Kurs i obuka o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova

Svi menadžeri, pravnici, komercijalisti i finansijski stručnjaci koji su zaposleni u različitim privrednim društvima navedeni su kao ciljna grupa za specijalizovani seminar o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova. Takođe bi trebalo da pomenutom edukacijom budu obuhvaćeni i inženjeri koji su, u okviru kompanija za koje rade zaduženi za ugovaranje poslova, ali i oni koji se bave pravnom stranom ovih biznis sporazuma, odnosno pravnici i advokati. Teme koje se tokom obuke budu obrađivale bez sumnje će biti zanimljive, ali i višestruko korisne i za osobe koje obavljaju konsultantske poslove u sferi investicija, budući da moraju biti dobro upoznati sa različitim mogućnostima za rešavanje eventualnih problematičnih situacija u okviru svojih delatnosti.

U situaciji kada pomenutu edukaciju žele da pohađaju radnici neke firme sprovešće se korporativni oblik nastave koja se može pratiti preko interneta ili na klasični način. Treba takođe napomenuti da je standardni tip predavanja moguće održavati u savremeno opremljenim prostorijama određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u okviru same kompanije za koju rade polaznici, ali i na svakoj drugoj lokaciji, ukoliko tamo postoje adekvatni tehnički uslovi za neometani tok seminara i kvalitetno praćenje predavanja. Vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum kada će sama edukacija da startuje odrediće zajedno koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i osoba koju je zvanično za to ovlastila konkretna firma.

Oni koji su na nastavu prijavljeni u statusu pojedinca mogu takođe da se odluče između rada preko interneta i klasičnih predavanja. Ukoliko njihov izbor bude online kurs i obuka o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova, imaće obavezu da na svoj računar, pre početka nastave instaliraju specijalnu vrstu softvera. Taj informatičkih zadatak zaista nije previše težak i većina polaznika uspeva da ga obavi bez ikakvih problema, ali je za sve one koji se ne budu najbolje snašli obezbeđena odgovarajuća tehnička podrška u svakoj poslovnici pomenute institucije. Klasični seminar će se, pak odvijati u okviru savremeno opremljenih prostorija odgovarajuće poslovnice organizatora, gde će dotični kandidati imati obavezu da dolaze u skladu sa satnicom koja im bude saopštena.


Osim izbora između dve navedene opcije, pojedinačni polaznici mogu da definišu i svoje socijalno okruženje tokom nastave, pa će tako oni koji budu želeli da rade u grupi moći časove da pohađaju zajedno sa još najmanje troje, a maksimalno sedmoro drugih kandidata. Među članovima grupe uspostavlja se vrlo aktivan komunikacijski proces u kome svi moraju da učestvuju, tu ne sme biti rivaliteta, već se uz koordinaciju nadležnog predavača uspostavlja saradnja i međusobna solidarnost, budući da svi učesnici obrazovnog procesa teže istom cilju. Ovi polaznici neće imati mogućnost da utiču na raspored rada, pošto će vreme početka edukacije, kao i termine i učestalost sprovođenja predavanja da precizira isključivo koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Na taj način su svi članovi određene grupe tretirani jednako i niko nije povlašćen u odnosu na ostale, a biće u obavezi da svoje obaveze i navike prilagode dobijenom rasporedu i slede ga do kraja programa.

U bogatoj ponudi modela pohađanja edukacije nalazi se i poluindividualna obuka i kurs o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova, kada kandidati rade kao partneri u obrazovnom procesu i uspešno zajedno usvajaju nova znanja, usmeravajući jedno drugo kroz međusobni dijalog i toleranciju. Oni takođe mogu da se dogovore i u vezi sa terminima održavanja časova koji im najviše pogoduju, te da preciziraju ritam rada i datum početka celokupnog programa. Ukoliko u vezi sa tim dobiju saglasnost svog profesora i koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, moći će da pohađaju predavanja prema planu koji su sami napravili, a koji će najlakše uklopiti u svoj uobičajeni životni ritam.

Istu mogućnost imaće i osobe koje se budu obučavale pojedinačno, ali će pored toga dobiti i svu pažnju nadležnog predavača. Iako izgleda da su kandidati koji na ovaj način prate nastavu vrlo pasivni i da je profesor jedini nosilac obrazovnog procesa, to zapravo uopšte nije tačno jer se polaznik sve vreme podstiče na aktivnost i diskusiju sa nadležnim stručnjakom, te uopšte nije stavljen u poziciju primaoca gotovih znanja. Ovde je omogućena i velika sistematičnost u radu, predavač dosledno ostvaruje unapred postavljene ciljeve uzimajući pri tom u obzir ličnost polaznika, njegovo predznanje i sposobnosti, kao i brzinu usvajanja novih informacija.

Svi koji su zainteresovani za seminar o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova trebalo bi da se za to prijave nadležnom službeniku i ostave svoje lične podatke koji uključuju ime, prezime, datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona koji koriste. To mogu da urade lično, u najbližoj poslovnici organizatora, ali i putem telefona ili slanjem poruke određenog sadržaja na mejl adresu pomenute institucije. Kada registracija prijavljenih bude završena, sprovešće se zvanični upis na obuku kome su svi kandidati obavezni da lično prisustvuju i da tom prilikom predaju ovlašćenoj osobi određena dokumenta. O tačnim zvaničnim spisima koje treba da pribave, kao i o datumu i mestu sprovođenja ove procedure svi polaznici će svakako biti na vreme obavešteni.Kurs i obuka o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova - plan i program

Nakon iznošenja uvodnih napomena, ovlašćeni stručnjaci će na predavanjima koja uključuje stručna obuka i kurs o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova da upoznaju prisutne sa prednostima i nedostacima ovog metoda. Istaći će im da se tu radi o posebnom načinu donošenja odluka kada se, u nemogućnosti da suprotstavljene strane postignu sporazum angažuje organ ili telo nedržavnog karaktera, koje će to umesto njih učiniti. Govoreći o pozitivnim stranama arbitraže, predavači će spomenuti pre svega mogućnost da same stranke odrede arbitra, zatim brzinu i jednostepenost odvijanja postupka, kao i njegovu neformalnost, pošto je moguće produžiti rokove i proces učiniti veoma fleksibilnim. Napomenuće da je arbitraža uglavnom jeftinija od sudskih sporova, posebno onih dugotrajnih, te da ona strankama omogućava samostalnost u odnosu na državu i obezbeđuje tajnost čitavog procesa. Profesori će prisutnima, takođe objasniti da ovaj postupak ima i određenih mana, te da se one primarno ogledaju u tome da je nemoguće žaliti se na odluku arbitra, budući da nema kontrole neke više instance. Eventualne probleme može da uzrokuje i mogućnost korumpiranja arbitra, kao i veliki troškovi koje iziskuju dugotrajni procesi međunarodne arbitraže.

Na predavanjima koja slede polaznici će biti upoznati sa Zakonom o arbitraži, kojim je regulisano arbitražno rešavanje sporova bez ili sa stranim elementom. Predavači će im, uz to naglasiti da je za ovakve predmete nadležan arbitražni sud, te da pomenuti tip rešavanja može da bude ugovoren od strane svakog pravnog i fizičkog lica, uključujući i državu i njene institucije. Osobe koje pohađaju seminar o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova biće svakako upoznate i sa sadržajem ovakvih sporazuma i njihovim tumačenjem. Predavači će im napomenuti da konkretni dokument mora da bude zaključen u pisanoj formi, te da će biti ocenjen kao ništavan ukoliko vrsta spora na koju se odnosi nije pogodna za arbitražu, ako stranke nisu posedovale tražena svojstva za njegovo zaključivanje, te ako je prinudno zaključen ili to nije obavljeno u formi koju predviđa Zakon o arbitraži. Kandidati će biti informisani i da pomenuti sporazum ne prestaje da važi u slučaju prenosa potraživanja ili osnovnog ugovora, a takođe će saznati i sve ostale bitne pojedinosti vezane za tumačenje ovog zvaničnog spisa.

Na narednim časovima profesori će se baviti zakonskim okvirom arbitraže u našoj zemlji i ulogom sudova u tom postupku, pa će tako polaznici između ostalog saznati na koji se način vrši priznavanje arbitraže pred nadležnim državnim sudovima. Nakon toga, prisutnima će biti predstavljene arbitražne institucije i njihova pravila, te će se tako govoriti o arbitražnom sudu, koji se konstituiše nezavisno od stranaka i ima zadatak da, primenom odgovarajućih zakonskih regulativa u što kraćem roku reši konkretni spor. Kandidati će saznati i da ovo telo čine arbitri koje biraju same stranke, a to može da bude svako fizičko lice koje je poslovno sposobno.

Pre nego što kurs i obuka o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova bude završen, prisutni će biti obavešteni i o samom toku arbitražnog postupka, čiju osnovu predstavlja sporazum između stranaka. Detaljno će im biti prikazane pojedinosti koje odgovarajući zakon predviđa, a koje se tiču načela pomenutog postupka, određivanja mesta arbitraže, jezika na kome se vodi proces, te načina podnošenja tužbe i odgovora na nju, vidovi dostavljanja pismena i obaveštavanja stranaka, kao i ostali bitni detalji koji su za ovu temu vezani. Na kraju edukacije, profesori će se osvrnuti i na arbitraže u posebnim oblastima i na taj način vrlo temeljno uputiti polaznike u ceo koncept ovog postupka. To će ih, bez ikakve sumnje učiniti spremnim da razumeju i prihvate razloge zbog kojih se on preporučuje u pojedinim situacijama, a osim toga će moći da odgovore i svim izazovima koje ovaj način rešavanja problematičnih situacija sa sobom može da nosi.

Kada i gde se odvija obuka i kurs o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova?

Radnici nekog preduzeća zainteresovani za pohađanje predavanja koja stručnjaci drže u okviru pomenute edukacije obučavaće se prema rasporedu koji za njih budu osmislili ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora. Korporativni seminar o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova moguće je pratiti preko interneta, ali i uživo, uz napomenu da klasični časovi ne moraju obavezno da se održavaju u prijatnom ambijentu neke poslovnice pomenute institucije. Ukoliko su ispunjeni uslovi za kvalitetan tok obrazovnog procesa, ovakva predavanja moguće je sprovoditi i u prostoru same firme za koju rade polaznici, kao i na nekoj drugoj lokaciji koju oni sami odaberu.

Pojedinačni kandidati koji se budu edukovali prema principima poluindividualnog model rada, moći će da pohađaju predavanja u terminima i onim ritmom koji, u dogovoru sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, budu sami odredili. Na isti način će biti definisan i datum startovanja sprovođenje programa, a osim ove privilegije polaznici koji se budu obučavali u tandemu moći će da znanje usvajaju od svog predavača, ali i da zahvaljujući međusobnoj komunikaciji proširuju svoje kompetencije vezane za konkretnu oblast.

Vreme i učestalost sprovođenja časova, kao i datum za startovanje edukacije moći će da na isti način odrede i kandidati čiji izbor bude individualni kurs i obuka o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova. Oni će, takođe celokupan tok obrazovnog procesa moći maksimalno da prilagode sopstvenim sposobnostima i mogućnostima, budući da će nadležni predavač steći vrlo jasnu sliku o predznanju koje poseduju i brzini kojom mogu da usvajaju nove informacije, te će u skladu sa tim i održavati nastavu. Ovi polaznici će imati i priliku da se svojim profesorom, nakon odslušanih predavanja diskutuju, komentarišu, osporavaju određene stavove ili se sa njima saglašavaju, ali i da postavljaju pitanja o svemu što im ne bude sasvim jasno.

Svi koji budu želeli da rade u jednom aktivnom i dinamičnom okruženju mogu da se opredele za grupni pristup, koji se odvija prema rasporedu definisanom od strane koordinatora za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije. Ovo pravilo uvedeno je sa ciljem da svi članovi grupe budu stavljeni u ravnopravni položaj, jer se pretpostavlja da bi svi oni imali različite zahteve kada je reč o planu prema kome će se raditi. Kako jednostavno nije moguće svima udovoljiti u isto vreme, odlučeno je da osoba koja nije direktno uključena u nastavu napravi raspored časova, a od svih polaznika se očekuje da ga se pridržavaju do kraja edukacije. Pravilima je takođe vrlo precizno definisana i veličina grupe, što predstavlja bitan preduslov za njeno kvalitetno delovanje, odnosno za uspostavljanje valjane razmene informacija i pružanje prilike svakom članu da se u nastavi na odgovarajući način izrazi. Tako je, dakle utvrđeno da grupa ne može da počne da funkcioniše ukoliko nema minimalno četvoro zainteresovanih kandidata, a s druge strane opet u njenom sastavu ne može biti više od osmoro polaznika.

Svi oni koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica, bez obzira na to kakvo socijalno okruženje odaberu mogu predavanja da prate preko interneta ili na klasičan način. Oni čiji izbor bude online obuka i kurs o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova imaće zadatak da, pre početka časova na svoj računar instaliraju namenski softver, kako bi mogli da prate nastavu. Pomenuti postupak uopšte nije težak i većina kandidata uspeva da ga obavi potpuno samostalno. Ipak, kako uvek bude i onih koji se ne snađu baš najbolje, organizator je obezbedio i mogućnost pružanja tehničke podrške u svakoj poslovnici naznačene institucije.

Časovi koji će se održavati u skladu sa standardnim principom biće sprovođeni u prostorijama određenog predstavništva organizatora, koje su opremljene u skladu sa svim zahtevima savremene nastave. Polaznici će tamo imati obavezu da dolaze prema satnici koju im bude saopštena i u prijatnoj atmosferi prate frontalna predavanja.

Kako se sprovodi specijalizovani seminar o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova?

Da bi se ostvarili zahtevi svih zainteresovanih kandidata, organizator je predvideo da predavanja koja će stručnjaci držati u okviru naznačene edukacije mogu da se prate na više načina. Tako će se za sve oni koji žele da rade samostalno sprovoditi individualni kurs i obuka o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova. Sami polaznici u tom procesu uopšte nemaju pasivnu ulogu niti se nalaze u receptorskoj poziciji primaoca gotovih znanja od profesora. Naprotiv, nadležni predavač najpre sprovodi teorijski deo edukacije, a nakon svake etape podstiče kandidata na razgovor tokom koga jasno sagledava njegove stavove, predznanja i konkretno poznavanje oblasti koja se obrađuje. U skladu sa tim će organizovati i nastavak predavanja, tokom kojih će nastojati da popuni eventualne praznine u znanju kandidata i da ga uputi na dalji rad. Polaznici takođe mogu nastavu da prate u paru, odnosno da se opredele za poluindividualni pristup, kada će sa svojim partnerom moći da zajednički ostvaruju postavljene ciljeve, međusobno se pomažu i podržavaju i tako motivišu jedno drugo za sticanje novih znanja. Za bilo koji od pomenuta dva pristupa da se kandidati opredele, biće im data šansa da preciziraju kada bi tačno želeli da edukacija počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi im odgovaralo da imaju časove. Sa tim predlogom će morati da se saglasi njihov predavač, kao i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a ako sve prođe kako treba predloženi raspored će početi da se zvanično primenjuje, te će tako polaznicima biti mnogo lakše da angažovanje vezano za ovaj kurs uklope u ispunjavanje ostalih poslovnih i privatnih obaveza.

Oni koji budu želeli da rade u grupi moraće, međutim da se pridržavaju rasporeda koji za njih bude napravio koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije. Sami kandidati, naime neće imati mogućnost da utiču na vreme i učestalost održavanja časova, kao ni na termin u kom će startovati grupna obuka i kurs o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova. S obzirom na to da se pretpostavlja da bi svakome od njih odgovarao drugačiji plan delovanja, odlučeno je da sve pojedinosti nastave precizira osoba kojoj nije direktno uključena u sama predavanja, a od svih članova se očekuje da mu se uz manja ili veća odricanja maksimalno prilagode. Kada je reč o veličini grupe, vrlo je precizno definisano da ona može da sadrži najmanje 4, ali ne više od 8 članova. Ovaj broj je zapravo procenjen kao najbolji za uspostavljanje kvalitetne i dinamične komunikacije među polaznicima i davanje prilike svakom pojedincu da usvoji nove informacije i iskaže svoje stavove tokom nastave.

Za zaposlene u nekom preduzeću sprovodi se korporativna edukacija, koja osim preko interneta, može da se prati i na klasičan način, s tim da ta predavanja ne moraju da budu organizovana isključivo u namenskim prostorijama nekog predstavništvo pomenute institucije. U zavisnosti od želje samih polaznika, ovakvi časovi mogu da se sprovode i u njihovom radnom prostoru, kao i na svim ostalim lokacijama gde postoje adekvatni tehnički uslovi za kvalitetno odvijanje obuke. O svim tehničkim karakteristikama koje odabrano mesto treba da poseduje na vreme će biti obavešten zvanični predstavnik konkretne kompanije, a on će morati i da se sa koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora usaglasi u vezi sa datumom kada će korporativni seminar o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova da počne, kao i po pitanju termina za održavanje časova i generalnog tempa rada.

Treba, takođe napomenuti i da pojedinačni polaznici mogu da se obučavaju preko interneta, kao i na standardni način, s tim što oni koji izaberu online rad moraju da na svoj kompjuter pre toga instaliraju specijalni tip softvera. Za taj postupak će dobiti sva uputstva koja su im potrebna i vrlo je verovatno da će uspeti da ga obave bez ičije pomoći, mada ukoliko budu imali nekih problema mogu da se obrate informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije, koji će im pružiti adekvatnu tehničku podršku.

Klasični časovi biće sprovođeni u prijatnom enterijeru savremeno opremljenih prostorija odgovarajućeg predstavništva pomenute institucije, gde će kandidati koji se za ovaj pristup opredele dolaziti prema definisanom rasporedu rada.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova?

Ukupan nastavni fond za ovaj obrazovni program obuhvata 8 školskih časova ili 360 minuta. Oni će se, prema planu sprovoditi u vidu dvočasa, u toku 4 dana, što znači da će kompletno angažovanje polaznika u vezi sa ovim seminarom iznositi 4 puta po 90 minuta.

Osobe čiji izbor bude individualna ili poluindividualna obuka i kurs o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova takođe će imati isti broj časova, ali oni ne moraju biti raspoređeni kao što je napomenuto. To će zapravo zavisiti od dogovora koji sami kandidati budu postigli sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije.

Zaposleni u odgovarajućim kompanijama za koje se organizuje korporativna nastava takođe će se edukovati u toku 360 minuta, ali će tempo njihovog rada zavisiti od rasporeda koji budu napravili ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Gore navedeni plan rada važi zapravo isključivo za grupni seminar o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova, kada o datumu početka edukacije, terminima i ritmu sprovođenja predavanja odlučuje isključivo ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje