne bi mogla da se uspostavi valjana interakcija i dinamika predviđena za ovakav model obuke. Sa druge strane, ako bi časovima istovremeno prisustvovalo više od osmoro prijavljenih, bilo bi jako teško garantovati za adekvatan individualni napredak svakog od njih, te je zbog toga veličina grupe vrlo precizno ograničena. Nijedan kandidat koji se bude edukovao na ovakav način neće moći da utiče na vreme kada će program početi da se sprovodi, kao ni na termine i ritam održavanja časova. Sve pojedinosti obrazovnog procesa unapred će, naime da utvrdi ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a od polaznika se očekuje da im se u potpunosti prilagode.

Za pojedinačne kandidate može da se sprovede i poluindividualni kurs i obuka - naučite da pripremate projekte, kada nadležni predavač radi sa dvoje polaznika. U takvoj atmosferi oni obrazovne rezultate ostvaruju prateći interaktivna predavanja ovlašćenog profesora, ali i putem međusobne komunikacije, razmene ideja, mišljenja i iskustava. Prijavljeni, takođe imaju priliku da utiču na raspored po kome će se nastava odvijati, budući da će im biti omogućeno da se u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, te oko datuma za početak kursa dogovaraju sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Oni koji smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu samostalnim radom mogu da odaberu individualni pristup, te da budu jedini koje će nadležni stručnjak podučavati tokom obuke. U takvoj situaciji moći će tok nastave u velikoj meri da prilagode sopstvenim sposobnostima, brzini učenja, predznanju i ustaljenoj životnoj rutini. Zajedno sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora moći će, naime da utvrde termine i ritam održavanja časova, te datum za startovanje celokupnog programa koji će svima da odgovara.

Za zaposlene u nekoj kompaniji koji žele da pohađaju pomenutu edukaciju organizovaće se korporativni seminar - naučite da pripremate projekte i to kako online, tako i na klasičan način. Oni koji se odluče da časove prate uživo moći će na nastavu da dolaze u moderno opremljene prostorije najbližeg predstavništva pomenute institucije, ali i da se obučavaju u okviru svoje kompanije, kao i na bilo kojoj drugoj lokaciji koja im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima adekvatnih tehničkih mogućnosti za odvijanje nastavnog procesa. Raspored rada za ove polaznike, što će reći termine i ritam održavanja časova, te datum za početak edukacije sporazumno će odrediti zvanični reprezent nihove kompanije i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu naznačene institucije.

Koliko je predviđeno da traje obuka i kurs - naučite da pripremate projekte?

Prema planu organizatora, navedena edukacija ukupno traje 14 školskih časova, tačnije 630 minuta. Precizirano je, takođe da će se tokom 7 dana održavati dvočasi, što znači da će kandidati biti angažovani 7 puta po 90 minuta.

Ovaj tempo delovanja važi, međutim isključivo za polaznike čiji izbor bude grupni kurs i obuka - naučite da pripremate projekte, pošto tada termine i ritam održavanja časova određuje isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Osobe za koje se bude sprovodila korporativna nastava takođe će raditi tokom 14 školskih časova, ali će njihov raspored da definiše koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije u dogovoru sa zvaničnim predstavnikom kompanije u kojoj rade kandidati.

Oni koji budu pohađali poluindividualni seminar - naučite da pripremate projekte, kao i polaznici koji budu radili pojedinačno isto će imati nastavu u toku 630 minuta, ali će u vezi sa rasporedom rada moći da se dogovaraju sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da pripremate projekte"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje