Kurs i obuka - naučite da upravljate organizacionim promenama

Menadžeri srednjeg i višeg nivoa u kompanijama različitog tipa označeni su kao grupa na koju je usmerena specijalizovana obuka i kurs - naučite da upravljate organizacionim promenama. Takođe je izneta generalna preporuka da izvršioci i operativni menadžeri budu upoznati sa pomenutim programom, a svakako će znanja i veštine koje nudi navedena eduakcija biti veoma korisne za menadžere zaposlene u organizacijama sa inovativnom, matričnom ili projektnom strukturom. Podrazumeva se da ovu nastavu mogu da prate i svi koji su zainteresovani za naznačenu oblast i koji žele da prošire svoja znanja vezana za upravljanje promenama.

Osobe zainteresovane za naznačeni seminar treba da se najpre za to prijave i da nadležnog službenika upoznaju sa svojim imenom, prezimenom, datumom rođenja i brojem kontakt telefona. U tom cilju mogu da dođu u najbližu poslovnicu Obrazovnog centar Akademije Oxford, da se prijave telefonom ili da pošalju poruku sa naznačenim podacima na mejl adresu organizatora. Vrlo brzo zatim sprovešće se upis na obuku kome svi prijavljeni moraju da prisustvuju i da tom prilikom ovlašćenom licu predaju traženu dokumentaciju. Njen sadržaj, kao i tačno mesto i vreme odvijanja ove procedure kandidatima će biti na vreme saopšteni.

Da bi svi polaznici mogli da ovaj program prođu sa što manje stresa i opterećenja, ponuđeni su im različiti vidovi praćenja nastave, tako da će svako zasigurno pronaći ono što se najbolje uklapa u njegov stil života. Onima koji časove pohađaju kao pojedinci na raspolaganju je klasični kurs i obuka - naučite da upravljate organizacionim promenama, kada se časovi sprovode u najbližem predstavništvu pomenute institucije, prema definisanom rasporedu. Navedeni kandidati, takođe mogu da se opredele za rad preko intermeta, odnosno za online seminar, kada će nastavu pratiti pomoću svojih računara. Iz tog razloga treba da blagovremeno na njih instaliraju namenski softver, što većina može samostalno da obavi, pošto postupak nije posebno komplikovan. No, organizator je za sve koji se ne snađu obezbedio stručnu pomoć i tehničku podršku u svakoj poslovnici naznačene obrazovne institucije.


Kada se prijavljeni budu odlučili da li im više odgovara online ili klasični model edukacije, od njih se će tražiti da navedu da li žele da se obučavaju u grupi, u paru ili zasebno od ostalih polaznika. U slučaju da se opredele za grupnu nastavu, prisustvovaće časovima sa još minimum troje, a najviše sedmoro drugih ljudi i kroz međusobnu interakciju ostvarivati definisane ciljeve i zadatke. Naznačena veličina grupe se mora strogo poštovati, te će kandidati u određenim prilikama biti zamoljeni da strpljivo sačekaju dok se grupa ne formira, odnosno dok se ne prijavi minimalni predviđeni broj polaznika. Ovaj model rada se organizaciono razlikuje od ostalih, pošto svaki član grupe mora da ispoštuje termine koje bude odredio koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije, ali i da se prikloni dinamici i datumu za početak obuke koje bude definisalo ovo službeno lice. U vezi sa tim neće moći da postavljaju nikakve uslove ili da navode neke svoje zahteve. Oni se, naime neće uzimati u razmatranje, budući da nije moguće istovremeno udovoljiti svim polaznicima i ovo je način da oni dobiju jednak tertman.

U bogatoj i raznovrsnoj ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni seminar - naučite da upravljate organizacionim promenama, kada nadležni stručnjak istovremeno radi sa dvoje polaznika. Svaki član ovog tandema podjednako dolazi do izražaja u obrazovnom procesu, a oni mogu i da u velikoj meri utiču na raspored po kome će se odvijati njihova nastava, pošto će biti zamoljeni da navedu kada im odgovara da kurs počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da imaju časove. U vezi sa tim će se dogovoriti sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom naznačene institucije, a svakako će se nastojati da se plan delovanja maksimalno prilagodi zahtevima polaznika, ali i da ostali učesnici u nastavnom procesu budu njime zadovoljni.

Oni koji se opredele za individualnu edukaciju imaće privilegiju da se obučavaju u skladu sa sopstvenim mogućnostima i usvajaju znanja brzinom koja im odgovara. Budući da profesor podučava samo jednog polaznika, vodiće računa o njegovim ličnim karakteristikama i pažljivo pratiti njegov napredak. Moći će lakše da uvidi koje su to problematične oblasti na kojima još treba da se poradi, a u kojima se kandidat dobro snalazi, te će mu sve to naznačiti tokom obuke. Prijavljenom će biti omogućeno i da obaveze vezane za ovu nastavu lakše uklopi u svoju ustaljenu rutinu i druge dužnosti koje treba da izvrši, pošto će moći da naznači kada mu odgovara da počne sa radom, te u kojim terminima i kojim tempom bi želeo da se odvija nastava. Da bi taj raspored postao validan, sa njim se moraju saglasiti nadležni profesor i ovlašćeni reprezent institucije organizatora.

Kada su za eduakciju zainteresovani radnici nekog preduzeća sprovodi se korpoartivna obuka i kurs - naučite da upravljate organizacionim promenama, kako na klasični način, tako i online. Svi koji budu želeli da nastavu prate uživo mogu da dolaze na časove u najbližu poslovnicu organizatora, a njihova predavanja mogu da se održavaju i u samoj firmi za koju rade, te na svakoj drugoj lokaciji koja zadovoljava tehničke uslove za kvalitetnu nastavu. Datum početka ovog seminar, kao i vreme i učestalost odvijanja časova u dogovoru će odrediti zvanični predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora.Čime se bavi kurs i obuka - naučite da upravljate organizacionim promenama?

Nužnost prilagođavanja novonastalim okolnostima u poslovnom svetu danas je postao jedan od imperativa za ostvarivanje uspeha, te će osobe koje budu pohađale stručni seminar - naučite da upravljate organizacionim promenama najpre biti upoznate sa svime što se pod navedenim pojmom podrazumeva. Profesori će istaći da se smatra da su upravo promene prirodno stanje svake organizacije i da imaju svoju dinamiku i tempo. One uslovljavaju razvoj, ali mogu da dovedu i do neuspeha, pa i propadanja date kompanije. U okviru ove teme kandidatima će biti predstavljena i klasifikacija organizacionih promena, pa će se upoznati sa njihovom podelom prema cilju, odnosno uzroku, prema karakteru procesa, sadržaju i ostalim kriterijumima. Na časovima koji slede predavači će predstaviti prisutnima uzroke koji dovode do promena u okviru jedne organizacije, a zatim će ih upoznati sa teorijom Kurta Levina o promenama u modernom menadžmentu. Prema pomenutom tumačenju, organizacioni razvoj je usmeren na planiranje promena koje imaju za cilj individualni razvoj članova organizacije i to kroz promenu njihovog ponašanja u radnom okruženju. Kandidati će saznati i da se, u skladu sa pomenutim teorijom, navike ljudi i društvene norme menjaju u tri faze, te će im biti objašnjeno šta podrazumevaju etape odmrzavanja, pokreta i zamrzavanja. Predavači će, uz to istaći da ova teorija posebnu važnost daje intervencijama, kao skupu aktivnosti koje agenti promena preduzimaju da bi izazvali željene organizacione promene. One se mogu podeliti u četiri grupe, te će nadležni stručnjaci govoriti o intervencijama izgradnje timova i intergrupnim intervencijama, onima koje se odnose na ljudske resurse, te o tehnostrukturalnim i sistemskim intervencijama.

Na predavanjima koja obuhvata obuka i kurs - naučite da upravljate organizacionim promenama polaznici će se upoznati i sa metodom organizacione transformacije koju je razvio profesor doktor Isak Adižes. On je, naime zaključio da uspešne kompanije izvršavaju četiri funkcije koje je definisao kao „uloge“ i koje dolaze do izražaja u zavisnosti od stadijuma u životnom ciklusu organizacije. Kandidati će saznati kako ova teorija zapravo objašnjava način rukovođenja ljudima i upravljanja poslovanjem, tako da svi zaposleni funkcionišu kao celina, što je presudno za postizanje uspeha. Nakon toga, biće im predstavljen način vođenja promana koji je ustanovio Džon Koter, a koji se ostvaruje u osam koraka. Tako će profesori govoriti o razvijanju svesti o nužnosti promena, stvaranju snažne koalicije za pokretanje promene, definisanju vizije i strategije, te o komuniciranju u cilju ostvarivanja vizije. Takođe će biti reči o angažovanju zaposlenih za opsežno delovanje, ostvarivanju kratkoročnih uspeha, usklađivanju postignuća i kontinuiranom sprovođenju promena, kao i o usvajanju novih pristupa u organizacionoj kulturi. Tokom daljih predavanja predavači će se osvrnuti na modele upravljanja proaktivnim, to jest anticipativnim promenama, koje organizacija uvodi unapred, tačnije pre no što se jave promene u okruženju.

Dok se odvija kurs i obuka - naučite da upravljate organizacionim promenama, polaznicima će biti predstavljen i reinženjering poslovnih procesa i njegovi osnovni akteri. Profesori će naznačiti da on podrazumeva radikalne promene, da ga inicira i vodi top menadžment, da se sprovodi uz pomoć spoljnih eksperata i da se očekuje da on značajno poboljša poslovnu poziciju organizacije i njene rezultate. Nakon toga će biti reči o starteškim organizacionim promenama, te će prisutni saznati da se one mogu podeliti na nastavak postojeće startegije, rutinsku startešku promenu, ograničenu, radikalnu i na preusmeravanje preduzeća, to jest promenu poslovnog područja u kome ono deluje. Tokom daljih predavanja nadležni stručnjaci će se baviti modelima za upravljanej reaktivnim promenata, tačnije rečeno onima koje nastaju kao reakcija organizacije na aktuelne probleme. Zatim će se govoriti o restruktuiranju, kao sistemu mera koje se, u skladu sa definisanim planom preduzimaju u cilju poboljšanja poslovanja jedne kompanije. Polaznici će biti upoznati sa onime što podrazumeva operativno i finansijsko restruktuiranje, a nakon toga će saznati kako deluje krizni menadžment u procesu upravljanja rizicima. Predavači će im predstaviti metode za izbegavanje i savladavanje krize, te naznačiti koje aktivnosti sprovodi aktivni, a koje reaktivni krizni menadžment. Takođe će definisati i startegijski i operativni mandžment, krizni menadžment za popravljanje likvidnosti i onaj koji deluje tokom nesolventnosti. Objasniće polaznicima kako se upravlja rizikom u cilju zaštite preduzeća od potencijalne krize i koji se postupci tada primenjuju.

Kroz vežbe studija slučaja, kandidati će se uvežbavati u praktičnoj primeni usvojenih znanja, te će tako u potpunosti savladati praćenje organizacionih promena i biti sposobni da naprave plan po kome će se one odvijati i prepoznaju bitne faktore za njihovo sprovođenje.

Kada i gde se održava seminar - naučite da upravljate organizacionim promenama?

Polaznici koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica i žele da predavanja prate u društvu još nekoliko kandidata radiće prema rasporedu koji utvrdi koordinator za nastavu u instituciji organizatora. On će, dakle precizirati kada počinje grupna obuka i kurs - naučite da upravljate organizacionim promenama, kao i u kojim terminima i koliko često će se održavati časovi. Od prijavljenih se očekuje da se tom rasporedu u potpunosti prilagode i da ga striktno slede do kraja sprovođenja programa. Veličina grupe je određena vrlo strogim pravilima koja se moraju poštovati kako bi se osigurao kvalitetan obrazovni rad. Tako ovaj tip seminara ne može da startuje ukoliko nema barem četvoro prijavljenih, a isto tako u sastavu jedne grupe ne sme da bude više od osmoro polaznika.

Nasuprot tome, kandidati koji se opredele za poluindividualni vid pohađanja nastave prisusutvovaće časovima sa još jednim kolegom i biti u mogućnosti da znatno utiču na raspored prema kome će se odvijati obuka. Reč je o tome da će ovi polaznici moći da naznače koji bi se termini i ritam održavanja predavanja najbolje uklopili u njihov način života, kao i kog datuma bi želeli da počnu sa radom. Ukoliko te pojedinosti budu odgovarale njihovom profesoru i koordinatoru za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, traženi plan delovanja će se usvojiti i u skladu sa njim će se sprovoditi časovi tokom celog seminara.

Na isti način će svoj raspored moći da definišu i polaznici čiji izbor bude individualni kurs i obuka - naučite da upravljate organizacionim promenama, koji će takođe biti zamoljeni da navedu termine održavanja časova koji se najbolje uklapaju u njihovu ustaljenu rutinu, te da se izjasne u vezi sa tempom rada i vremenom početka eduakcije. Nakon toga će se konsultovati sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije, a u svakom slučaju će se nastojati da se maksimalno ispoštuju želje i potrebe konkretnog kandidata. On će moći da napreduje sopstvenim ritmom, budući da neće imati kome da se prilagođava, ali i da tokom nastave aktivno komunicira sa svojim profesorom, iznosi svoje mišljenje o prezentovanim informacijama, saglašava se ili osporava. Na osnovu toga, predavač će moći lako da zaključi da li postoje oblasti na kojima bi još valjalo poraditi, a takođe će polazniku davati uputstva i sugestije za dalje usavršavanje.

Bilo da se obučavaju u grupi, u paru ili pojedinačno, ovi kandidati imaju opciju da nastavu prate uživo, to jest da se opredele za klasičnu obuku, koja će se održavati u savremeno opremljnim prostorijama odgovarajućeg predstavništva organizatora. Osim toga, mogu da se opredele i za online edukaciju, te da časove prate preko interneta. Za ovaj model rada, međutim moraju da se unapred pripreme i da na svoje kompjutere instaliraju tačno određenu vrstu softvera. To je prilično jednostavan postupak i smatra se da je većina prosečnih polaznika kadra da ga obavi samostalno, budući da će im biti data sva potrebna uputstva. Ipak, za sve koji se ne budu snašli ili žele nešto da pitaju, obezbeđena je mogućnost stupanja u kontakt sa IT stručnjacima, zaposlenim u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije.

Oni koji se edukuju u statusu zaposlenih u nekoj firmi pohađaće korporativni seminar - naučite da upravljate organizacionim promenama i to prema rasporedu koji zajednički budu napravili ovlašćeni predstavnik date kompanije i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Ova službena lica će, dakle precizirati datum početka obuke, kao i dane i termina za održavanje predavanja, bilo da polaznici prate predavanja uživo ili online. Valja, međutim naznačiti da se klasični časovi mogu sprovoditi u odgovarajućim prostorijama najbližeg predstavništva pomenute institucije, ali i u okviru preduzeća u kome rade prijavljeni, te na svakoj drugoj lokaciji koja je pogodna za kvalitetno održavanje i praćenje predavanja. Kandidati koji odaberu ovaj pristup će, dakle moći da odaberu mesto koje im najviše odgovara, a časove preko interneta moći će da prate pomoću svojih računara, u bilo kom prostoru koji smatraju odgovarajućim.

Kako se odvija obuka i kurs - naučite da upravljate organizacionim promenama?

Pojedinačni polaznici imaju mogućnost da nastavu pohađaju preko interneta, a njihov izbor osim toga može da bude i klasični kurs i obuka - naučite da upravljate organizacionim promenama. U prvoj varijanti, edukovaće se online i zbog toga moraju, pre početka predavanja da na svoje kompjutere instaliraju specijalni tip softvera. Za pomenuti postupak dobiće sva uputstva i smernice, a ako ne uspeju to samostalno da urade mogu da se obrate nekome iz ekipe tehničke podrške, u svakoj poslovnici navedene institucije i dobiju odgovarajuću stručnu pomoć. Oni koji se opredele za standardni tip nastave dolaziće na predavanja u najbliže predstavništvo orgnaizatora, u skladu sa terninima koji budu definisani aktuelnim rasporedom.

Kako u klasičnim, tako i u virtuelnim učionicama, ovi kandidati mogu nastavu da prate potpuno dovojeno od ostalih, to jest da budu jedini koje će nadležni stručnjak da podučava. Individualni kurs će im omogućiti da nova znanja ustavajaju tempom koji im odgovara i da imaju jasan uvid u rezultate koje su postigli. Iako možda na prvi pogled izgleda da je profesor glavni nosilac ovog obrazovnog procesa, dotični polaznik ima u njemu vrlo aktivnu ulogu. On može da svom predavaču postavlja pitanja, traži po potrebi dodatna objašnjenja, diskutuje i iznosi svoje mišljenje o temama koje su aktuelne tokom obuke. Dodatnu pogodnost predstavlja činjenica da će prijavljnom biti omogućeno da naznači kada bi mu odgovaralo da nastava počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeo da ima časove. Da bi taj raspored počeo zvanično da se primenjuje moraju ga, međutim odobriti stručnjak koji vodi edukaciju i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Oni koji žele da predavanja prate u paru moći će da pohađaju poluindividualni seminar - naučite da upravljate organizacionim promenama, te da sa svojim partnerom zajedno postižu predviđene obrazovne ciljeve. Oba člana ovog tandema tokom nastave podjednako dolaze do izražaja i mogu da se jedno sa drugim, a zatim i sa svojim profesorom i zvaničnim reprezentom navedene obrazovne institucije dogovore u vezi sa svim detaljima nastavnog procesa. Tako će zajednički da odrede datum za početak edukacije koji će svima da odgovara, a sporazumeće se i u vezi sa terminima i ritmom održavanja predavanja.

U ponudi organizatora nalazi se i grupna edukacija, kada je predviđeno da najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika zajedno pohađa časove. Grupa funkcioniše kao celina i svi njeni članovi moraju da se jednako tertiraju, te upravo zbog toga nikome od njih neće biti dozvoljeno da svojim zahtevima utiče na formiranje rasporeda po kome će se raditi. Oni će, dakle morati da prihvate vreme i učestalost održavanja predavanja koje bude precizirao koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, a takođe će početi sa obukom onog datuma koji on bude naveo. Osim toga, ponekad će morati i da strpljivo sačekaju formiranje grupe, odnosno prijavljivanje minimalnog predviđenog broja kandidata.

U situaciji kada je potrebno organizovati nastavu za radnike određenog preduzeća sprovodi se korporativna obuka i kurs - naučite da upravljate organizacionim promenama i to na standardni način ili online. Ako se polaznici opredele za klasična predavanja, moći će da ih prate u moderno opremljnim prostorijama najbliže poslovnice naznačene institucije, a ukoliko to budu želeli, njihovi časovi mogu da se održavaju i u kompaniji za koju rade, kao i na svakom mestu na kome ima tehničkih mogućnosti za zadovoljavajući nivo obrazovnog delovanja. Raspored po kome će raditi će u dogovoru da utvrde osoba koja istupa u ime njihove firme i zvanični predstavnik institucije organizatora. Oni će, dakle da definišu kada seminar počinje, kao i u kojim terminima i koliko često će se sprovoditi predavanja.

Koliko traje kurs i obuka - naučite da upravljate organizacionim promenama?

Predviđeno je da se ova edukacija odvija tokom 450 minuta, što zapravo iznosi 10 školskih časova, te da se dvočasi u trajanju od po 90 minuta održavaju 5 dana.

Ovaj ritam rada važi samo za kandidate koji pohađaju grupni seminar - naučite da upravljate organizacionim promenama, pošto tada koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora utvrđuje sve detalje obrazovnog procesa.

Osobe koje budu pratile korporativnu obuku imaće isti broj časova, ali će njihov raspored zavisiti od plana koji naprave ovlašćeni predstavnik firme u kojoj rade i koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji.

Kada je u pitanju individualna obuka i kurs - naučite da upravljate organizacionim promenama, kao i eduakcija koja se prati u paru, predviđeno je takođe 10 časova, ali će se oni odvijati prema rasporedu koji zajednički utvrde polaznici, njihov profesor i ovlašćeni predstavnik organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da upravljate organizacionim promenama"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje