Kurs i obuka - naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata

Svi koji su zaduženi za kontakte sa kupcima nezadovoljnim usled neodgovarajućih karakteristika kupljene robe označeni su kao osobe kojima je prvenstveno namenjen kurs i obuka - naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata. Ovde se misli na stručnjake različitih profila, ali i na zaposlene u pravnim i ekonomskim službama kompanija koje se bave prodajom. Takođe je preporučljivo da navedeni program prođu i menadžeri odgovarajućih sektora, ali i komercijalisti, odnosno oni koji direktno učestvuju u prodajnom procesu. Nije zgoreg ni da sa ovim temama budu upoznati i vlasnici i rukovodioci konkretnih firmi, jer od adekvatne reakcije na pritužbe i reklamacije kupaca u velikoj meri zavisi i celokupan uspeh njihovog poslovanja.

Kako su za pomenuti obrazovni program zainteresovani ljudi različitih profesija, starosti, ličnih osobina i načina života, organizator je ponudio nekoliko načina za pohađanje predavanja.

Pojedinačni polaznici imaju prilike da odaberu klasičnu nastavu, te da predavanja prate u prostorijama najbližeg predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford. Takođe mogu da odaberu i online edukaciju, te da časove prate preko interneta. Za to će, međutim morati da blagovremeno na svoj kompjuter instaliraju namenski softver koji će im omogućiti da časove pohađaju na ovakav način. Reč je o prilično jednostavnom postupku i veruje se da kandidati mogu samostalno da ga obave, no za sve one koji se ne budu snašli organizator je obezbedio adekvatnu tehničku podršku.


Kada kandidati budu odlučili da li im više odgovara online ili klasični način rada, imaju obavezu da naznače da li časove žele da pohađaju pojedinačno, u paru ili u grupi. Oni koji odaberu individualni seminar - naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata radiće u skladu sa sopstvenim sposobnostima i dosledno ostvarivati predviđene ciljeve. U ovakvoj nastavi omogućena je veća sistematičnost u radu, jer je profesor fokusiran samo na jednog polaznika i može da utvrdi koji mu način prezentovanja informacija najviše odgovara, te da u skladu sa tim oblikuje svoj predavači rad. Osobe koje se opredele za ovakav pristup moći će i da navedu kada im odgovara da obuka počne, to jest koji termini i tempo rada bi se najbolje uklopili u ispunjavanje ostalih obaveza koje imaju. U vezi sa tim će se konsultovati sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, jer svi učesnici u obrazovnom procesu moraju zajednički odlučivati o detaljima sprovođenja kursa.

Osobe koje odaberu poluindividualnu edukaciju pohađaće predavanja zajedno sa još jednim kolegom i moći da sa njim ostvare blisku komunikaciju tokom nastave, te da sučeljavaju stavove, diskutuju o konkretnoj temi i kroz takvu interakciju proširuju i produbljuju svoja znanja. Ovo je zapravo najjednostavniji oblik grupnog rada u kome oba kandidata podjednako dolaze do izražaja i uvežbavaju se u ispoljavanju tolerancije prema mišljenju druge osobe. Takođe mogu da se najpre međusobno, a potom i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom navedene institucije dogovaraju oko svega što se odnosi na organizaciju rada, te tako zajednički preciziraju termine i učestalost održavanja časova, kao i datum za početak edukacije koji će im svima odgovarati.

Grupna obuka i kurs - naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata sprovodi se za minimalno četvoro, a najviše osmoro polaznika. Organizacija rada u grupi razlikuje se od prethodno pomenutih modela, pošto su ovde polaznici obavezni da ispoštuju termine koje bude definisao koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu navedene institucije. Takođe moraju da se priklone dinamici koja je unapred određena i prihvate datum za startovanje celokupnog programa koji im bude saopšten. U vezi sa tim neće moći da ističu bilo kakve prigovore jer se oni jednostavno neće razmatrati, pošto nije moguće napraviti raspored rada koji će svakome od članova grupe da odgovara i na ovaj način su svi stavljeni u isti položaj.

Kada je potrebno edukovati radnike nekog preduzeća sprovodi se korporativna nastava kako na standardni način, tako i preko interneta. Polaznici koji se opredele za klasične časove neće, međutim morati da nastavu prate samo u savremeno opremljenim prostorijama nekog predstavništva navedene institucije, već će u zavisnosti od njihovih želja moći da se obučavaju i u prostoru firme za koju rade, kao i na nekom drugom mestu koje sami odaberu ukoliko tamo postoje odgovarajuće tehnički mogućnosti za sprovođenje nastave. U svakom slučaju, vreme i učestalost održavanja njihovih časova, kao i termin za početak celokupnog programa zajednički će utvrditi osoba koju je za to ovlastila konkretna kompanija i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Osobe koje smatraju da je kurs i obuka - naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata koristan za njih mogu se za pohađanje nastave prijaviti ovlašćenom službeniku i navesti mu svoje lične podatke, odnosno ime, prezime, tačan datum rođenja kao i broj kontakt telefona. Ovaj postupak mogu da obave u nekoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije, preko telefona, kao i slanjem mejla na odgovarajuću adresu. Nakon toga biće obavešteni o tačnom datumu i mestu sprovođenja upisne procedure, kojoj su obavezni da lično prisustvuju i da tada nadležnom licu predaju odgovarajuća dokumenta, koja će im u svakom slučaju biti na vreme naznačena.Šta proučava seminar - naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata?

Roba koju prodavac isporuči kupcu mora u potpunosti da odgovara opisu koji je preciziran kupoprodajnim ugovorom ili mora imati ista svojstva kao model ili uzorak, ukoliko je kupovina izvršena po toj osnovi. Ako to ne bude ostvareno, klijent može da uloži odgovarajuću žalbu, pa će predavači na časovima kojima počinje obuka i kurs - naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata upoznati polaznike sa definicijom ovog postupka i njegovom važnošću za celokupno poslovanje. Tako će objasniti da je reklamacija sredstvo kojim potrošač traži od trgovca da zameni ili popravi robu, bilo na osnovu garancije ili usled nedostatka saobraznosti sa odredbama postignutog sporazuma, te da zahteva umanjenje cene ili raskid ugovora. Prodavac i kompanija u čije ime istupa imaju obavezu da u određenom roku odgovore na reklamaciju potrošača, iznesu svoj stav o tome i predlog za rešenje situacije.

Zatim će prisutnima biti objašnjeno kako treba da bude organizovana služba za primanje reklamacija potrošača, kako bi efikasno i stručno odgovorila na primedbe koje oni iznesu. Napomenuće i da prihvaranje reklamacije zavisi od prirode konkretne robe, ali da svakako prodavac u prvih šest meseci od kupovine mora da dokaže da roba funkcioniše onako kako je ugovorom predviđeno. Ukoliko se problem pojavio u periodu između šest meseci i dve godine od dana zaključenja ugovora, kupac je obavezan da dokaže postojanje nedostatka u trenutku kupovine.

Profesori će prisutnima na časovima koje obuhvata kurs i obuka - naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata objasniti koji se koraci preduzimaju u cilju postizanja dogovora u pomenutoj problematičnoj situaciji. Tako će napomenuti da se potrošač najpre obraća subjektu sa kojim je potpisao ugovor, to jest trgovcu i da je on obavezan da primi reklamaciju, te da preko određenih procedura ili ovlašćenih servisera nastoji da nesaobraznost otkloni. Predavači će istači i da prodavci ne mogu da odnos sa serviserom prebace na potrošača, pošto su oni ti koji odgovaraju za kvalitet robe i odlučuju o opravdanosti reklamacije. Takođe će napomenuti da mesto gde se prigovor može uputiti, kao i sama procedura zavisi od obaveštenja o postupku reklamacije koje je trgovac, prilikom zaključenja kupoprodajnog ugovora dužan da uputu potrošaču. To će najčešće biti upravo u objektu u kome je konkretna roba kupljena, a klijenti mogu biti upućeni i u posebnu službu za reklamacije. Takođe je moguće, ukoliko je to predviđeno pomenutim obaveštenjem, uputiti reklamaciju i elektronskim putem na odgovarajuću adresu.

Kandidatima će biti napomenuto i da trgovac ima obavezu da u određenom roku od prijema reklamacije odgovori i predloži način za rešavanje problema. Ovlašćeni stručnjaci će objasniti i da zakonom nije striktno propisana forma u kojoj potrošač treba da podnese reklamaciju, ali je u cilju lakšeg dokazivanja preporučljivo da odgovarajuća primedba bude predata u pisanom obliku. Kupci reklamaciju predaju u samom objektu ili je šalju preporučenom poštom, kako bi bilo moguće imati uvid u datum kada je ona podneta. Ukoliko trgovac uvaži primedbu potrošača, obavestiće ga da li pristaje na zahtev u celini ili predlaže neki drugi način rešavanja.

Pre nego što se okonča specijalizovani seminar - naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata nadležni predavači će govoriti o modelima usmene komunikacije sa kupcima, gde će naglasiti potrebu da se sa njim uspostavi odnos razumevanja i saradnje, te da im se predoči da se prodavac ne nalazi na suprotnoj strani, već da želi da reši problem na obostrano zadovoljstvo. Prisutni će u ovom delu edukacije naučiti i odgovarajuće fraze koje bi valjalo da koriste u pojedinim situacijama, a profesori će im objasniti i kako da u potpunosti kontrolišu tok razgovora u vezi sa reklamacijom, te da izbegnu nepotrebnu agresivnost ili grube reči. Biće im naglašeno da ne smeju ni u kom slučaju da potcenjuju zahteve klijenata, već da prema njihovim pritužbama zauzmu pozitivan stav, jer će im upravo one omogućiti da usmere svoje poslovanje u pravcu koji će im doneti dobit.

Ovlašćeni stručnjaci će govoriti i o potrebi uspostavljanja kvalitetnog menadžmenta reklamacija, te u vezi sa tim polaznicima dati odgovarajuća uputstva i savete, ali i navesti neke primere iz realnog poslovanja. Objasniće i kako bi trebalo pisanim putem odgovarati na reklamacije klijenata, koje izraze tada koristiti, a koje izbegavati, te uputiti prisutne u neka nova pravila za rešavanje reklamacija za konkretne proizvode i usluge. Takođe će se na kraju obuke baviti i razlozima koji dovode do neuspešnog funkcionisanja službi za reklamacije, pa navesti odgovarajuće savete za adekvatno poboljšanje njenog funkcionisanja.

Svi kandidati će nakon okončanja programa biti osposobljeni za uspešno rešavanje reklamacija i usvajanje zahteva klijenata koji su opravdani i osnovani. Znaće da ove primedbe iskoriste na pravi način i na osnovu toga unaprede svoje poslovanja, ali i izgrade odnos poverenja sa svojim mušterijama, što predstavlja najvažniji uslov za uspeh na tržištu.

Gde i u kojim terminima se sprovodi obuka i kurs - naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata?

Ukoliko se ovlašćenom predstavniku institucije organizatora obrati rukovodstvo neke kompanije i izrazi želju da tamošnji zaposleni pohađaju naznačenu edukaciju, sprovešće se korporativni kurs i obuka - naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata. Polaznici koji žele da nastavu prate preko interneta moći će sami da odaberu mesto na kome će se obučavati, budući da će u tu svrhu koristiti svoje računare. Oni koji, međutim izaberu klasičnu edukaciju imaće priliku da biraju između nekoliko lokacija, odnosno savremeno opremljenih prostorija najbližeg predstavništva navedene institucije, prostora u samoj kompaniji za koju rade ili pak neke treće lokacije, pod uslovom da tamo ima zadovoljavajućih mogućnosti za sprovođenje obrazovnog procesa. Vreme održavanje njihovih časova, tempo delovanja, kao i datum za startovanje celokupnog programa zajednički će utvrditi zvanični reprezenta konkretne firme i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Osobe koje su na edukaciju prijavljene kao fizička lica moći će, takođe da rade na bilo kom mestu koje im za to odgovara ukoliko se opredele za online nastavu, ali će imati obavezu da pre toga na svoj računar instaliraju specijalnu vrstu softvera, što će najverovatnije moći da urade samostalno jer će blagovremeno dobiti sva potrebna uputstva. Ako im bude potrebna neka pomoć mogu se svakako obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora. Pojedinačni kandidati koji se odluče za klasične časove moraće, međutim da na nastavu da dolaze u najbliže predstavništvo navedene institucije.

Oni koji budu želeli da rade sa još nekoliko drugih polaznika mogu da odaberu grupni seminar - naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata. Lokacija na kojoj će se oni obučavati takođe će zavisiti od načina praćenja nastave, pa će tako polaznici koji časove budu pohađali preko interneta moći da se edukuju u udobnosti vlastitog doma, sa svog radnog mesta ili u bilo kom prostoru koji smatraju pogodnim. Ako članovi grupe budu želeli da prate klasičnu nastavu zajedno će na časove dolaziti u najbliže predstavništvo organizatora, prema utvrđenom rasporedu. Treba naznačiti da je veličina grupe vrlo strogo definisana, te da ona ne može početi sa radom dok ne bude obuhvatala minimalno četvoro kandidata, a da takođe ne sme imati više od osmoro članova. Polaznici koji se opredele za ovakav pristup moraju znati da neće imati prilike da odlučuju u vezi sa rasporedom rada, jer će sve pojedinosti obrazovnog procesa unapred da utvrdi koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. On će definisati kada će edukacija da startuje, kao i kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi, a od članova grupe se očekuje da se datom planu delovanja, uz manje ili veće ustupke, prilagode i striktno ga se pridržavaju do kraja obuke.

Osobe koje se opredele za poluindividualnu nastavu takođe će moći da biraju lokaciju na kojoj će se edukovati ukoliko izaberu online rad, dok će u suprotnom dolaziti na klasične časove u najbližu poslovnicu organizatora, prema definisanom rasporedu. Oni će moći da se u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kao i oko termina za početak obrazovnog programa dogovaraju sa svojim profesorom i nadležnim predstavnikom organizatora i tako utvrde raspored rada koji će relativno lako uklopiti u svoj životni ritam i ispunjavanje drugih obaveza.

Kandidati koji smatraju da se najbolji rezultati postižu samostalnim delovanjem mogu da traže da se za njih sprovede individualna obuka i kurs - naučite da uspešno rešavate reklamaciji klijenata, kada će takođe moći da rade online ili na klasičan način, od čega će zavisiti i mesto na kome će pratiti nastavu. U prvoj varijanti to može biti bilo koji prostor koji im odgovara, dok će u suprotnom dolaziti na časove u najbliže predstavništvo organizatora. Oni će imati prilike da tok edukacije u velikoj meri prilagode svojim sposobnostima i potrebama, pa će se sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovorati u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kao i samim datumom za početak obrazovnog programa. Tako će utvrditi raspored koji će lako uklopiti u svoj način života, pa sa manje stresa i opterećenja proći ovu edukaciju.

Na koji način će da se odvija kurs i obuka - naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata?

Pojedinačni polaznici imaju priliku da rade potpuno odvojeno od ostalih, odnosno da se opredele za individualni seminar - naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata. Tada će dobiti punu posvećenost ovlašćenog stručnjaka koji vodi edukaciju, kao i priliku da napreduju u skladu sa sopstvenim sposobnostima i sistematično usvajaju predviđena znanja i veštine. Iako na prvi pogled tako deluje, predavač nije glavni i jedini nosilac ovog obrazovnog procesa, već naprotiv kandidat biva sve vreme podstican da učestvuje u komunikaciji, iznosi svoje mišljenje i ideje u vezi sa oblašću koja se obrađuje. Kroz takvu interakciju predavač stiče jasnu sliku o napretku konkretnog polaznika i dobija informacije o učinku svoga rada. Osobe koje se opredele za ovaj pristup moći će da se lakše od drugih organizuju, jer će dobiti priliku da raspored rada u najvećoj mogućoj meri prilagode svojim potrebama i načinu života. Oni će zajedno sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora utvrditi kada nastava počinje, kao i kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi.

Moguće je organizovati i predavanja koja će profesor držati za dvoje polaznika, odnosno sprovesti poluindividualnu edukaciju tokom koje će se kandidati obučavati kao tandem i zajednički postizati predviđene obrazovne ciljeve. S obzirom na relativno mali broj osoba koje učestvuju u obrazovnom procesu, moguće je ponuditi jedan fleksibilan način određivanja raspored rada i utvrditi termine i učestalost održavanje časova, kao i datum za startovanje programa koji će svima da odgovara.

Kada je u pitanju grupna obuka i kurs - naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata treba reći da kandidati koji se odluče za pomenuti pristup moraju ponekad da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne formira, budući da je za to neophodno minimalno četiri osobe. Takođe, u njenom sastavu ne sme biti više od osmoro polaznika, jer bi na taj način mogao da bude ugrožen kvalitet sprovođenja nastave. Celokupna organizacija rada za ove polaznike biće poverena koordinatoru za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije i nijedan član grupe neće moći da ističe svoje zahteve vezane za termine i učestalost održavanja predavanja, kao ni da odlučuje o vremenu početka odvijanja programa.

Za bilo koji od navedenih pristupa da se odluče, pojedinačni kandidati mogu da klasične časove prate u najbližem predstavništvu organizatora ili pak da se opredele za online edukaciju. Tada će nastavu pratiti preko interneta a uz pomoć svojih računara na koje su obavezni da, pre nego što nastava počne instaliraju specijalni tip softvera. Ako to slučajno ne budu uspeli da urade samostalno, svakako mogu da računaju na tehničku podršku u bilo kojoj poslovnici navedene institucije.

Ukoliko ovu edukaciju žele da pohađaju zaposleni u nekoj firmi, sprovešće se korporativni kurs i obuka - naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata, koji može da se prati online ili uživo. Ako kandidati odluče da rade na klasičan način, moći će da izaberu mesto na kome će se obučavati, a na raspolaganju su im savremeno opremljene prostorije najbližeg predstavništva organizatora, adekvatni prostoru same kompanije za koju rade, ali i svaka druga lokacija na kojoj ima mogućnosti za kvalitetno praćenje i održavanje predavanja. U svakom slučaju, vreme početka edukacije, termine i učestalost odvijanja časova sporazumno će odrediti ovlašćeni reprezent konkretne firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko traje seminar - naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata?

Ukupan nastavni fond za pomenutu edukaciju obuhvata 16 školskih časova.

Kandidati za koje se bude sprovodila poluindividualna obuka i kurs - naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata ili oni koji budu radili pojedinačno imaće isti broj časova, ali će vreme i ritam održavanja njihovih predavanja zavisiti od rasporeda koji sami polaznici naprave u dogovoru sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Osobe koje budu pohađale korporativnu nastavu imaće takođe 16 časova, ali ne nužno i isti raspored kao što je navedeno. To će zavisiti od sporazuma koji budu postigli zvanični predstavnik kompanije u kojoj rade polaznici i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene obrazovne institucije.

Naznačeni tempo delovanja važi zapravo samo za polaznike čiji izbor bude grupni kurs i obuka - naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata, jer tada o celokupnom načinu sprovođenja edukacije odlučuje koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Trajanje: 16 školskih časova

Cene:

 • Individualno: 20,000 RSD
 • Poluindividualna nastava: 15,000 RSD
 • Grupna nastava: 12,000 RSD

Teme:

 1. Upoznavanje sa zakonodovnim okvirom zaštite potrošača
 2. Kreiranje pravilnika postupanja u slučaju reklamamacije
 3. Važni aspekti relationship menadžmenta
 4. Važni alati veština prodaje u cilju upravljanja potrošačima
 5. Kreiranje lojalnosti i lanac potrošnje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata"

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje