Kurs i obuka - naučite pravilno da popunjavate Dokument o kretanju opasnog otpada

Najjednostavnije bi bilo da navedemo da ovu obuku treba da prati svako, ko je na svom radnom mestu u dodiru sa ma kojim segmentom kretanja opasnog otpada, jer je od izuzetnog značaja da se sa konkretnom temom na najbolji mogući način upravo ti stručnjaci i upoznaju. Svakako se to, na prvom mestu odnosi na vlasnike i direkotre takvih firmi, ali i na one zaposlene koji su zaduženi za upravljanje kvlitetom poslovnog procesa, to jest na sve one koji se nalaze na rukovodećim pozicijama u takvim preduzećima, s tim što je dozvoljeno i da svako ko ima potrebu ili interesovanje prati ovaj seminar.

Specijalizovana obuka i kurs - naučite pravilno da popunjavate Dokument o kretanju opasnog otpada se sprovodi tokom cele kalendarske godine za pojedinačne polaznike, a u slučaju potrebe može biti organizovana i u formi korporativne edukacije.

Obavezan je svaki kandidat prijavu da izvrši u skladu sa pravilima, te da telefonski izdiktira zaposlenima Obrazovnog centra Akademije Oxford sve zahtevane podatke (prezime, ime, datum rođenja i kontakt informacije), s tim da prijavu može izvršiti i elektronski (preko mejla) i lično.


U potpunosti je sa pravilnikom ove institucije usaglašen postupak zvaničnog upisa, tako da se od svakog prethodno prijavljenog polaznika zahteva da u prostorije najbliže poslovnice institucije organizatora lično dođe i donese svu onu dokumentaciju koja je potrebna, a o čemu će ga pre toga obavestiti nadležni.

Za tačno definisani broj zaposlenih određenog preduzeća se organizuje korporativni kurs i obuka - naučite pravilno da popunjavate Dokument o kretanju opasnog otpada, a postoji mogućnost i da polaznici tada časove prate u samoj firmi u kojoj rade. Svakako će njihov direktor, vlasnik ili ovlašćeni predstavnik da u dogovoru sa organizatorom precizira na koji način će predavanja biti organizovana, a u smislu da će odrediti dinamiku njihovog održavanja, termine i datum početka nastave, kao i mesto sprovođenja. U slučaju da se donese odluka o izmeni lokacije, klijent će dobiti precizna obaveštenja o tome kako treba da bude opremljen taj prostor, da bi zaista radnici mogli predavanja da prate na najbolji mogući način.

Što se tiče fizičkih lica, njima je ponuđena mogućnost da časove pohađaju putem takozvane poluindividualne nastave, odnosno individualne ili grupne, a svakako biraju između online i klasične.Ako se predavanja organizuju za dvoje polaznika, odnosno kroz poluindividualnu edukaciju, onda će se prijavljeni usaglašavati o načinu njenog sprovođenja i to kako sa koordinatorom određene poslovnice organizatora, tako isto i sa stručnjakom koji će obuku da vodi. Pod tim mislimo prvenstveno na definisanje datuma početka nastave u paru, zatim na određivanje termina u kojima bi trebalo časovi da budu organizovani i dinamike, a naglašavamo da se i edukacija za samo jednu osobu, odnosno individualna na isti takav način organizuje.

Potpuno je drugačiji princip koji se poštuje kada specijalizovani seminar - naučite pravilno da popunjavate Dokument o kretanju opasnog otpada treba da pohađa veći broj polaznika, odnosno kada se održava grupna nastava. Prepušteno je organizatoru, to jest ovlašćenom licu određene poslovnice da sasvim samostalno definiše u kojim terminima će biti održana predavanja, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom i kada bi trebalo grupna edukacija da počne. Sve to nije podložno izmenama, a sa čime će biti precizno svaki član određene grupe upoznat.

Kao što je već objašnjeno, svaka od pomenutih vrsta edukacija se može pratiti na dva načina, tako da je prijavljenima omogućeno ili da dolaze u prostorije izabrane poslovnice kako bi pristupali predavanjima ili da to učine sa bilo koje lokacije (onlajn).

Kome god bude više odgovarao princip po kome se organizuje online edukacija, moraće da na svoj kompjuter u skladu sa pravilima instalira softver i naravno, da stabilnu internet vezu svom računaru obezbedi. Ako se ne bude najbolje snašao tokom pristupa web platformi ili za vreme same instalacije softvera, kandidat može da kontaktira neke od stručnjaka ove institucije, a koji su zaduženi upravo za pružanje tehničke podrške po potrebi.

Plan i program stručnog seminara - naučite pravilno da popunjavate Dokument o kretanju opasnog otpada

Trebalo bi da profesori na samom početku edukacije upoznaju sve polaznike sa podatkom da je u “Službenom glasniku”, pod tačno određenim brojem Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije donelo Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvo za njegovo popunjavanje.

A svakako će upravo tome i biti primarno posvećena specijalizovana obuka i kurs - naučite pravilno da popunjavate Dokument o kretanju opasnog otpada, te bi trebalo da svi polaznici nakon završetka praćenja nastave mogu samostalno konkretni dokument pravilno da popune.

Detaljno će profesori prvo objasniti kandidatima da se ovaj dokument sastoji od ukupno šest primeraka koji su istovetni, a u okviru kojih ima 4 dela, te će saznati i koji je rok za slanje popunjenog dokumenta Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja.

Podrazumeva se da će profesori objasniti i ko koji primerak mora da popuni, ali i koji su rokovi za predaju tih dokumenata nadležnim službama.

Prvi deo pomenutog dokumenta bi trebalo vlasnik otpada da popuni, pa će prisutnima biti objašnjeno i kako se tumači takozvani katalog otpada, odnosno po kom principu se određeni otpad mora klasifikovati. Saznaće i kako se određuju opasne karakteristike tog otpada, ali i šta je masa otpada i kako se on mora pakovati u skladu sa pravilima. Naravno da će i u ovom, ali i u svim ostalim segmentima tokom edukacije polaznicima na primerima biti objašnjeno kako se koji deo ovog dokumenta mora popuniti pravilno.

Drugi deo bi trebalo isto tako da popunjava vlasnik, gde navodi osnovne informacije o svojoj kompaniji i svojeručnim potpisom potvrđuje da je u potpunosti ispoštovao aktuelne zakonske odredbe.

Posle toga će specijalizovani kurs i obuka - naučite pravilno da popunjavate Dokument o kretanju opasnog otpada kandidatima pružiti mogućnost i da se vrlo detaljno upoznaju sa onim delom ovog dokumenta, a koji bi prema pravilima trebalo da popuni nadležno lice u kompaniji, čije zaduženje će biti da konkretni opasni otpad preveze. Pored osnovnih podataka o firmi, prevoznik će morati da navede i broj dozvole za transport opasnih materija, koju neizostavno mora da poseduje i datum njenog izdavanja. Naravno da će navesti i vrstu prevoznog sredstva koje će koristiti, ali će morati da napiše i oznake svih onih saobraćajnica, kojima će taj otpad voziti. Osim toga, u tom delu mora da popuni i datum kada je izvršen zvaničan prijem opasnog otpada, a svakako će prevoznik biti obavezan i da potpiše izjavu, kojom će zvanično potvrditi da je preuzeo opasni otpad u navedenom stanju.

Budući da je primalac otpada zadužen za popunjavanje sledećeg dela ovog dokumenta, to će kroz primere kandidati saznati šta sve on od podataka ima obavezu da navede.

Vrlo je važno i to da će svaki polaznik, a bez obzira da li stručni seminar - naučite pravilno da popunjavate Dokument o kretanju opasnog otpada odluči da pohađa u paru, samostalno ili u grupi, biti u mogućnosti da dobije odgovore na sva pitanja koja u vezi sa ovom temom ima. Upravo tome će i biti posvećen završni deo ove specijalizovane edukacije, a kako bi svaki kandidat bio u mogućnosti da pravilno popuniti konkretni dokument kada to bude bilo potrebno.

U kojim terminima i na kojoj lokaciji će biti održana obuka i kurs - naučite pravilno da popunjavate Dokument o kretanju opasnog otpada?

Sve potrebne informacije kako o tačnim terminima u kojima bi trebalo specijalizovani kurs i obuka - naučite pravilno da popunjavate Dokument o kretanju opasnog otpada da se održi, tako i o mestu sprovođenja predavanja će biti na raspolaganju prijavljenima prilikom zvaničnog upisa.

Naime, od njih se zahteva da se opredele između mogućnosti da nastavu prate u paru (poluindividualna), potpuno samostalno (individualna) ili u grupi (predavanjima bi trebalo da prisustvuje od četvoro kandidata najmanje, pa do njih najviše osmoro).

Takođe će biti neophodno i da odluče da li će časove pratiti uz korišćenje svog kompjutera ili u skladu sa klasičnim principom.

Moramo naglasiti da se potpuno ista pravila poštuju kada se organizuje edukacija za dvoje i za samo jednog kandidata, to jest kada polaznik odluči da joj pristupi u formi poluindividualne ili individualne. Važećim pravilnikom je predviđeno da se o tačnim terminima sprovođenja predavanja tada dogovara lično prijavljeni kandidat sa nadležnim profesorom, kao i sa koordinatorom za nastavu u odabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford. Trebalo bi da se oni zajedno usaglase i oko trajanja odabrane vrste nastave, to jest da preciziraju prema kakvoj dinamici će časovi da budu sprovedeni i oko zvaničnog datuma početka.

Kada se organizuje specijalizovani seminar - naučite pravilno da popunjavate Dokument o kretanju opasnog otpada za grupu polaznika, tada se prvo iznosi zahtev za nastankom same grupe. Trebalo bi da u optimalnom roku po ispunjenju tog zahteva da koordinator za nastavu, u sklopu predstavništva, u kome se dovoljan broj zainteresovanih prijavi, definiše kako će predavanja da budu organizovana. Tačnije, on će odrediti kog datuma će grupna edukacija početi, odnosno u kojim terminima će predavanja polaznici da pohađaju i prema kakvoj tačno dinamici će predviđeni broj časova da bude održan. U skladu sa pravilima će obavestiti svakog prijavljenog o svim tim detaljima, a posebno će tom prilikom istaći i da se ne vrše izmene ničega od navedenog.

Institucija organizatora omogućuje da se svaka od pomenutih vrsta edukacija organizuje na klasičan način, a kada kandidati pohađaju predavanja direktno u izabranoj poslovnici.

Takođe je zainteresovanima na raspolaganju i online obuka i kurs - naučite pravilno da popunjavate Dokument o kretanju opasnog otpada, a preko računara u tom slučaju polaznici pristupaju nastavi. Pored stabilne konekcije, zahteva se i da oni na kompjuter, koji će koristiti u tu svrhu instaliraju i poseban tip softvera. Usluga tehničke podrške je dostupna za svakog polaznika, koji ne bude mogao da instalira pravilno taj softver, odnosno koji naiđe na neki problem prilikom pristupa onlajn edukaciji.

Vlasnici ili direktori firmi se mogu obratiti nadležnim u svakoj poslovnici pomenute institucije, a ukoliko žele da omoguće određenom broju svojih zaposlenih upoznavanje sa konkretnom temom. Prilikom organizacije korporativne obuke se primenjuju gotovo ista pravila kao i kada nastavu pohađaju pojedinci, s tim što ona može biti sprovedena i direktno u kompaniji polaznika. Uopšteno govoreći, princip organizacije je takav da se upravo nadležnima u određenoj firmi dozvoljava da se sa predstavnikom navedene institucije dogovore kako bi predavanja trebalo da budu organizovana, ali i da preciziraju gde će radnici časove pratiti. Ukoliko bude postojala potreba da im se omogući časove da prate u toj firmi, podrazumeva se da će obaveza nadležnih biti da određeno salu prema pravilima opreme, a kako bi edukacija bila propisno sprovedena.

Na koji način se organizuje stručni kurs i obuka - naučite pravilno da popunjavate Dokument o kretanju opasnog otpada?

Prema pravilniku koji važi u okviru institucije organizatora, predviđeno je da se specijalizovani seminar - naučite pravilno da popunjavate Dokument o kretanju opasnog otpada sprovodi i isključivo za zaposlene u nekoj firmi i za pojedince, to jest za fizička lica.

Nastava se može pratiti kako u okviru prostorija poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a koje se nalaze na brojnim lokacijama u zemlji, tako i preko interneta, odnosno računara.

Svakako bi trebalo polaznik nakon izbora između ponuđenih opcija da se opredeli i između praćenja nastave u paru (poluindividualna), u grupi (časovima prisustvuje više ljudi) ili sasvim samostalno (individualna edukacija).

Prilikom praćenja predavanja onlajn se zahteva da kandidat poseduje kompjuter i da na njega instalira softver, uz čiju primenu će i pratiti odabrani vid nastave. Kome god bude bila potrebna pomoć ili u toku postupka instalacije ili prilikom praćenja časova na taj način, ima pravo da kontaktira najbliže predstavništvo ove institucije, te da od IT stručnjaka koji su tamo zaposleni zatraži profesionalnu pomoć.

S obzirom na to da se grupna obuka i kurs - naučite pravilno da popunjavate Dokument o kretanju opasnog otpada organizuje za veći broj polaznika, te da je pomenuta institucija tačno odredila koliko njih ima pravo tada da prisustvuje nastavi, podrazumeva se da će prvo morati grupa od minimalnog broja članova da bude kreirana. A kada se to u konkretnom predstavništvu bude ostvarilo, koordinator za nastavu će samostalno da odredi kog datuma bi trebalo grupni kurs da počne, ali i da definiše u kojim terminima će polaznici predavanja da pohađaju i u skladu sa kakvom dinamikom će ukupan broj časova da bude raspoređen. Svi prethodno prijavljeni kandidati će biti propisno informisani o tome, a naročito će biti istaknuta informacija da se izmene ne dozvoljavaju.

Potpuno je isti način na koji se organizuje individualna edukacija, koju prati jedan polaznik i ona koju bi trebalo dvoje ljudi istovremeno da pohađa, to jest takozvana poluindividualna. U pitanju su izuzetno fleksibilni principi, a u smislu da se svakom zainteresovanom polazniku tom prilikom dozvoljava da slobodno odluči na koji način će da pohađa predavanja. Jednostavnije rečeno, profesor će sa prijavljenim polaznikom i sa ovlašćenim licem određenog predstavništva organizatora da precizira kako dinamiku održavanja časova i tačne termine, isto tako i datum početka.

A izuzev toga, navedena institucija može ovu edukaciju da prilagodi i radnicima neke kompanije, uzevši u obzir da je u ponudi i korporativni kurs i obuka - naučite pravilno da popunjavate Dokument o kretanju opasnog otpada. U tom slučaju bi trebalo da se vlasnik konkretne kompanije ili njen zvanično ovlašćeni predstavnik, precizno o svim prethodno pomenutih detaljima dogovori sa nadležnim licima navedene institucije. Pored svih pomenutih načina sprovođenja časova za zaposlene, otvorena je i mogućnost da ovaj tip edukacije bude organizovan u prostorijama tog preduzeća. Izuzetno je značajno da one budu prema pravilima opremljene, a svakako će klijent biti prethodno precizno obavešten o zahtevima, koje bi trebalo odabrani prostor da ispuni.

Koliko će ukupno stručni seminar - naučite pravilno da popunjavate Dokument o kretanju opasnog otpada da traje?

Kada se uzme u obzir činjenica da je u ponudi kako poluindividualna i individualna, tako i grupna obuka i kurs - naučite pravilno da popunjavate Dokument o kretanju opasnog otpada, a da se sve one organizuju na drugačiji način, jasno je zbog čega samo polaznici zainteresovani za rad u grupi prethodno dobijaju informacije o tačnom trajanju. Naime, njih će odrediti zvanično ovlašćeni koordinator Obrazovnog centra Akademije Oxford, a pošto se minimalan broj polaznika bude za praćenje nastave na taj način prijavio.

Naravno da će članovi određene grupe precizne podatke o terminima održavanja i o dinamici da dobiju pošto se prethodno pomenuti uslov bude ostvario.

Predviđeno je pravilnikom da se polaznici, koji su zainteresovani za pohađanje takozvane poluindividualne ili individualne edukacije, o tačnom rasporedu svih časova, koji su obuhvaćeni aktuelnim nastavnim fondom usaglašavaju sa onim stručnjakom, koji će biti zadužen da odabranu vrstu obuke vodi, ali i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u izabranoj poslovnici institucije organizatora. Zato se lako može dogoditi da trajanje pomenutih tipova edukacija bude različito.

Kada bude iznet zahtev da se specijalizovani kurs i obuka - naučite pravilno da popunjavate Dokument o kretanju opasnog otpada organizuje samo za zaposlene u određenom preduzeću, nadležna lica te institucije će se sa ovlašćenima u konkretnom predstavništvu organizatora dogovoriti o svemu što se odnosi na organizaciju korporativne obuke, pa tako i o ukupnom trajanju nastave.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite pravilno da popunjavate Dokument o kretanju opasnog otpada"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje