Kurs i obuka - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Svi koji se u okviru industrije, građevinarstva, trgovine, turizma, bankarstva, obrazovanja i drugih privrednih grana bave pravnim poslovima predstavljaju osobe kojima je namenjen stručni kurs i obuka - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Ovom edukacijom treba da budu obuhvaćeni i pravnici u različitim državnim ustanovama, kao i sudije i javni izvršitelji, ali naravno i svi koji zbog privatnih ili poslovnih potreba moraju da budu upoznati sa novinama vezanim za ovu zvaničnu regulativu.

Osobe koje žele da prate navedeni seminar treba da se prijave, kako bi nadležni službenik mogao da izvrši registraciju njihovih imena, prezimena, datuma rođenja i brojeva kontakt telefona. Ovaj postupak mogu da obave u najbližem predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili slanjem poruke sa navedenom sadržinom na mejl adresu organizatora. Vrlo brzo zatim biće održan zvanični upis na nastavu, kome su svi prijavljeni obavezni da prisusutvuju i tom prilikom predaju ovlašćenom licu određena dokumenta. Pre toga će svakako biti informisani o vremenu odvijanja pomenute procedure, a biće im navedeno i koje tačno zvanične spise treba blagovremeno da pribave.

Prilikom upisa od polaznika se očekuje da naznače na koji način bi želeli da pohađaju nastavu, budući da organizator nudi širok dijapazon mogućnosti. Pojedinačni kandidati mogu da rade na klasičan način i da dolaze na časove, prema rasporedu koji budu dobili u najbližu poslovnicu pomenute institucije. Takođe postoji mogućnost da se za njih organizuje online obuka i kurs - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju, kada će predavanja da pohađaju preko interneta pomoću svojih računara. Obavezni su da stoga na njih blagovremeno instaliraju poseban tip softvera, za šta će dobiti sve smernice koje su im potrebne. Ukoliko to, kojim slučajem ne uspeju samostalno da urade, mogu da računaju na tehničku podršku koju će im pružiti informatički stručnjaci u svakom predstavništvu organizatora.


Kako u standardnim, tako i u virtuelnim učionicama može da se odvija edukacija koju će istovremeno pratiti više polaznika. Ovaj grupni način rada organizovan je prema posebnim pravilima, te će tako u određenim prilikama zainteresovani kandidati morati da sačekaju dok se za ovaj model nastave ne prijavi dovoljan broj osoba. Precizirano je, naime da grupa ne može da profunkcioniše dok u okviru nje ne bude najmanje četvoro polaznika, budući da ovaj tip edukacije ne bi mogao kvalitetno da se sprovodi u prisusutvu manjeg broja osoba. Takođe je određeno da grupnoj nastavi ne može istovremeno da prisusutvuje više od osmoro kandidata jer tada ne bi bilo moguće uspostaviti dinamičnu interakciju među članovima grupe, a opet svakome od njih omogućiti da se valjano edukuje i izražava svoje mišljenje o konkretnoj temi. Oni koji se prijavljuju za grupnu obuku treba da znaju da ni na koji način neće moći da utiču na svoj raspored rada, pošto će termin startovanja edukacije, te vreme i učestalost održavanja časova da odredi koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Na taj način niko od članova grupe neće biti favorizovan u odnosu na ostale i svi oni će morati, uz manja ili veća odricanja da se prilagode preciziranom planu delovanja.

Kandidati koji budu želeli da nadležni predavač samo njih podučava, mogu da se opredele za individualni seminar - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju. U toj situaciji proces učenja je maksimalno prilagođen samom polazniku, te se vodi računa o njegovim sposobnostima, brzini učenja i predznanju o konkretnoj oblasti. On nikako ne predstavlja pasivnog učesnika u nastavi, već je naprotiv u poziciji da komentariše prezentovane informacije, daje o njima svoje mišljenje, ali i da svom profesoru postavlja pitanja o svemu što mu nije jasno. Budući da ovde u obrazovnom procesu učestvuje praktično samo tri subjekta, moguće je napraviti raspored rada koji će svima odgovarati. Stoga će prijavljeni moći da naznače kada im odgovara da edukacija počne, te kojim danima i u koje vreme bi želeli da imaju časove i ako taj predlog prihvate nadležni predavač i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora moći će, bez većih problema da uklope obaveze vezane za ovaj kurs u svoj ustaljeni životni ritam.

Polaznici koji žele da tokom nastave imaju društvo, a ne prija im izrazito aktivna grupna atmosfera mogu da se opredele za poluindividualni tip edukacije, kada profesor istovremeno podučava dvoje kandidata. Oni sarađuju i podržavaju jedno drugo na putu postizanja predviđenih obrazovnih ciljeva, a svoje poznavanje oblasti koje se tokom seminara obrađuju proširuju i kroz međusobne diskusije i sučeljavanje stavova. I ovde postoji mogućnost da se raspored rada u najvećoj mogućoj meri uskladi sa potrebama samih kandidata, pa će oni da predlože termine i ritam sprovođenja časova i datum za početak edukacije. Ako se sa tim saglase ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, konkretni plan delovanja će postati zvaničan i primenjivaće se do kraja programa.

Zaposlenima u nekom preduzeću kojima su potrebne informacije prezentovane na pomenutoj edukaciji namenjen je korporativni kurs i obuka - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju, koji je moguće pratiti uživo ili preko interneta. Ako kandidati pohađaju klasične časove mogu da dolaze u određeno predstavništvo pomenute institucije, ali i da nastavu prate u svom radnom prostoru, kao i na svakoj drugoj lokaciji gde postoje uslovi za kvalitetan tok obrazovnog procesa. Vreme održavanja predavanja, termin za početak edukacije, kao i generalni tempo rada utvrdiće dogovorom ovlašćeni predstavnik firme u kojoj rade polaznici i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora.Kojim oblastima se bavi obuka i kurs - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju?

Budući da je potrebno da se polaznici što bolje upoznaju sa zakonom koji definiše postupak prinudnog namirivanja i osiguravanja potraživanja, predavanja kojim će početi specijalizovani seminar - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju biće posvećena nadležnostima koje, prema pomenutoj zvaničnoj regulativi imaju sudovi i javni izvršitelji. Tako će ovlašćeni predavači objasniti prisutnima da je sud isključivo zadužen da sprovodi izvršenje zajedničke prodaje pokretnih stvari i nepokretnosti, trpljenja, nečinjenja ili činjenja, te izvršnih isprava koje se tiču porodičnih odnosa i vraćanja zaposlenog na radno mesto. Napomenuće i da u nadležnost javnih izvršitelja spada izvršenje ostalih isprava, rešenja o usvajanju predloga za protivizvršenje, rešenja o izvršenju na temelju verodostojne isprave, te onog o izvršenju rešenja o izrečenim sudskim penalima. Profesori će zatim upoznati kandidate sa postupkom davanja predloga za izvršenje, ali i sa vrstama izvršnih isprava, koje između ostalog uključuju izvod iz Registra zaloge i iz Registra finansijskog lizinga, ugovor o hipoteci i založnu izjavu, sporazum o rešavanju spora kroz posredovanje i plan reorganizacije u stečajnom postupku.

Na narednim časovima nadležni stručnjaci će govoriti o sredstvima izvršenja, to jest o radnjama kojima se namiruje potraživanje izvršnog poverioca, pa će prisutnima predstaviti sredstva izvršenja radi namirenja novčanog i nenovčanog potraživanja. Zatim će se profesori baviti pravnim lekovima koje pomenuti Zakon predviđa i osvrnuće se na žalbu protiv rešenja o predlogu za izvršenje donetog na osnovu izvršne ili verodostojne isprave, na one koje izvršni dužnik upućuje protiv rešenja o izvršenju, te na žalbe protiv ostalih rešenja suda i javnog izvršitelja.

Dok traje kurs i obuka - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju, kandidati će biti upoznati sa dužnošću davanja podataka o izvršnom dužniku, ali i sa odlaganjem izvršenja koje se sprovodi na predlog izvršnog poverioca. Predavači će ih uputiti i u sporazum stranaka o odlaganju, te u postupak odlaganja izvršenja na predlog izvršnog dužnika ili onog koje predlaže treće lice. Napomenuće se i da izvršni postupak može da bude okončan na dva načina, to jest obustavom ili zaključenjem. S tim u vezi polaznici će saznati da javni izvršitelj obustavlja izvršni postupak ako je potvrda o izvršnosti odluke pravosnažno ukinuta, u slučaju da stranka koja je pravno lice prestane da postoji, a za nju nema pravnog sledbenika, ako više nema potraživanja, te iz još nekoliko razloga o kojima će, takođe govoriti tokom predavanja. Predavači će istaći i da se izvršni postupak zaključuje nakon namirenja izvršnog poverioca i preduzimanja poslednje izvršne radnje.

Nakon upoznavanja kandidata sa postupkom protivizvršenja i instituta u zakonu koji su vezani za ovu tematiku, profesori će se baviti namirenjem novčanih potraživanja nastalih iz komunalnih i srodnih delatnosti. Tako će prisutnima predstaviti način podnošenja predloga za izvršenje, njegovo odbacivanje ili odbijanje, te prigovor izvršnog poverioca ili izvršnog dužnika i načine za pobijanje rešenja u celini ili nekih njegovih delova.

Svi prisutni na časovima koje uključuje obuka i kurs - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju saznaće i da sredstva obezbeđenja predstavljaju sticanje založnog prava na nepokretnosti ili nekoj pokretnoj stvari i to na osnovu sporazuma stranaka. Takođe će im biti objašnjeno šta podrazumeva predlog za obezbeđenje prethodnom i privremenom merom, kako se odlučuje o predlogu, šta sve treba da sadrži rešenje o obezbeđenju, kako se ulaže žalba i ostale bitne pojedinosti vezane za ovu temu. Pored toga, biće im precizirani i uslovi koje je potrebno ispuniti za adekvatno obavljanje delatnosti javnog izvršitelja, a zatim će predavači govoriti o prelaznim i završnim odredbama pomenutog Zakona, posebno se baveći onima koje se već primenjuju.

Kada se obuka završi, svi kandidati će biti u potpunosti upućeni u odredbe Zakona o izvršenju i obezbeđenju i moći će da odaberu najbolje sredstvo za namirivanje potraživanja. Takođe će biti kadri da izrade predlog za izvršenje, ali i da u praksi koriste predviđene pravne lekove i druga sredstva za osporavanje odluka koje smatraju nekorektnim.

Kada i na kom mestu se održava seminar - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju?

Vreme početka sprovođenja programa, kao i termine i ritam odvijanja predavanja moći će da odrede polaznici čiji izbor bude individualni kurs i obuka - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Predloženi raspored će, međutim postati validan tek nakon što ga prihvate ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Ovi kandidati će, takođe imati privilegiju da napreduju sopstvenom brzinom i da u svakom trenutku mogu predavača da pitaju ono što ne razumeju, te da od njega traže potvrdu o ispravnosti svog mišljenja u vezi sa konkretnom temom. Stručnjak koji vodi edukaciju nastojaće da što bolje upozna mogućnosti osobe koju podučava, kako bi mogao da predavanja nadoveže na njena prethodna znanja i time gradivo učini razumljivijim i prihvatljivijim. Nakon svake etape u radu, on će iznositi svoje mišljenje o dotadašnjem učinku i napretku polaznika, uz navođenje uputstava za dalje usavršavanje.

Ovakav fleksibilan raspored časova pojavljuje se i kod poluindividualnog tipa nastave, kada jedan profesor radi sa dvoje polaznika. Tada će, naime sami kandidati utvrditi termine i ritam sprovođenaj časova, te datum za početak edukacije koji im oboma pogoduju, a zatim će sa time upoznati svog predavača i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora. Ukoliko ova ovlašćena lica prihvate predloženi tempo delovanja, polaznici će moći da rade prema rasporedu koji će lako uklopiti u ispunjavanje svojih drugih poslovnih i privatnih obaveza. Oni će, takođe sarađivati tokom nastave, ohrabrivati i motivisati jedno drugo, ali i proširivati svoja znanja kroz međusobne diskusije, razmenu iskustava i mišljenja.

Putem jednog živog i aktivnog komunikacijskog procesa odvijaće se rad kandidata za koje se organizuje grupna obuka i kurs - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Ovde je, zapravo akcenat stavljen na učenje u vidu socijalnog procesa, budući da polaznici zajednički ostvaruju zacrtane obrazovne ciljeve. Nakon što saslušaju izlaganje nadležnog profesora, oni se upuštaju u dinamičnu konverzaciju u vezi sa odgovarajućom temom, iznose svoja mišljenja u vezi sa tim, ali i uvažavaju tuđe stavove, bilo da su sa njima saglasni ili ne. Za uspešan rad grupe veoma je važno tačno odrediti njenu veličinu, te je tako definisano da ona može imati minimalno četvoro, ali ne više od osmoro članova. Kandidati koji se opredele za ovaj pristup moraju da znaju da će ponekad morati da sačekaju dok se ne steknu uslovi za formiranje grupe, tačnije rečeno dok se ne prijavi predviđeni broj polaznika, ali i da neće uopšte moći da utiču na svoj raspored rada. Radi se o tome da će, kada je grupna edukacija u pitanju datum njenog početka, te vreme i ritam održavanja predavanja da precizira isključivo koordinator za nastavu u datom predstavništvu navedene institucije.

Bilo za koji od pomenuta tri socijalna okruženja tokom nastave da se odluče, polaznici mogu da traže da predavanja prate pomoću svojih računara, uz uslov da su na njih prethodno instalirali namenski softver, koji će im omogućiti da se obučavaju online. Pomenuti postupak zaista nije težak i većina kandudata ga obavi bez većih teškoća, no za sve one koji u tome ne uspeju obezbeđena je stručna pomoć u svakom predstavništvu organizatora, svakoga dana tokom radnog vremena.

Kandidati mogu da odaberu i klasičnu nastavu, ali će u tom slučaju biti obevezni da, prema utvrđenom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije i u tamošnjim savremeno opremljenim prostorijama prate predavanja.

Kada se koordinatoru za nastavu u nekoj poslovnici organizatora obrate rukovodioci ili ovlašćeni predstavnik neke kompanije sa željom da njihovi zaposleni pohađaju ova predavanja, sprovešće se korporativni seminar - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Ovi polaznici takođe mogu da se edukuju online ili na klasični način, kada se časovi mogu održavati u određenom predstavništvu naznačene obrazovne institucije, u okviru prostora firme za koju rade prijavljeni, kao i na svakoj lokaciji koja njima odgovara, a gde postoje tehnički uslovi za kvalitetnu obuku kandidata. Osoba koju je konkretno preduzeće ovlastilo u određenom slučaju i zvanični predstavnik organizatora sporazumeće se i u vezi sa terminom za startovanje edukacije, kao i oko vremena i učestalosti sprovođenja predavanja.

Na koji način je organizovan kurs i obuka - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju?

Polaznici koji su na nastavu prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu da u naznačenim terminima dolaze na predavanja u određeno predstavništvo pomenute institucije, to jest da njihov izbor bude klasična obuka i kurs - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Osim toga, imaju i opciju rada preko interneta, za šta je potrebno da se na predviđen način pripreme. Oni, naime imaju obavezu da, pre početka predavanja na svoj računar samostalno instaliraju posebnu vrstu softvera, koji će im upravo i omogućiti online rad. Ako im bude bila potrebna neka pomoć ili se ne snađu oko pomenutog postupka, mogu se obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora i tako efikasno rešiti svoj problem.

Za kandidate koji predavanja pohađaju kao zaposleni u odgovarajućem preduzeću sprovodi se korporativni model nastave koji se takođe, prema željama polaznika odvija online ili na uobičajen način. Treba napomenuti da ovde klasična predavanja ne moraju da se održavaju samo u prijatnoj atmosferi nekog predstavništva organizatora, već i u prostoru same firme koja svoje radnike šalje na obuku, ali i na nekoj drugoj lokaciji koju kandidati odaberu, pod uslovom da ona poseduje predviđene tehničke karakteristike za neometano odvijanje obrazovnog procesa. Oko datuma kada će početi ova edukacija, termina i ritma sprovođenja časova dogovoriće se koordinator za nastavu u instituciji organizatora i osoba koja zvanično istupa u ime konkretne kompanije.

Bilo da se obučavaju online ili na uobičajen način, kandidati mogu da rade samostalno, u grupi ili u paru. Oni koji odaberu individualni seminar - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju moći će da se edukuju u skladu sa sopstvenim mogućnostima i sposobnostima, čemu će profesor nastojati da maksimalno prilagodi obrazovni proces. Nastojaće da omogući polaznicima da u potpunosti ovladaju oblastima koje su predviđene za obradu, ali i da ih uputi u konstruktivno rešavanje problema sa kojima mogu da se suoče.

Takođe postoji i mogućnost da dvoje polaznika rade u paru, to jest da se odluče za poluindividualni tip nastve, kada kandidati kao parteri pomažu jedno drugom, međusobno se motivišu i ohrabruju. Nezavisno od toga da li rade samostalno ili u tandemu, ovi polaznici mogu da navedu kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju predavanja, te kada im odgovara da kompletan program počne da se sprovodi. Tako će obaveze koje se tiču ovog kursa uz minimalna odricanja moći da uklope u svoj dnevni i uopšteni životni ritam, pod uslovom naravno da se sa tim saglase ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i stručnjak koji vodi edukaciju.

Onima koji smatraju da najbolje rezultate postižu kada uče u prisusutvu drugih osoba, namenjen je grupni kurs i obuka - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju, koji zajedno može da prati najmanje četvoro, a maksimalno osmoro kandidata. Ova veličina grupe procenjena je kao optimalna za uspostavljanje valjane komunikacije među njenim članovima, uz omogućavanje svakome od njih da se iskaže kao pojedinac. Da bi svi članovi grupe bili u istom položaju tokom edukacije, nikome neće biti dozvoljeno da zahteva određene termine ili ritam održavanja predavanja, kao ni datum kada će startovati seminar. Sve pojedinosti koje se tiču obrazovnog procesa preciziraće koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, a kandidati će morati da im se prilagode.

Koliko je predviđeno da traje obuka i kurs - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju?

Prema planu organizatora, navedeni obrazovni program sprovodi se u toku 8 školskih časova, to jest za 360 minuta. Predavanja se odvijaju u toku 4 dana i to u trajanju od po 90 minuta, preciznije rečeno u obliku dvočasa.

Ovaj raspored važi samo za grupni seminar - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju, kada je isključivo korodinator za nastavu u okviru pomenute institucije nadležan za definisanje plana delovanja tokom edukacije.

Osobe koje se budu obučavale sa svojim kolegama prema korporativnom princiru imaće isti broj časova, ali će oni biti raspoređeni onako kako odredi ovalašćeni predstavnik firme za koju rade polaznici u dogovoru sa koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora.

Oni kojima je namenjen individualni kurs i obuka - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju, kao i kandidati koji se edukuju u paru imaće takođe 8 školskih časova, ali će tada rapored napraviti sami polaznici, u dogovoru sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom naznačene institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje