Kurs i obuka - naučite da radite sa menicom

U savremenom poslovanju menica se sve češće koristi kao sredstvo plaćanja, ali i kao instrument za obezbeđivanje naplate. Stoga je obuka i kurs – naučite da radite sa menicom prvenstveno namenjena komercijalistima, kao i zaposlenima u finansijskom i pravnom sektoru različitih kompanija. Teme koje pomenuta edukacija obrađuje mogu biti i te kako korisne osobama zaduženim za kreditne i devizne poslove, ali i onima čiji je zadatak da, u okviru određene firme sprovode kontrolu instrumenata za obezbeđenje naplate.

Svi koji su zainteresovani za ovaj kurs mogu se, na neki od propisanih načina prijaviti organizatoru. Imaju mogućnost da lično dođu u jednu od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, gde će ovlašćeni službenik zavesti podatke kandidata, to jest kako se zove i preziva, datum rođenja i broj telefona na koji može da bude kontaktiran radi daljih dogovora. Osobe koje nisu u prilici da prijavu obave lično, mogu to da učine slanjem mejla na adresu organizatora ili putem telefona, kada će takođe biti potrebno da navedu tražene podatke. Nakon vrlo kratkog vremena kandidati će biti pozvani da dođu na zvaničan upis, koji se uvek obavlja u prostorijama određene poslovnice organizatora nastave, a dobiće i detaljne informacije o dokumentaciji koju bi trebalo u tom slučaju da prilože.

Da bi polaznici saznali svoj raspored rada, moraju najpre da odluče kako će da pohađaju edukaciju. Ako napomenu da nastavu žele da prate preko računara, odnosno online imaće obavezu da, pre početka predavanja poseban softver instaliraju na svoj kompjuter, što najverovatnije mogu da urade bez ičije pomoći. U slučaju da se, međutim susretnu sa izvesnim problemima ili da imaju nekih pitanja, mogu se obratiti ekipi tehničke podrške u konkretnom predstavništvu organizatora. Podrazumeva se, naravno da seminar – naučite da radite sa menicom može da se pohađa i po klasičnom principu, pa će kandidati koji se opredele za ovakav način rada, predavanja pratiti u zakazanim terminima, u prostorijama određene poslovnice pomenute obrazovne institucije.


Bilo da rade u virtuelnim ili u standardnim učionicama, polaznici mogu da pohađaju ovaj kurs individualno, poluindividualno ili grupno. Prva dva tipa nastave pružaju kandidatima mogućnost da se sa svojim profesorom, kao i sa koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici dogovore oko termina održavanja časova, datuma početka edukacije, kao i tempa rada, na taj način dinamiku delovanja prilagode svojim obavezama i potrebama. Ova fleksibilnost rasporeda moguća je isključivo zato što kod individualne nastave u obrazovnom procesu učestvuju samo jedan kandidat i jedan profesor, dok kod poluindividualnog tipa edukacije jedan predavač radi sa dva polaznika.

Kao što je već pomenuto, kurs i obuka – naučite da radite sa menicom se može pratiti i u grupi koja, po pravilima organizatora ima minimalno 4, a maksimalno 8 članova. Ukoliko nema dovoljno prijavljenih za ovakav način rada, grupa neće moći da se formira, te će zainteresovani kandidati tada morati da sačekaju da se popuni predviđeni broj. Ovlašćeni službenik u konkretnoj poslovnici naznačene obrazovne institucije obavestiće polaznike kada nastava počinje, a saopštiće im takođe detaljan raspored i plan rada, koji su u obavezi da poštuju. Naglašavamo da članovi grupe ne mogu da utiču na organizaciju predavanja niti da traže promenu termina časova, budući da se program edukacije koji osmisli koordinator za nastavu smatra definitivnim.

Ukoliko rukovodstvo određene kompanije izrazi želju da njihovi zaposleni pohađaju pomenuti seminar, možemo da ponudimo korporativni tip nastave koji se izdvaja od ostalih načina rada po tome što je moguće da bude sproveden kako u prostorijama neke poslovnice pomenute obrazovne institucije, tako i u okviru te firme, ali i online. Ovlašćenom licu konkretne kompanije biće dostavljene informacije o obaveznim tehničkim karakteristikama prostora u kome se edukacija odvija, a u slučaju da polaznici žele da pohađaju seminar sa svojih radnih mesta. Termin početka edukacije, kao i čitav tok nastavnog procesa, što će reći vreme održavanja časova i njihovu učestalost zajednički će utvrditi koordinator za nastavu i lice koje zvanično predstavlja dotičnu firmu.Plan i program stručne obuke i kursa – naučite da radite sa menicom

S obzirom na to da spomenuta edukacija ima za cilj da polaznike do detalja upozna sa upotrebom i svojstvima menice kao instrumenta za plaćanje i obezbeđenje naplate, specijalizovani seminar – naučite da radite sa menicim počinje predavanjem koje se bavi ulogom, karakteristikama, vrstama, kao i sastavnim delovima ovog sredstva. Predavači će nadalje upoznati kandidate sa svim radnjama koje se pojavljuju u menično – pravnim poslovima, poput regresa, indosiranja, eskontovanja, a u poznaće i pojmove poznate pod nazivima aval, amortizacija i slično.

Polaznici će, tokom nastave naučiti zbog čega je važno da menica bude valjano evidentirana u Jedinstvenom registru menica i ovlašćenja, kojim rukovodi Narodna banka Srbije. Kroz praktičan rad, osposobiće se da podnesu zahtev za pomenutu registraciju i prikupe dokumentaciju koja u tu svrhu može da bude potrebna.

Tokom predavanja koja obuhvata pomenuta obuka biće reči i o pojmovima kao što su menična tužba, plaćanje i notifikacija, a posebnu pažnju predavači će pokloniti uvežbavanju kandidata da tačno popune menicu, što je prvi korak u postupku korišćenja ovog sredstva plaćanja. Specijalizovani kurs i obuka – naučite da koristite menicu omogućiće polaznicima da tačno znaju kada je ovaj instrument validan, a kada nije, kao i da ga aktiviraju prema pravilima u svakoj situciji.

Prijavljeni će, takođe biti osposobljeni da koriste menicu i kao sredstvo za obezbeđenje naplate, a u tu svrhu će im detaljno biti objašnjeno kako se proverava menična i kreditna sposobnost nekog klijenta.

Nakon završene edukacije, kao i adekvatnog teorijskog i praktičnog rada, kandidati će biti kadri da u okviru izvoznih poslova sprovode naplatu uz minimalni rizik i time omoguće kvalitetnije poslovanje svojih kompanija.

Gde i u kojim terminima se organizuje seminar – naučite da radite sa menicom?

Na samom početku treba da naglasimo da se korporativna obuka i kurs – naučite da radite sa menicom, namenjena zaposlenima u nekoj firmi može sprovesti u adekvatno opremljenim prostorijama neke od poslovnica organizatora edukacije, ali i na bilo kom drugom mestu, ukoliko ono zadovoljava određene tehničke karakteristike. Osim klasičnog načina predavanja, nastava se može pratiti i online, što je potrebno na vreme napomenuti koordinatoru u predstavništvu pomenute obrazovne institucije. Tačne termine časova, kao i njihovu dinamiku i datum početka nastavnog procesa polaznici će dobiti nakon što pomenute detalje utvrde koordinator i ovlašćeni predstavnik firme, čiji su zaposleni upisani na seminar.

Pojedinačni kandidati koji žele da nastavu pohađaju samostalno mogu da se opredele za individualni rad, gde će imati nepodeljenu pažnju predavača, ali i slobodu da delimično organizuju proces edukacije shodno svom vremenu i obavezama. Preciznije govoreći, data im je mogućnost da se sa profesorom, kao i sa koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu navedene obrazovne institucije dogovore oko datuma kada će nastava početi, ali i oko termina časova i određenih dana kada će se seminar održati. Istu pogodnost obezbeđuje i poluindividualni način rada, s tim što tada u pomenute dogovore moraju da budu uključena oba kandidata koji u paru pohađaju predavanja.

S druge strane, grupni kurs i obuka – naučite da radite sa menicom podrazumeva da polaznici, najmanje njih četvoro, a najviše osmoro zajedno pohađaju predavanja i da se striktno pridržavaju programa koji je sastavio koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora. Oni koji se opredele za ovakav način edukacije moraće da sačekaju formiranje grupe, a onda će biti obavešteni o tačnom datumu kada nastava startuje, kao i o vremenu i učestalosti održavanja časova. Naglašavamo da se utvrđeni raspored rada ne može menjati prema zahtevima pojedinih članova grupe i da će ostati isti tokom čitavog trajanja edukacije.

Sva tri tipa nastave mogu se sprovoditi online ili u skladu sa klasičnim frontalnim principom, što uključuje obavezan dolazak kandidata u izabranu poslovnicu, prema utvrđenom rasporedu. Za rad preko interneta neophodno je da kandidati poseduju kompjuter i da na njega, pre početka predavanja instaliraju namenski softver, u vezi sa čim će svakako dobiti sva potrebna uputstva. Najveći broj polaznika pomenuti postupak obavi bez samostalno bez ikakvih teškoća, no napominjemo da u svakoj poslovnici organizatora nastave rade informatički stručnjaci kojima se, u slučaju potrebe mogu obratiti za savet ili pomoć.

Kako se organizuje obuka i kurs – naučite da radite sa menicom?

Prema važećim pravilima, onog trenutka kada prijavljeni kandidati pristupe zvaničnom upisu na seminar – naučite da radite sa menicom, treba da se odluče na koji način će da pohađaju nastavu i da to saopšte ovlašćenom službeniku u datom predstavništvu organizatora.

Pre svega je važno da istaknu da li žele da navedenu edukaciju prate online ili klasično. Za prvi način rada potrebno je da polaznici, naravno poseduju računar i stabilnu internet vezu, ali i da pre početka nastave na svoj kompjuter instaliraju posebnu vrstu softvera. Predviđeno je da ovaj postupak obave samostalno, ali im je u slučaju nekih problema u svako doba na raspolaganju tim stručnjaka koji funkcioniše pri svakoj poslovnici organizatora. Klasičan način rada podrazumeva časove koji se održavaju u prostorijama predstavništava navedene obrazovne institucije, a koje su adekvatno tehnički opremljene i pogodne za sprovođenje edukacije. Od kandidata koji se odluče za ovakav način rada se očekuje da u precizno utvrđenim teminima dolaze u poslovnicu organizatora i tamo prisustvuju predavanjima.

U okviru oba pomenuta tipa nastave, polaznici imaju mogućnost da izaberu način rada koji im najviše odgovara. Mogu, dakle tražiti da rade individualno, odnosno da profesor podučava samo njih ili poluindividualno, to jest da časove pohađaju zajedno sa još jednim kandidatom. Ovakav način rada ne samo da omogućuje bolju interakciju sa predavačem, budući da u nastavnom procesu učestvuje veoma mali broj osoba već pruža priliku kandidatima da u određenoj meri organizuju nastavu u skladu sa svojim potrebama. Jednostavnije rečeno, individualni i poluindividualni kurs i obuka – naučite da radite sa menicom podrazumeva i određenu fleksibilnost u rasporedu, s obzirom na to da se polaznici o terminima časova, datumu kada će edukacija startovati, kao i o dinamici rada mogu dogovoriti sa svojim profesorom i sa osobom koja je u konkretnom predstavništvu organizatora zadužena za koordinaciju nastavnog procesa.

U ponudi je, takođe i grupni rad namenjen onima koji se bolje snalaze i lakše usvajaju znanja u prosustvu većeg broja ljudi. Da bi grupa počela sa radom, neophodno je da se za ovakav vid nastave opredeli najmanje četvoro kandidata, a treba napomenuti da nije moguće da više od 8 osoba zajedno prati predavanja na ovakav način. Ono što suštinski razdvaja, s jedne strane grupnu edukaciju, a sa druge individualan i poluindividualan način rada jeste princip organizacije nastave. Budući da grupa obuhvata više osoba nemoguće je udovoljiti zahtevima svakog od njih pojedinačno, te stoga u ovom slučaju koordinator za nastavu u određenoj poslovnici određuje termine predavanja, koliko će se često časovi održavati i kojim danima, kao i kada će tačno početi pomenuti seminar. Kandidati su obavezni da se strogo pridržavaju rasporeda koji im bude dostavljen i ne pokušavaju da traže bilo kakve izmene.

Za zaposlene u pojedinim firmama koji će zajedno pohađati nastavu, biće organizovana korporativna obuka i kurs – naučite da radite sa menicom, koja takođe može da se sprovodi online ili u vidu klasičnih frontalnih predavanja, a koja je moguće pratiti kako u prostorijama organizatora, tako i na bilo kom drugom mestu sa propisanim tehničkim karakteristikama. Vrlo je važno da se, ukoliko kandidati recimo žele da nastavu pohađaju u određenim prostorijama svoje kompanije obezbede uslovi za kvalitetan rad i nesmetano održavanje predavanja, jer se u suprotnom seminar ne može sprovoditi na toj lokaciji. Vreme početka edukacije, kao i tempo rada, to jest tačne termine održavanja časova odrediće koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, a u dogovoru sa osobom koja zvanično predstavlja kompaniju, čiji radnici treba da pohađaju predavanja.

Koliko će tačno da traje kurs i obuka – naučite da radite sa menicom?

Kako je predviđeno planom i programom organizatora navedene edukacije, specijalizovani seminar – naučite da radite sa menicom traje 8 školskih časova, odnosno 360 minuta. Precizirano je, takođe da se 4 dana drže dvočasi, što znači da polaznici prate nastavu 4 dana po 90 minuta.

Valja, ipak naglasiti da se gore navedeni raspored odnosi isključivo na edukaciju koja se sprovodi za grupu polaznika, odnosno za minimum četvoro, a maksimalno osmoro prijavljenih. Termine i dinamiku sprovođenja njihovih časova, kao i datum početka nastave određuje ovlašćeni koordinator u datom predstavništvu naznačene obrazovne institucije, a kandidati nemaju nikakvu mogućnost da taj program menjaju prema svojoj volji.

Kada je reč o individualnim i poluindividualnim časovima, početak edukacije, ali i vreme održavanja nastave i tempo rada utvrdiće zajednički koordinator za nastavu u datoj poslovnici, kandidat ili kandidati koji pohađaju seminar i ovlašćeni predavač. Stručna obuka i kurs – naučite da radite sa menicom i u ovom slučaju će trajati predviđenih 8 školskih časova, ali oni mogu biti na drugačiji način raspoređeni.

Uzevši u obzir da se kod korporativnog načina rada raspored i učestalost časova, kao i datum početka edukacije utvrđuje na osnovu dogovora ovlašćenog predstavnika neke firme i lica koje je u datoj poslovnici zaduženo za organizovanje nastave, pomenuti raspored časova može takođe biti u velikoj meri izmenjen.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da radite sa menicom"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje