Kurs i obuka - Naučite kako da adekvatno odgovorite zahtevima inspekcije u turizmu

Lica koja se nalaze na čelu kompanija, specijalizovanih za rad u oblasti turizma i ugostiteljstva bi svakako trebalo da se prijave za praćenje ove edukacije, s tim što moramo naglasiti i to da će stručni kurs i obuka - naučite kako da adekvatno odgovorite zahtevima inspekcije u turizmu omogućiti baš svim kandidatima da steknu konkretna znanja. Osim vlasnicima preduzeća, koja u pomenutim oblastima ostvaruju svoje poslovanje, ovaj seminar je namenjen isto tako i menadžerima u tim firmama, ali i uopšteno svakome ko ima želju da se sa ovom, inače vrlo interesantnom temom upozna.

Ističemo da se nastava može pratiti kako u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u kom slučaju se na klasičan način predavanja organizuju, tako isto i online.

Fizička lica moraju izabrati i na koji način će da pristupaju časovima, a u smislu da će precizirati da li im više odgovara princip grupne, odnosno poluindividualne ili edukacije koju prati samo jedan polaznik, to jest individualne.


Dakle, u poslovnicama navedene institucije, odnosno u namenskim prostorijama svake od njih se organizuje klasični seminar - naučite kako da adekvatno odgovorite zahtevima inspekcije u turizmu.

A ako nekome više odgovara online edukacija, to znači da predavanja može pohađati sa apsolutnom svake lokacije, pod uslovom da propisno instalira softver na svoj kompjuter i da koristi maksimalno kvalitetnu i stabilnu internet vezu. Budući da IT stručnjake, takođe ova institucija zapošljava, to svaki zainteresovani ima pravo da ih kontaktira, a ukoliko mu bude potrebna pomoć ili oko instaliranja samog softvera ili oko pristupa predavanjima i praćenja onlajn nastave.

Tačno je određeno koliko ljudi treba da pohađa koju od navedenih vrsta edukacija, a podrazumeva se da individualnu ima pravo samo jedan polaznik da pohađa.Međutim, moramo napomenuti da nije to i jedina razlika između njih, već i sam princip organizacije.

Naime, sve podatke o trajanju grupne edukacije, odnosno o terminima u kojima će časovi biti organizovani, ali isto tako i o datumu početka će svaki prijavljeni dobiti od strane ovlašćenog lica onog predstavništva institucije organizatora, u kome se taj polaznik prijavio i upisao, odnosno u kome je osnovni zahtev za početak grupnog kursa ostvaren. Praktično govoreći, odmah nakon prijave minimalnog broja polaznika u toj poslovnici bude prijavilo koordinator za nastavu će odrediti sve navedeno. A onda će u skladu sa pravilima i da obavesti prijavljene, te će im naglasiti tom prilikom i da neće biti prihvaćeni zahtevi za izmenama kod tog tipa obuke.

Podrazumeva se da će se i o dinamici održavanja, ali isto tako i o datumu početka, odnosno o terminima u kojima će biti organizovana ili poluindividualna ili, pak individualna edukacija, dogovarati svaki prijavljeni, odnosno njih dvoje i to direktno kako sa predavačem, tako i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu.

Trebalo bi da svaki pojedinac, to jest fizičko lice izvrši prijavu na jedan od dostupnih načina, a u optimalnom roku posle toga će on doći direktno u poslovnicu, kako bi bio upisan zvanično. Podatke o dokumentima, koja tom prilikom mora doneti će svaki prijavljeni neposredno pre zvaničnog upisa od nadležnih da dobije.

Inače se osim ličnog prijavljivanja, dozvoljava i elektronsko, a u kom slučaju bi zainteresovani morali zahtevane informacije da pošalju na mejl. Osim toga, u opticaju je i mogućnost da zainteresovano lice prijavljivanje za praćenje ove edukacije izvrši telefonskim putem.

Na osnovu zahteva nadležnih u kompanijama različite strukture i veličine, može biti organizovana i korporativna obuka i kurs - naučite kako da adekvatno odgovorite zahtevima inspekcije u turizmu, a u tom slučaju bi trebalo samo radnici tog preduzeća da pohađaju časove. Nadležna lica konkretne poslovnice organizatora bi trebalo da se usaglase sa direktorima zainteresovanih preduzeća, odnosno sa onim licima koja su u tom slučaju odgovorna oko način sprovođenja časova. Zajedno će oni da odrede kako tačan datum početka nastave za zaposlene, tako isto i njeno trajanje na dnevnom nivou i generalno, odnosno preciziraće i kakva se dinamika mora poštovati prilikom sprovođenja tog tipa edukacije.

Program i plan stručnog kursa - naučite kako da adekvatno odgovorite zahtevima inspekcije u turizmu

Svakako bi trebalo da specijalizovani seminar - naučite kako da adekvatno odgovorite zahtevima inspekcije u turizmu fokus stavi na upoznavanje prisutnih sa najvažnijim odredbama Zakona o turizmu Republike Srbije, ali i Zakona o inspekcijskom nadzoru, te sa onim promenama u svakome od njih koje su nedavno izvršene.

Biće primarno predstavljene one odredbe Zakona o turizmu koje se odnose na nadzor, a tom prilikom će kandidatima biti objašnjeno koja sve ovlašćenja imaju turistički inspektori. Takođe će dobiti informacije i o tome kako se inspekcijski nadzor u skladu sa pravilima ovog zakona vrši u objektima koji su specijalizovani za rad u oblasti ugostiteljstva, ali i u onima koji nude usluge ishrane i smeštaja. Isto tako će biti reči i o nadzoru turističkih inspektora sa aspekta zaštite životne sredine, a polaznici će dobiti podatke i o pravima turističkih inspektora, ali i o njihovim obavezama.

Podrazumeva se, takođe da će stručni kurs i obuka - naučite kako da adekvatno odgovorite zahtevima inspekcije u turizmu obraditi i one aspekte aktuelnog Zakona o turizmu, koji se odnose na propisanu nadležnost turističkog inspektora, te će saznati i šta se događa ukoliko to ovlašćeno lice bude ustanovilo da postoje propusti u funkcionisanju određenog pravnog lica, to jest ako bude utvrdio da nisu poštovane propisane odredbe ovog zakona.

Profesori će govoriti i o tome koje su pravne posledice rešenja turističkog inspektora, te će prisutnima objasniti i na koji način i u kom roku mogu eventualno da ulože žalbu.

Nastavnim programom ove edukacije je predviđeno da kandidati dobiju jasne informacije i o kaznenim odredbama, odnosno o visini novčanih nadoknada za različite vrste prekršaja, a koje turistički inspektor bude ustanovio.

Budući da su kontrolne liste tek nedavno uvrštene u praksu, to podrazumeva da će stručna obuka i kurs - naučite kako da adekvatno odgovorite zahtevima inspekcije u turizmu posvetiti posebnu pažnju upravo toj temi. Naravno da će polaznici te edukacije dobiti jasne smernice i o načinu popunjavanja tih lista, te će saznati i sa kojim ciljem se one koriste.

Pored svega toga će profesori govoriti i o pravima nadziranog pravnog subjekta, odnosno o njegovim obavezama, a sa aspekta prethodno navedenih zakona.

Na kojoj lokaciji se seminar - naučite kako da adekvatno odgovorite zahtevima inspekcije u turizmu održava i u kojim terminima?

Budući da bi svaki polaznik trebalo da odluči da li mu više odgovara princip koji podrazumeva individualna obuka i kurs - naučite kako da adekvatno odgovorite zahtevima inspekcije u turizmu, odnosno nastava koja se odvija u paru ili poluindividualna, te grupna, jasno je da će tek posle toga on dobiti od organizatora tačne informacije kako o terminima održavanja, tako i o svim ostalim detaljima.

Isto tako je predviđeno da bude informisan i o tačnoj lokaciji, na kojoj bi izabrana vrsta edukacije trebalo da bude organizovana, a nakon što se opredeli između online i nastave koja se smatra klasičnom.

Za dvoje polaznika se sprovodi poluindividualna edukacija, a u tom slučaju će se oni o terminima održavanja, kao i o dinamici, te svakako o datumu početka, zajedno dogovarati sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa profesorom, koji bi trebalo poluindividualnu nastavu da vodi. Ističemo da se potpuno isti princip primenjuje i kada obuku treba da pohađa samo jedno lice, odnosno kada se individualna edukacija organizuje.

Principi koji se primenjuju prilikom sprovođenja grupne nastave su u velikoj meri strožiji, te se podrazumeva da detalje vezano za organizaciju seminara tog tipa definiše zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora. Naime, grupni kurs i obuka - naučite kako da adekvatno odgovorite zahtevima inspekcije u turizmu se odvija u onim terminima, koje određuje ovlašćeni koordinator za nastavu, a koji takođe odlučuje i o datumu njenog početka i o trajanju, uzevši u obzir da određuje i prema kakvoj dinamici će se odvijati časovi u tom slučaju. Nakon formiranja grupe, ovlašćeno lice će definisati sve navedeno i obavestiti polaznike o tome, te će jasno istaći i da se ne vrše promene nijednog segmenta, a ukoliko to neki kandidat bude izneo kao zahtev.

Kada prijavljeni bude odlučio koji tip nastave mu po karakteristikama najviše odgovara, opredeliće se i između mogućnosti da je prati onlajn ili u okviru izabranog predstavništva.

Svakako mora da ima računar da bi predavanjima pristupao online, a očekivano je i da postoji kvalitetna internet konekcija u datom prostoru, kako bi predavanja mogla da budu praćena bez ikakvih smetnji. Nastava se u tom slučaju organizuje preko virtuelnih učionica, a definisani tip softvera će polaznik prethodno instalirati na svoj kompjuter. Po potrebi se može obratiti zaposlenima u prethodno izabranoj poslovnici, a koji će mu pružiti odgovarajuću pomoć u tehničkom smislu.

Ovu edukaciju mogu da pohađaju kako pojedinačni polaznici, tako i samo radnici, koji su u nekom preduzeću zaposleni. U tom slučaju se organizuje korporativni seminar - naučite kako da adekvatno odgovorite zahtevima inspekcije u turizmu, a pravila koja se tada poštuju su prilično fleksibilna. Ustvari se misli na činjenicu da se nastava namenjena zaposlenima organizuje prema onim smernicama, koje će prethodno definisati njihov direktor, odnosno nadležno lice te kompanije sa ovlašćenim predstavnikom institucije, koja bi trebalo i da sprovede tu vrstu edukacije. U slučaju da to bude odabrano kao najbolje rešenje, organizator će predavanja održati i u samoj firmi, koja je za korporativnu obuku zainteresovana, s tim da će zahtevati adekvatnu opremljenost izabranog prostora.

Prema kojim pravilima se stručna obuka i kurs - naučite kako da adekvatno odgovorite zahtevima inspekcije u turizmu sprovodi?

U svakom predstavništvu institucije organizatora važe ista pravila, bez obzira da li se specijalizovani seminar - naučite kako da adekvatno odgovorite zahtevima inspekcije u turizmu organizuje za pojedinačne polaznike, to jest za fizička lica ili u formi korporativne nastave.

Zapravo su u pitanju vrlo jednostavna pravila, koja podrazumevaju da se časovi mogu pratiti na više načina, što znači da bi svaki kandidat trebalo lično da odluči koja od svih navedenih varijanti je najprimerenija u njegovom slučaju.

Primarno bi trebalo da odluči na kojoj lokaciji će pohađati predavanja, zato što su u opticaju dve varijante, tako da ima pravo ili onlajn da ih prati ili u poslovnicama ove institucije.

Istakli bismo da je posedovanje računara bitno za svakoga, koga interesuje online kurs i obuka - naučite kako da adekvatno odgovorite zahtevima inspekcije u turizmu, a podrazumeva se da će nastojati što bolju internet konekciju tom uređaju da obezbedi. Inače se taj tip edukacije organizuje uz korišćenje određenog softvera, te se podrazumeva da će svaki kandidat njega i instalirati na svoj računar. A budući da u svakoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford rade i IT stručnjaci, oni će se potruditi da pomognu svakom kandidatu, kome to bude bilo potrebno, a bez obzira da li je tehnički problem vezan za instaliranje konkretnog softvera ili za praćenje predavanja.

Trebalo bi naglasiti i to da se kako klasična nastava, tako i ona koja se pohađa onlajn mogu pratiti na jedan od tri načina, uzevši u obzir da se u ponudi osim individualne i grupne, nalazi i onaj tip edukacije, koji je poznat kao poluindividualni, a kojom prilikom 2 osobe časove pohađaju.

Na vrlo jednostavan način se organizuje individualna nastava, jer je predviđeno da se zainteresovani pojedinac direktno sa profesorom, odnosno sa koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu dogovara kako će se časovi odvijati. Pod tim se ne misli samo na termine njihovog održavanja, nego isto tako i na dinamiku, te uopšteno na datum početka individualne nastave. Pravila po kojima se organizuje poluindividualna edukacija su potpuno ista, samo što je tada predviđeno da se dvoje polaznika o pomenutim detaljima dogovaraju sa nadležnima u izabranom predstavništvu institucije organizatora.

Međutim, u slučaju da se specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da adekvatno odgovorite zahtevima inspekcije u turizmu organizuje za veći broj polaznika, pravila su u velikoj meri strožija. A to znači da se definisanje načina sprovođenja časova prepušta koordinatoru za nastavu, s tim što on ne može definisati ništa dok se u određenoj poslovnici ne bude oformila grupa. Svakako će organizator odrediti i kog datuma bi trebalo nastava u grupi da počne i u kojim terminima će časovi da budu organizovani, te će definisati i dinamiku njihovog sprovođenja. A onda će obavestiti svakog kandidata o tome, ali će i posebno istaći da ne bi trebalo nikakve zahteve za izmenama da iznosi, zato što se promene ne dozvoljavaju kod seminara tog tipa.

Još je ostalo da navedemo i to da ova institucija može konkretnu obuku prilagoditi radnicima bilo koje firme, s tim da se korporativna edukacija može organizovati i van prostorija organizatora. Naime, ukoliko nadležnom licu određenog preduzeća ne odgovara da njegovi zaposleni časove prate online ili u prostorijama određene poslovnice, može izraziti želju da nastava bude organizovana u njihovoj kompaniji. Međutim, taj uslov ne može biti ispunjen ukoliko klijent ne obezbedi propisane uslove za rad, a svakako će sa neophodnim detaljima u vezi sa tim, on na vreme biti upoznat. Inače se korporativni kurs organizuje onako kako se budu usaglasili nadležno lice institucije organizatora i one firme, koja je za tu vrstu edukacije zainteresovana.

Koliko je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da adekvatno odgovorite zahtevima inspekcije u turizmu traje?

Podrazumeva se da će ovlašćeno lice svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj bude oformljena grupa, precizno definisati dinamiku održavanja časova i o tome obavestiti prijavljene.

Suprotno od toga, trajanje kako individualne, tako isto i poluindividualni nastave se definiše između predavača, zainteresovanog kandidata i ovlašćenog koordinatora za nastavu konkretnog predstavništva institucije organizatora.

Ukoliko se bude javila potreba da određeni broj radnika nekog preduzeća pristupe praćenju ove edukacije, tada se o svim detaljima, pa i o tome koliko bi ukupno trebalo da traje korporativna obuka i kurs - naučite kako da adekvatno odgovorite zahtevima inspekcije u turizmu dogovaraju ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i kompanije, čiji nadležni su za konkretnu edukaciju zainteresovani.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da adekvatno odgovorite zahtevima inspekcije u turizmu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje