Kurs i obuka - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih

Posebno će biti interesantno da se sa temom, kojom se bavi specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih upoznaju vlasnici kompanija različite strukture, ali i lica koja se bave pravnim poslovima, sa fokusom na one kandidate koji se bave advokaturom. Isto tako bi valjalo da ovu edukaciju pohađaju nadležni u javnim preduzećima, kao i svi službenici u čijem opisu posla jeste i saradnja sa organima javne uprave, ali i mnogi drugi koje interesuje konkretna tema.

S obzirom na to da se, praktično govoreći edukacija organizuje tokom cele kalendarske godine, to znači da lica koja su za nju zainteresovana imaju pravo prijavu da izvrše kad god žele. U radno vreme izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford mogu lično da ostave svoje podatke, a koji uključuju kako ime i prezime, tako i broj telefona, te datum rođenja. Kandidati kojima takav postupak prijavljivanja ne bude u potpunosti odgovarao će moći sve te informacije da pošalju na mejl onog predstavništva, koje budu izabrali, a takođe se prijavljivanje može izvršiti i telefonskim putem.

Obavezan je svako ko na bilo koji od navedenih načina izvrši prijavu, da lično bude prisutan prilikom organizacije upisa, a tada će svakako doneti i svu dokumentaciju koja je neophodna. O svemu tome će potrebne podatke da mu prethodno pruži ovlašćeno lice konkretnog predstavništva pomenute institucije.


Ukratko ćemo reći da pojedinačni polaznici mogu specijalizovani seminar - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih pohađati baš onako kako im odgovara, uzevši u obzir da se nastava organizuje po pravilima individualne, grupne i poluindividualne, a može se pratiti online i na klasičan način. Dakle, svaki prijavljeni će imati veliku mogućnost izbora, pa će na osnovu toga i dobiti tačne informacije kako o mestu, tako i o terminima održavanja, trajanju i datumu početka.

Potpuno isto pravilo važi za organizaciju individualne i poluindividualne edukacije, a samo se broj osoba koje im mogu prisustvovati razlikuje. Naime, organizator nastave, to jest ovlašćeni predstavnik u jednoj od poslovnica navedene institucije, u tom slučaju direktno sa zainteresovanima za praćenje nastave na taj način, definiše kako će se ona odvijati, u smislu da zajedno određuju kog datuma će početi, koliko će trajati, to jest kakvom dinamikom će časovi biti sprovođeni i u kojim tačno terminima.

Sasvim je drugačiji način na koji se organizuje grupni kurs i obuka - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih, zato što sve što je prethodno navedeno određuje organizator. Takođe, kod te vrste edukacije se zahtevi kandidata vezano za izmene ma kog segmenta ne uzimaju u obzir, jer to nije predviđeno pravilnikom konkretne institucije.Nakon što pojedinac bude odlučio kako će nastavu pratiti, predviđeno je da se opredeli i da li će to učiniti na klasičan način ili onlajn. Očekuje se da prijavljeni predavanja prati u učionicama, a koje se nalaze u okviru izabrane poslovnice, ukoliko se opredeli za klasičan tip edukacije.

Neophodno je da ima sopstveni računar svako ko se opredeli za drugu ponuđenu opciju, a svakako je poželjno i da taj uređaj ima korektnu vezu sa internetom. Preko specijalne online platforme će časovi u tom slučaju da budu organizovani, a sa načinom njenog korišćenja će na vreme da bude svaki zainteresovani upoznat.

Izuzev nastave koje je namenjena pojedinačnim polaznicima, ova institucija organizuje i korporativni seminar - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih, a u tom slučaju radnici bilo koje firme pohađaju predavanja. U najvećoj mogućoj meri će tada biti ispunjeni zahtevi zainteresovanih kompanija, odnosno njihovih nadležnih, tako da će korporativna obuka biti organizovana primarno onako kako to njima najviše odgovara. Pored mogućnosti da zaposleni prate nastavu online i direktno u poslovnicama pomenute institucije, te da odaberu između grupne, individualne i poluindividualne, otvorena je i ona opcija koja podrazumeva da oni predavanja mogu pohađati i u prostorijama firme u kojoj rade. Iako je, uopšteno govoreći dozvoljeno promeniti lokaciju održavanja, to iziskuje da prostor bude propisno opremljen, a podrazumeva se da će svaki zainteresovani klijent dobiti neophodna obaveštenja o zahtevima koji moraju da budu ispunjeni.

Čime se tačno bavi seminar - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih?

Sa osnovnim upravnim organima će na samom početku biti upoznat svaki polaznik, a predviđeno je da profesori detaljno objasne i koja su njihova ovlašćenja. Plan i program po kome se kurs i obuka - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih odvija, podrazumeva i veliki broj primera, a sve kako bi kandidati na što bolji način shvatili šta je sve potrebno da preduzmu, ukoliko postoji neaktivnost nadležnih organa u različitim segmentima, a kako bi prava koja im po zakonu pripadaju na najbolji mogući način zaštitili.

Biće reči prvo o situaciji kada upravni organi ne donose adekvatne odluke u roku koji je zakonom predviđen, pa će profesori objasniti kako je moguće tu situaciju rešiti, a da to bude u korist zaposlenih. Nakon toga će prisutni biti upoznati sa definicijom faktičkih radnji i sa slučajevima kada pomenuti organi njih ne preduzimaju.

Predviđeno je da profesori govore i o onim situacijama kada nadležni organi određena uverenja i javne isprave ne izdaju u roku, koji je za to predviđen zakonom, tako da će polaznici na osnovu pažljivo odabranih primera naučiti kako se u tim situacijama postupa, odnosno kako se oni mogu zaštititi.

Poseban segment će specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih posvetiti postupku koji se, eventualno bude vodio pred Upravnim sudom, a prvenstveno vezano za njegovo trajanje, koje u pojedinim slučajevima može biti naročito dugo. U tom delu će polaznici ove edukacije naučiti i šta se preduzima ukoliko nadležni organ odbije da donetu presudu pomenutog suda izvrši.

Pored navedenih, biće obrađivana i tema koja se odnosi na nepostupanje po donetoj odluci od strane upravnih organa, a kada suprotna stranka u postupku odbije konkretnu odluku da izvrši.

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i korporativni seminar - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih, to u slučaju da klijent zahteva, zaposlenima koji ujedno i pohađaju ovu edukaciju, mogu biti ponuđeni isključivo oni primeri, koji su vezani za poslovanje njihove firme, a kako bi što bolje konkretnu problematiku shvatili.

Predavači će naučiti polaznike i šta je potrebno da urade kada dođe do navedenih situacija, a u smislu da će ih uputiti u to kojim institucijama bi trebalo da se obrate. Svakako će im objasniti i koja je svrha osobe angažovane na poziciji Ombudsman, odnosno koja ovlašćenja Zaštitnik građana ima.

Završni deo ove edukacije će biti usmeren na razgovor o prethodno obrađenim temama, tako da će polaznici imati priliku da sve ono što profesor nije uspeo da im pojasni pitaju.

Podrazumeva se da će svaki kandidat steći jasan uvid i u novine koje su u konkretne zakone unete, te bi trebalo nakon završetka edukacije da bude potpuno sposoban da svoja i prava radnika za koja je nadležan, u potpunosti zaštiti ako dođe do neke od navedenih situacija.

Gde se održava kurs i obuka - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih i u kojim terminima?

Sve informacije koje se odnose kako na mesto održavanja ove edukacije, tako isto i na njeno trajanje, to jest termine će dobiti pojedinac ali nakon što bude odabrao jednu od ponuđenih opcija.

Primarno je važno naglasiti da se specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih može pohađati kako direktno u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford i to na tradicionalan način, tako isto i preko interneta.

Za praćenje edukacije online je neophodno obezbediti računar, a opšta je preporuka da on koristi stabilnu internet vezu, kako bi nastava bez ikakvih smetnji mogla da bude sprovedena.

Informacije koje se odnose na termine održavanja časova zavise od toga da li polaznik odluči da nastavu pohađa individualno ili u paru, a naravno da se organizuje i grupni seminar - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih.

Upravo je prijavljivanje minimalnog broja kandidata izneto kao glavni uslov za početak nastave tog tipa, tako da se od prijavljenih najpre očekuje da budu strpljivi, budući da ta edukacija uopšte ne može da bude organizovana sve dok se konkretni uslov ne bude ispunio. Ovlašćeni koordinator za nastavu bi trebalo u najkraćem mogućem roku posle toga da donese odluku kog tačno datuma će ta vrsta edukacije početi, potom u kojim terminima će polaznici pohađati predavanja i u skladu sa kakvom bi to trebalo da bude dinamikom. Ako neko od njih bude zahtevao promenu, recimo termina ili datuma početka, naglašavamo da to kod grupne nastave nije moguće da bude učinjeno.

U ponudi je i edukacija koja bi trebalo da prati jedan, odnosno dvoje polaznika, a individualna i poluindividualna nastava se na istovetan način organizuju. Trebalo bi u tom slučaju da se prijavljeni oko dinamike održavanja i termina, ali i oko tačnog datuma početka detaljno dogovore sa nadležnim licima u poslovnici organizatora, u kojoj su pre toga oni izvršili upis.

S obzirom na to da je u ponudi i korporativni kurs i obuka - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih, odmah moramo naglasiti da jedino tada organizator dozvoljava eventualnu promenu lokacije održavanja. Ustvari će vlasnik određenog preduzeća, to jest ona osoba koja je u njemu ovlašćena, odabrati da li želi zaposlenima da omogući predavanja da pohađaju onlajn ili u poslovnicama institucije organizatora, s tim da se jedino tada dopušta da časovi budu organizovani i u toj firmi. Ali da bi taj zahtev mogao da bude ispunjen, klijent će biti obavezan da prostor adekvatno opremi, o čemu će svakako na vreme da bude informisan. Važi pravilo i za korporativnu obuku da se nastava može pohađati kako u grupi, tako isto i kroz poluindividualnu, a u skladu sa potrebama se može organizovati i individualna edukacija za zaposlene.

Na koji način se sprovodi stručna obuka i kurs - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih?

Samim tim što Obrazovni centar Akademije Oxford nastoji zahteve svih prijavljenih da ispoštuje, to se specijalizovani seminar - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih može pohađati i na različitim lokacijama i na onaj način koji polazniku najviše odgovara.

Naime, prvo moramo naglasiti da svaki prijavljeni bira između klasičnog principa praćenja kursa, kada se predavanja sprovode direktno u poslovnici ove institucije. Druga opcija uključuje pohađanje nastave online, a kada je neophodno posedovati lični kompjuter, te bi bilo poželjno da njegova veza sa internetom bude što stabilnija.

Potpuno je svejedno koju od njih će izabrati, jer za obe varijante važi pravilo da se mogu pohađati u okviru individualne, odnosno u grupi, kada časovima pristupa između četvoro i osmoro ljudi, a u ponudi je i poluindividualni kurs i obuka - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih, kojom prilikom dvoje polaznika u isto vreme prisustvuje nastavi.

Jedina i osnovna razlika između poluindividualne i individualne edukacije jeste samo u broju polaznika, jer se primenjuje isti princip organizacije za obe. Jednostavnije govoreći, svaki prijavljeni je u obavezi da se o načinu sprovođenja dogovori direktno sa koordinatorom za nastavu i to onog predstavništva, u kome je prethodno prijavu i upis izvršio. Tada će se oni dogovoriti, najpre o tačnom datumu početka jedne ili druge vrste edukacije, a zatim i o tačnim terminima održavanja časova i naravno, o trajanju, to jest o dinamici sprovođenja.

Značajna je razlika u organizaciji ove dve vrste nastave, sa jedne strane i grupne, sa druge strane. Nakon što se prijave dovoljnog broja polaznika bude prijavilo ili za klasičnu ili za online grupnu edukaciju, ovlašćeno lice poslovnice organizatora u kojoj se to dogodilo ima obavezu da odredi na koji tačno način će se obuka organizovati. Pored toga što će odrediti datum kada će grupna obuka i kurs - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih početi, organizator će precizirati i dinamiku, odnosno termine održavanja časova. Podrazumeva se da neće doći do promene nijednog segmenta, a ako to neki kandidat bude zahtevao, zato što pravila ove institucije to ne dozvoljavaju.

Na bilo koji od svih prethodno pomenutih načina može biti organizovana nastava za radnike nekog preduzeća, s tim što se jedino korporativna obuka može na nekoj drugoj lokaciji sprovesti. Dakle, ako klijent to bude zahtevao i obezbedi adekvatan prostor u okviru svoje firme, njegovi zaposleni mogu tamo predavanjima pristupati. Inače je pravilo tako da klijent iznosi sve zahteve vezano za termine i dinamiku održavanja te vrste edukacije, kao i za datum početka, te da se direktno sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica organizatora o svim potrebnim detaljima dogovara.

Koliko će da traje specijalizovani seminar - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih?

Kako je nastavnim planom, u skladu sa čijim pravilima se i organizuje stručna obuka i kurs - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih, samo kod grupne može biti unapred rečeno kako su oni raspoređeni, to jest koliko će tačno nastava trajati. Stvar je u tome da organizator ima obavezu da definiše kako dinamiku, tako i termine održavanja časova, ali i da odredi tačan datum početka, s tim što sve to može učiniti tek pošto grupa od minimalnog broja ljudi bude bila kreirana.

Samim tim što se kako individualna nastava, tako i poluindividualna sprovode na nešto drugačiji način, to svaka od njih može trajati i duže od navedenog ali i kraće. Zapravo će polaznici tada o svim potrebnim detaljima da se dogovaraju sa nadležnima u konkretnoj poslovnici, pa će se usaglasiti ne samo oko dinamike održavanja, nego i oko datuma početka i svakako, oko tačnih termina.

Navedena institucija sprovodi i specijalnu vrstu edukacije, koju bi trebalo isključivo radnici nekog preduzeća da pohađaju. Zato i napominjemo da se korporativni kurs i obuka - naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih organizuje po vrlo slobodnom principu, jer se želje klijenta u tom slučaju maksimalno ispunjavaju, pa i trajanje zavisi od dogovora koji će imati ovlašćeni predstavnik zainteresovane kompanije i institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da zaštitite svoja prava usled neaktivnosti nadležnih"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje