Kurs i obuka - naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima

Ocenjeno je da bi za sve koji u svojim kompanijama upravljaju odgovarajućim planiranim aktivnostima bilo veoma korisno da pohađaju predavanja osvedočenih eksperata koja će se održavati dok traje kurs i obuka - naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima. Ovde se, primarno misli na menadžere najvišeg nivoa, koji predstavljaju sam vrh organizacione hijerarhije, čiji je zadatak da donose ključne odluke, formulišu ciljeve i poslovnu politiku, kao i da vode uopšteni razvoj kompanije. Pomenuta edukacija preporučuje se i menadžerima srednjeg nivoa, odnosno funkcionalnim menadžerima koji upravljaju svakodnevnim unutrašnjim aktivnostima.

Osobe koje su zainteresovane za navedeni program treba da, pre početka nastave prođu kroz dve zvanične procedure. Prva se odnosi na prijavljivanje za obuku kada je potrebno da se nadležnom službeniku navedu lični podaci, odnosno prezime, ime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji dotična osoba može biti naknadno kontaktirana. Sve to je moguće obaviti u najbližem predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili jednostavnim slanjem poruke na mejl adresu organizatora. Vrlo brzo nakon toga biće sproveden upis na obuku kome svi prijavljeni moraju lično da prisustvuju i da tada nadležnom službeniku predaju određena dokumenta. Ona će im svakako na vreme biti tačno navedena, kako bi mogli da ih prikupe i adekvatno se pripreme, a takođe će biti informisani i o tačnom mestu i vremenu sprovođenja pomenute procedure.

Da bi svim kandidatima omogućio da bez problema pohađaju navedenu edukaciju organizator je ponudio nekoliko različitih modela za praćenje predavanja. Pojedinačni polaznici mogu tako da se opredele za klasični seminar - naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima, kada će biti obavezni da na časove dolaze u najbliže predstavništvo naznačene obrazovne institucije, prema rasporedu koji im bude saopšten. Takođe mogu da traže da predavanja prate preko interneta, međutim za ovu online obuku moraju da se adekvatno pripreme, to jest da blagovremeno na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera. Bez toga neće moći da rade na ovakav način, a bitno je da znaju da postupak instaliranja nije posebno težak i da uglavnom polaznici uspevaju da ga obave samostalno bez ikakvih problema. U svakom slučaju, za sve kojima bude bila potrebna pomoć ili dodatna uputstva organizator je obezbedio mogućnost dobijanja tehničke podrške u svakom predstavništvu pomenute obrazovne institucije.


Nezavisno od toga da li se odluče za klasičnu ili online nastavu, pojedinačni kandidati mogu i da odaberu svoje socijalno okruženje tokom edukacije. Tako oni koji žele da rade odvojeno od ostalih mogu da se opredele za individualni program i da dobiju maksimalnu posvećenost nadležnog predavača. U takvoj atmosferi, kada se kurs sprovodi po sistemu „jedan na jedan“, profesor može vrlo jasno da sagleda sposobnosti, mogućnosti, predznanje i brzinu kojom uči konkretni polaznik, te da tome prilagodi podučavanje i omogući mu da brzo i lako postigne predviđene obrazovne ciljeve. S druge strane, sam kandidati će moći da postavlja pitanja o onome što mu nije jasno, da komunicira sa profesorom i iznosi svoje mišljenje u vezi sa temom koje se obrađuje. Pored toga će dobiti šansu da znatno utiče na raspored prema kome će se odvijati njegova obuka, pošto će moći da naznači kada bi želeo da edukacija počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da se održavaju predavanja. U vezi sa tim će se dogovarati sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, a svakako će se učiniti sve da se želje i potrebe prijavljenog maksimalno poštuju.

U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualna obuka i kurs - naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima, kada nadležni profesor istovremeno podučava dvoje kandidata. Oni podjednako dolaze do izražaja u nastavnom procesu i mogu da komuniciraju sa svojim predavačem ali i međusobno, te da i na taj način proširuju i produbljuju svoja znanja. Budućih da i ovde u nastavi učestvuje relativno mali broj osoba, moguće je izaći u susret zahtevima polaznika vezanim za raspored rada, pa će oni moći da o tome razgovaraju sa nadležnim stručnjakom i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora i zajednički donesu odluku vezanu za datum početka obuke, termine i učestalost održavanja časova.

Grupna nastava namenjena je ljudima koji žele da rade u neprestanoj interakciji sa drugima i kojima prija dinamična atmosfera. Predavanjima ovde istovremeno prisustvuje najviše osmoro, ali ne manje od četvoro polaznika, budući da bi u prisustvu manjeg ili većeg broja kandidata bilo jako teško održati visok nivo kvaliteta rada i obezbediti svakom od njih da ostvari individualni napredak. Važno je da ovi polaznici znaju da neće moći ni na koji način da utiču na termine i učestalost održavanja časova, kao ni na datum kada će početi kurs, pošto će te odluke unapred doneti koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Ovo pravilo uvedeno je iz prostog razloga što se ne može napraviti raspored koji će svima istovremeno da odgovara, niti je moguće poštovati zahteve svakog člana grupe pojedinačno, pa je ovo bio način da svi oni budu stavljeni u istu poziciju i imaju obavezu da prihvate plan delovanja koji im je nametnut sa strane.Ukoliko su za ovaj program zainteresovani zaposleni u nekom preduzeću organizuje se korporativni kurs i obuka - naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima. Časovi mogu da se prate online ili uživo, a svi kandidati koji se odluče za klasičnu nastavu moći će da na predovanja dolaze u savremeno opremljene prostorije najbliže poslovnice organizatora ili, pak da traže da se njihova edukacija odvija u samoj firmi za koju rade, te na nekom drugom mestu koje im odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano odvijanje i praćenje obrazovnog procesa. U bilo kojoj varijanti vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin za početak sprovođenja programa zajednički će odrediti ovlašćeni reprezent konkretne firme i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Šta proučava seminar - naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima?

Da bi se na odgovarajući način upravljalo poslovanjem, te postigla željena produktivnost, efikasnost i korišćenje resursa, potrebno je poznavati sve pojedinosti procesnog pristupa i procesno orjentisane organizacije. Upravo će to biti tema kojom će početi specijalizovana obuka i kurs - naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima, te će predavači objasniti da je u pitanju podela na procese ili funkcije koji su usmereni na postizanje odgovarajućeg cilja. U vezi sa tim govoriće se i o razvoju novih proizvoda, procesu koji je orjentisan na izvršenje narudžbi, te onome koji ima za cilj privlačenje i zadržavanje kupaca, a polaznicima će biti predstavljeni i timovi koji se u tu svrhu formiraju. Nakon toga će ih ovlašćeni stručnjaci upoznati sa projektovanjem procesnog modela, pa će tako saznati kako se vrši identifikacija i klasifikacija internih i eksternih predmeta rada, što obezbeđuje sistematičnost u vođenju poslovnih procesa. Profesori će objasniti da je potrebno identifikovati proizvode i usluge za svaki od podsistema i dobiti takozvano logičko stablo predmeta rada. Predstaviće prisutnima principe na osnovu kojih se pomenuta aktivnost izvodi, kao i različite pojavne oblike kataloga predmeta rada. Takođe će napomenuti i kako se koriste referentni modeli u projektovanju procesnog modela, a polaznici će imati i praktični zadatak da na određenom primeru urade projekciju ovog potonjeg. Nadležni stručnjaci će istaći i da je u cilju precizne podele odgovornosti i nadležnosti za konkretne procese potrebno izvršiti projektovanje registra procesa, te će objasniti na koji način se to izvodi radi povezivanja procesne i organizacione strukture. Nakon toga će uslediti još jedna praktična aktivnost u kojoj će se učesnici oprobati u izradi registra procesa po organizacionim celinama na datom primeru.

Na časovima koje uključuje stručni kurs i obuka - naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima nadalje će biti reči o biranju kritičnih, prioritetnih i ključnih procesa, pa će kandidati steći veštine da prepoznaju one koji najviše mogu da utiču na ispunjavanje zacrtanih ciljeva odgovarajućeg preduzeća. Takođe će naučiti da detektuju procese koji potencijalno mogu da stvaraju probleme, te da se na odgovarajući način odnose prema onima koji već negativno utiču na uspeh u poslovanju. Predavači će ih u praktičnom delu edukacije uvežbavati i u izradi liste pomenutih procesa. Na narednim predavanjima obrađivaće se dokumentovanje poslovnih procesa, čime se jasno sagledava struktura poslovnog sistema, definišu nadležnosti, precizira podela rada i određuju modeli poslovnog sistema i njegovih podsistema. Takođe se postiže i adekvatno upravljanje i uređivanje postojećih procesa, ali i otktivanje potencijalnih problema i primena odgovarajućih standarda. Predavači će takođe ukazati na određene teškoće koje mogu da se jave kod dokumentovanja procesa, te uputiti kandidate u izradu odgovarajućeg modela i identifikacionog kartona procesa.

Na časovima koji slede biće ukazano na povezanost između ciljeva poslovnog sistema i pokazatelja uspešnog funkcionisanja određenih procesa, pa će svi koji pohađaju seminar - naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima biti uključeni u radionicu tokom koje će se na odabranom primeru obavljati pomenuti postupak i izračunavati indikatori uspešnosti datog procesa. Kandidati će biti upućeni i u praćenje, analizu i unapređenje poslovnih procesa, pa će biti izvršena analiza studija slučaja iz svetske i domaće prakse.

Kada se završi ova obuka svi polaznici će biti osposobljeni da unaprede uslužni i proizvodni proces korišćenjem odgovarajućih tehnika i metoda. Dobro će poznavati strukturu poslovnog sistema i u okviru njega moći da definišu nedležnosti i odgovornosti. Tako će uspešno rukovoditi poslovnim sistemom i njegovim podsistemima i na vreme otkriti eventualne prepreke u njegovom funkcionisanju i na adekvatan način ih otkloniti. Na taj način će povećati produktivnost, izbeći gubitke i efikasno obavljati svoj posao.

Gde i u koje vreme se odvija obuka i kurs - naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima?

Osobe koje nastavu pohađaju kao pojedinci mogu da rade na klasični način ili, pak da traže da se za njih organizuje online kurs i obuka - naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima. U prvoj varijanti biće obavezni da na časove dolaze u najbliže predstavništvo navedene institucije i tamo prate predavanja osvedočenih stručnjaka, u prostorijama koje odgovaraju svim savremenim obrazovnim standardima. U drugoj opciji moći će sami da biraju lokaciju na kojoj će pratiti nastavu, budući da će u tu svrhu koristiti svoje računare. Baš zbog toga su obavezni da blagovremeno instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što predstavlja jedan jednostavan informatički zadatak i ne bi trebalo da kandidati sa tim imaju nekih problema. Međutim, ukoliko neko ne uspe to samostalno da obavi, svakako može da se obrati stručnjacima u svakom predstavništvu organizatora i dobije odgovarajuću tehničku podršku.

Ovi kandidati mogu nastavu da prate u grupi, to jest da rade zajedno sa još minimalno tri, a najviše sedam drugih osoba. Ako se opredele za klasičnu nastavu, svi će dolaziti na časove u određenu poslovnicu organizatora, dok će ukoliko budu radili online, moći da prate predavanja sa bilo koje lokacije koju odaberu. Oni treba da znaju da će ponekad morati da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne oformi, to jest dok se za to ne prijavi najmanji predviđeni broj kandidata, a takođe je naznačeno da će morati da prihvate termine održavanja časova koje bude odredio koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije. Biće obavezni da se prilagode i tempu koji ovo službeno lice bude definisalo, kao i datum za početak kompletnog programa.

Osobe koje budu želele da rade zajedno sa još jednim kolegom mogu da pohađaju poluindividualni seminar - naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima i da, ako se odluče za klasičnu nastavu dolaze na časove u odgovarajuću poslovnicu organizatora ili da, pak rade u prostoru koji im odgovara, u slučaju da njihov izbor bude online obuka. Svakako će dobiti priliku da se prvo sa svojim partnerom, a zatim i sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora i stručnjakom koji vodi edukaciju dogovaraju u vezi sa svim pojedinostima obrazovnog procesa. Tako će moći da odrede termine i učestalost održavanja časova, kao i datum za početak kursa koji će im svima biti po volji.

Individualna edukacija namenjena je osobama koje najbolje funkcionišu kada rade samostalno i tada postižu najbolje obrazovne rezultate. Ona, takođe može da se odvija na standardni način kada je polaznik obavezan da na časove dolazi u najbližu poslovnicu organizatora, ali takođe on može da nastavu prati preko interneta, te da sam odabere mesto na kome će to činiti. Budućih da se edukuje odvojeno od ostalih, biće zamoljen da navede kada mu odgovara da počne sa radom, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njegov ustaljeni životni ritam i ostale obaveze koje treba da ispuni. Taj predlog će morati da razmotre nadležni predavač i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora i, ukoliko se oni sa tim budu saglasili on će biti zvanično usvojen i u skladu sa tim će se sprovoditi edukacija.

Ako rukovodstvo određene firme smatra da je pomenuti program koristan za tamošnje zaposlene može da se obrati ovlašćenom predstavniku institucije organizatora i tada će se sprovesti korporativna obuka i kurs - naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima. Ukoliko ovi kandidati žele da nastavu prate online, moći će to da rade na bilo kojoj lokaciji, budući da će u tu svrhu koristiti svoje računare, a ako pak odluče da časove prate uživo, mogu da na nastavu dolaze u prostorije najbliže poslovnice organizatora, da traže da se časovi održavaju u okviru njihove firme, te na bilo kom drugom mestu koje smatraju pogodnim, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano odvijanje i praćenje predavanja. U bilo kojoj varijanti raspored njihovog rada sporazumno će odrediti zvanični reprezent date kompanije i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije.

Po kom principu se održava kurs i obuka - naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima?

Osobe koje su na edukaciju prijavljene u statusu fizičkih lica mogu da zahtevaju potpunu posvećenost nadležnog predavača, te da pohađaju individualni seminar - naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima. To je jedna vrlo podsticajna radna atmosfera koja doprinosi brzom i lakom postizanju predviđenih obrazovnih rezultata, budući da je stručnjak koji vodi edukaciju maksimalno fokusiran samo na jednog kandidata, te može shodno njegovim mogućnostima, predznanjem i brzini kojom usvaja nove informacije da vodi svoj predavački rad. Polaznik će moći da pita sve što mu nije jasno, ali i da pre početka edukacije navede raspored rada koji bi mu najviše odgovarao, odnosno kada bi želeo da počne sa nastavom, kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da se održavaju predavanja. No, pre nego što predloženi plan delovanja postane zvaničan, sa njim se moraju saglasiti ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Za ove kandidate može da se sprovede i poluindividualna edukacija, kada predavanjima zajedno prisustvuje dvoje ljudi. Oni funkcionišu kao tandem u nastavnom procesu tokom koga podjednako dolaze do izražaja, a takođe im je omogućeno da, na osnovu svojih potreba definišu raspored prema kome će se raditi. Tako treba da navedu kada žele da počnu sa obukom, kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da imaju časove, a zatim će u vezi sa time da se konsultuju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, budući da svi učesnici u obrazovnom procesu moraju biti u potpunosti saglasni sa pomenutim detaljima.

Onima koji najbolje obrazovne rezultate postižu tokom interakcije sa drugima namenjena je grupna obuka i kurs - naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima. Tada je predviđeno da najmanje četvoro polaznika prisustvuje časovima, a takođe u sastavu jedne grupe ne sme biti ni više od njih osmoro. Ovaj broj osoba procenjen je kao najpogodniji za uspostavljanje kvalitetne komunikacije među članovima grupe, u koju će opet svaki od njih moći da ostvari predviđene ciljeve obrazovnog procesa. U datom modelu edukacije celokupan raspored rada, što će reći termine i učestalost održavanja časova i vreme početka obuke utvrdiće koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, a sami kandidati na to neće moći ni na koji način da utiču, niti da u vezi sa tim ulažu određene prigovore. Moraće, dakle do kraja sprovođenja programa da se pridržavaju plana koji im je saopšten, čime će zapravo svi biti stavljeni u isti položaj i niko od njih neće biti povlašćen.

Bilo za koju od prethodno pomenutih varijanti da se opredele, pojedinačni polaznici mogu da prate klasična predavanja i da na njih, u utvrđenim terminima dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije. Takođe imaju opciju da se edukuju online, odnosno da časove prate preko interneta uz pomoć svojih kompjutera. Zbog toga su obavezni da blagovremeno na njih instaliraju namenski softver, koji će im upravo omogućiti da se obučavaju na ovakav način. Za taj postupak dobiće je sva potrebna uputstva, te se smatra da će uspeti da ga obave samostalno, ali ako ipak bude onih koji se ne snađu ili budu želeli nešto da pitaju, mogu se svakoga dana tokom radnog vremena obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora.

Za zaposlene u određenoj firmi koji žele da prate pomenuti program sprovodi se korporativni kurs i obuka - naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima i to kako preko interneta, tako i na klasični način. Svi kandidati koji se odluče za praćenje predavanja uživo mogu da na časove dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, ali i da traže da se njihova nastava održava u okviru kompanije za koju rade, kao i na nekom drugom mestu koje im odgovara, ukoliko tamo ima uslova za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Vreme kada će oni početi sa obukom, termine i učestalost održavanja časova odrediće osoba koju je ovlastila konkretna firma i koordinator za nastavu u ogovarajućoj poslovnici pomenute institucije.

Koliko je predviđeno da traje seminar - naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima?

Prema planu organizatora, pomenuta edukacija ukupno traje 14 školskih časova, odnosno 630 minuta. Naznačenu je da će se tokom 7 dana držati dvočasi u trajanju od po 90 minuta.

Ovaj raspored rada važi samo za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka - naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima, pošto tada o svim detaljima obrazovnog procesa odlučuje isključivo ovlašćeni predstavnik pomenute institucije.

Osobe koje budu pohađale individualnu i poluindividualnu edukaciju imaće isti broj časova, ali će u vezi sa rasporedom rada moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora.

Kad je u pitanju korporativni kurs i obuka - naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima planiran je isti broj časova, ali tada raspored rada zajednički utvrđuju ovlašćeni reprezent konkretne firme i koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da uspešno rukovodite poslovnim procesima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje