Kurs i obuka - naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima

Izneta je opšta preporuka da svi projektni menadžeri zaposleni u odgovarajućim organizacijama budu obuhvaćeni predavanjima koja uključuje stručna obuka i kurs - naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima. Teme koje obuhvata pomenuta eduakcija biće zanimljive i vrlo korisne i za sve članove projektnih timova, a nije na odmet da se sa njima upoznaju i funkcionalni rukovodioci, kao i softverski specijalisti, kako bi unapredili kvalitet svoga rada.

U slučaju da ovaj program žele da prate radnici određene kompanije, primeniće se korporativni princip obrazovnog delovanja, kada će polaznici moći časove da pohađaju na klasični način, ali i preko interneta. Oni koji se odluče za prvu varijantu imaće priliku da, po sopstvenom nahođenju rade u prostorijama najbliže poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u adekvatnom prostoru firme u kojoj su zaposleni ili, pak na nekoj trećoj lokaciji koja im odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Za bilo koju varijantu da se opredele, imaće časove u terminima koje zajednički budu definisali ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Pojedinačni polaznici isto tako mogu da prate klasičnu nastavu, te da na časove dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije, u terminima koji budu definisani. Njihov izbor takođe može biti online kurs i obuka - naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima, kada će časove pratiti preko interneta, uz pomoć svojih kompjutera. Iz tog razloga su obavezni da na njih instaliraju tačno određenu vrstu softvera, za šta će im biti pružena sva potrebna uputstva. Ukoliko ne budu uspeli da se snađu ili naiđu na neke poteškoće, svakako se mogu obratiti za pomoć informatičkim stručnjacima u svakom predstavništvu pomenute institucije.


Bilo da rade na standardni način ili preko interneta, ovi kandidati mogu da se edukuju potpuno nezavisno od ostalih i da praktično budu jedini koje će ovlašćeni stručnjak podučavati tokom pomenutog obrazovnog procesa. U takvom okruženju, polaznici se prilično osamostaljuju i stiču neophodno samopouzdanje za kvalitetan rad u realnim okolnostima. Budući da je maksimalno fokusiran samo na jednog kandidata, nadležni predavač može da uvidi kakve su njegove mogućnosti u usvajanju znanja, da li ima predznanje vezano za konkretnu temu i, uopšte koji mu tempo delovanja najviše odgovara, te da u skladu sa tim vodi nastavni proces. Prijavljenom se nudi i prilika da se lakše organizuje i da u velikoj meri utiče na određivanje rasporeda po kome će se odvijati nastava. On će, naime moći da navede kog datuma bi želeo da počne sa radom, te kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da ima predavanja. Ako taj raspored nadležni profesor i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora budu smatrali odgovarajućim, on će postati i zvanično usvojen i primenjivaće se do kraja sprovođenja programa.

Želeći da svima omogući da nastavu prate na način koji im najviše odgovara, organizator nudi i poluindividualni seminar - naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima, kada predavanjima zajedno prisustvuje dvoje polaznika. Među njima svakako mora postojati spremnost za saradnju i aktivnu dvosmernu komunikaciju, dopunjavanje i međusobnu pomoć, jer se na taj način postižu kvalitetniji obrazovni rezultati. Ovaj pristup, takođe značajno utiče na razvijanje tolerancije kod polaznika, te oni tako tokom obuke uče i da na odgovarajući način prihvataju stavove druge osobe, uz istovremeno zastupanje vlastitog mišljenja, što je svakako vrlo korisno u realnim poslovnim okolnostima. Budući da i u ovom obrazovnom procesu predavanja prati relativno mali broj osoba, moguće je uvažiti njihove zahteve vezane za raspored rada. Tako će oni biti zamoljeni da se međusobno dogovore u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova i datumom startovanja celokupne edukacije, a da se kasnije u vezi sa tim iskonsultuju sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, pošto svi učesnici u obrazovnom procesu moraju biti saglasni sa naznačenim detaljima.

Kod ovog modela edukacije naglašen je socijalni momenat, te se radi na međusobnom upoznavanju i interakciji svih članova grupe. U takvoj aktivnoj i dinamičnoj atmosferi čak i oni stidljiviji pojedinci bivaju podstaknuti da se iskažu u nastavnom procesu, ispolje svoje mišljenje i svakako povećaju radnu aktivnost. Grupa zajedno ostvaruje željene ciljeve i zadatke, a da bi se to ostvarilo neophodno je da ona bude odgovarajuće veličine, te je svakako navedeni broj članova obavezno poštovati. Kako, međutim nije moguće napraviti raspored kojim će svi kandidati biti podjednako zadovoljni, a uzeti u obzir zahteve svakog od njih, odlučeno je da će vreme i ritam održavanja časova, kao i termin za početak obuke da odredi koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu naznačene institucije.Svi koje interesuje specijalizovana obuka i kurs - naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima moraju da se najpre za to prijave nadležnom službeniku naznačene institucije i navedu mu svoje ime, prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Sve to mogu da obave lično, u najbližem predstavništvu organizatora, preko telefona ili slanjem mejla odgovarajuće sadržine na adresu koja bude naznačena. Nakon toga, biće informisani o vremenu i mestu održavanja upisa, kome su dužni lično da prisustvuju i da tada ovlašćenom licu predaju dokumenta, koja će im svakako biti na vreme navedena.

Šta tačno proučava kurs i obuka - naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima?

Poslovni i privatni život savremenog čoveka teško je zamisliti bez softvera koji igraju značajnu ulogu u profesionalnom radu, informisanju i zabavnim aktivnostima. Uloga softvera u vojnim, transportnim, medicinskim i sličnim sistemima je često ključna i od njega direktno zavisi život ili zdravlje ljudi. Osobe koje budu pratile stručni seminar - naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima, između ostalog će saznati da je teško unapred znati tehničke karakteristike softvera, jer je to specifičan proizvod koji se projektuje za budućnost, razvojem jednog primerka i njegovim potonjim umnožavanjem. Ovlašćeni predavači će objasniti da uspešnost upravljanja softverskim projektima zavisi od poznavanja elemenata softvera i njegovog razvoja, čime se postiže realizacija projekata u okvirima planiranih rokova, optimalno angažovanje ljudskih i materijalnih resursa, a u granicama raspoloživih finansijskih sredstava.

Kandidatima će biti navedeno da softver predstavlja skup instrukcija i naredbi koje govore računaru da izvršava zadatke na određeni način. On je povezan sa hardverom, to jest mehaničkim i elektronskim delovima računara, tako da bez njihove veze računar ne radi. Osnovni pojmovi iz oblasti softvera o kojima će, tokom edukacije biti reči obuhvataju algoritme, programske jezike, kompajlere, mašinski jezik, razvojna okruženja, kao i podelu softvera na sistemske i aplikativne.

Polaznici će biti upućeni i u kvalitet softvera, koji zavisi od mnogobrojnih faktora, budući da se metode procene kvaliteta softvera baziraju na testiranju ispunjenosti zahteva polaznih definicija za izražavanje očekivanih osobina. To, recimo može biti usaglašenost za potrebama i zahtevima korisnika, brzina rada, zauzimanje radne memorije, veličina instalacije na disku, brzina pokretanja, lakoća održavanja, mogućnost rada na različitim platformama, kvalitet dizajna, zatim kvalitet dokumentacije, usaglašenost i poštovanje standarda i zakona, kao i mogućnosti rada u ekstremnim uslovima i sa slabim vezama.

Na časovima koje uključuje obuka i kurs - naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima polaznici će biti upoznati i sa softverskim inženjerstvom, kao granom računarstva koja podrazumeva timski rad programera različitih specijalnosti. Oni primenom matematičkih i drugih naučnih metoda rešavaju inženjerski zadatak dizajniranja, primene i održavanja softvera. Profesori će objasniti da se proces softverskog inženjeringa sastoji od više faza, kao što su identifikovanje potreba korisnika, analiza i razvoj sistema hardvera i softvera, dizajn softvera, implementacija - kodiranje, testiranje softvera u radnom okruženju, te održavanje softvera.

U daljem toku seminara govoriće se o upravljanju softverskim projektima, te će predavači istaći da je ono vrlo složeno i neizvesno zbog činjenice da ukupni razvoj informacionih tehnologija čini da vreme koje od početne faze do implementacije projekta traje nekoliko godina može da učini projekat već zastarelim u trenutku početka primene. Takođe, svaki projekat iz oblasti uvođenja informacionih sistema (IS) ili projekti iz oblasti telekomunikacija, imaju u sebi i softversku komponentu, a stvari se dodatno komplikuju ako se radi na razvoju sopstvenog softvera, a ne kupuje se softver drugog proizvođača.

Kandidatima će biti predstavljeni i modeli životnog ciklusa softvera, koji imaju za cilj izbegavanje poznatih teškoća, kao što je recimo nefunkcionalnost, preveliki troškovi, neprihvatanje od strane korisnika, loše održavanje, nepouzdanost. Dok traje kurs i obuka - naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima prisutni će saznati da su osnovni modeli životnog ciklusa klasični fazni (tradicionalni pristup razvoju, po ključnim planiranim fazama), evolucioni (razvije se osnovni set funkcija, a zatim se opseg rada širi prema zahtevima koji postepeno evoluiraju), kao i nestandardni - bezoblični (zasnovan na radu kvalitetnih pojedinaca). Predavači će dodati da tipovi modela razvojnog ciklusa softvera mogu da budu definisani i kao model vodopada, model prototipova, model postepenog razvoja, ekstremnog programiranja, te model spirale.

Tokom predavanja govoriće se i o objektno orijentisanom razvoju, kao metodologiji proizvodnje softvera koja je danas dominantna. Nadležni stručnjaci će objasniti da se on bazira na analizi, projektovanju, programiranju i jezicima, odnosno svim elementima koji su objektno orijentisani. To praktično znači da softver nije baziran na tradicionalnoj implementaciji algoritma, nego su programi organizovani kao kolekcije objekata i klasa koje sarađuju i povezane su relacijama nasleđivanja. Kod objektno orijentisanog procesa razvoja softvera poslovi i odgovornosti članova razvojnog tima se raspoređuju po planu zasnovanom prema disciplinama.

Polaznici će najzad biti upućeni i u procenu troškova razvoja softvera, koja je veoma bitna zbog planiranja projekta, u smislu rokova i potrebnog broja ljudi, kao i zbog ugovaranja posla po fiksnim cenama. Predavači će im takođe objasniti kako se vrši procena troškova softvera na osnovu algoritamskog modelovanja troškova, ekspertske procene, procene po analogiji, na bazi raspoloživih resursa proizvođača, te one zasnovane na budžetu kupca.

Gde i kada se održava stručni seminar - naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima?

Lokacija na kojoj će predavanja pratiti kandidati koji su zaposleni u određenoj firmi zavisiće od toga hoće li se oni odlučiti za klasičnu nastavu ili, pak tražiti da se korporativna obuka i kurs - naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima sprovodi online. U prvoj varijanti, moći će da biraju između prostorija najbliže poslovnice pomenute institucije, nekog prostora u firmi za koju rade ili bilo kog mesta na kome postoje odgovarajući tehnički uslovi za sprovođenje obrazovnog procesa. Ako časove budu pohađali preko interneta, moći će naravno to da čine na bilo kojoj lokaciji, pošto će u tu svrhu koristiti svoj kompjuter. Bilo koju od pomenutih varianti da izaberu, polaznici će početi sa radom onog datuma koji zajednički odrede ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, koji će takođe definisati i termine i ritam održavanja predavanja.

Osobe prijavljene u statusu fizičkih lica mogu takođe da nastavu prate na uobičajen način i to u savremeno opremljenim prostorijama određene poslovnice organizatora, gde će imati obavezu da dolaze u definisanim terminima. Na raspolaganju im je i online edukacija, za koju će imati obavezu da se blagovremeno pripreme, odnosno da na svoje kompjutere instaliraju specijalni tip softvera. U pitanju je jedan jednostavan informatički zadatak, za koji se smatra da je moguće da ga obave svi prosečni kandidati, a ukoliko se ipak neko ne bude snašao svakako može da se obrati za pomoć stručnjacima u bilo kom predstavništvu pomenute institucije.

Polaznicima koji žele da predavanja prate zajedno sa još nekoliko drugih osoba namenjen je grupni kurs i obuka - naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima. Oni će dolaziti na časove u određeno predstavništvo pomenute institucije, ukoliko se odluče za klasičnu nastavu, dok će, ako njihov izbor bude online edukacija, pohađati predavanja u prostoru koji sami budu odabrali. Ni u jednom slučaju, međutim neće moći da navedu kada bi želeli da obuka počne, kao ni kojim danima i u koliko sati im najviše odgovara da imaju predavanja. Sve te detalje utvrdiće koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, a kandidati, kojih može da bude maksimalno osmoro, ali ne manje od četvoro na to neće moći ni na koji način da utiču.

Oni koji se budu opredelili za poluindividualnu nastavu pratiće časove zajedno sa još jednim kolegom i to u okviru neke poslovnice naznačene institucije, ukoliko njihov izbor bude klasična nastava ili sa lokacije koju sami odaberu, ako se odluče za online kurs. U svakom slučaju dobiće priliku da se najpre međusobno, a nakon toga i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore u vezi sa svim detaljima nastavnog procesa. Tako će zajednički da utvrde vreme njegovog početka, kao i termine i učestalost održavanja časova.

Kandidati koji smatraju da najkvalitetnije obrazovne rezultate mogu da postignu samostalnim radom pohađaće individualni seminar - naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima. Oni mogu da se edukuju na klasični način i da na časove dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije, ali i da rade online, odnosno da uz pomoć svog kompjutera u bilo kom prostoru koji im za to odgovara. Svakako će moći da dobro organizuju svoje vreme i da obaveze koje im je nametnula ova obuka lako uklope u svoj način života, pošto će moći da naznače kad bi želeli da počnu sa edukacijom i koji im termini i učestalost održavanja predavanja najviše odgovaraju. Taj predlog će morati da razmotri stručnjak koji vodi nastavu i koordinator u instituciji organizatora, a u svakom slučaju će se nastojati da zvanični raspored rada u što većoj meri odgovara zahtevima konkretnog kandidata.

Kako se sprovodi obuka i kurs - naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima?

Osobe koje prate edukaciju u statusu pojedinca mogu da rade preko interneta, ali i da traže da se za njih organizuje klasični kurs i obuka - naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima. U prvoj varijanti moraće da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog računara, na koji će pre toga biti dužni da instaliraju namenski softver. Ukoliko pomenuti postupak ne budu mogli da obave bez pomoći, svakog dana tokom radnog vremena mogu da se obrate nekome iz ekipe tehničke podrške, koja funkcioniše u bilo kojoj poslovnici organizatora. Ako se opredele za standardni tip edukacije, imaće nastavu u prijatnom ambijentu neke od poslovnica pomenute institucije, gde će morati da dolaze u terminima koji budu saopšteni.

Kako u klasičnim tako i u virtuelnim učionicama, nastavu će pratiti polaznici koji budu želeli da rade individualno. Ovde je prisutna izrazita sistematičnost u radu, jer profesor dosledno ostvaruje unapred postavljene ciljeve i korak po korak vodi polaznika do rezultata koje treba postići tokom čitavog obrazovnog procesa. Uzimaju se u obzir individualne karakteristike konkretnog kandidata, njegove sposobnosti, predznanje i brzina kojom može da usvaja nove informacije. On ima i priliku da u velikoj meri utiče na raspored prema kome će se odvijati nastava, budući da će biti zamoljen da navede kada i koliko često bi želeo da ima časove, kao i kog datuma mu odgovara da počne sa obukom. Ako taj raspored prihvati njegov profesor i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, on će se zvanično usvojiti i primenjivati do kraja sprovođenja programa.

Osobe koje ne žele da rade odvojeno od ostalih, a opet ni u društvu većeg broja ljudi mogu da odaberu poluindividualni seminar - naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima, te da predavanja prate u paru. Kandidati tada praktično funkcionišu kao tandem u obrazovnom procesu, zajedno ostvaruju željene rezultate i ciljeve i predstavljaju jedno drugom značajan oslonac i podršku radu. Takođe mogu da navedu kada im odgovara da počnu sa edukacijom i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da se održavaju predavanja, a da bi taj predlog postao validan, moraju ga podržati i nadležni predavač, kao i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Grupna nastava odvija se prema različitim pravilima od prethodno navedenih, što se pre svega odnosi na način određivanja rasporeda po kome će se raditi. U ovom slučaju, naime vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum za startovanje celokupnog programa utvrđuje isključivo koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, dok kandidati na to nemaju nikakvog uticaja. Ovo pravilo uvedeno je iz prostog razloga što je nemoguće svim članovima grupe u isto vreme udovoljiti kada je plan delovanja u pitanju, pa je zbog toga ovo način da oni svi budu stavljeni u ravnopravni položaj i da funkcionišu kao jedinstvena celina. Veličina grupe se takođe mora vrlo precizno poštovati, tako da će polaznici u nekim prilikama morati da sačekaju izvesno vreme dok se ona ne oformi.Takodje je definisan i maksimalni broj kandidata u jednoj grupi. U situaciji kada je potrebno organizovati nastavu za zaposlene u nekoj firmi, sprovodi se korporativna obuka i kurs - naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima. Tada polaznici mogu da rade online, odnosno sa bilo kog mesta koje im odgovara ili, pak da prate klasičnu nastavu u moderno opremljenim prostorijama određene poslovnice organizatora, u okviru svog radnog okruženja ili na nekom trećem mestu koje sami odaberu, pod uslovom da tamo postoje tehnički mogućnosti za valjano sprovođenje i praćenje predavanja. Vreme početka njihove obuke, kao i termine i učestalost održavanja časova sporazumno će odrediti osoba koju je za to imenovala konkretna kompanija i koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije.

Koliko će da traje kurs i obuka - naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima?

Osobe koje budu pohađale poluindividualni seminar - naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima, kao i oni koji budu radili prema principima individualne edukacije imaće isti ukupan broj časova, ali će u vezi sa njihovim rasporedom moći da se dogovaraju sa nadležnim profesorom i koordinatorom za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, kako bi odredili onaj koji će im najviše odgovarati.

Korporativna nastava takođe će imati isti broj časova, ali će vreme i učestalost njihovog održavanja u dogovoru da odrede zvanični reprezent kompanije čiji zaposleni prolaze ovaj program i osoba koja istupa u ime organizatora.

Vreme i učestalost održavanja časova za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima, određuje isključivo koordinator za nastavu u okviru naznačene obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da uspešno rukovodite softverskim projektima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje