Kurs i obuka - Naučite kako se nivelišu opterećenja

Svim osobama koje u procesu proizvodnje zauzimaju rukovodeće položaje namenjen je specijalizovani kurs i obuka - naučite kako se nivelišu opterećenja. Na časovima koje obuhvata ovaj seminar korisna znanja i veštine steći će i oni koji se bave planiranjem proizvodnje, kao i stručnjaci za odgovarajuće tehnologije. Svakako da se preporučuje da pomenutu nastavu pohađaju i analitičari, osobe zaposlene u pripremi rada, kao i ostala lica zainteresovana za ovu oblast.

U slučaju da naznačenu edukaciju žele da pohađaju radnici određene firme, organizator će im ponuditi korporativnu nastavu koju mogu da prate uživo ili preko interneta. Ukoliko se opredele za klasične časove, moći će da na njih dolaze u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i da se obučavaju u okviru svoje kompanije, kao i na bilo kom drugom mestu na kome je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. U svakom slučaju, moraće da slede raspored, odnosno termine i učestalost održavanja predavanja, kao i vreme početka kursa koji zajedno budu odredili ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije.

Oni koji će pojedinačno pratiti nastavu imaju priliku da pohađaju klasični seminar - naučite kako se nivelišu opterećenja, ali će tada na predavanja morati isključivo da dolaze u odgovarajuću poslovnicu organizatora, prema rasporedu koji budu dobili. Takođe će biti u mogućnosti da se edukuju online, ali će za takvu opciju morati da se unapred pripreme, odnosno da na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera. Predviđeno je da taj informatički zadatak kandidati obave samostalno, a oni koji se ne budu snašli mogu svakako da računaju na pomoć informatičkih stručnjaka u bilo kom predstavništvu naznačene obrazovne institucije.


Bilo da se odluče za rad u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi polaznici mogu da predavanja prate u društvu još nekoliko osoba, odnosno da odaberu grupni tip edukacije. Budući da svi prijavljeni moraju da budu ravnopravni, nikome od njih neće biti omogućeno da iznosi svoje zahteve vezane za raspored po kome će se raditi. Oni će, dakle morati da se prilagode terminima i ritmu održavanja časova, kao i datumu za početak kursa koji bude definisao koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora. U vezi sa tim neće moći da ulažu bilo kakve naknadne prigovore, jer jednom formirani raspored neće biti podložan promenama do kraja sprovođenja programa.

Kandidatima se takođe nudi i poluindividualna obuka i kurs - naučite kako se nivelišu opterećenja, kada ovlašćeni profesor istovremeno radi sa dvoje prijavljenih. Oni zajedno postižu predviđene obrazovne ciljeve, jedno drugom pomažu i podržavaju se tokom učenja, čime svakako ovaj procesi čine lakšim, ali i zanimljivijim i dinamični. Kako ovde mali broj osoba zajedno pohađa predavanja, moguće je maksimalno ispoštovati njihove zahteve vezane za raspored po kome će se raditi. Polaznici će, dakle da istaknu kada bi želeli da seminar počne, kao i kojim danima i u koliko sati im najviše odgovara da imaju časove, a zatim će u vezi sa tim morati da se konsultuju sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom institucije organizatora, pa će zajedno formirati finalnu verziju rasporeda tako da njome svi budu zadovoljni.

Osobama koje najviše voli da radi samostalno i žele potpunu pažnju i posvećenost ovlašćenog stručnjaka namenjena je individualna nastava. Budući da nema kome da se prilagođava tokom obrazovnog procesa, polaznik koji izabere ovaj pristup može tempo rada da u potpunosti prilagodi svojim sposobnostima i individualnim karakteristikama, a i sami stručnjaci će o tome voditi računa, kako bi mu olakšali proces učenja. Pored toga, moći će da vodi aktivnu komunikaciju sa svojim profesorom, pita sve što mu nije jasno i diskutuje u vezi sa konkretnom temom, čime će takođe proširivati svoja znanja i kompetencije. Posebnu pogodnost predstavlja i činjenica da će biti u prilici da umnogome raspored rada uskladi sa svojim načinom života i ustaljenom rutinom. Biće slobodan, naime da navede kada mu odgovara da počne sa radom, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da ima časove. Ukoliko se sa time saglasi njegov predavač i zvanični predstavnik institucije organizatora, traženi raspored će postati zvaničan i to će kandidatu omogućiti da se lakše organizuje i obaveze vezane za ovaj seminar jednostavnije u klupi sa drugim dužnostima koje mora da ispuni.

Svi koje zanima specijalizovani kurs i obuka - naučite kako se nivelišu opterećenja treba prvo da se za to prijave nadležnom službeniku i saopšte mu svoje lične podatke, tačnije rečeno prezime, ime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu biti kontaktirani radi davanja daljih obaveštenja o edukaciji. Nakon toga, biće pozvani da dođu na upis, a takođe će im biti naglašeno da toj proceduri moraju lično da prisustvuju i da ovlašćenom licu predaju određena dokumenta. Ona će im, naravno biti na vreme tačno navedena, kako bi mogli da ih prikupe i pripremi se za ovaj zvanični postupak.Plan i program za seminar - naučite kako se nivelišu opterećenja

Za svaki poslovni sistem opterećenje predstavlja nemogućnost za trenutno zadovoljavanje potreba tršišta zbog nedostatka vremena ili resursa za kontinuiranu proizvodnju, što se određuje kao neizbalansirana proizvodnja. Prisutni na predavanjima koje uključuje obuka i kurs - naučite kako se nivelišu opterećenja biće obavešteni da postoji jedna stvar koja nikako ne može da se kontroliše niti da se niveliše, a to je tražnja. S druge strane, moguće je uravnotežiti informacije, sirovine, materijale, poluproizvode, gotove proizvode, kao i ispunjavanje potražnje, čime će se postići nivelisanje proizvodnje. Nadležni stručnjaci će objasniti da je primarni cilj nivelisanja proizvodnje povećanje profitabilnosti smanjivanjem gubitaka koji nastaju zbog nepotrebnih zastoja, produženja vremena izrade, te nedovoljne iskorišćenosti resursa.

Kandidati će saznati da upravljanje bilo kojim projektom počinje planiranjem resursa, vremena i troškova. Biće im napomenuto da planiranje resursa podrazumeva utvrđivanje količina i vrmenske dostupnosti materijala, radne snage, alatne opreme i finansijskuh sredstava. Nakon toga je potrebno utvrđeni višak ili manjak vremena i resursa nivelisati pomeranjem vremena izvršavanja pojedinih aktivnosti, a najčešće korišćena metoda za ovaj postupak je pravljenje i analiza mrežnog dijagrama, takozvanog gantograma koji prikazuje pojedine faze proizvodnje u određenim trenucima, ali i trenutna angažovanja resursa. Na taj način je moguće izvršiti pomeranja pojedinih faza i angažovanje oslobođenih resursa na drugim kritičnim tačkama.

Dok se odvija kurs i obuka - naučite kako se nivelišu opterećenja polaznici će se upoznati i sa pojmom „uskog grla“ u proizvodnji. Takva mesta, naime nastaju u situaciji kada su proizvodni kapaciteti manji od potrebnih, a privremena rešenja ogledaju se u produžavanju radnog vremena ili povećavanju broja zaposlenih na odgovarajućim pozicijama, zatim u nabavljanju dodatne opreme i uvozu novih mašina. Profesori će, takođe istaći da postoji trajno rešenje za problem uskih grla u proizvodnji, a to je nivelisanje, odnosno sinhronizacija kapaciteta kompletne proizvodnje. Japanska proizvodna filozofija, na zapadu poznata kao Lin, veliku važnost pridaje izravnavanju proizvodnje po nivou i to je takozvana Heijunka – nivelisanje. Na način se umesto velikih serija jednog proizvoda, što neminovno dovodi do pojave uskih grla u proizvodnji istovremeno proizvode manje serije različitih proizvoda, ravnomerno raspoređene u vremenskim intervalima.

Tokom edukacije govoriće se i o određivanju stopa opterećenja, na osnovu čega se došlo do podataka da se najveći deo vremena u masovnoj proizvodnji gubi zbog čekanja i transporta novih paleta ili delova za obradu na pojedinim radnim mestima, pa se zatim na tim mestima javljaju „uska grla“ i preopterećenost ljudi i mašina. Predavači će objasniti da je, prema japanskom Linu gubitke zbog neujednačenosti proizvodnje (mura), preopterećenosti u radnom procesu (muri) i rasipanja zbog produžavanja vremena proizvodnje (muda), moguće eliminisati proizvodnjom prema principu „toka jednog komada“.

Svi koji budu pratili specijalizovani seminar - naučite kako se nivelišu opterećenja saznaće da je najvažnija logistička aktivnost u okviru proizvodne, a naročito trgovačke delatnosti upravljanje zalihama. One predstavljaju soptveni materijal koji se koristi u poslovanju ili je namenjen za prodaju, tako da su tu uključeni proizvodi, poluproizvodi, materijali na obradi i sirovine. Ovlašćeni stručnjaci će objasniti da se vrednost robe na zalihama stalno smanjuje, te da njeno držanje stvara troškove, ali da bez zaliha nije moguće poslovanje, pošto one obezbeđuju kontinuiranu proizvodnju i prodaju. Određivanje optimalne količine sirovina, poluproizvoda, materijala i informacija ima za cilj smanjenje troškova koji nastaju držanjem zaliha, ali se pri tome mora zadržati zahtevani nivo usluge koji obezbeđuje konkurentnost na tržištu.

Na predavanjima će kandidati biti upućeni u postupak nivelisanje opterećenja kod proizvodnje ili usluga, za šta je veoma važno definisanje intervala pomeranja. Biće im napomenuto da se proračunavanje sekvenci za puštanje u proizvodnju vrši specijalizovanim računarskim softverima, te da se kao ulazni podaci uzimaju dužina ciklusa, raspoloživo radno vreme, vreme pripreme i postavljeni zahteve. Profesori će istači da se efekti primenjenih tehnika za nivelaciju opterećenja ogledaju u skraćenju ciklusa proizvodnje, smanjenju zaliha na ulazu i gotovih proizvoda na izlazu, poboljšanju kvaliteta proizvoda, kao i u skraćivanju vremena koje protekne od dobijanja porudžbine do naplate za isporučene proizvode. Predstaviće prisutnima primenu jednostavnog informacionog sistema, pod nazivom Heijunka boks (kutija), kojim se informacije organizuju i reguliše se njihova raspodela, čime se optimizuju troškovi poslovanja, na čije povećavanje utiče kako nagomilavanje informacija, tako i prevelike zalihe materijala.

Na kom mestu i u koje vreme se sprovodi obuka i kurs - naučite kako se nivelišu opterećenja?

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao fizička lica mogu da prate predavanja uživo ili da se edukuju online. Ukoliko njihov izbor bude klasični kurs i obuka - naučite kako se nivelišu opterećenja, moraće da na nastavu dolaze u najbližu poslovnicu pomenute obrazovne institucije, dok će u slučaju da odaberu časove preko interneta, moći sami da odrede mesto na kome će se edukovati. Treba napomenuti i da će za ovaj drugi tip seminara morati da se unapred pripreme i da na svoje kompjutere instaliraju posebnu vrstu softvera. Za to će im biti data sva potrebna uputstva i smernice, a ako ne budu mogli da ovaj postupak obave samostalno, mogu svakako da računaju na pomoć IT stručnjaka u svakom predstavništvu organizatora.

Pored ovog izbora, pojedinačni polaznici mogu da navedu da li žele da se edukuju  pojedinačno, u grupi ili u paru. Oni koji se opredele za individualnu nastavu takođe će na klasične časove dolaziti u najbližu poslovnicu organizatora ili će se obučavati preko interneta, u prostoru koji budu smatrali odgovarajućim. U oba slučaja, međutim biće u prilici da maksimalno utiču na formiranje rasporeda po kome će se raditi, jer će moći da navedu koji im datum najviše odgovara za početak obuke, te kog dana i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ako to prihvati nadležni profesor i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije, traženi raspored će postati validan i prema njemu će se sprovoditi nastava sve vreme trajanja kursa.

Polaznici koji budu tražili da pohađaju grupni seminar - naučite kako se nivelišu opterećenja zajedno će dolaziti na časove u određenu poslovnicu organizatora, ukoliko se odluče za klasičnu nastavu, dok će, u slučaju da odaberu online rad, predavanja pratiti preko interneta na mestu koje smatraju pogodnim. Takođe će morati da se pridržavaju određenog tempa rada i datuma za početak obuke i u vezi sa tim neće moći da navode bilo kakve svoje lične zahteve niti naknadne prigovore.

Onima koji žele da rade u društvu, ali samo jednog polaznika namenjena je poluindividualna nastava, koja isto može da se pohađa u prostorijama određene poslovnice organizatora na klasičan način ili online, u bilo kom prostoru gde ima mogućnosti za kvalitetnu internet konekciju. Ovi kandidati će svakako biti u prilici i da u velikoj meri usklade raspored rada sa svojim potrebama, jer će o svim pojedinostima obrazovnog procesa moći najpre da se međusobno dogovore, a zatim i sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom pomenute institucije. Tako će utvrditi termin početka kursa, vreme i učestalost sprovođenja časova koji će svim učesnicima u ovom postupku biti po volji.

Zaposleni u nekom preduzeću mogu da nastavu pohađaju u prostoru koji sami odrede, ukoliko se korporativna obuka i kurs - naučite kako se nivelišu opterećenja sprovodi online. U slučaju da se odluče za standardni tip predavanja, mogu da dolaze u prostorije najbližeg predstavništva pomenute institucije, da se obučavaju u okviru svoje kompanije, kao i na svakom drugom mestu gde za to postoje traženi tehnički uslovi. Vreme početka njihove edukacije zajedno će definisati ovlašćeni reprezent konkretne firme i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, koji će takođe utvrditi i kojim danima i koliko često će da se održavaju časovi.

Po kom principu je organizovan kurs i obuka - naučite kako se nivelišu opterećenja?

Osobe koje žele da rade potpuno nezavisno od ostalih i da tok edukacije maksimalno usklade sa svojim potrebama mogu da pohađaju individualni seminar - naučite kako se nivelišu opterećenja. One ovde nisu stavljene u poziciju pasivnih primaoca gotovih znanja koje prezentuje profesor, već im naprotiv ovaj tip edukacije nudi aktivan rad i podrazumeva razmenu ideja i mišljenja između polaznika i nadležnog predavača. Kandidati mogu da postavljaju pitanja o onome što im nije jasno i daju svoje sudove u vezi sa informacijama koje su dobili tokom obuke, a zahvaljujući toj interakciji profesor ima priliku da sagleda koliko je dotični polaznik napredovao, da mu da sugestije za dalje usavršavanje i eventualno ukaže na određene oblasti koje bi još valjalo da prouči. Osoba koja se bude edukovala na ovaj način će najverovatnije moći da nastavu pohađa prema rasporedu koji bude sama napravila, pošto će biti zamoljena da navede koji joj datum za početak kursa najviše odgovara, kao i kojim danima i u koliko sati bi htela da ima časove. Taj raspored, ipak može postati zvaničan samo ako ga odobre njegov profesor i zvanični predstavnik pomenute obrazovne institucije.

U bogatoj ponudi organizatora nalazi se i poluindividualna edukacija, kada nadležni stručnjak istovremeno radi sa dvoje polaznika. Među njima se razvija aktivna dvosmerna komunikacija koja je veoma važna za proširivanje znanja i veština, jer se na taj način razmenjuju iskustva i ideje, te proširuju odgovarajuće kompetencije. Ovi kandidati mogu da se prvo međusobno, a zatim i sa svojim profesorom i ovlašćenim reprezentom organizatora dogovore u vezi sa terminima i učestalošću održavanja predavanja, kao i oko datuma za početak kursa, pa će na osnovu potreba svih učesnika formirati konačnu verziju rasporeda.

Svima koji žele da rade u dinamičnom okruženju i kroz stalno interakciju sa drugim ljudima namenjena je grupna obuka i kurs - naučite kako se nivelišu opterećenja. Oni će u određenim situacijama morati da sačekaju izvesno vreme dok grupa ne bude formirana. Nikome od kandidata koji se budu obučavali na ovakav način neće biti omogućeno da učestvu u odlučivanju vezanom za raspored po kome će se nastava odvijati ,već će termine i učestalost sprovođenja časova, te datum za početak obuke da odredi isključivo koordinator u određenoj poslovnici organizatora, a članovi grupe moraju da mu se, uz manje ili veće ustupke u potpunosti prilagode.

Nezavisno od toga da li se obučavaju pojedinačno, u grupi ili u paru, ovi kandidati mogu nastavu da prate na klasičan način i da na časove dolaze u određeno vreme u najbliže predstavništvo organizatora. Tamo će raditi u jednom prijatnom okruženju i u prostorijama koje su opremljene prema svim savremenim obrazovnim standardima. Nudi im se i online edukacija, kada će nastavu pratiti preko interneta, ali u tu svrhu prethodno na svoje računare moraju da samostalno instaliraju poseban namenski softver. Ukoliko to ne budu mogli da urade, na raspolaganju su im informatički stručnjaci i tehnička podrška, koju im mogu pružiti svakoga dana tokom radnog vremena.

U slučaju da se organizatoru obrate rukovodioci neke kompanije sa željom da tamošnji radnici pohađaju ovu edukaciju, sprovešće se korporativni kurs i obuka - naučite kako se nivelišu opterećenja. Polaznici tada mogu predavanja isto da prate preko interneta, ali i da se se odluče za klasičnu nastavu, kada će biti u prilici da biraju između nekoliko lokacija za njeno održavanje. Nudi im se mogućnost da dolaze na časove u savremeno opremljene prostorije najbliže poslovnice navedene institucije, da predavanja prate u adekvatnom prostoru svoje firme, kao i na bilo kom drugom mestu koje im odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Ovlašćeni reprezent njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u navedenoj obrazovnoj instituciji utvrdiće kog datuma obuka počinje, kao i kojim danima i koliko često će se održavati časovi.

Koliko će da traje stručni seminar - naučite kako se nivelišu opterećenja?

Polaznici čiji izbor bude individualna obuka i kurs - naučite kako se nivelišu opterećenja, kao i pojedinci koji budu pohađali poluindividualnu nastavu imaće isti fond časova, ali će biti u prilici da se u vezi sa rasporedom dogovore sa svojim profesorom i zvaničnim reprezentom naznačene obrazovne institucije. Tako će, dakle utvrditi termine i ritam održavanja časova, kao i vreme početka seminara koji će im najviše odgovarati.

Korporativna nastava jednako će takodje trajati isti broj časova, ali će tada vreme i učestalost održavanja predavanja zajedno da odrede koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora i osoba koju je imenovala firma čiji radnici pohađaju seminar.

U slučaju kada se sprovodi grupni kurs i obuka - naučite kako se nivelišu opterećenja, termine i učestalost održavanja časova definiše isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije, a svi članovi grupe moraju tome da se prilagode i da dobijeni raspored slede do kraja naznačenog programa.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako se nivelišu opterećenja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje