Kurs i obuka - naučite da se organizujete u poslu

U savremenom biznisu vreme se smatra veoma važnom kategorijom, te se mora iskoristiti na pravi način, kako ne bi došlo do finansijskih gubitaka. Stoga se najiskrenije preporučuje osobama koje se nalaze na menadžerskim i, generalno upravljačkim pozicijama bilo kojih sektora da pohađaju časove koje uključuje stručna obuka i kurs - naučite da se organizujete u poslu. Osim toga, ciljnu grupu navedene edukacije čine svi zaposleni u određenim kompanijama u privatnom ili u državnom vlasništvu, koji žele da postignu veću efikasnost u poslu i tako lakše i brže napreduju i ostvare predviđene ciljeve.

Osobe zainteresovane za ovaj seminar treba da se prijave i nadležnom službeniku ostave svoje lične podatke, koji obuhvataju ime i prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona. To mogu da učine u bilo kojoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i elektronskim putem, kao i preko telefona. Nakon toga biće organizovan upis na edukaciju, kome su svi prijavljeni dužni da lično prisustvuju i da ovlašćenom licu predaju odgovarajuću dokumentaciju. Njen tačni sadržaj, kao i datum, mesto i vreme odvijanja pomenute procedure biće im na vreme saopšteni.

Prilikom upisa polaznici treba da se izjasne u vezi sa načinom na koji žele da pohađaju nastavu. Pojedinačni kandidati imaju priliku da rade online, a njihov izbor može biti i klasični kurs i obuka - naučite da se organizujete u poslu. U prvoj varijanti časove će pratiti preko interneta, uz pomoć svojih kompjutera na koje su baš iz tog razloga obavezni da blagovremeno instaliraju tačno određenu vrstu softvera. To vrlo verovatno mogu da urade samostalno jer je u pitanju jednostavan postupak, ali ukoliko bude onih koji se ne snađu najbolje postoji mogućnost dobijanja tehničke podrške u svakoj poslovnici pomenute institucije. Polaznici koji se odluče za standardni tip nastave dolaziće na predavanja prema utvrđenom rasporedu u najbliže predstavništvo organizatora.


Kada se opredele između klasičnog i online rada, ovi kandidati treba da naznače hoće li časove pratiti pojedinačno, u grupi ili u paru. Osobe koje odaberu individualnu edukaciju imaće privilegiju da sva pažnja nadležnog stručnjaka bude usmerena samo na njih tokom sprovođenja programa, te će im shodno tome biti omogućeno da napreduju u skladu sa sopstvenim sposobnostima. Takođe će moći da sa svojim profesorom aktivno komuniciraju, postavljaju pitanja i, ako je potrebno traže dodatna objašnjenja. Kako bi se lakše organizovali, dobiće priliku da navedu kada bi želeli da obuka počne, kao i koji termini i učestalost održavanja časova im najviše odgovaraju. Ukoliko taj raspored bude prihvatljiv za nadležnog predavača i koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije, on će postati zvaničan i koristiće se sve vreme sprovođenja pomenutog programa.

Organizator je ponudio i mogućnost održavanja poluindividualnog seminara - naučite da se organizujete u poslu, kada profesor radi sa dvoje polaznika. Među prijavljenima se ostvaruje vrlo aktivna komunikacija kroz koju razmenjuju iskustva, mišljenja i ideje, te i na taj način proširuju svoje kompetencije vezane za oblast koja se obrađuje na edukaciji. Ovi kandidati će imati mogućnost da odlučuju u vezi sa utvrđivanjem rasporeda po kome će se raditi, pa će se u vezi sa datumom početka programa, terminima i ritmom održavanja časova dogovorati sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije.

Polaznici koji budu želeli da časove prate sa još nekoliko drugih osoba mogu da odaberu grupnu nastavu tokom koje će aktivno razmenjivati mišljenja i iskustva sa ostalim kandidatima. Ova interakcija zapravo predstavlja osnovnu karakteristiku pomenutog načina rada, te je zbog toga vrlo važno tačno definisati broj polaznika koji može da zajedno prisustvuje ovakvim časovima. Grupa, naime neće početi sa radom dok ne bude imala minimalno četiri člana, a takođe u njenom sastavu ne sme da se nalazi više od njih osmoro, jer bi mogao da se ugrozi kvalitet obrazovnog delovanja. Osim toga, treba istaći da dotični polaznici neće imati nikakvog uticaja na raspored po kome će se raditi, jer će termine i učestalost održavanja predavanja, kao i datum za početak obuke da odredi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora. To pravilo uvedeno je iz razloga što nastavu u grupi prati više kandidata, te je jednostavno nemoguće napraviti plan delovanja koji će svima da odgovara.

Ukoliko su na edukaciju prijavljeni zaposleni u određenom preduzeću, sprovodi se korporativna obuka i kurs - naučite da se organizujete u poslu. I u ovoj situaciji polaznici mogu da rade preko interneta, ali i da se edukuju na uobičajen način, kada časove mogu da pohađaju u savremeno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva organizatora, ali i u svom radnom prostoru, te na svakom drugom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Vreme kada će se održavati njihovi časovi, datum startovanje programa i uopšteni tempo rada zajednički će da odrede ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu navedene obrazovne institucije.Kojim oblastima se bavi kurs i obuka - naučite da se organizujete u poslu?

Jedna od najcenjenijih karakteristika kako zaposlenih, tako i osoba koje se nalaze na rukovodećim pozicijama jeste produktivnost, to jest racionalno iskorišćavanje vremena. Stoga će specijalizovani seminar - naučite da se organizujete u poslu početi pričom o određivanju prioriteta i upravljanju obavezama tokom radnih sati. Nadležni predavači će objasniti da se to postiže pravljenjem odgovarajućeg plana u skladu sa važnošću poslova koji treba da se obave, uz isključivanje „praznog hoda“ koji samo dovodi do nepotrebnog gubljenja vremena. Zatim će podučiti prisutne na koji način da razlikuju hitne poslove od onih koji su zaista bitni, te kako da najbolje odrede prioritete. Napomenuće da je u pravljenju plana ključno imati na umu da su hitne stvari vrlo retko važne, te se organizovati u skladu sa tim i sagledati do kakvih će posledica dovesti obavljanje ili neizvršenje konkretnog posla ili zadatka. U situacijama kada treba ispuniti mnogo obaveza ljudi pribegavaju različitim metodama, ali će polaznici saznati da se nikada ne preporučuje krenuti od onoga što je najlakše i najmanje zahtevno. Naprotiv, stručnjaci za upravljanje vremenom savetuju da se počne sa najzahtevnijom stavkom i da se uloži napor u njeno efikasno rešavanje. Veoma je bitno i usredsrediti se na ono što se radi, jer će se tako posao obavljati kvalitetnije i efikasnije, a radni dan lakše organizovati. Profesori će govoriti i o potrebi korišćenja planera i evidentiranja obaveza, što će sprečiti zaposlene da previde neku aktivnost ili jednostavno na nju zaborave. Na taj način se i najbolje određuje koliko stvari dotična osoba može da obavi tokom dana, što će joj svakako pomoći da bolje osmisli svoje vreme. Biće reči i o delovima dana koji su pogodni za važne i napornije aktivnosti, ali i o određenim stvarima koje u toku radnih sati mogu da odvlače pažnju, a koje je potrebno na odgovarajući način kontrolisati.

Predavači će posebno prisutne upozoriti na takozvane „kradljivce vremena“, to jest na one aktivnosti kojima se posvećujemo tokom posla, a koje nas ne dovode do željenih ciljeva. To, između ostalog mogu biti zamorni, dugi i neefikasni sastanci, neodgovarajuća komunikacija sa saradnicima, podređenima ili menadžerima, nepostojanje prioriteta, odlaganje obavljanja važnih poslova, uvođenje novih, nepotrebnih aktivnosti, nedelotvoran multitasking (obavljanje više poslova u isto vreme) i prihvatanje obaveza preko utvrđenih planova. Kandiadti će biti upućeni u metode prevazilaženja ovog problema, potrebu da se definišu sve aktivnosti koje nepotrebno oduzimaju vreme, te u vršenje njihove analize i uzroka koji su do toga doveli.

Na predavanjima koja obuhvata obuka i kurs - naučite da se organizujete u poslu će zatim biti reči o efikasnom vođenju sastanaka, što je posebno važno za menadžere i rukovodioce različitih sektora. U mnogim situacijama, sastanci su izrazito neproduktivni i dovode do gubljenja vremena zaposlenih, a samim tim i smanjenja njihove produktivnosti. Stoga će ovlašćeni stručnjaci naznačiti koje bi sve korake trebalo preduzeti u cilju postizanja veće efikasnosti na ovakvim poslovnim skupovima. Napomenuće da je, pre svega preporučljivo najmanje 24 sata ranije poslati mejl svim učesnicima i obavestiti ih o temi koja će biti aktuelna, kako bi im bila pružena prilika da se na odgovarajući način pripreme. Potrebno je tražiti od svih koji će da prisuustvuju sastanku da dođu na vreme, a još bolje nekoliko minuta ranije, kako bi sve teklo prema utvrđenom planu i ne bi bilo nepotrebnog prekidanja. Veoma je bitno pratiti predviđenu satnicu, to jest početi i okončati sastanak na vreme, osim ukoliko je neophodno da se on produži zbog rešavanja nekog važnog problema. Profesori će istaći da sadržaj treba izložiti jasno i koncizno, što svakako zahteva odgovarajuću pripremu, ne koristiti mobilni telefon, ne prekidati druge u izlaganju i držati se određene teme. Učesnici ne smeju da ometaju jedni druge niti da razgovaraju u parovima i komentarišu između sebe. U slučaju da žele nešto da kažu, to treba glasno svima da saopšte i da izraze svoju saglasnost ili oprečno mišljenje bez ustezanja. Polaznici će biti obavešteni da je u roku od 24 sata nakon sastanka potrebno i da učesnicima pošalju mejl sa kratkim pregledom stavki u vezi sa kojima je postignut sporazum na sastanku i o zaključcima koji su doneti.

Zatim će biti reči o pravilnom donošenju poslovnih odluka, te će prisutni saznati da je u tom smislu potrebno najpre definisati cilj koji treba postići, a zatim prikupiti sve podatke koji mogu biti od koristi u procesu odlučivanja. Nakon toga se radi na definisanju konkretnog problema i pronalaženju alternativa za njegovo rešavanje, određuje se najbolja strategija, tehnike i metode, a na sve to velikog uticaja ima stručnost, iskustvo i lične osobine donosioca odluke. Dok se odvija kurs i obuka - naučite da se organizujete u poslu, kandidati će biti upoznati i sa takoznanim „menadžerskim drvetom“ ili „drvetom odlučivanja“, koje predstavlja efikasni grafički postupak u procesu donošenja odluka.

Najzad će se ovlašćeni stručnjaci baviti stresom koji izazova obavljanje posla, a koji je u cilju kvalitetnog i svrsishodnog rada neophodno svesti na najmanju moguću meru. Naglasiće da podložnost sresu zavisi od ličnih osobina zaposlenih, pola, starosti, ekonomske i porodične situacije, nivoa inteligencije i sličnog, ali da je neophodno utvrditi odgovarajuće startegije za borbu protiv ovog nepovoljnog i neizbežnog faktora. U tom smislu preporučljivo je da upravljačke strukture određene kompanije budu bliske sa zaposlenima, kako bi im stavili do znanja da predstavljaju vrlo važan deo korporativne organizacije i da menadžeri i uprava nisu izdvojeni centri moći. Predavači će dodati i da je potrebno precizno definisati poslovne obaveze pojedinaca, kako bi tačno znali koje zadatke treba da obave, u kom vremenskom periodu, kome su za to odgovorni i slično. Svakako se podrazumeva i pravilno određivanje radnog učinka i odgovarajuća novčana nadoknada, jer to bez sumnje vodi smanjivanju pritisaka, nezadovoljstva i napetosti u radnom okruženju. Govoriće se takođe i o adekvatnom prihvatanju stresnih situacija, ali i o određenim životnim stilovima i fiziološkim tehnikama koje znatno mogu da utiču na reakcije zaposlenih u kriznim situacijama i bitno smanjivanje tenzije tokom rada.

U koje vreme i gde se sprovodi seminar - naučite da se organizujete u poslu?

Pojedinačni polaznici koji žele da se edukuju u grupi radiće prema rasporedu koji unapred bude definisao koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Oni ni na koji način neće moći da odlučuju kada će startovati grupna obuka i kurs - naučite da se organizujete u poslu, niti kojim danima i u koliko sati će se odvijati predavanja, već će biti obavezni da se u potpunosti prilagode planu delovanja koji im bude saopšten. U nekim situacijama moraće i izvesno vreme da sačekaju dok se grupa ne oformi, jer za to mora biti ispunjen uslov od minimalno četvoro prijavljenih kandidata. Postoji i pravilo prema kome u okviru jedne grupe ne sme biti više od osmoro polaznika, što takođe mora strogo da se poštuje.

Oni koji budu radili u paru, to jest pratili poluindividualnu nastavu imaće, međutim priliku da u velikoj meri utiču na raspored po kome će se obučavati. Najpre će moći međusobno, a potom i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora da preciziraju datum startovanja programa, kao i vreme i ritam održavanja časova, te tako dobiju raspored koji će svim učesnicima u obrazovnom procesu da odgovara.

Kandidati koji smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu pojedinačnim radom mogu da traže da se za njih organizuje individualni kurs i obuka - naučite da se organizujete u poslu, kada će u najvećoj meri tok edukacije moći da prilagode svojim potrebama. Biće im zapravo omogućeno da blagovremeno navedu kada bi želeli da seminar počne, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihov način života i obaveze koje imaju. Tako će sa manje stresa i opterećenja proći navedeni program, a moći će i da napreduju u skladu sa sopstvenim sposobnostima. Nadležni predavač će proceniti koji način prezentovanja informacija najviše odgovara konkretnom polazniku, koliko je njegovo predznanje, te na kojim oblastima treba još da se poradi i u skladu sa tim će osmisliti čitav predavački rad u cilju postizanja efikasnih i kvalitetnijih rezultata.

Za bilo koji od pomenutih pristupa da se odluče, pojedinačni polaznici mogu nastavu da prate preko interneta, ali su za to obavezni da se unapredi pripreme. Od njih se, naime očekuje da na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, koji će im upravo omogućiti da se edukuju na ovakav način. U slučaju da to ne uspeju samostalno da obave, svakako se mogu obratiti za pomoć IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije. Kandidatima je na raspolaganju i klasična nastava, kada su obavezni da u tačno određenim terminima dolaze na predavanja u najbliže predstavništvo organizatora.

Ako polaznici prate edukaciju u statusu zaposlenih u nekom preduzeću, pohađaće korporativni seminar - naučite da se organizujete u poslu i to kako preko interneta, tako i na standardni način. U slučaju da njihov izbor budu klasični časovi neće morati samo da se edukuju u najbližem predstavništvu naznačene institucije, već će, ako to žele nastavu moći da prate i u samoj kompaniji za koju rade, ali i na bilo kom drugom mestu koje odaberu, pod uslovom da tamo ima zadovoljavajućih tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Svakako će datum kada će startovati ovaj program, kao i termine i učestalost održavanja časova zajednički odrediti osoba koja istupa u ime konkretne firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Kako se sprovodi obuka i kurs - naučite da se organizujete u poslu?

Osobe koje nastavu pohađaju u statusu fizičkih lica mogu da rade na klasični način, ali njihov izbor može biti i online kurs i obuka - naučite da se organizujete u poslu. Ukoliko se edukuju prema standardnim obrazovnim principima, imaće obavezu da, prema rasporedu koji budu dobili, dolaze na časove u najbliže predstavništvo navedene institucije. U drugom slučaju, međutim predavanja će pratiti preko interneta, a uz pomoć svojih računara. Upravo zbog toga moraju blagovremeno na njih da instaliraju namenski softver, što će najverovatnije uspeti da obave samostalno, jer postupak nije posebno komplikovan. Ako im bude potrebna neka pomoć, svakako mogu da računaju na informatičke stručnjake u svakom predstavništvu organizatora.

Pojedinačni kandidati mogu časove da pohađaju pojedinačno, to jest da se edukuju u skladu sa pravilima individualne nastave. Tada će dobiti maksimalnu posvećenost ovlašćenog stručnjaka i moći da rezultate postižu saopštenih tempom, budući da neće imati kome da se prilagođavaju jer će se obučavati odvojeno od ostalih. Takođe će imati priliku da navedu kada žele da ovaj program počne da se sprovodi, kao i koji termini i ritam održavanja časova im najviše odgovaraju. Tako će moći bolje da se organizuju i obaveze koje im bude nametnula ova edukacija lakše uklope u svoju rutinu, privatni i poslovni život koji vode.

Kada je u pitanju poluindividualni seminar - naučite da se organizujete u poslu treba napomenuti da ovlašćeni profesor tada podučava dvoje polaznika koji, međutim mogu u velikoj meri da utiču na raspored po kome će se raditi. Oni će se o terminima i učestalosti održavanja predavanja, kao i o vremenu početka edukacije dogovarati sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora i tako utvrditi raspored koji će svima da odgovara.

Oni koji su zainteresovani za grupnu edukaciju nastavu će pohađati zajedno sa još najmanje troje, a maksimalno sedmoro polaznika i imati obavezu da se u potpunosti prilagode rasporedu rada koji im bude saopšten. Vreme i ritam održavanja časova, kao i datum za startovanje kompletnog programa će, naime da utvrdi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije, a članovi grupe u vezi sa tim neće moći da navod ebilo kakve prigovore.

U slučaju da ovaj obrazovni program žele da prate radnici određene firme, sprovešće se korporativna obuka i kurs - naučite da se organizujete u poslu, koju ovi polaznici mogu da prate na standardni način ili online. Ako budu pohađali klasične časove, moći će, po sopstvenom izboru da nastavu prate u moderno opremljenim prostorijama neke poslovnice organizatora, u svom radnom prostoru ili na nekom drugom mestu gde postoje tehnički uslovi za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Vreme i učestalost održavanja njihovih predavanja, kao i datum za početak edukacije u dogovoru će utvrditi ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u navedenoj instituciji.

Koliko je planirano da traje kurs i obuka - naučite da se organizujete u poslu?

Predviđeno je da pomenuta edukacija ukupno traje 8 školskih časova, odnosno 360 minuta. Naznačeno je, takođe da će se u toku 4 dana održavati dvočasi, što znači da će se ovaj program sprovoditi u ritmu 4 puta po 90 minuta.

Pomenuti tempo rada važi, međutim isključivo za grupni seminar - naučite da se organizujete u poslu, s obzirom na to da u takvoj situaciji o terminima i ritmu održavanja časova odlučuje isključivo koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, a sami polaznici na to nemaju nikakvog uticaja.

Kandidati za koje se bude organizovala korporativna nastava imaće isti broj časova, ali ne obavezno i njihov raspored. To će, zapravo da zavisi od sporazuma između ovlašćenog predstavnika kompanije u kojoj rade polaznici i koordinatora za nastavu u navedenoj obrazovnoj instituciji.

Oni koji se budu obučavali u paru, kao i kandidati čiji izbor bude individualna obuka i kurs - naučite da se organizujete u poslu takođe će se edukovati u toku 360 minuta, ali će moći da u velikoj meri utiču na raspored po kome će raditi, jer će se u vezi sa tim dogovarati sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da se organizujete u poslu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje