Kurs i obuka - naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata

Budući da je glavna tema, kojom se bavi i specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata naročito interesantna nadležnima u odeljenju ljudskih resursa, to slobodno možemo istaći da je edukacija na prvom mestu njima i namenjena. Naravno, mogu da je prate i vlasnici kompanija različite strukture, kao i direktori, te generalno rečeno, svako ko ima dodira sa odabirom zaposlenih i njihovim obučavanjem.

Ono što moramo odmah reći jeste da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje u toku cele godine i to kako za pojedinačne polaznike, tako isto i za članove tima nekog preduzeća, a kojom prilikom se sprovodi korporativna obuka.

U principu, nastava koju treba da pohađaju radnici neke firme se odvija tako da se maksimalno poštuju zahtevi njihovih nadređenih, a u smislu da pored organizacije na uobičajen način, odnosno ili onlajne ili u poslovnicama ove institucije, postoji i mogućnost da ona bude sprovedena u prostorijama konkretnog preduzeća. Naravno, u tom slučaju klijent je dužan da obezbedi optimalne uslove za rad, a podrazumeva se da će mu prethodno biti dostupne sve informacije o zahtevima koje mora da ispuni. Inače se korporativni kurs i obuka - naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata organizuje u skladu sa dogovorom, koji će vlasnik te firme ili njen ovlašćeni zastupnik imati sa onom osobom, koja je u predstavništvu institucije organizatora za te poslove zadužena.


Edukacija koju treba pojedinci da pohađaju se može sprovoditi ili online ili na način koji se smatra uobičajenim, a kada se predavanja odvijaju u poslovnicama institucije organizatora.

Preko specijalne platforme, odnosno kroz takozvane virtuelne učionice će polaznici pohađati predavanja online, tako da se od njih zahteva da tom prilikom koriste sopstveni računar, te je opšta preporuka da konkretni uređaj ima stabilnu internet konekciju. Ističemo da sam postupak instalacije namenskog softvera ne može da se svrsta u kompleksne zadatke, ali ipak ova institucija polaznicima nudi mogućnost korišćenja tehničke podrške, koja je u poslovnici u svakom gradu dostupna.

Institucija organizatora je predvidela da se oba navedena tipa edukacije mogu pohađati na jedan od tri načina, što znači da svaki pojedinac treba u trenutku upisa da naglasi da li mu više odgovara rad u grupi ili individualna, odnosno poluindividualna nastava. Upravo na osnovu iznetih zahteva će mu biti dostupne informacije o principu organizacije izabrane vrste kursa.Na prvi pogled je jasno da je primarna razlika između navedenih tipova edukacija vezana za broj polaznika, pa tako više polaznika pohađa grupnu obuku, dok 2 osobe pristupaju poluindividualnoj, a samo jedan kandidat ima pravo da prati individualnu nastavu.

Međutim, ima razlike i u načinu organizacije, pa tako grupni seminar - naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata podrazumeva da koordinator za nastavu određuje kako će se odvijati. Prvenstveno mislimo pod tim da treba da definiše datum početka tog tipa edukacije, potom termine u kojima bi trebalo članovi te grupe da prate predavanja i trajanje, jer će morati tom prilikom da odredi i u skladu sa kakvom dinamikom će se časovi organizovati. Ovde je vrlo važno istaći da organizator nema pravo to da navede sve do onog trenutka dok ne bude bio zadovoljen osnovni uslov, to jest dok se ne bude kreirala grupa u toj poslovnici. Sve što pomenuto lice bude definisalo će prijavljeni morati da ispoštuju, zato što se ne dozvoljavaju promene po njihovom zahtevu.

Na potpuno isti način se organizuju individualna i poluindividualna edukacija, a on je u velikoj meri fleksibilan, zato što se zahtevi polaznika tom prilikom primarno ispunjavaju. Da malo pojasnimo, prijavljeni kandidati ili njih dvoje kod poluindividualne nastave bi trebalo da sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica te institucije definišu kakvom dinamikom će se časovi sprovoditi, odnosno kog datuma će nastava početi i svakako u kojim tačno terminima.

Kako se stručna obuka i kurs - naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata organizuje, praktično rečeno u toku cele godine, to je na raspolaganju svima mogućnost da prijavu izvrše kad god to žele. Bitno je da osnovne informacije, kao što su datum rođenja, broj telefona, te ime i prezime svaki zainteresovani dostavi, a on će samostalno izabrati da li će to da učini lično, odnosno u prostorijama određenog predstavništva ili će ih možda izdiktirati preko telefona, te poslati na zvaničnu mejl adresu.

Posebno je važno da svi koji izvrše prijavu budu informisani da je pravilnikom pomenute institucije predviđeno njihovo lično prisustvo kada bude bio organizovan upis. Neposredno nakon izvršene prijave će oni dobiti informacije o samom postupku upisa i o dokumentaciji, koju bi trebalo tada da donesu u konkretnu poslovnicu ove institucije.

Program kursa - naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata

Mada je donekle očekivano da polaznici ove edukacije znaju na koji način funkcioniše postupak odabira potencijalnih kandidata za određeno zaposlenje, profesori će ipak uvodno predavanje upravo toj temi posvetiti. Svakako će stručni kurs i obuka - naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata početi od opisivanja svih onih koraka, koji moraju biti preduzeti, da bi konkurs bio raspisan na pravilan način, odnosno da bi bilo odabrano baš ono lice, koje će moći da u potpunosti adekvatno odgovori očekivanjima potencijalnog poslodavca.

Odmah posle toga će biti reči o troškovima angažovanja radnika, a počev od onih koji će biti zaposleni na određeno ili na neodređeno vreme, pa do onih koji se angažuju van radnog odnosa, što je jedan od specifičnih načina zapošljavanja.

Moramo istaći da će seminar - naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata, akcenat u svakom slučaju staviti upravo na zapošljavanje tog tipa, pošto na taj način svaki poslodavac može vrlo uspešno da smanji troškove, ali je samo potrebno da bude upoznat sa načinom na koji će to da izvrši, a koji će istovremeno biti maksimalno usklađen sa važećim zakonom.

Zato i jeste predviđeno programom ove specijalizovane edukacije da polaznici nauče kako se u tom slučaju zasniva ugovor o radu, ali i za koje poslove je dozvoljeno angažovati kandidate po tom principu. Naravno da će profesori ukazati prisutnima i na sve prednosti zapošljavanja radnika van radnog odnosa, ali će isto tako predstaviti i ono što se smatra određenim manama takvog tipa angažovanja.

Svakako će biti reči i o pravilima, odnosno o aktuelnoj zakonskoj regulativi, a fokus će biti usmeren najpre na odredbe Zakona o porezu, koje moraju biti primenjivane prilikom angažovanja takvih kandidata.

Definisano je programom i da polaznici treba da se upoznaju sa angažovanjem u vidu volontiranja, ali i sa takozvanim povremenim i privremenim poslovima, a biće govora i o potpisivanju Ugovora o delu.

U poslednje vreme je aktuelan i takozvani lizing radne snage, tako da će stručna obuka i kurs - naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata posvetiti i toj temi značajnu pažnju.

Posebno će profesori da se potrude, a uz pomoć primera da ukažu prisutnima na to kako svaki vid angažovanja van radnog odnosa može da utiče na smanjivanje troškova, te će saznati i koliko otprilike, te u kojoj je to meri zaista isplativo.

Isto tako će biti upoznati i sa svim obavezama koje moraju ispuniti, a ukoliko se odluče za takav vid zapošljavanja, što se primarno odnosi na plaćanje poreza na zarade.

Za vreme završnog dela ove edukacije će biti dopušteno kandidatima da predavačima postavljaju pitanja, a kako bi što lakše konkretnu temu shvatili i nakon završetka praćenja obuke mogli da implementiraju stečena znanja u poslovanje svoje ili one kompanije, u kojoj su u tom trenutku zaposleni.

Gde se održava kurs i obuka - naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata i kada?

Primarno je važno da svako fizičko lice koje želi da pohađa specijalizovani seminar - naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata u trenutku upisa navede koji tip edukacije od ponuđenih mu po karakteristikama najviše odgovara. Stvar je u tome da Obrazovni centar Akademije Oxford osim grupne i individualne nastave, sprovodi i onu koju koja uključuje prisustvo dvoje polaznika istovremeno, a poznata je kao poluindividualna.

Navedeno je i pravilo da se bilo koji od tih vidova edukacija mogu organizovati na dva načina, odnosno ili prema klasičnom principu ili preko interneta, što znači da je obaveza svakog kandidata da odabere sa kog tačno mesta želi nastavu da prati. Zapravo odmah nakon kreiranja grupe, koja treba da broji minimalan broj kandidata, ovlašćeno lice konkretne poslovnice će definisati princip organizacije, a u smislu da li će odrediti kako tačan datum početka, tako isto i trajanje, odnosno dinamiku po kojoj će časovi biti organizovani, kao i termine. Pravilnikom je predviđeno da svaki polaznik pojedinačno dobije precizne podatke o svemu tome, a posebno će biti naglašeno da se od njega zahteva da ispoštuje sve što organizator bude odredio, zato što se ne dozvoljava vršenje nikakvih promena.

Kada nekoga interesuje individualna ili poluindividualna obuka i kurs - naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata, mora znati da se nastava tom prilikom organizuje prema istovetnim pravilima. Uopšteno rečeno, radi se o najjednostavnijem načinu sprovođenja, zato što se o terminima održavanja, zatim o datumu početka i dinamici dogovaraju zajedno zvanično ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice, zatim prijavljeni kandidat i onaj profesor, koji će voditi ili individualnu nastavu ili poluindividualnu.

Kako se podrazumeva da izabrana vrsta obuke može biti praćena ili direktno u predstavništvu ove institucije ili preko računara pojedinačnog kandidata, to znači da on treba samostalno da navede na kojoj lokaciji će pristupati predavanjima.

Ukoliko se opredeli za prvu varijantu, odnosno onaj tip edukacije koji se prema klasičnom principu sprovodi, to znači da pristaje da u zadatim terminima časove prati u maksimalno kvalitetno opremljenim prostorijama izabrane poslovnice.

Druga varijanta podrazumeva pohađanje časova preko računara, odnosno uz korišćenje specijalnog softvera, koji će polaznik instalirati prethodno na svoj kompjuter. Važno je da postoji stabilna internet veza u prostoru iz koga želi da prati časove, a svakako ako bude bilo neophodno, na raspolaganju je i usluga profesionalne tehničke podrške, kako bi kandidat sa uspehom konkretni tip softvera instalirao.

Pored nastave koja je fizičkim licima, to jest pojedinačnim polaznicima namenjena, u ponudi ove institucije je i korporativni kurs i obuka - naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata. U pitanju su časovi, koji se isključivo sprovode za one osobe, koje su u okviru određene firme zaposlene, a tada se u najvećoj mogućoj meri poštuju zahteve klijenata, odnosno nadležnih lica konkretne kompanije. Važno je da se oni tada dogovore o svim neophodnim detaljima sa ovlašćenim predstavnikom institucije, koja i organizuje korporativni kurs, te da preciziraju kakvom dinamikom će časovi da budu održavani, u kojim terminima i naravno, kada će nastava da počne. Takođe, samo kod ovog tipa edukacije može doći do odstupanja vezano za mesto održavanja obuke, zato što klijent može zahtevati da ona za zaposlene bude organizovana i u prostorijama koje se nalaze u okviru njihove firme, ali se tada isključivo vodi računa o tome da tačno definisane karakteristike, vezano za opremljenost prostora budu u potpunosti ispoštovane.

Kako se specijalizovani seminar - naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata sprovodi?

Ističemo da postoji nekoliko varijanti za praćenje ove edukacije, te da nju mogu pohađati i fizička lica i zaposleni u okviru različitih pravnih lica.

Da budemo precizni, sprovodi se kako online i klasični kurs i obuka - naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata, tako isto i grupna, poluindividualna i individualna nastava.

Ističemo da će ono lice, koje je zvanično ovlašćeno u okviru kompanije zainteresovane za ovaj tip edukacije morati, najpre da se usaglasi direktno sa nadležnima u ma kom predstavništvu institucije organizatora o tome na koji način i koliko zaposlenih treba da prati ovu edukaciju. Izuzev definisanja detalja vezano za datum početka, odnosno termina u kojima bi časovi trebalo da budu održani, kao i dinamike, biće potrebno da se oni usaglase i oko lokacije na kojoj bi trebalo radnici te kompanije nastavu da pohađaju. Naravno da mogu i da se opredele za ponuđene opcije, što znači da je mogu pratiti ili online ili u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, s tim što je ovde dozvoljeno i da časovi budu sprovedeni na drugoj lokaciji, a prvenstveno se misli na prostorije koje se u konkretnoj firmi nalaze. Bitno je, da se ispoštuju pravila vezano za opremljenosti, a podrazumeva se da će svaki klijent, koji je za tu opciju zainteresovan dobiti detaljne informacije o tome.

Edukacija koju bi trebalo pojedinačni polaznici da pohađaju se organizuje na nekoliko načina, te je vrlo važno da u momentu upisa svaki pojedinac istakne gde bi želeo nastavu da prati i prema kom od svih dostupnih principa.

Potrebno je da prijavljeni izabere da li će predavanja pohađati u grupi, pojedinačno ili u paru, jer je u ponudi kako grupna i individualna obuka i kurs - naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata, tako i poluindividualna nastava. Takođe će se opredeliti i gde će koji tip edukacije da prate, a dostupna je opcija da dolazi direktno u predstavništvo ove institucije i tu pohađa predavanja po klasičnom principu, ali to isto može učiniti i onlajn.

Vrlo su stroga pravila po kojima se organizuje nastava u grupi, zato što tada isključivo ima pravo ovlašćeni koordinator i to u onoj poslovnici pomenute institucije, u kojoj neposredno pre toga dovoljan broj polaznika izvrši prijavu zvanično, da odredi kako će se časovi organizovati. Posle toga se definiše kako tačan datum početka, tako i dinamika, odnosno precizni termini u kojima će časovi da budu sprovedeni. Sve te informacije se prosleđuju prijavljenima, sa posebnom napomenom da se ne vrše nikakve promene, a ukoliko neko od njih to zahteva.

Slobodnija su pravila po kojima se sprovodi kako individualna nastava, tako i ona koju dve osobe u isto vreme pohađaju, to jest poluindividualna. Radi se o tome da svako, ko jednu od tih opcija bude izabrao, stiče pravo da direktno sa nadležnim predavačem, odnosno sa ovlašćenim licem konkretne poslovnice definiše kako će se časovi odvijati. A ne samo da će se usaglasiti oko dinamike njihovog održavanja i termina, već će se zajedno dogovoriti i oko toga kog tačno datuma će nastava da počne.

Svakako je u ponudi i ona edukacija, koju isključivo imaju pravo radnici neke firme da prate, a kojom prilikom se organizuje korporativni seminar - naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata. Princip organizacije je takav da se maksimalno olakšava praćenje nastave zaposlenima, te se prepušta upravo njihovim direktorima ili nadležnim licima da se sa predstavnikom konkretne institucije dogovore oko toga kako će časovi da budu održani. Uz to što će morati da se dogovore oko uobičajenih detalja, odnosno datuma početka, preciznih termina sprovođenja predavanja i dinamike, oni će imati slobodu da reciziraju i na kom mestu će se ta vrsta obuke organizovati. Izuzev opcija koje se odnose i na nastavu namenjenu pojedincima, a kada se časovi sprovode u poslovnicama ove institucije ili online, samo se kod korporativnog kursa dozvoljava da polaznici časovima pristupaju i u prostorijama, ko je njihovi nadležni u okviru konkretne kompanije budu propisno opremili.

Koliko će trajati stručna obuka i kurs - naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata?

U skladu sa pravilima, na osnovu kojih se organizuje specijalizovani seminar - naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata, isključivo od izbora svakog pojedinca zavisi po kom principu će to vreme biti raspoređeno, odnosno koliko će ukupno nastavu pratiti.

Zapravo je od strane organizatora isključivo definisano trajanje nastave u grupi, jer se ona sprovodi po posebno strogim pravilima. Detaljne podatke o dinamici polaznici će dobiti od strane nadležnih u onom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kome se neposredno pre toga oformi grupa.

Shodno pravilima po kojima se organizuju poluindividualna i individualna nastava je navedeno da upravo prijavljeni polaznik detalje vezano kako za dinamiku održavanja, tako i za datum početka i termine, treba da definiše u dogovoru sa ovlašćenim licem određene poslovnice organizatora i sa predavačem.

Treba naglasiti da nije moguće reći prethodno ni koliko će trajati korporativni kurs i obuka - naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata, zato što se o tome, ali i o svemu ostalom vezano za organizaciju, moraju dogovoriti predstavnik pomenute institucije i one firme, koja je zainteresovana da pohađanje ove edukacije omogući određenom broju svojih radnika.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da umanjite troškove uz angažovanje odgovarajućeg kandidata"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje