Kurs i obuka - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika

Izneta je opšta preporuka da osobe na rukovodećim položajima i zaposleni u bankama, koje kao poverioci imaju potraživanja od svojih dužnika pohađaju predavanja koja obuhvata obuka i kurs - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika. Navedena edukacija može da bude korisna i zanimljiva i svim dužnikovim dužnicima, to jest onima koji nisu izmirili svoja dugovanja prema licima koja takođe imaju određene obaveze prema svojim poveriocima. Teme uključene u ovaj program mogu da privuku i rukovodioce, kao i zaposlene u privrednim društvima, ali i fizička lica koja, u statusu preduzetnika obavljaju određenu delatnost kako bi ostvarila dobit.

Sasvim je sigurno da će u zaista bogatoj ponudi organizatora, svaki polaznik moći da pronađe model pohađanja nastave koji mu najviše odgovara. Tako će oni koji se opredele za klasični seminar imati obavezu da, u određeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford i prate predavanja u prostorijama koje su u potpunosti prilagođene zahtevima savremenog obrazovanja.

Postoji i mogućnost da se časovi pohađaju preko interneta, ali će polaznici koji se odluče za online edukaciju morati da se za to na vreme pripreme. Oni će, naime biti obavezni da samostalno na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, za šta će prethodno dobiti sva potrebna uputstva. U slučaju da ne uspeju da obave ovaj zadatak i bude im potrebna pomoć, u svakoj poslovnici organizatora mogu da se obrate informatičkim stručnjacima i dobiju odgovarajuću tehničku podršku.


Pojedinačnim polaznicima nudi se i mogućnost da rade u paru, nezavisno od toga da li odaberu klasičnu ili online nastavu. Važno je, međutim napomenuti da poluindividualni kurs i obuka - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika može da se sprovodi u terminima koje odrede konkretni kandidati, pod uslovom da oni odgovaraju i ostalim učesnicima u obrazovnom procesu, odnosno ovlašćenom predstavniku organizatora i nadležnom profesoru. Treba, takođe naglasiti da kod ovakvog pristupa svaki član para u potpunosti dolazi do izražaja i priprema se da i u realnim situacijama vodi uspešan dijalog, uz izraženu toleranciju i poštovanje tuđeg mišljenja.

Osobe koje se odluče za individualnu edukaciju imaće punu pažnju ovlašćenog predavača i ostvariti sa njim odličnu komunikaciju, budući da se ovaj rad odvija po sistemu „jedan profesor - jedan polaznik“. Sve to će za rezultat imati efikasno realizovanje predviđenih obrazovnih ciljeva, a ovi kandidati će moći da dobiju i povratnu informaciju o ispravnosti svojih stavova i sva potrebna objašnjenja u vezi sa tim. Takođe će imati šansu da predlože vreme i učestalost održavanja predavanja, te datum za početak edukacije koji im najviše odgovaraju, te ukoliko takav tempo rada prihvate nadležni predavač i koordinaror za nastavu u određenom predstavništvu naznačene institucije, neće morati previše da remete svoj uobičajeni dnevni ritam zbog angažovanje tokom kursa.

Polaznicima koji se izjasne za grupni seminar - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika treba napomenuti da je ponekad potrebno malo sačekati dok se grupa ne formira, budući da je predviđeno da u tom cilju mora postojati minimalno 4 osobe zainteresovane za ovakav model rada. Pravilima je, takođe precizirano da predavanjima ne može istovremeno da prisustvuje više od osmoro kandidata, pošto bi tada bilo zaista teško svima njima dati priliku da se na odgovarajući način iskažu i aktivno učestvuju u nastavi. Još jedna veoma bitna karakteristika grupe je da svi njeni članovi moraju imati isti status, to jest niko se ne sme favorizovati u odnosu na ostale. Zbog toga nijednom polazniku koji se opredeli za ovaj pristup neće biti dozvoljeno da određuje vreme kada će program početi da se sprovodi ili termine i ritam održavanja časova, već će za to biti zadužen koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora. S obzirom na to da nije moguće svim prijavljenima izaći u susret i obuku organizovati tako da svima bude po volji, naglašava se da će svi članovi grupe biti dužni da poštuju raspored koji im bude zvanično saopšten.

Kada predavanja žele da pohađaju radnici određene firme, sprovodi se korpoartivni nastava, kod koje klasični časovi ne moraju da se održavaju samo u savremeno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice pomenute obrazovne institucije, već to može da se učini i u prostoru same kompanije za koju rade kandidati, ali i na nekom drugom mestu koje njima odgovara. Bitno je samo da je odabrana lokacija pogodna za kvalitetno sprovođenje nastavnog procesa, a o svim tehničkim uslovima koji u tom cilju treba da budu ispunjeni će koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora blagovremeno da obavesti osobu koju je zvanično istupa u ime firme koja svoje zaposlene upućuje na edukaciju. Pomenuta dva službena lica će da se dogovore i oko datuma za početak seminara, te oko vremena i ritma održavanja časova.

Pre nego što počne stručna obuka i kurs - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika, zainteresovani će morati da prođu kroz dve zvanične procedure. Prva se odnosi na prijavljivanje za edukaciju, koje je moguće obaviti lično, u najbližoj poslovnici organizatora, kao i elektronski ili preko telefona. Ovlašćeni službenik će tada da izvrši registraciju kandidata, unevši njihove podatke koji obuhvataju ime i prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Vrlo brzo zatim, prijavljeni će dobiti zvanične informacije o datumu kada će se sprovesti druga procedura, tokom koje će biti upisani na naznačenu obuku. Ovde će biti obavezno njihovo lično prisustvo, kao i podnošenje odgovarajuće dokumentacije, o čijoj će ih sadržini nadležni blagovremeno obavestiti.Čime se tačno bavi kurs i obuka - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika?

Imajući u vidu činjenicu da je u savremenom biznisu veoma česta pojava da dužnici na svaki način izbegavaju svoje obaveze prema poveriocima, svi prisutni će kad počne seminar - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika biti upoznati sa ovim pravnim institutom. Profesori će, pre svega objasniti da pravo pobijanja dužnikovih pravnih radnji predstavlja zaštitu interesa poverilaca u situacijama kada im dužnik nanosi štetu tako što otuđuje svoju imovinu, čime se znatno smanjuje ili omenogućava namirivanje njihovih potraživanja. Predavači će ukazati na to da je pravni ideal koji se odnosi na savesnost svakog dužnika u praksi zaista nemoguće dostići, jer oni vrlo često ne ispunjavaju svoje obaveze, bilo iz realnih razloga, to jest loše procene svojih mogućnosti ili sa svesnom namerom da prevare poverioce. Zbog toga je za same poverioce od ključnog značaja da imaju određeni vid zaštite u takvim prilikama, a to se upravo ostvaruje kroz njihovu mogućnost da pobiju pravne radnje svog dužnika, u slučaju kada su one učinjene na njihovu štetu.

Nadležni stručnjaci će takođe naglasiti da postoje određeni opšti uslovi za pobijanje pravnih radnji, te će tako profesori govoriti o postojanju poverioca sa dospelim potraživanjem, što se može odnositi na pravno ili fizičko lice, ali i na Republiku Srbiju, u statusu poverioca. U ovom slučaju, dakle subjekt koji započinje i vodi postupak pobijanja jeste upravo poverilac, koji će ostvariti korist uspešnim sprovođenjem pobijanja i tako namiriti svoja potraživanja. Drugi opšti uslov odnosi se na pravne radnje koje dužnik preduzima, a na koje su upravo i usmereni postupci pobijanja, s tim da će ovde predavači istaći da faktičke radnje dužnika koje nemaju nikakvu pravnu posledicu u odnosu na njega samog ili na njegovu imovinu ne mogu biti predmet pobijanja.

Zatim će se profesori baviti oštećenjem poverilaca, kao još jednim od uslova za korišćenje prava pobijanja, te objasniti da ono nastaje usled nemogućnosti da poverioci namire svoja potraživanja u situaciji kada ih dužnik svojim postupcima u tome sprečava ili ometa. Najzad će se osvrnuti i na insolventnost, koja takođe spada u opšte uslove za pobijanje određenih pravnih dela, te će reći da se insolventnim smatra onaj dužnik koji, nakon preduzimanja određenih pravnih radnji nema dovoljno sredstava za namirivanje potraživanja poverilaca.

Svi prisutni na predavanjima koja uključuje obuka i kurs - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika saznaće da postoji pravo pobijanja dužnikovih pravnih radnji u užem i širem smislu, te da se prvo odnosi na poverioca, dok drugo predstavlja deo obligacionog prava, kojim se sankcioniše oštećenje poverilaca od strane dužnika. Prisutni će biti informisani i da radnju koja je predmet pobijanja dužnik može preduzeti aktivnim ili pasivnim postupcima. U aktivne pravne radnje spadaju pravni poslovi između dužnika i trećih lica, a to su sve vrste ugovora, uspostavljanje založnog prava, derelikcija, to jest davanje hipoteke u vidu založne izjave i javno obećane nagrade. Profesori će zatim objasniti da se pasivni postupci odnose na dužnikova propuštanja, koja recimo nastaju kada on ne podnese tužbu za naplatu potraživanja pre no što ono zastari, kada ne prijavi potraživanje u stečaju, ne uloži prigovor ili žalbu u slučaju da za to postoji pravni osnov i kada se, uopšteno govoreći ponaša pasivno u situaciji koja može da dovede do gubitka nekog prava.

Sledeća predavanja biće posvećena podeli koja se, u okviru prava pobijanja vrši prema karakteru dužnika. U tom smislu se razlikuje pravo pobijanja van stečaja, koje je definisano Zakonom o obligacionim odnosima i stečajno pravo pobijanja, koje se primenjuje u situaciji kada dužnik ode u stečaj. Kandidati će tako saznati da pravo na pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika nastaje odmah nakon pokretanja stečajnog postupka, a okončava se održavanjem ročišta za glavnu deobu. Predavači će napomenuti da je, prema našim zakonima pobijanje pravnih radnji u stečaju obaveza stečajnog upravnika, budući da je on dužan da obezbedi namirenje svih poverilaca i da ih tretira na isti način. On, takođe mora da pobije sve pravne radnje čijim bi se preduzimanjem umanjila stečajna masa, a u tom cilju treba da bude obrađena celokupna dokumentacija i platni promet dužnika. Nadležni stručnjaci će istaći i da zakoni Republike Srbije predviđaju da u stečaju i poverioci imaju pravo na pobijanje pravnih radnji dužnika u cilju očuvanja stečajne mase.

Dok se odvija kurs i obuka - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika, prisutni će biti upućeni i u podelu izvršenu na osnovu vrste radnje koja se pobija, te će saznati da sve one mogu biti svrstane u besteretna i teretna dužnikova raspolaganja. Govoreći o situaciji kada dužnik besteretnim raspolaganjem nanosi štetu poveriocu, profesori će naglasiti da nije prihvatljivo da on u vidu poklona ili drugog načina davanja imovine bez naknade, što se obično čini bliskim licima otuđuje svoju imovinu. Pokloni od strane dužnika postaju, dakle mogući i pravno prihvatljivi tek nakon što svi poverioci budu namireni. Kandidati će, zatim saznati da se pobijanje teretnih raspolaganja primenjuje kod pravnih radnji koje dužnik preduzima uz dobijanje odgovarajuće naknade, a to su recimo zaključenje ugovora o zakupu, o prodaji ili bilo kakav drugi zvanični dokument koji dužniku omogućava sticanje neke dobiti.

Na kraju edukacije, biće reči o aktuelnoj sudskoj praksi koja je vezana za dotičnu oblast, a zatim će predavači podstaći prisutne da se uključe u diskusiju o spornim pitanjima koja se tiču pobijanja pravnih radnji dužnika, pa će im tokom razgovora ukazati i na moguća rešenja problematičnih situacija koje mogu da se jave. Tako će svi kandidati biti odlično osposobljeni da prepoznaju koje se tačno radnje i na koji način mogu pobijati u stečajnom postupku, ali i van njega.

Kada i na kom mestu se odvija seminar - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika?

Radnici neke kompanije koji izraze želju da pohađaju navedenu edukaciju imaće nastavu u terminima koje zajednički odrede ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i osoba koja istupa u ime konkretne firme. Treba napomenuti da korporativna obuka i kurs - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika može da se prati online i uživo, a da će svi koji se opredele za klasična predavanja moći da odaberu mesto na kome će pratiti nastavu. Ovi časovi, dakle mogu da se sprovodi u namenskim prostorijama neke od poslovnica organizatora, u okviru radnog prostora kandidata, ali i na bilo kom drugom mestu. O svim tehničkim uslovima koji, u cilju neometanog toka obrazovnog procesa treba da budu ispunjeni na odabranoj lokaciji će koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije blagovremeno da izvesti zvaničnog predstavnika kompanije čiji se radnici obučavaju.

Polaznici koji se pojedinačno prijavljuju na seminar takođe će imati opciju da rade preko interneta, ali i u skladu sa klasičnim obrazovnim pravilima. Svi koji se odluče za prvu varijantu dolaziće, prema utvrđenom rasporedu u najbližu poslovnicu organizatora i tamo, u prostorijama koje su sasvim prilagođene zahtevima savremene nastave, pratiti predavanja. Kandidati čiji izbor bude online edukacija imaće obavezu da, pre nego što časovi startuju na svoj računar instaliraju posebnu vrstu softvera, što će sigurno većina njih uspeti samostalno da obavi. Oni koji se, međutim ne budu snašli ili budu imali nekih pitanja mogu svakoga dana tokom radnog vremena da stupe u kontakt sa IT stručnjacima, zaposlenim u svakom predstavništvu navedene institucije i tako na najefikasniji način reše svoj problem.

Bez obzira na to da li se opredele za online ili klasičan način rada, za prijavljene može da se organizuje grupni kurs i obuka - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika, koji podrazumeva zajednički rad više polaznika. Grupa se tretira kao jedinstvena celina, što znači da su prava i obaveze svih njenih članova jednaki, te tako niko od njih neće moći da utiče na raspored rada tokom edukacije, već će termine i učestalost sprovođenja predavanja, kao i datum kada će ovaj program početi da odredi ovlašćeni predstavnik navedene institucije.Veličina grupe je definisana strogim pravilima, pa tako ona neće moći da profunkcioniše dok se najmanje četvoro polaznika ne prijavi za ovakav tip seminara. Takođe nije dobro ni da grupa bude prevelika, te je tako broj njenih članova ograničen i maksimalno uključuje 8 osoba.

Onima koji vole da rade u društvu, ali ne tako brojnom kao kod grupnog modela namenjen je poluindividualni tip obuke, kada dvoje kandidata u paru prisusutvuju časovima. S druge strane, ponuđena je i mogućnost da profesor podučava samo jednog kandidata kome poklanja svu pažnju i nastoji da tok edukacije u najvećoj mogućoj meri usaglasi sa njegovim mogućnostima i upućenošću u konkretnu materiju. Podrazumeva se da dotični polaznik neće biti stavljen u receptorsku poziciju i samo memorisati gotova znanja koja su mu prezentovana, već će imati mnoštvo prilika da iskaže svoje mišljenje, ospori pojedine tvrdnje, postavlja pitanja i diskutuje. U svakom slučaju, bilo da se odluče za partnerski rad ili njihov izbor bude individualni seminar - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika, kandidatima je pružena prilika da preciziraju termine koji im najviše odgovaraju za pohađanje časova, ali i da odrede tempo rada i vreme početka nastave. Svakako da će u vezi sa time morati da budu konsultovani nadležni predavači i ovlašćeni predstavnik organizatora, a predloženi raspored će biti usvojen samo ako se i oni sa tim saglase.

Na koji način je organizovana obuka i kurs - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika?

Ponuđeno je više mogućnosti za pohađanje predavanja, te je tako onima koji smatraju da se najbolje uči u komunikaciji sa drugim osobama namenjen grupni kurs i obuka - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika, koji je predviđeno da zajedno prati najmanje 4, a maksimalno 8 osoba. Uzevši u obzir činjenicu da je ova edukacija namenjena većem broju kandidata, neće biti moguće napraviti raspored koji će svima savršeno da odgovara, te će stoga koordinator za nastavu u određenoj poslovnici naznačene institucije da odredi datum početka sprovođenja programa, te vreme i učestalost održavanja časova.

Postoji i opcija održavanja individualnih predavanja, što omogućava dotičnom polazniku da ostvari odličnu komunikaciju sa svojim predavačem. On može da traži objašnjenja spornih pojmova ili tema, izražava svoje mišljenje, odnosno da bude vrlo aktivan učesnik obrazovnog procesa. U ponudi je i partnerski model rada, kada kandidati u paru prisustvuju časovima, te usvajaju nova znanja kako iz izlaganja profesora, tako i kroz međusobnu interakciju, sučeljavanje mišljenja i razmenu iskustava. Bilo da rade pojedinačno ili se opredele za poluindividualni seminar - naučite kako se pobijaju pravne radnej dužnika, ovi polaznici će imati priliku da, prema svojoj dnevnoj rutini predlože termine održavanja predavanja i njihovu učestalost, te datum početka nastave koji smatraju najpogodnijim. U vezi sa tim će svakako morati da se dogovore kako sa svojim predavačem, tako i sa ovlašćenim predstavnikom organizatora, pošto je obavezno da raspored rada podjednako odgovara svim učesnicima u obrazovnom procesu.

Sva tri navedena načina pohađanja časova mogu da budu organizovana na klasični način seminar ili preko interneta. Osobe koje odaberu prvu opciju imaće predavanja, prema utvrđenom rasporedu u savremeno opremljanim prostorijama nekog predstavništva pomenute obrazovne institucije. Za one koji su sklone modernijim pristupima sprovodi se online edukacija, pre čijeg početka su kandidati obavezni da na svoje kompjutere samostalno instaliraju namenski softver. Ukoliko u tome ne uspeju, mogu računati na tehničku podršku u svakom predstavništvu organizatora.

Zaposlenima u nekom preduzeću koji izraze želju da prate naznačeni program namenjena je korporativna obuka i kurs - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika. Oni časove mogu takođe da prate online ili uživo, s tim da se klasična predavanja mogu sprovoditi u namenskim prostorijama neke poslovnice organizatora, u okviru kompanije gde rade polaznici, kao i na ma kojoj drugoj lokaciji ukoliko ona ispunjava uslove za kvalitetno odvijanje nastave, a o tome će koordinator za nastavu u naznačenoj instituciji na vreme da obavesti osobu koja zvanično predstavlja konkretnu firmu. Ova dva službenika će, takođe sporazumno da odrede i termin za početak edukacije, te vreme i učestalost održavanja časova.

Koliko traje kurs i obuka - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika?

Prema planu organizatora, predavanja koja su uključena u ovu edukaciju trajaće 8 školskih časova, to jest 360 minuta. Ona će se tokom 4 dana sprovoditi u vidu dvočasa, te će seminar - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika zapravo trajati 4 puta po 90 minuta.

Ovaj tempo je, međutim validan samo za grupnu nastavu, jer je tu za termine i ritam održavanja časova isključivo zadužen koordinatoru za nastavu u odgovarajućoj poslovnici naznačene institucije.

Za individualnu i poluindividualnu nastavu važi isti broj časova, ali će raspored rada u dogovoru sa svojim predavačima i ovlašćenim predstavnikom organizatora da naprave sami kandidati, te se on može razlikovati od pomenutog.

Polaznici za koje se sprovodi korporativna obuka i kurs - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika radiće takođe 360 minuta, ali će njihov raspored da zavisi od dogovora koji postignu zvanični reprezent firme u kojoj rade i ovlašćeni predstavnik navedene institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje