Kurs i obuka - naučite da upravljate distribucijom

Glavni cilj koji obuka i kurs - naučite da upravljate distribucijom ima jeste da polaznike upozna sa važnošću pravilnog upravljanja distribucijom, ali i sa načinom na koji se vođenje distribucije odražava na kvalitet poslovanja. Podrazumeva se da će svi prisutni tom prilikom da nauče i na koji način se konkretni poslovni proces može prilagoditi, a kako bi postao što uspešniji.

Moramo da napomenemo da bi ovu obuku trebalo na prvom mestu da pohađaju osobe koje su zaposlene u okviru određenih firmi na rukovodećim pozicijama, to jest uopšteno svi koji su osposobljeni za menadžerske ili direktorske poslove u organizacijima različite strukture, stim da svakako edukaciju treba da prate i osobe koje su zaposlene u okviru odeljenja logistike, pa čak i proizvodnje. Naravno, predviđeno je da nastavu pohađa apsolutno svaki pojedinac koji želi da nauči na koji način je potrebno vršiti upravljanje ovim segmentom, a kako bi se poslovanje na globalnom nivou poboljšalo.

Rećićemo i to da se ovaj, sa puno pažnje i znanja osmišljen kurs i obuka - naučite da upravljate distribucijom može pratiti na dva načina, to jest da svako pojedinačno bira da li će nastavu pohađati online ili u jednoj od poslovnica naše institucije. A svakako je osnovni uslov za praćenje online nastave vezan za posedovanje računara, jer preko njega zainteresovani i prate predavanja, te se podrazumeva i da će oni u toj situaciji morati da na njega instaliraju poseban tip softvera. Naravno da će oni blagovremeno i da dobiju sve potrebne podatke od strane organizatora, to jest biće im sve detaljno objašnjeno o principu praćenja online nastave prilikom upisa.


Isto tako naglašavamo da svaki polaznik pojedinačno ima obavezu i da se opredeli između mogućnosti da nastavu prati u grupi, odnosno samostalno ili u paru, jer je u našoj ponudi kako grupna obuka i kurs - naučite da upravljate distribucijom, tako i individualni, odnosno poluindividualni vid edukacije, te se naravno svaka od njih i sprovodi po tačno utvrđenom principu, sa kojim polaznici bivaju tačno upoznati u trenutku kada budu vršili zvaničan upis. Najpre naglašavamo da se razlikuje i princip njihove organizacije i broj osoba koje treba da prisustvuju nastavi, te je određeno da u grupi treba da bude minimum četvoro, a maksimum osmoro polaznika, kod poluindividualne je prisutno uvek njih dvoje, a prilikom organizacije individualne nastave je predviđeno da po jedan polaznik prati predavanja.

Najstrožiji je način po kome se organizuje edukacija predviđena za više polaznika, to jest grupna obuka i to prvenstveno zato što se od svih prijavljenih zahteva ne samo da prihvate dinamiku održavanja i termine, a što tada mora institucija organizatora da odredi, nego i stoga što se prvo mora sačekati da jedna grupa od minimalnog broja članova bude kreirana da bi nastava zvanično mogla da počne. Dakle, onog trenutka kada se najmanje 4 osobe koje žele da nastavu pohađaju na ovaj način prijave, a što se odnosi i na klasičnu i na online edukaciju, ovlašćeno lice konkretne poslovnice priprema sve detalje koji se odnose na organizaciju, to jest određuje kada će početi grupni kurs i obuka - naučite da upravljate distribucijom, kao i u kojim terminima će polaznici da prate nastavu, ali i kakvom dinamikom, odnosno koliko će trajati.

Kada je u pitanju kurs namenjen za dve, odnosno za samo jednu osobu (poluindividualna i individualna nastava), napominjemo da je način njihovog sprovođenja potpuno isti i ujedno vrlo slobodan. Tačnije, u tom slučaju zainteresovane osobe imaju obavezu da sve što se odnosi na sprovođenje izabranog tipa edukacije definišu direktno sa profesorom i to onim koji će i da je vodi, ali i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford.A kako se sprovodi i korporativna obuka i kurs - naučite da upravljate distribucijom, ali isključivo po zahtevu klijenta, to jest nadležnih lica u okviru određene firme, to je i princip organizacije takve vrste edukacije isto tako vrlo fleksibilan. Tada je dopušteno nadležnim licima u okviru organizacije klijenta da se opredele kada će specijalizovana edukacija za njihove zaposlene da počne, odnosno u kojim terminima i kakvom dinamikom će biti sprovedena nastava. Tom prilikom oni takođe imaju pravo da zahtevaju da se korporativni kurs organizuje u njihovim prostorijama, a što se podrazumeva da ćemo mi ispuniti.

Osim mogućnosti da svoje podatke pošalju preko mejla i tako se prijave, svi koje interesuje navedena specijalistička obuka takođe mogu da se prošetaju da jedne od naših poslovnica, a kako bi se prijavili, ali imaju mogućnost i da to učine na najjednostavniji od svih načina, to jest preko telefona izabrane poslovnice organizatora.

Šta izučava kurs i obuka - naučite da upravljate distribucijom?

Kako je prethodno sasvim jasno navedeno kome je sve prvenstveno namenjena specijalizovana obuka i kurs - naučite da upravljate distribucijom, to se i podrazumeva da će predavači već za vreme trajanja uvodnog predavanja da se dotaknu srži ove edukacije. A u tom trenutku će svi prisutni da budu upoznati detalno sa principom organizacije distribucije, to jest sa osnovnim postavkama tog sistema, a koje je svakako potrebno primeniti u praksi. Tada će im biti ukratko objašnjeno i kako se definišu troškovi u tom segmentu, to jest šta se tačno podrazumeva pod pojmom troškovna struktura. A zatim će biti reči i o kanalima koji se koriste prilikom distribuiranja, te će svakako prisutni i da se precizno upoznaju i sa različitim tipovima modela koji se prilikom upravljanja distribucijom primenjuju.

Obaveza nam je da naglasimo i to da u trenutku kada se sprovodi korporativna obuka i kurs - naučite da upravljate distribucijom može donekle da bude prilagođen nastavni program, budući da tom prilikom predavači mogu i da primere iz prakse, ali i generalno praktične delove ove edukacije, a koji su u određenim momentima prisutni, prilagode oblasti poslovanja klijenta, to jest organizacije koja je zainteresovana za sprovođenje te vrste edukacije.

Predviđeno je i da profesori objasne prisutnima na koji način pravilno upravljanje distribucijom ima uticaja na celokupan poslovni proces, to jest koje su to sve greške koje mogu da se jave u praksi, a ukoliko proces vođenja distributivnih kanala biva prepušten osobama koje nisu za to specijalizovane. Naravno, neophodno je i da svi polaznici nauče kako se te greške molim ispraviti, a predavači će im ukazati i na to šta je uopšte potrebno da učine u konkretnoj situacija, a da se one ne bi ponovile.

Prisutni će saznati i kako se osnovna pravila strateškog menadžmenta primenjuju kada je potrebno vršiti upravljanje distribucijom i distributivnim kanalima. A poseban deo koji obuka i kurs - naučite da upravljate distribucijom obuhvata je vezan za upoznavanje prisutnih sa specijalizovanim softverom koji se u ovom segmentu koristi, stim da napominjemo i to da se iznose sve potrebne garancije za visok kvalitet opreme koja je dostupna u svim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford. Međutim, ovde je takođe vrlo važno da naglasimo i da svaki polaznik koji se prilikom upisa bude opredelio da nastavu prati preko interneta, u toj situaciji koristi lični računar, pa samim tim ni naša institucija nema pravo da garantuje za visok kvalitet takve vrste nastave. Isto tako se podrazumeva i da će oni tom prilikom savladati sve segmente koje konkretni informacioni sistem, to je softver uključuje, a biće upoznati i sa osnovnim elementima koji moraju biti zadovoljeni da bi upravljanje distribucijom bilo besprekorno.

Uzevši u obzir da je i u okviru ove oblasti prisutna standardizacija, to jest da se primenjuju odredbe određenih međunarodno priznatih standarda, to podrazumeva da će kurs i obuka - naučite da upravljate distribucijom omogućiti prisutnima da se sa osnovnim odredbama svih onih koji su našli primenu u okviru upravljanja distribucije i zvanično upoznaju. A biće reči i o različitim kriterijumima koji se moraju sagledati ili analizirati kako bi moglo da funkcioniše na najbolji način upravljanje distributivnim kanalima. A to znači da će se prisutni, pored ostalog, upoznati sa analizom upotrebe kapaciteta konkretnog pravnog subjekta, odnosno sa takozvanom ekonomijom obima, ali će naučiti i koliko je važno dobro analizirati različite faktore koji utiču na pravilno upravljanje distribucijom. Takođe će im biti objašnjeno i po kom principu se moraju povezivati ili konkretni segmenti ili čitave firme koje učestvuju u distributivnom lancu, odnosno kakvi bi trebalo da budu njihovi odnosi da bi konkretni lanac distribucije fukncionisao savršeno. Podrazumeva se da će biti sagledani i analizirani brojni spoljni faktori, a primarno oni koji se odnose na zakonske odredbe koje se primenjuju na teritoriji naše zemlje, te oni koji se odnose na obračun davanja, to jest poreza.

Takođe će polaznici da nauče i na koji način mesto na kome se nalazi magacin ili pogon, to jest fabrika može da utiče na kvalitet upravljanja distributivnim kanalima, to jest biće upoznati sa mnogim drugim faktorima koji na ovu oblast poslovanja imaju uticaj.

Neophodno je da istaknemo i to da obuka i kurs - naučite da upravljate distribucijom nakon toga predviđa i predstavljanje svih nedostataka, odnosno eventualnih poteškoća koje bi mogle da dovedu do nekvalitetnog upravljanja distributivnim kanalima, pa svakako će prisutni tom prilikom da dobiju i potrebne podatke koji se odnose na pravilno regulaciju svakog segmenta koji ima uticaja na što bolje upravljanje procesom distribucija. Trebalo bi da svaki polaznik koji bude završio praćenje nastave u potpunosti ovlada konkretnim postupkom, a kada stečena znanja bude bio u prilici i da primeni u praksi, ne sumnjamo da će se i poslovanje konkretnog pravnog lica u značajnoj meri poboljšati.

Gde se i u kojim terminima sprovodi kurs i obuka - naučite da upravljate distribucijom?

Definisano je da se obuka i kurs - naučite da upravljate distribucijom može pohađati dvojako, to jest da svaki pojedinačni polaznik odlučuje na koji način će pratiti nastavu, jer je u ponudi ne samo online obuka, već i ona koju zainteresovani treba da pohađaju isključivo u jednoj od poslovnica organizatora.

A pored toga što oni, praktično rečeno treba da odaberu mesto održavanja nastave, isto tako je stavljen zahtev i da se samostalno opredele na koji način će ovu edukaciju da prate, a samo zato što je u zvaničnoj ponudi naše institucije kako poluindividualni i individualni kurs i obuka - naučite da upravljate distribucijom, tako isto i mogućnost da se predavanja prate u okviru grupe.

Najpre da naglasimo da se sve ove vrste nastave razlikuju primarno po broju osoba kojima je dozvoljeno da im prisustvuju, a odmah zatim i po načinu organizacije. Određeno je da u jednoj grupi sme da bude isključivo pristupnog od 4, pa do najviše 8 ljudi, te se samo iz tog razloga i zahteva prvo kreiranje grupe od minimalnog broja članova (od njih četvoro), a tek posle toga se organizatoru prepušta da definiše kako termine u kojima će se taj tip edukacije organizovati, tako isto i datum početka, kao i dinamiku. Ovde nije dopušteno da se ništa što je vezano za organizaciju menja na zahtev klijenta, te je zato i preporučljivo da svako kome ne bude odgovarao takav način sprovođenja nastave odluči da prati neki drugi tip edukacije koji je u našoj ponudi.

Pod tim se misli na nastavu u paru ili za pojedinačne polaznike, budući da se ne samo poluindividualna obuka i kurs - naučite da upravljate distribucijom, nego isto tako i individualna nastava organizuju po potpuno istom principu. A zapravo je tom prilikom dozvoljeno svakom zainteresovanom polazniku da dogovori i to kako sa nadležnim profesorom, tako i sa koordinatorom za nastavu, prvo kada bi trebalo konkretna vrsta nastave da počne, a zatim i u kojim terminima će polaznici da prate predavanja, te prema kakvoj dinamici će se taj tip edukacije sprovoditi.

Naša institucija može da izađe u u susret zahtevu svakog klijenta, to jest firme koja je zainteresovana da pomenuta obuka bude organizovana za njene zaposlene. A u pitanju je, zapravo takozvani korporativni kurs i obuka - naučite da upravljate distribucijom, koja se sprovodi na vrlo jednostavan način. Naime, u tom slučaju se klijentima dopušta da se opredele ne samo u kojim terminima će se nastava organizovati, to jest kojom dinamikom i kada će tačno da počne, već i da odrede gde će se odvijati, to jest da li u prostorijama jedne od poslovnica naše institucije ili preko interneta, odnosno direktno u prostorijama određene firme.

Kako se obuka i kurs - naučite da upravljate distribucijom sprovodi?

U principu je vrlo jednostavan način na koji se organizuje kurs i obuka - naučite da upravljate distribucijom, jer zainteresovani treba prvo da odluče da li će nastavu pratiti u našim poslovnicama ili preko interneta, a zatim i sa koliko će polaznika da pohađaju predavanja. Napominjemo da ko god se bude odlučio za online edukaciju, svakako mora i da poseduje sopstveni računar, jer je u tom slučaju vrlo važno da na njega instalira softver, a o čemu će naravno da bude detaljno informisan kada se bude upisivao.

Izuzev mogućnosti da predavanja pohađa samostalno, a kroz takozvanu individualnu nastavu, vaki pojedinačni prijavljeni kandidat isto tako ima mogućnost i da se odluči za nastavu u paru (poluindividualna), ali može predavanjima da pristupa i u okviru grupne nastave, kada je predviđeno da predavanja prati najviše osmoro polaznika, a za formiranje jedne grupe i uopšteno za početak te vrste nastave je potrebno da prijavu izvrši najmanje njih četvoro njih. Upravo onog trenutka kada se to bude desilo, to jest kada se konkretna grupa bude kreirala, organizator će da definiše apsolutno svaki detalj o sprovođenju grupne nastave. Tačnije, on će da odluči prvo kog datuma će ona početi, ali i kakvom dinamikom i u kojim terminima će se taj tip kursa sprovoditi.

Svi oni polaznici kojima odgovara ili individualni kurs i obuka - naučite da upravljate distribucijom ili nastava za dve osobe, to je poluindividualna, svakako treba da znaju da se te vrste nastave organizuju na potpuno isti način. U takvim prilikama je omogućeno svakom pojedinačnom polazniku da konkretne detalje direktno definiše kako sa profesorom koji će i voditi edukaciju, tako i sa predstavnikom institucije organizator - koordinatorom za nastavu u toj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford. A valjalo bi da se oni tom prilikom dogovore kada će tačno individualni ili poluindividualni kurs da počne, odnosno u kojim terminima će biti organizovana predavanja i kakvom dinamikom.

A po potpuno istom principu se organizuje i korporativna obuka i kurs - naučite da upravljate distribucijom, stim da tada predstavnik određene kompanije sve prethodno pomenute detalje treba precizno da dogovori sa onim licem koje je u našoj poslovnici za to direktno i ovlašćeno.

Koliko kurs i obuka - naučite da upravljate distribucijom ukupno traje?

Sa celokupnim nastavnim fondom, a koji čini 12 školskih časova, obuka i kurs - naučite da upravljate distribucijom kada se sprovodi u formi grupne nastave traje ukupno 6 dana. Tačnije, definisano je da polaznici koji su zainteresovani za ovakav tip sprovođenja nastave treba svakoga dana da prisustvuju predavanjima u trajanju od po 90 minuta (po dva školska časa). Ali je svakako vrlo važno i da zainteresovani za takv princip praćenja nastave znaju da je ovo samo okvirno trajanje grupne nastave, jer je predviđeno da organizator odmah pošto jedna grupa bude bila formirana, sve navedeno prvo definiše, te posle toga i detaljno obavesti svakoga ko je izvršio prijavu.

Nasuprot tome je ne samo individualni, odnosno poluindividualni kurs i obuka - naučite da upravljate distribucijom, nego čak korporativna nastava, jer sve one podrazumevaju potpuno drugačiji pristup. Tačnije, tada je dopušteno i pojedinačnim polaznicima i ovlašćenim licima određene kompanije da definišu apsolutno svaki detalj koji se odnosi na organizaciju. A samim tim oni treba i da donesu odluku, a što čine zajedno sa profesorom, to jest u dogovoru sa koordinatorom za nastavu jedne od naših poslovnica, i koliko će da traje konkretnim tip edukacije, ali i u kojim terminima će tačno nastava da bude organizovana, te kada će tačno da počne.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da upravljate distribucijom"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje