Kurs i obuka - naučite da upravljate skladištem

Podrazumeva se da apsolutno svako ko želi da se upozna sa procesom upravljanja skladištem, a bez obzira da li je u datom momentu zaposlen ili nije, ima pravo da se prijavi za pohadanje ove edukacije, stim da je ipak navedeno da primarno rukovodioci skladišta, kao i supervizori, odnosno sve osobe koje su u službi logistike u nekoj kompaniji zaposlene, treba da prate ovu obuku.

Predviđeno je da se kurs i obuka - naučite da upravljate skladištem sprovodi na dva načina, odnosno da svaki pojedinačni polaznik prilikom prijavljivanja i zvaničnog upisivanja izabere da li će nastavu pratiti online ili će to da učini u jednoj od poslovnica organizatora. Napominjemo da je posedovanje ličnog računara osnovni uslov koji mora ispuniti svaki prijavljeni, a ako želi da ovu edukaciju prati preko interneta, te da će dodatne informacije vezane za takav pristup svakako da dobije od strane ovlašćenog lica organizatora, a kako bi mogao bez ikakvih smetnji da prati predavanja.

Što se tiče samog načina sprovođenja nastave, u ponudi je kako grupna nastava, tako i individualna, ali i poluindividualna obuka i kurs - naučite da upravljate skladištem. Svaka od njih podrazumeva različit broj polaznika kojima je omogućeno prisustvo, ali i tačno definisan princip organizacije.


Reč je o tome da se poluindividualna nastava, a koju treba da prati dvoje polaznika, sprovodi na isti način kao i ona koja je predviđena za po jednu osobu, to jest individualna. U principu, svakom prijavljenom je dozvoljeno tom prilikom da direktno sa kordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa nadležnim predavačem odredi kako će se nastava sprovoditi. Tačnije, oni su obavezni da definišu na prvom mestu tačan datum početka jedne ili druge vrste edukacije, a potom moraju i da odrede njeno trajanje, te da svakako preciziraju i kakvom dinamikom će se časovi organizovati, kao i da odrede u kojim terminima će to biti.

Ukoliko prijavljenima ne bude odgovarao takav princip sprovođenja nastave, na raspolaganju im je grupni kurs i obuka - naučite da upravljate skladištem, kada predavanjima prisustvuje od najmanje Četvoro ljudi, do najviše njih osmoro. Ovde je sve sve tačno definisano i to od strane organizatora, a od prijavljenih se očekuje da u potpunosti prihvate i datum početka i termine, kao i dinamiku po kojoj će se sprovoditi časovi. Napominjemo da grupni vid nastave počinje tek kada se minimum 4 osobe bude zvanično prijavilo za njeno praćenje, to jest kada ovlašćeno lice u poslovnici organizatora bude formiralo jednu grupu, a u kojoj mora postojati minimum toliko prijavljenih kandidata.

Budući da je u pitanju specifična tematika, na zahtev klijenata se sprovodi i korporativna obuka i kurs - naučite da upravljate skladištem, a tom prilikom polaznici su zapravo zaposleni u nekoj firmi. Ovlašćeno lice naše institucije je u obavezi da u tom slučaju precizira sa predstavnikom kompanije klijenta, ne samo kada će nastava da počne, odnosno kojom dinamikom i u kojim terminima će se organizovati, već i gde će to biti (u poslovnici organizatora, u prostorijama određene firme ili online).

U toku cele godine je dozvoljeno da svi zainteresovani izvrše prijavljivanje za pohadanje ovog kursa, a omogućeno im je da lično dođu u predstavništvo institucija organizatora i tako izvrše prijavu. Svako kome taj način ne bude odgovarao, prijavljivanje će izvršiti ili preko telefona odabrane poslovnice ili elektronskim putem, a kada je neophodno da na mail pošalje kako svoje prezime i ime, odnosno datum rođenja, tako i informacije za kontakt.Koje teme obrađuje kurs i obuka - naučite da upravljate skladištem?

Sa jednim od najzastupljenijih sistema na globalnom nivou, a koji se koriste kada je potrebno na što bolji način upravljati skladištem će se detaljno upoznati svaki polaznik ove edukacije. Napominjemo da je obuka i kurs - naučite da upravljate skladištem svakako fokusirana na Warehouse Management Systems, to jest skraćenoWMS, a što je svakako jedan od najćešće korišćenih načina za upravljanje skladištem.

Da bi zainteresovani polaznici mogli adekvatno da koriste pomenute sisteme, neophodno je svakako da ih predavači upoznaju prvo sa onim situacijama u kojima njihova primena ima naročito pozitivan efekat, ali je isto tako važno i da se upoznaju sa osnovnim kako komponentama, tako i funkcijama koje takvi sistemi nude. Naravno da će prvo u teorijskom delu predavači da im objasne i kako se mora struktuirati ovaj sistem, odnosno koje sve procese on može da u potpunosti obavi, a koji se njegovom primenom olakšavaju.

Svakako je važno naglasiti i to da kurs i obuka - naučite da upravljate skladištem, uz teorijski deo uključuje i praktični, a u okviru njega prisutni imaju mogućnost da samostalno primene sva znanja koja su im tokom predavanja bila prezentovana.

Iako se WTS svakako smatraju najćešće korišćenih sistemima za upravljanje skladištem, činjenica je da njihovo uvođenje u poslovanje iziskuje i određene troškove. Iz tog razloga će svako ko bude pohađao obuku da dobije i ona znanja koja se odnose na pripremne aktivnosti za uvođenje pomenutih sistema u neku firmu, a u smislu da će im biti precizno objašnjeno kako se mora izvršiti kompletna analiza isplativosti njegovog uvođenja i kasnije primene u poslovanju.

Na prvom mestu je obuka i kurs - naučite da upravljate skladištem usmeren na upoznavanje prisutnih sa pomenutim sistemima, ali će oni isto tako da nauče i na koji način se mora organizovati skladište, da bi se njime što jednostavnije i lakše upravljalo, te je takođe predviđeno da se na brojnim praktičnim primerima svim polaznicima objasni i šta je potrebno učiniti, to jest koje bi sve operacije trebalo primeniti kada se vrši reorganizacija skladišta, a da bi ono bilo što preglednije, što svakako utiče i to u velikoj meri na brzinu upravljanja njime.

Predviđeno je da svako ko bude pratio ovu edukaciju stekne sasvim dovoljan nivo znanja iz konkretne oglasi, a koja će moći po završetku edukacije da samostalno primenjuje u skladištima različite strukture i površine. Zapravo se polaznici osposobljavaju da uz maksimalno smanjenje tekućih troškova, ubrzaju različite procese koji se odvijaju u okviru skladišta, a kako bi na što lakši način njime mogli i da upravljaju.

Gde i kada se organizuje kurs i obuka - naučite da upravljate skladištem?

O tačnom mestu na kome će biti održana obuka i kurs - naučite da upravljate skladištem će svaki prijavljeni da dobije precizne podatke kada se bude zvanično upisivao, to jest kada bude lično izabrao da li će nastavu da prati online ili će u određenim terminima da dolazi u prostorije predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kako bi pohađao predavanja. Da malo pojasnimo, u ponudi je i online i klasična edukacija, stim da se od svakog prijavljenog koji se odluči za pohadanje časova preko interneta, zahteva i da ima lični računar, kao i da posebnu vrstu softvera na njega instalira, a pošto će na taj način imati mogućnost da pristupa predavanjima.

Takođe, pojedinačni polaznik treba da se opredeli i između praćenja jedne od pomenutih vrsta nastave, to jest u grupi, zatim individualne ili u paru, pa će tada saznati i u kojim terminima se organizuje kurs i obuka - naučite da upravljate skladištem, koju bude želeo da pohađa.

Obaveza nam je da napomenemo da je početak nastave u grupi uslovljen, to jest da se na prvom mestu mora kreirati glupa, a koja treba da broji 4 prijavljenih je najmanje, te se odmah posle toga od strane organizatora određuje tačan datum njenog početka. Svakako je predviđeno da u jednoj grupi bude prisutno najviše 8 ljudi, a nakon što organizator bude odredio datum kada će grupna obuka da bude sprovedena, on će definisati i termine, ali i dinamiku njenog održavanja. Dobro je da naglasimo i podatak da se od svakog prijavljenog koji se opredeli za ovaj tip edukacije očekuje da prihvati sve što institucija organizatora bude odredila, s obzirom na to da nijedan od pomenutih segmenata neće biti izmenjen, a kada i ako to pojedinačni polaznik zahteva.

Svakako je moguće da nekome navedeni princip sprovođenja edukacije ne odgovara u potpunosti, ali tada ima mogućnost da se opredeli ili za individualnu ili za nastavu u paru, odnosno za onu koja je poznata kao poluindividualna. Stvar je u tome da se i poluindividualna obuka i kurs - naučite da upravljate skladištem, ali i individualni tip edukacije organizuju po istom principu, a koji je ujedno primarno usmeren na izbor svakog prijavljenog. Radi se, zapravo o tome, da predstavnik određene poslovnice institucije organizatora, zajedničkim dogovorom sa nadležnim profesorom i prijavljenim kandidatom, određuje i u kojim terminima će se jedna od pomenutih vrsta nastave organizovati, ali i kog datuma će ona tačno da počne, kao što definiše i dinamiku prema kojoj će časovi da budu organizovani.

Ako bi smo rekli da je način na koji se organizuje korporativni kurs potpuno isti, ne bi smo ni malo pogrešili, a u tom slučaju predstavnik kompanije koja je zainteresovana da se njeni zaposleni edukuju u ovoj oblasti, treba i da se sa predstavnikom naše institucije oko svakog detalja dogovori. Ne samo da će oni zajedno definisati datum početka, dinamiku održavanja i termine, nego će se isto tako usaglasiti i oko mesta na kome će korporativni kurs i obuka - naučite da upravljate skladištem da bude organizovana (online, u prostorijama organizatora ili u prostorijama institucije klijenta).

Kako se obuka i kurs - naučite da upravljate skladištem organizuje?

Princip po kome se kurs i obuka - naučite da upravljate skladištem sprovodi uključuje mogućnost izbora između online i nastave koja se odvija u poslovnicama organizatora, ali isto tako i izbor svakog pojedinačnog prijavljenog vezano za pohađanje nastave u grupi, odnosno samostalno ili u paru.

Dakle, svako ko bude izvršio zvanično prijavu treba da navede da li će edukaciju da prati preko sopstvenog računara, jer je tada potrebno da na njega prethodno instalira posebnu vrstu softvera ili će se opredeliti da prisustvuje predavanjima u okviru one poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford u kojoj se bude i upisao. Nakon toga on ima obavezu da odluči i da li će predavanja da prati potpuno samostalno i to kroz individualnu nastavu ili mu više odgovara način na koji se organizuje poluindividualna, odnosno grupna obuka i kurs - naučite da upravljate skladištem. Napominjemo da dve osobe treba da prisustvuju predavanjima, a ukoliko se sprovodi poluindividualna nastava, te da konkretnu grupu čini između četvoro i osmoro ljudi.

Važno je istaći podatak da se nastava za jednog polaznika, to jest individualna, kao i ona koju treba da prati njih dvoje (poluindividualna), organizuju prema potpuno istom principu. a on podrazumeva da je dozvoljeno svakome ko odluči predavanja tako da prati, da se neposredno pre početka o svim detaljima vezanim za organizaciju dogovori direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom organizatora, kao i sa onim predavačem koji će pomenutu vrstu edukacije da vodi. A preciznije govoreći, izuzev o datumu početka, oni moraju da se dogovore i o terminima u kojima će se ili individualna ili polu individualna nastava organizovati, kao i o njenom trajanju, jer je potrebno da tom prilikom definišu i dinamiku.

Takođe je bitno naglasiti i to da se grupni kurs i obuka - naučite da upravljate skladištem sprovodi prema potpuno drugačijem principu, a koji primarno podrazumeva da je institucija organizatora zadužena za definisanje svega navedenog. Najvažnije je da zainteresovani za praćenje tog tipa nastave znaju da ona ne može početi onda kada njima odgovara, to jest kada izvrše prijavu, jer se najpre zahteva da bude grupa od najmanje 4 polaznika formirana, da bi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu institucije organizatora mogao da odredi kako datum njenog početka, tako i dinamiku, ali i termine u kojima bi predavanja trebalo da budu organizovana.

Bilo koja kompanija koja ima potrebu da svojim zaposlenima omogući savladavanje znanja potrebnih za upravljanje skladištem, svakako ima mogućnost da zahteva organizaciju posebnog vida edukacije, a koji je poznat kao korporativna obuka. A princip njene organizacije je takav da se predstavniku određene kompanije pruža mogućnost da navede i kada bi mu odgovaralo da njegovi zaposleni počnu sa praćenjem nastave, ali i u kojim terminima, to jest kako bi bilo najpogodnije da časovi budu organizovani. Uz sve to njemu je takođe dozvoljeno, a ako tako više zaposlenima bude odgovaralo, da traži od predstavnika institucije organizatora sa kojim će da se i dogovora oko svega, da se korporativna obuka i kurs - naučite da upravljate skladištem organizuje na nekoj drugoj lokaciji, to jest na onoj koju će upravo predstavnik te kompanije i da odredi.

Koliko je definisano da traje kurs i obuka - naučite da upravljate skladištem?

Kako je predviđeno da Obrazovni centar Akademije Oxford odredi po kakvoj dinamici će da se sprovodi grupna obuka i kurs - naučite da upravljate skladištem, te isto tako definiše i datum početka, ali i termine, to se podrazumeva da ova vrsta edukacije traje tri dana ukupno.

Da budemo malo precizniji, ovlašćeni predstavnik one poslovnice organizatora u kojoj se minimalan broj osoba bude prijavio za pohadanje ove vrste nastave (četvoro polaznika), će vrlo brzo posle toga da odredi kako datum početka, tako i dinamiku po kojoj će časovi da budu održani, ali i termine.

Za sada je predviđeno da osobe koje bude interesovalo da prate grupni tip nastave, imaju predavanja svakoga od ta tri dana i to u trajanju od po 90 minuta, a što je zapravo po dva školska časa na dnevnoj bazi. Naglašavamo da je sve to vrlo promenljivo, to jest da za različite grupe može biti definisana sasvim drugačija dinamika održavanja, pa se svakako podrazumeva da će koordinator za nastavu u jednoj od naših poslovnica i to odmah po definisanju svih navedenih detalja, svakako da obavesti prijavljene.

A svaki onaj polaznik koga interesuje kako poluindividualni, tako i individualni kurs i obuka - naučite da upravljate skladištem će se prvo o datumu početka, a odmah posle toga i o terminima, kao i o dinamici sprovođenja jedne od tih vrsta nastave, da se direktno dogovori ne samo sa svojim profesorom, nego i sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu.

Isto tako se ne može reći ni koliko će da traje korporativna obuka, a samo zato što je princip njenog sprovođenja vrlo sličan prethodnom opisanom, budući da je definisanje svakog segmenta organizacije ovakve vrste nastave prepušten međusobnom dogovoru između predstavnika zainteresovane kompanije i predstavnika institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da upravljate skladištem"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje