Kurs i obuka - Naučite kako se formira tok dodatne vrednosti

Proizvodni menadžeri, tehnolozi, kao i svi koji upravljaju odgovarajućim oblastima u procesu proizvodnje označeni su kao osobe na koje je usmeren specijalizovani kurs i obuka - naučite kako se formira tok dodatne vrednosti. Ciljna grupa ove edukacije obuhvata i one koji se bave pružanjem određenih profesionalnih usluga, zaposlene u oblasti logistike, ali naravno i tehnologe i članove razvojnog tima procesa. Podrazumeva se da navedena predavanja mogu da prate i ostali koji su zainteresovani za naznačenu oblast, bilo iz ličnih ili poslovnih motiva.

U situaciji kada pomenutu obuku žele da isprate radnici nekog preduzeća, organizovaće se korporativna nastava i to kako na klasičan način, tako i preko interneta. Treba, međutim napomenuti da polaznici koji budu odabrali standardni tip edukacije mogu da, po sopstvenom izboru imaju časove u moderno opremljenim prostorijama njima najbliže poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u adekvatnom prostoru u svojoj firmi, kao i na bilo kom drugom mestu na kome je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Vreme i učestalost održavanja predavanja, kao i termin početka celokupnog programa zajedno će odrediti koordinator za nastavu u instituciji organizatora i osoba imenovana od strane kompanije čiji radnici pohađaju kurs.

Oni koji će raditi pojedinačno takođe imaju priliku da prate predavanja uživo, ali će na njih morati da isključivo dolaze u odgovarajuće predstavništvo organizatora, prema rasporedu koji bude zvanično saopšten. Takođe im se nudi prilika da pohađaju online seminar - naučite kako se formira tok dodatne vrednosti, za koji će međutim morati da se blagovremeno pripreme i da na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera. To je zaista jednostavan zadatak i pokazalo se da većina kandidata uspeva da ga uradi bez ikakvih problema, međutim ukoliko bude onih koji se ne snađu ili budu imali nekih problema, mogu da računaju na tehničku podršku koju će im pružiti informatičari u svakoj poslovnici naznačene institucije.


Bilo da žele da rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, pomenuti polaznici mogu da se edukuju sasvim nezavisno od ostalih, to jest da rade prema principima individualne nastave. U takvoj situaciji, predavač nije jedini nosilac obrazovnog procesa, iako na prvi pogled može da se učini da kandidat tu ima vrlo pasivnu ulogu. Zapravo, tokom čitave obuke komunikacija između profesora i polaznika je na zavidnom nivou, a veoma se vodi računa o individualnim osobenostima samog kandidata i nastava se maksimalno tome prilagođava. On može da napreduje u skladu sa sopstvenim sposobnostima i interesovanjima, ali i da naznači termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka kursa koji bi se najbolje uklopili u njegovu ustaljenu rutinu. Taj predlog će razmotriti nadležni profesor i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora i, ako budu smatrali da je on primenljiv proglasiće ga validnim i prema njemu sprovoditi predavanja do kraja seminara.

Organizator polaznicima takođe pruža priliku da se za njih sprovede poluindividualna obuka i kurs - naučite kako se formira tok dodatne vrednosti, kada nadležni profesor radi sa dvoje prijavljenih. Oni u tom obrazovnom procesu funkcionišu kao tandem, zajedno ostvaruju predviđeni napredak, međusobno se pomažu i savetuju, usled čega naravno i proces učenja postaje dinamičniji i interesantniji. Osim toga, polaznici su ovde u prilici da se prvo jedno sa drugim, a nakon toga i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom navedene institucije dogovore oko svega što je povezano sa organizacijom nastave. Na taj način će zajedno definisati termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka edukacije, pa će finalnom verzijom rasporeda svi biti zadovoljni.

Za grupnu nastavu svakako će biti zainteresovane osobe koje žele da rade u izuzetno dinamičnom okruženju, putem kontinuirane interakcije sa drugima. Ovde je naglašen socijalni momenat učenja, polaznici međusobno sarađuju, solidarišu se i pomažu, tako da i oni stidljiviji, pod uticajem drugih bivaju ohrabreni da javno ispolje svoje vrednosti, iskažu odgovarajuće mišljenje i povećaju radnu aktivnost. Grupa zajedno ostvaruje predviđene ciljeve i zadatke, te je stoga vrlo važno precizno definisati njenu veličinu. Budući da niko od članova grupe ne sme biti povlašćen u odnosu na ostale, neće im biti dozvoljeno da u vezi sa rasporedom po kome će se raditi iznose svoje zahteve, već će biti obavezni da prihvate i slede onaj koji bude napravio koordinator za nastavu u određenoj poslovnici naznačene institucije.Svi koje zanima specijalizovani kurs i obuka - naučite kako se formira tok dodatne vrednosti moraju proći kroz dve zvanične procedure pre početka edukacije. Prva se odnosi na prijavljivanje zainteresovanih, a tom prilikom je potrebno da oni navedu svoje ime, prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. U tom cilju mogu lično da dođu u najbližu poslovnicu organizatora ili da se, pak prijave preko telefona, te elektronskim putem. Nakon toga sledi druga procedura vezana za upis na kurs, kada su prijavljeni obavezni da lično dođu u odgovarajuće predstavništvo pomenute institucije i da nadležnom službeniku predaju određena dokumenta, koja će im pre toga biti tačno navedena, kako bi mogli da se adekvatno i blagovremeno pripreme za upis.

Plan i program za seminar - naučite kako se formira tok dodatne vrednosti

Mapiranje toka vrednosti ili oblikovanje toka dodatne vrednosti je vizuelna metoda kojom se prikazuju tokovi proizvoda, materijala i informacioni tokovi u okviru stvaranja određenih proizvoda ili pružanja usluga. Na časovima kojima će započeti obuka i kurs - naučite kako se formira tok dodatne vrednosti predavači će objasniti da metoda mapiranja predstavlja širok pogled na neki proces, kome je potrebno poboljšanje ili kompletnog tok usluge ili proizvodnje, od narudžbine do isporuke. Polaznicima će biti napomenuto da je kod poboljšanja procesa fokus na specifičnom detalju, recimo rasporedu mašina u prostoru proizvodnog pogona, dok je kod poboljšavanja toka vrednosti u fokusu posmatranja kompletan tok procesa, od početka do kraja. Za transformaciju procesa potrebno je analizirati obe posmatrane oblasti, posmatrati protok dodatne vrednosti od dobavljača do kupca, praktično “od vrata do vrata”.

Govoreći o mapiranju toka dodatne vrednosti, ovlašćeni stručnjaci će objasniti da je u pitanju ispitivanje procesa na osnovu crteža kojim se vizuelno prikazuju tokovi informacija i materijala, predstavljenih pomoću standardnih simbola, svojevrsnih ikonica. Simbolima se predstavljaju zalihe, kupci, dobavljači, procesi, ulaz i izlaz, tako da se na osnovu protoka vremena, odnosno hronologije dobija karta stanja kao skup jednostavno povezanih operacija i redova, koja počinje isporučiocem, a završava se krajnjim kupcem. Prisutni će biti informisani da se takav crtež naziva karta tekućeg stanja, dok se kartom budućeg stanja pokazuje kako bi proces trebalo da se odvija da bi se na tržištu dobila prednost nad konkurencijom. Mogućnosti poboljšavanja u svakom koraku imaju uticaj na kompletan sistem i one se ističu na karti budućeg stanja, a zatim se implementiraju u praksi, te se tako pojednostavljuje i optimizuje proizvodni ili proces pružanja usluga.

Na predavanjima koja obuhvata kurs i obuka - naučite kako se formira tok dodatne vrednosti kandidati će biti upoznati i sa elementima svakog poslovnog procesa, koje čine logički povezane celine operativnog procesa, upravljačkog procesa i informacionih upravljačkih sistema. Ovlašćeni stručnjaci će objasniti da operativni proces neposredno transformiše ulazne u izlazne veličine (material u proizvod), da ga izvode operateri opreme i mašina u konkretnom proizvodnom pogonu, primenjujući tehničko - tehnološka rešenja i procedure. Upravljački procesi su sistemske kontrole poslovno - finansijskih aktivnosti koje obavljaju zaposleni sa određenim autoritetom, lideri pogona, poslovni analitičari ili menadžeri, korišćenjem modela, metoda, tehnika i instrumenata. Integracija materijala i protoka informacija, kroz upravljački informacioni sistem čini ukupni upravljački sistem preduzeća u odnosu na konkretne poslovne procese.

Polaznicima će tokom edukacije biti predstavljeno i identifikovanje osnovnih procesa i koraka koji dodaju proizvodu vrednost, što se bitno razlikuje od procesa koji predstavljaju gubitke, a koje kupac ne želi i neće za njih da plati. Profesori će ih takođe upoznati i sa nizom procesa koji ne dodaju vrednost, ali su neophodni za dobijanje proizvoda. Na primer, industrijske delatnosti, osim proizvodnje podrazumevaju istraživanje i razvoj, marketing, prevoz materijala, prijem u skladište, prodaju. Uz to će biti istaknuto da analiza potencijala za kreiranje dodatne vrednosti podrazumeva sagledavanje procesa upravljanja, operativnog izvršavanja, oblasti tehnologije, pa čak i društvena pitanja.

Svi koji prate stručni seminar - naučite kako se formira tok dodatne vrednosti saznaće i da je analiza rokova i podela vremena vrlo važan korak u mapiranju tokova vrednosti, jer razdvaja akcije koje proizvodu dodaju vrednost od onih koje bi trebalo izmeniti i unaprediti da bi se odvijali sukcesivno ili istovremeno, to jest paralelno.

Predavači će podvući da je strukturirano rešavanje problema postizanje budućeg stanja koje zahteva više etapa implementacije, takozvanih segmenata ili petlji sa utvrđenim vremenom trajanja. Akcioni planovi su vezani za kratak period, a strategije sa efektima koji su evidentni posle dužih perioda zahtevaju pravljenje godišnjih planova tokova vrednosti, kojima se preciziraju koraci, vreme trajanja, merljivi ciljevi i kontrolne tačke sa realnim rokovima.

Kandidatima će biti objašnjeno i kako sprovođenje izmena na osnovu godišnjeg plana tokova vrednosti uključuje imenovanje lica za nadgledanje poslovnih procesa, kao i svrstavanje svih nivoa menadžmenta u radne timove za izradu budućeg stanja tokova vrednosti.

Na kom mestu i kada se odvija obuka i kurs - naučite kako se formira tok dodatne vrednosti?

Kandidati koji ovaj program prate kao radnici neke firme moći će da pohađaju časove uživo ili online. Od toga će zavisiti i mesto na kome će raditi, pa će u slučaju da se korporativni kurs i obuka - naučite kako se formira tok dodatne vrednosti odvija na standardni način oni moći na predavanja dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, ali i da se obučavaju u okviru svoje kompanije, te na svakom drugom mestu gde za to postoje potrebni tehnički uslovi. Polaznici koji izaberu edukaciju preko interneta moći će sami da odrede lokaciju na kojoj će pratiti predavanja, s obzirom na to da će u tom cilju koristiti svoje kompjutere. U svakom slučaju, međutim biće obavezni da slede raspored rada koji sporazumno budu odredili zvanični predstavnik institucije organizatora i lice koje istupa u ime njihove kompanije.

Osobe koje nastavu prate kao fizička takođe će moći da rade na klasičan način, kada će na časove, prema definisanom rasporedu dolaziti u najbliže predstavništvo naznačene institucije. Pored toga, imaju mogućnost i da se opredele za online kurs, koji će pratiti preko interneta koristeći svoje računare. Upravo iz tog razloga moraju na njih prethodno da instaliraju posebnu vrstu softvera, za šta će dobiti sva uputstva i smernice, pa se veruje da će biti u mogućnosti da to obavezno samostalno. Ako im to, međutim ne pođe za rukom, bilo kog dana tokom radnog vremena mogu da se obrate za pomoć IT stručnjacima u svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije, gde će dobiti potrebnu tehničku podršku.

Nezavisno od toga da li predavanja prate uživo ili preko interneta, ovi kandidati mogu da pohađaju individualni seminar - naučite kako se formira tok dodatne vrednosti, te da na klasične časove dolaze u najbližu poslovnicu organizatora ili se, pak edukuju preko interneta, u prostoru koji budu smatrali pogodnim. U bilo kojoj varijanti, međutim imaće priliku da maksimalno prilagode raspored po kome će se odvijati nastava svom životnom ritmu i ostalim obavezama koje imaju. Dozvoljeno im je, zapravo da istaknu koji im datum za početak kursa najviše odgovara, kao i kojim danima i koliko često bi bilo najbolje da imaju predavanja. Da bi zaista mogli da rade prema planu koji su naveli, moraju za to da dobiju odobrenje svog profesora i ovlašćenog predstavnika institucije koja sprovodi edukaciju.

Oni koji budu pohađali poluindividualnu nastavu, to jest pratili predavanja u paru takođe će zajedno dolaziti na standardne časove u najbliže predstavništvo organizatora ili se obučavati u udobnosti vlastitog doma, na radnom mestu ili nekoj drugoj lokaciji koja im odgovara, ukoliko se odluče za online obuku. Oni će isto biti u prilici da utiču na raspored rada, te će moći da se međusobno dogovore i istaknu kada bi želeli da obuka počne, kao i koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u njihovu ustaljenu rutinu. Nakon toga će u vezi sa konkretnim predlogom razgovarati sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora i zajedno formirati konačnu verziju rasporeda koja će odgovarati svim učesnicima.

Polaznici čiji izbor bude grupna obuka i kurs - naučite kako se formira tok dodatne vrednosti svi zajedno će uživo pratiti predavanja u odgovarajućoj poslovnici organizatora ili će, pak raditi preko interneta, na mestu koje sami budu odredili. Oni, međutim neće moći da, kada je u pitanju raspored rada iznose svoje predloge ili neke zahteve, već će morati da prihvate termine i učestalost održavanja predavanja, kao i datum početka seminara koje unapred bude odredio koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije. U nekim prilikama moraće i da sačekaju izvesno vreme dok grupa ne bude formirana, jer to može da se dogodi tek kada se prijavi minimalni broj polaznika.

Na koji način se sprovodi kurs i obuka - naučite kako se formira tok dodatne vrednosti?

Svi koji žele da pojedinačno prate pomenuti obrazovni program mogu da rade preko interneta ili, pak da pohađaju klasični seminar - naučite kako se formira tok dodatne vrednosti. U prvom slučaju edukovaće se online, uz pomoć svojih kompjutera, na koje će pre toga morati da instaliraju poseban namenski softver. U pitanju je informatički zadatak koji nije posebno komplikovan i smatra se da prosečni kandidat može sve to da uradi samostalno, bez ikakvih problema. Ipak, organizator je za one koji ne budu uspeli da pomenuti postupak obave bez pomoći obezbedio tehničku podršku u svakom predstavništvu navedene institucije, gde rade vrhunski informatički stručnjaci. Polaznici koji odaberu online kurs moraće da na časove, u određeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, gde će raditi u prijatnom okruženju i u prostorijama opremljenim prema svim savremenim obrazovnim standardima.

Osim naznačenog izbora, pojedinačni polaznici mogu takođe da odrede iz svoje socijalno okruženje tokom nastave. Tako osobe koje žele da rade samostalno i dobiju maksimalnu pažnju i posvećenost nadležnog profesora mogu da se opredele za individualnu edukaciju. Tada imaju priliku da predviđene obrazovne rezultate postižu tempom koji im odgovara, budući da tokom obrazovnog procesa nemaju kome da se prilagođavaju. Osim toga, svako ko izabere ovakav pristup može da se dobro organizuje i da obuku prođe bez velikih stresova i opterećenja. Biće, naime u poziciji da navede datum za početak nastave, vreme i učestalost održavanja časova koji mu najviše odgovaraju, pa će ako za to dobije saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora moći da čitav program prođe prema rasporedu koji sam napravi.

Raznovrsna i bogata ponuda organizatora podrazumeva i mogućnost da se, shodno želji kandidata sprovede poluindividualna obuka i kurs - naučite kako se formira tok dodatne vrednosti. Tada nastavu zajedno prati dvoje polaznika, koji treba da budu spremni da uspostave jednu kvalitetnu međusobnu komunikaciju, kao i da imaju valjanu interakciju sa svojim predavačem, jer je takođe i to način da proširuju predviđena znanja i usvajaju nove veštine. Utvrđeno je da ovakav način rada značajno povećava motivaciju prijavljenih, jer oni zajedno prolaze kroz obrazovni proces i na taj način podstiču i pomažu jedno drugome, a takođe mogu da istaknu i kada bi želeli da počnu sa radom, te kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove. Ukoliko se sa tim bude saglasio njihov profesor i zvanični predstavnik pomenute institucije, planu koji su naveli počeće zvanično da se primenjuje.

Grupna nastava namenjena je osobama koje najbolje funkcionišu u društvu drugih ljudi. Tada je, zapravo pravilima predviđeno da časove zajedno pohađa najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika. Ova veličina grupe je ocenjena kao najpogodnija za uspostavljanje kvalitetne interakcije, simuliranje situacija iz realnog okruženja i odgovarajući napredak svakog pojedinca. Kako je potrebno da grupa deluje kao jedinstvena celina i da svi njeni članovi budu ravnopravni, raspored po kome će se raditi odrediće koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora i saopštiti ga kandidatima. Oni u vezi sa tim neće moći da ističu bilo kakve zahteve niti da traže da se časovi održavaju u određenim terminima ili ritmom koji njima odgovara, već će imati obavezu da do kraja edukacije rade prema planu koji budu dobili.

U situaciji kada treba edukovati zaposlene u nekom preduzeću sprovodi se korporativni kurs i obuka - naučite kako se formira tok dodatne vrednosti. Polaznici tada mogu da nastavu prate preko interneta ili da na klasične časove dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Pored toga, ako budu želeli da uživo prate predavanja mogu da rade i u određenom prostoru svoje firme, kao i na bilo kom drugom mestu koje im odgovara, ukoliko tamo postoje tehničke mogućnosti za adekvatno sprovođenje obrazovnog procesa. U vezi sa lokacijom na kojoj će se odvijati nastava dogovoriće se zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji, a ova dva službena lica će takođe sporazumno odrediti vreme početka programa, ali i termine i ritam održavanja predavanja.

Koliko je predviđeno da traje stručni seminar - naučite kako se formira tok dodatne vrednosti?

Osobe čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - naučite kako se formira tok dodatne vrednosti, kao i polaznici koji budu pohađali individualnu nastavu imaće isti fond časova. Oni će u vezi sa terminima i ritmom sprovođenja predavanja moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije, pa će tako napraviti plan koji će im najviše odgovarati.

Korporativni seminar jednako će imati isto trajanje, ali će ovde vreme i učestalost održavanja časova zajedno da odrede zvanični predstavnik pomenute obrazovne institucije i osoba ovlašćena od strane firme čiji radnici pohađaju obuku.

Gore navedeni tempo delovanja važi, zapravo samo u situacijama kada se sprovodi grupni kurs i obuka - naučite kako se formira tok dodatne vrednosti, s obzirom na to da kod takvog tipa edukacije sve pojedinosti obrazovnog procesa određuje koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, a sami polaznici na to ne mogu da utiču svojim zahtevima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako se formira tok dodatne vrednosti"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje