Kurs i obuka - naučite da se izborite sa internim prevarnim radnjama

Svi članovi menadžmenta u kompanijama, kao i osobe koje se bave upravljanjem ljudskim resursima valjalo bi da se upoznaju sa temama koje uključuje stručni seminar - naučite da se izborite sa internim prevarnim radnjama. Pored pomenutih, ova edukacija namenjena je i svim internim i eksternim revizorima, specijalistima za upravljanje operativnim rizikom i zaposlenima u različitim organizacijama koje obavljaju poslove posredno ili neposredno povezane sa otkrivanjem i sprečavanjem internih predarnih radnji. Program obuhvata teme koje će, bez sumnje biti veoma zanimljive i osobama odgovornim za usklađenost poslovanja, stručnjacima za sprečavanje prevarnih radnji i svima koji žele da saznaju više o ovoj specifičnoj vrsti rizika.

Kada rukovodstvo neke kompanije smatra da tamošnji radnici treba da pohađaju pomenutu edukaciju, sprovodi se korporativna obuka i to na klasičan način, ali i preko interneta. Polaznici koji budu želeli da nastavu prate uživo mogu da dolaze na časove u najbliže predstavništvo organizatora, a takođe mogu da traže da se predavanja za njih organizuju u okviru kompanije za koju rade, kao i na bilo kojoj drugoj lokaciji koji im odgovara. Tada je, međutim obavezno da budu ispunjeni odgovarajući tehnički uslovi za valjano sprovođenje nastave, o čemu će blagovremeno ovlašćeni predstavnik organizatora da obavesti osobu koja istupa u ime konkretne kompanije. Ova službena lica imaće zadatak i da zajednički naprave raspored po kome će se raditi, to jest da definišu vreme i ritam održavanja časova, kao i datum za početak sprovođenja kompletnog programa.

Za pojedinačne polaznike može da se organizuje online obuka i kurs - naučite da se izborite sa internim prevarnim radnjama, kada je potrebno da oni pre početka nastave na svoj računar instaliraju namenski softver, koji će im upravo omogućiti da se edukuju prema ovom principu. Za taj postupak će im biti data sva potrebna uputstva, a ukoliko se ne budu snašli i ne uspeju to samostalno da obave, mogu se bilo kog dana tokom radnog vremena obratiti informatičkim stručnjacima u svakoj poslovnici pomenute institucije i dobiti odgovarajuću tehničku podršku. Ovim kandidatima na raspolaganju je i klasična nastava, kada će morati da na časove dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije, prema rasporedu koji budu dobili. Tamo će predavanja pratiti u vrlo prijatnoj atmosferi i u prostorijama koje su opremljene prema svim zahtevima savremenog obrazovanja.


Bilo za koju od pomenutih opcija da se opredele, polaznici koji nastavu pohađaju u statusu fizičkih lica mogu da rade pojedinačno, u paru ili u grupi. Oni koji se opredele za individualnu nastavu dobiće nepodeljenu pažnju ovlašćenog predavača i moći da u velikoj meri način sprovođenja programa prilagode svojim ličnim karakteristikama i potrebama, budući da će se voditi računa o sposobnostima kandidata, brzini kojom usvaja nova znanja i, uopšte o njegovim interesovanjima i sklonostima. Svi koji se opredele za ovaj pristup biće slobodni da tokom nastave pitaju svog profesora sve što im nije jasno, traže objašnjenja i dodatna uputstva, a od predavača će nakon svake etape u radu dobijati komentare u vezi sa dotadašnjim postignućima i uputstva za dalje usavršavanje. Takođe će moći da u velikoj meri utiču na termine za održavanje časova i generalni tempo delovanja tokom sprovođenja programa, pošto će moći da navedu kada im odgovara da edukacija počne, te u koje vreme i kojim danima bi bilo najbolje da imaju časove. Da bi taj raspored postao zvaničan, moraju ga međutim prihvatiti nadležni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

U ponudi se nalazi i poluindividualni kurs i obuka - naučite da se izborite sa internim prevarnim radnjama, kada ovlašćeni stručnjak podučava dvoje polaznika. Među ovim partnerima mora postojati spremnost za saradnju i dopunjavanjem, a potrebno je podsticati i ostvariti aktivnu dvosmernu komunikaciju kako između samih kandidata, tako i sa profesorom koji vodi edukaciju. Ovi polaznici takođe mogu da se najpre jedno sa drugim, a potom i sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora dogovaraju u vezi sa svim pojedinostima obrazovnog procesa, te tako zajednički odrede termine i ritam održavanja časova i datum za početak obuke koji će svima da odgovaraju.

Grupna nastava sprovodi se za minimum četvoro kandidata, budući da je procenjeno da sa manjim brojem osoba takav rad nema smisla jer je nemoguće uspostaviti dovoljno bogatu i raznovrsnu interakciju koja predstavlja srž ovog obrazovnog procesa. U okviru jedne grupe nastavu takođe ne može da prati ni više od osmoro prijavljenih, pošto bi tada bilo vrlo teško garantovati za kvalitetnu edukaciju svakog pojedinca. Niko od članova grupe neće moći da, na osnovu svojih zahteva i potreba određuje raspored po kome će se odvijati edukacija, budući da će vreme i učestalost održavanja časova, kao i sam termin za početak obuke unapred da odredi koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije. Od polaznika se, dakle očekuje da se, uz manja ili veća odricanja maksimalno prilagode dobijenom planu delovanja i slede ga do kraja sprovođenja programa.Svi koje zanima specijalizovani seminar - naučite da se izborite sa internim prevarnim radnjama moraju se za to prijaviti nadležnom licu i navesti mu ili saopštiti svoje lične podatke, to jest ime, prezime, datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji mogu biti kontaktirani radi davanja daljih obaveštenja. Sve to mogu da obave u najbližem predstavništvu organizatora, preko telefona ili slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl adresu pomenute institucije. Vrlo brzo nakon toga biće pozvani na upis koji se uvek sprovodi u nekoj od poslovnica i kome svi prijavljeni moraju lično da prisustvuju. Tada je potrebno da određenu dokumentaciju predaju ovlašćenom licu, a o njenom tačnom sadržaju i ostalim pojedinostima vezanim za upisnu proceduru biće na vreme informisani.

Čime se bavi obuka i kurs - naučite da se izborite sa internim prevarnim radnjama?

Da bi se kandidati temeljno upoznali sa jednim od najvećih problema sa kojim se savremeno poslovanje suočava, specijalizovani kurs i obuka - naučite da se izborite sa internim prevarnim radnjama počeće objašnjavanjem pojma „kriminala belih okovratnika“. Ovlašćeni predavači će, između ostalog navesti da je u pitanju zloupotreba legalnog zanimanja, odnosno prevare u okviru različitih poslovnih operacija. Polaznici će saznati kada je ovaj termin prvi put upotrebljen i kako je uopšte nastao, a zatim će im predavači navesti nekoliko aspekata tumačenja ovakvog krivičnog dela. Istaći će da su štete koje pomenute radnje izazivaju zaista ogromne i da se ne sastoje samo od materijalnih gubitaka. Kako pokazuju neka istraživanja, većina kriminalnih radnji ovog tipa su nenasilne, ali se ipak mogu u izvesnom smislu tretirati kao dela organizovanog kriminala. Nadležni stručnjaci će u vezi sa tim napomenuti da „kriminal belog okovratnika“ podrazumeva protivpravnu delatnost pojedinca i institucija koji su u poslovne procese ušli legalnim putevima, dok sa druge strane organizovani kriminal predstavlja nelegalne postupke subjekata koji od početka žele da profitiraju izvan granica zakona.

Tokom edukacije prisutnima će biti predstavljen pojam, nastanak i tipovi organizacionog kriminala, a nakon toga predavači će se baviti objašnjavanjem prevarnih radnji koje su vezane za radno mesto. Tako će osobe koje budu pohađale seminar - naučite da se izborite sa internim prevarnim radnjama saznati da se sa njima suočavaju gotovo sve kompanije, nezavisno od veličine ili uspešnosti u poslovanju. Ovlašćeni stručnjaci će napomenuti da pojedini teoretičari smatraju da upravo sam položaj zaposlenog u okviru organizacije omogućava izvršenje prevare, te će upoznati polaznike i sa takozvanim trouglom prevare i njegovim modifikacijama. Kandidati će saznati i koje situacije predstavljaju potencijalne rizike za izvršenje prevarnih radnji, pa će s tim u vezi biti reči o autoritarnoj poziciji u okviru konkretne kompanije, sposobnosti razumevanja funkcionisanja računovodstvenog sistema, slabosti internih kontrola, o uverenosti da počinilac neće biti otkriven, te o sposobnosti suočavanja sa stresom do koga dovodi činjenje kriminalnih radnji.

Na narednim časovima predavači će uputiti prisutne u načine prevencije pomenutih krivičnih dela, te će tako objasniti da treba krenuti od uspostavljanja odgovarajuće organizacione kulture, definisanja politike dojavljivača, utvrđivanja rizika i organizovanja efikasnog sistema za kontrolu. Takođe je potrebno povećati nivo svesti o potencijalnim rizicima, imati rezervni plan, zapošljavati stručne i odgovorne osobe i nastojati da se otkriju sumnjive transakcije. Dok se odvija kurs i obuka - naučite da se izborite sa internim prevarnim radnjama polaznici će biti upućeni i u načine za procenu rizika od ovih kriminalnih postupaka, te će im biti napomenuto da se najveći broj ovakvih zloupotreba položaja javlja u marketingu, distribuciji i nabavci, a oni ozbiljniji se odnose na finansijske institucije. U pomenutim prevarama svakako učestvuju osobe koje dobro poznaju sistem interne kontrole i postojeći informacioni sistem u organizaciji, te bi svaka kompanija morala da izvrši procenu rizika i implementira odgovarajuće mere. U vezi sa tim će profesori upoznati kandidate sa određenim pokazateljima sumnjivih transakcija, testovima za njihovo otkrivanje, a takođe i sa principima prema kojima se ova ispitivanja sprovode, vremenskim okvirom za testiranje, parametrima i drugim važnim segmentima za rano otkrivanje prevarnih radnji.

Govoreći o upravljanju rizikom od naznačenih prevara, predstaviće prisutnima načine za uspostavljanje efikasne interne kontrole, koja predstavlja bazu korporativnog rukovođenja. Upoznaće ih i sa standardima koji definišu ovaj proces, te će kandidati u potpunosti ovladati korišćenjem pomenutog metoda, a u cilju efikasnog i blagovremenog sprečavanja pojave internih prevarnih radnji.

Na kojoj lokaciji i kada se održava kurs i obuka - naučite da se izborite sa internim prevarnim radnjama?

Kandidati koji su na edukaciju prijavljeni kao pojedinci mogu nastavu da prate zajedno sa još nekoliko drugih osoba, to jest da pohađaju grupni seminar - naučite da se izborite sa internim prevarnim radnjama. Tada nastavu mogu da prate online ili uživo, od čega će zavisiti i mesto na kome će se obučavati. U prvoj varijanti mogu sami da odaberu prostor u kome će pratiti predavanja, budući da će u tu svrhu koristiti svoje računare. Ako njihov izbor bude druga opcija, moraće da zajedno sa ostalim članovima grupe dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, prema utvrđenom rasporedu i tamo se obučavaju u adekvatnim prostorijama. Važno je istaći da je veličina grupe vrlo precizno određena i da ona može da obuhvata najviše osmoro kandidata, ali da ne može početi sa radom dok se za to ne prijavi minimalno njih četvoro. Nijedan član grupe neće moći da utiče na raspored po kome će se raditi, već će biti obavezni da prihvate termine i ritam održavanja časova, kao i datum za početak obuke koji odredi koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Oni koji budu radili u skladu sa principima poluindividualne edukacije prisustvovaće predavanjima zajedno sa još jednim polaznikom, bilo da rade na klasičan način ili online. Ako se opredele za prvu varijantu moraće, dakle da dolaze zajedno sa svojim partnerom u najbliže predstavništvo organizatora, a ukoliko budu radili preko interneta moći će sami da biraju lokaciju sa koje će se edukovati. U svakom slučaju, dobiće priliku da naznače kada im odgovara da program počne da se sprovodi, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju predavanja. Ako se sa tim saglase nadležni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, raspored će biti usvojen i primenjivaće se do kraja obuke.

Istu privilegiju da, uz saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika pomenute institucije odrede vreme i učestalost održavanja časova i termin za startovanje kompletnog programa imaće i kandidati čiji izbor bude individualna obuka i kurs - naučite da se izborite sa internim prevarnim radnjama. Lokacija na kojoj će oni pratiti predavanja zavisiće od toga da li rade online ili prema standardnim principima. U prvom slučaju sami će odrediti mesto na kome će pohađati nastavu, dok će u drugoj varijanti morati da dolaze na časove u najbližu poslovnicu pomenute institucije. Svakako će moći da predviđene obrazovne rezultate ostvaruju tempom koji im najviše odgovara, budući da neće imati kome da se prilagođavaju, a steći će i jasan uvid u sopstveni napredak i ostvariti aktivnu komunikaciju sa nadležnim profesorom. Moći će da mu postavljaju pitanja, komentarišu, diskutuju, iznose svoje mišljenje o temi koje se obrađuje, čime će zapravo proširivati i produbljivati svoje znanje i lako i brzo ostvarivati napredak.

Dakle, kao što je već napomenuto kandidati prijavljeni u statusu pojedinaca mogu da rade online, ali za to moraju da se na odgovarajući način pripreme. Tačnije rečeno, obavezni su da pre početka edukacije na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, koji će im omogućiti da nastavu pohađaju na ovaj način. Ukoliko to ne uspeju samostalno da obave, mogu se obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije, koji će im pružiti pomoć i njihov problem efikasno rešiti. Ako se kandidati opredele za klasičnu nastavu, dolaziće na časove u najbližu poslovnicu organizatora i tamo raditi u prijatnom ambijentu, uz korišćenje savremenih obrazovnih sredstava.

Za osobe koje edukaciju pohađaju kao zaposleni u nekom preduzeću sprovešće se korporativni kurs i obuka - naučite da se izborite sa internim prevarnim radnjama, koji takođe može da se prati uživo ili online. Ako se kandidati opredele za klasičnu nastavu, moći će da se edukuju u prostorijama određene poslovnice pomenute institucije, u okviru firme gde rade ili pak na nekoj drugoj lokaciji koja mora ispunjavati odgovarajuće tehničke uslove. Ako budu radili preko interneta, sami će odabrati lokaciju na kojoj će to činiti, a u svakom slučaju raspored njihovog rada zajednički će definisati ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj su zaposleni i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Kako se sprovodi seminar - naučite da se izborite sa internim prevarnim radnjama?

Polaznici koji nastavu pohađaju pojedinačno mogu predavanja da prate preko interneta, a njihov izbor može biti i klasična obuka i kurs - naučiti da se izborite sa internim prevarnim radnjama. Oni koji budu radili online moraju da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog računara, na koji pre početka edukacije treba da instaliraju posebnu vrstu softvera. Taj postupak nije posebno komplikovan i većina prosečnih kandidata ga obavi bez ikakvih problema, ali je u svakom slučaju organizator za sve kojima bude potrebna pomoć ili dodatna uputstva obezbedio dobijanje tehničke podrške u svakoj poslovnici pomenute institucije. Osobe koje se opredele za standardnu nastavu dolazi će na časove u najbliže predstavništvo organizatora, prema rasporedu koji im bude saopšten.

Kada polaznik bude odlučio da li mu više odgovara online ili klasična nastava, ima obavezu da se opredeli između individualne i poluindividualne i grupne edukacije. Ako njegov izbor bude prva varijanta, edukovaće se odvojeno od drugih kandidata i dobiti maksimalnu pažnju nadležnog predavača. Tako će moći da napredujem u skladu sa sopstvenim sposobnostima, a ostvariće i veću sistematičnost u radu i steći jasnu sliku o rezultatima koje je postigao. Nadležni predavač će ga sve vreme edukacije poticati na komunikaciju i izražavanje mišljenja u vezi sa oblastima koje se obrađuju, te će na osnovu toga imati uvid u ostvareni napredak i u vezi setim će davati sugestije kandidatu za dalji rad. Ovaj pristup odlikuje fleksibilan način definisanja rasporeda rada, budući da će prijavljenom biti omogućeno da navede kada bi želeo da počne sa obukom i koji mu termini i ritam održavanja časova najmanje remete ostale obaveze i ustaljenu dnevnu rutinu. Da bi taj raspored postao validan, moraju se sa njim saglasiti nadležni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Polaznicima koji žele da nastavu prate zajedno sa još jednom osobom namenjen je poluindividualni kurs i obuka - naučite da se izborite sa internim prevarnim radnjama. Ovaj model edukacije se pokazao vrlo uspešnim za aktivno usvajanje znanja, a posebno je efikasan u praktičnoj obuci jer polaznici funkcionišu kao tandem, usmeravaju i upućuju jedno drugo. Takođe, imaju mogućnost da se najpre međusobno dogovore u vezi sa terminima i tempom delovanja tokom kursa i da se zatim u vezi sa tim konsultuju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora. Ako svi učesnici u obrazovnom procesu budu saglasni sa predloženim pojedinostima, one će postati zvanične i prema njima će se sprovoditi nastava tokom čitavog trajanja programa.

Veoma aktivan komunikacijski proces odlikuje grupnu edukaciju, kada polaznici ostvaruju predviđene ciljeve putem međusobne interakcije u vrlo dinamičnoj atmosferi. Oni koji se opredele za ovaj tip rada moraju da znaju da će ponekad biti obavezni da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne formira, jer se to može dogoditi tek kada se za pomenuti pristup prijavi najmanje četvoro polaznika. Osim toga, u okviru jedne grupe ne sme biti ni više od osam osoba kako bi se očuvao visok kvalitet obrazovnog rada. Vreme i ritam održavanja časova, kao i datum za početak obuke utvrdiće koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a članovi grupe u vezi sa tim neće moći da ističu bilo kakve svoje zahteve, jer se utvrđeni raspored rada neće menjati do kraja edukacije.

Kada je potrebno organizovati nastavu za radnike nekog preduzeća sprovodi se korporativni seminar - naučite da se izborite sa internim prevarnim radnjama. Kandidati tada nastavu mogu da prate na klasičan način i da imaju predavanja, po sopstvenom izboru u moderno opremljenim prostorijama neke poslovnice pomenute institucije, u adekvatnom prostoru firme za koju rade ili pak na nekoj trećoj lokaciji koju sami odaberu, a gde postoje odgovarajući tehnički uslovi za sprovođenje i praćenje predavanja. Oni takođe mogu časove da pohađaju i preko interneta, a u oba slučaja vreme i učestalost sprovođenja predavanja i termin za početak kompletne obuke utvrdiće sporazumno osoba koja istupa u ime konkretne kompanije i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Koliko će da traje obuka i kurs - naučite da se izborite sa internim prevarnim radnjama?

Detaljnim planom predviđeno je da ova edukacija traje 10 školskih časova, odnosno 450 minuta. Takođe je naznačeno da će se tokom 5 dana održavati dvočasi, što znači da će kandidati biti angažovani 5 puta po 90 minuta.

Osobe čiji izbor bude individualni kurs i obuka - naučite da se izborite sa internim prevarnim radnjama, kao i oni koji se budu obučavali u paru imaće nastavu istog trajanja, ali će sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora moći da se dogovaraju oko termina časova i uopštenog tempa delovanja.

Polaznici koji budu pratili korporativnu nastavu takođe će imati 10 časova, ali će oni biti raspoređeni onako kako odrede ovlašćeni predstavnik firme koja svoje radnike upućuje na edukaciju i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Gore pomenuti tempo delovanja validan je, zapravo samo za grupni seminar - naučite da se izborite sa internim prevarnim radnjama, budući da tada sve pojedinosti obrazovnog procesa utvrđuje samo koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da se izborite sa internim prevarnim radnjama"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje