Kurs i obuka o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja

Osobe koje, direktno ili indirektno učestvuju u poslovima koji se tiču instrumenata obezbeđenja plaćanja označeni su kao oni na koje je prvenstveno usmeren seminar o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja. To su, recimo radnici u bankama, posebno oni angažovani u kreditnim sektorima, ali i oni koji se u okviru svojih ili kompanija za koje rade bave finansijama. Interaktivna predavanja obuhvaćena ovim programom svakako će biti od koristi i komercijalnim rukovodiocima ili referentima, to jest svima koji su na neki način uključeni u poslove nabavke, prodaje, skladištenja i transporta robe. Naravno da nije na odmet da ovaj kurs pohađaju i oni koji u određenim firmama obavljaju pravne poslove, kako bi bili upoznati sa svim zakonskim odredbama kojima je regulisana oblast naplate potraživanja.

Osobe koje su zainteresovane za naznačenu edukaciju moraju da, u tom cilju izvrše prijavu, a postoji opcija da to urade preko telefona, elektronskim putem ili da lično dođu u najbliže predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford i nadležnom službeniku navedu svoje lične podatke, koji treba da obuhvataju ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Kada se završi registracija prijavljanih osoba, sprovešće se upis na obuku, kome su svi kandidati dužni lično da prisustvuju. Tom prilikom potrebno je da ovlašćenom licu predaju određenu dokumentaciju, o čijem će sadržaju, kao i o tačnom vremenu održavanja ove procedure biti blagovremeno obavešteni.

Prilikom upisa, kandidati će biti zamoljeni da se izjasne i u vezi sa načinom na koji žele da prate predavanja, te će tako moći da rade prema standardnommodelu ili da njihov izbor bude online obuka i kurs o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja. U prvom slučaju, polaznici će imati obavezu da, u skladu sa utvrđenim rasporedom dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije, dok će za drugi tip rada morati da se pripreme, te da da pre početka nastave na svoj računar instaliraju namenski softver. Ovaj postupak nije uopšte komplikovan i sva je prilika da će većina prijavljenih uspeti samostalno da ga obavi, ali je za sve koji se ne budu snašli najbolje obezbeđena pomoć IT stručnjaka, koji rade u svakoj poslovnici organizatora.


Nezavisno od toga da li će raditi u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, kandidati mogu zahtevati da nadležni predavač samo njima drži časove, odnosno da rade prema indicidualnom principu. Iako možda tako izgleda, polaznik ovde nije stavljen u pasivnu poziciju primaoca gotovih znanja, već uči u stalnoj komunikaciji sa svojim profesorom i dosledno ostvaruje unapred postavljene ciljeve. U okviru naznačenog modela ličnost kandidata, njegovo priznanje, sposobnosti i mogućnosti koje poseduje se posebno uvažavaju, tako da mu se pruža prilika da napreduje prema sopstvenom tempu. Osim toga, data mu je prilika da raspored rada u velikoj meri uskladi sa svojim potrebama, to jest da predloži kada mu i koliko često odgovara da ima časove, kao i kog datuma bi želeo da edukacija počne. Ukoliko taj predlog prihvati nadležni predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, naznačeni plan delovanja postaje važeći i koristi se do kraja sprovođenja programa.

Kandidati za koje se organizuje poluindividualni kurs i obuka o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja radiće u paru sa još jednim kolegom. Ovakav način delovanja pokazao se veoma uspešnim za usvajanje znanja, a posebno za praktičnu obuku jer polaznici usmeravaju jedan drugog i uvežbavaju se u zastupanju svojih stavova u realnim situacijama. Oni, dakle nove informacije usvajaju ne samo slušajući predavanja nadležnog stručnjaka, već i u međusobnim diskusijama i sučeljavanju mišljenja. Osim toga, imaju priliku da se najpre jedno sa drugim, a potom i sa svojom predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovore u vezi sa datumom za startovanje programa, te oko termina i ritma održavanja časova.

U ponudi organizatora nalazi se u grupni model rada koji podrazumeva da više kandidata zajedno pohađaju časove. Pravilima je precizirano, međutim da grupa mora imati minimalno 4 člana, a opet ih ne sme biti više od osmoro, kako bi se obezbedilo njeno kvalitetno funkcionisanje. Zapravo, sa manjim ili većim brojem osoba bilo bi veoma teško uspostaviti kvalitetnu interakciju u kojoj prodornije osobe ne bi potisnule one stidljivije i u kojoj bi svaki pojedinac na isti način došao do izražaja, što zapravo i predstavlja glavni cilj ovakvog tipa obuke. Kako svi članovi jedne grupe moraju biti ravnopravni i niko od njih ne sme biti povlašćen u odnosu na ostale, neće im biti dozvoljeno da iznose svoje zahteve vezane za raspored rada. Jednostavno je nemoguće svima udovoljiti u isto vreme, pa će zbog toga datum početka predavanja, kao i termine i učestalost sprovođenja časova da precizira koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije, a kandidati će, uz manja ili veća prilagođavanja, morati da ga slede do kraja edukacije.

Kada je potrebno organizovati nastavu za zaposlene u nekom preduzeću primenjuje se poseban model rada, koji takođe polaznici mogu da prate uživo ili preko interneta. Treba, ipak napomenuti da korporativni seminar o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja, koji se sprovodi na klasičan način polaznici mogu da pohađaju ne samo u savremeno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, već i u svom radnom prostoru ili na nekom drugom mestu koje sami odaberu. Pri tom se mora voditi računa o tome da na dotičnoj lokaciji postoje svi predviđeni uslovi za kvalitetan tok obrazovnog procesa, o čemu će svakako nadležni predstavnik konkretne firme biti na vreme obavešten. Njegov zadatak će biti i da se sa koordinatorom za nastavu u okviru instituciji organizatora dogovori kada će program da startuje, ali i kojim danima i u koliko sati će ovi polaznici imati predavanja.Obuka i kurs o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja - plan i program

Kako je u savremenom društvu naplata potraživanja postala jedan od ključnih problema u privrednoj delatnosti, osobe koje bude zainteresovao kurs i obuka o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja biće u potpunosti upoznate sa ova dva instrumenta obezbeđivanja isplate dugovanja. Edukacija će praktično biti podeljena na dva dela, te će najpre nadležni stručnjaci do detalja govoriti o menici, a u vezi sa tim će pre svega biti reči o proveri kreditne sposobnosti klijenta, to jest o mogućnosti dobijanja informacija o kreditima koje određena osoba trenutno optplaćuje, o njegovim zaduženjima po kreditnoj kartici, dozvoljenom minusu, te o visini njegovih mesečnih obaveza. Ovi podaci su neophodni kako bi se utvdilo koliko dotični korisnik može još da se zaduži, a oni se pribavljaju od samog klijenta, uvidom u njegov dosije u banci, te na osnovu izveštaja Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije. S tim u vezi, nadležni stručnjaci će se osvrnuti na blokadu, skraćene finansijske izveštaje, glasine na tržištu i godinu poslovanja firme, a zatim će prisutnima vrlo detaljno objasniti predviđeni način za popunjavanje menice. Tako će polaznici saznati da se ovaj finansijski dokument popunjava isključivo pred radnikom na šalteru određene banke i to čitko, pisanim slovima, a ispunjene rubrike se ne smeju menjati, precrtavati niti brisati. Predavači će naglasiti da se unekoliko razlikuju načini popunjavanja sopstvene i menice sa jednim ili više kreditno sposobnih žiranata, te da prvu popunjava sam korisnik i u donjem desnom uglu na licu menice upisuje svoje ime i prezime, adresu, JMBG, broj lične karte i naziv firme u kojoj radi, a zatim stavlja svojeručni potpis. Lice drugog tipa menice, to jest rubrike u donjem desnom uglu popunjava prvi žirant, unoseći svoje lične podatke, koje će takođe navesti i na poleđini menice, okrenute vertikalno. Ostali žiranti će na poleđini ovog dokumenta isto napisati svoje lične podatke pisanim slovima, razumljivo i pedantno.

U nastavku predavanja koja obuhvata seminar o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja nadležni stručnjaci će se osvrnuti na postupak registracije menice, koji se vrši sa ciljem da se poveriocu omogući njena naplata prinudnim putem. U tom smislu će objasniti kandidatima da zahtev za registraciju svojoj banci podnosi dužnik i to na odgovarajućem obrascu, u dva primerka, te tako ovi dokumenti bivaju zavedeni u Registru menica i ovlašćenja, koji vodi Narodna banka Srbije. Na kraju prvog dela edukacije, predavači će govoriti o aktiviranju menice, to jest o prinudnoj naplati potraživanja, a zatim će odgovarati na pitanja prisutnih u vezi sa ovom hartijom od vrednosti.

Na sledećim časovima kandidati će se upoznati sa bankarskom garancijom u funkciji instrumenta naplate potraživanja, te će im najpre biti objašnjeno da je ovde reč o pravnom poslu kojim garant, odnosno određeno lice, na zahtev i prema uputstvima drugog lica preuzima na sebe obavezu da nekom trećem subjektu, to jest korisniku garancije isplati iznos naveden u ovom zvaničnom dokumentu. Govoreći o vrstama bankarskih garancija, profesori će precizirati da kod onih koje sadrže klauzulu „na prvi poziv“ banka ne može da upućuje prigovore u vezi sa osnovnim pravnim poslom između davaoca i korisnika garancije. Istaći će, takođe da je kod ovog tipa garancije dovoljno da za isplatu navedenog novčanog iznosa korisnik u predviđenom rok podnese zahtev banci i da tako realizuje svoja prava.

Pre nego što se završi obuka i kurs o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja polaznici će biti detaljno upućeni u postupak izdavanja ovog prvog sredstva naplate potraživanja, te će im biti istaknuto da to podrazumeva pravne odnose između minimalno tri lica. Bankarska garancija, naime obuhvata odnos između poverioca i dužnika, zatim odnos između banke i nalogodavca, to jest dužnika iz osnovnog ugovora, te odnos između banke i korisnika garancije, to jest poverioca iz bazičnog sporazuma. Nadležni stručnjaci će naglasiti i da se osnovna prednost ovog sredstva obezbeđenja i plaćanja ogleda u njegovoj efikasnoj i brzoj realizaciji, budući da ukoliko dužnik ne ispuni svoje obaveze poverilac ne mora da pokreće sudski spor kako bi namirio svoja potraživanja. Najzad će predavači pojasniti kandidatima i zbog čega se bankarska garancija tretira kao skuplje, ali sugurnije finansijsko sredstvo i navesti njene obavezne elemente, te će ih tako u potpunosti pripremiti da koriste ove instrumente obezbeđenja i plaćanja u svakodnevnom poslovanju.

Kada i gde se sprovodi kurs i obuka o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja?

Ukoliko se polaznici odluče da predavanja prate u grupi, moraće da rade prema rasporedu koji za njih napravi koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora. On će, naime precizirati termine i učestalost održavanja časova, kao i datum kada će grupni seminar o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja da startuje. Kandidati neće imati nikakvu mogućnost da menjaju ovaj plan delovanja, već će imati obavezu da mu se maksimalno prilagode, a u ponekim slučajevima moraće i da sačekaju da se grupa formira, budući da je za to neophodno da postoji minimalno 4 zainteresovane osobe za ovakav model edukacije. Pravilima je, takođe precizirano da grupna nastava ne može da se sprovodi sa više od 8 osoba, jer bi u tom slučaju bila stvorena jedna haotičnom atmosfera u kojoj ne bi mogli da se postignu predviđeni ciljevi obrazovnog rada.

Oni koji se opredele za poluindividualni pristup radiće u društvu još jednog polaznika, međusobno se pomagati, usmeravati i motivisati, ali takođe naučiti i da ispoljavaju visok stepen tolerancije prema mišljenju druge osobe. Ovi polaznici imaju šansu i da se, najpre između sebe dogovore oko termina i učestalosti predavanja koji im najviše odgovaraju, kao i u vezi sa datumom kada bi želeli da edukacija počne. To će zatim saopštiti svom profesoru i ovlašćenom predstavniku institucije organizatora, te će ako se oni sa predloženim rasporedom saglase moći da rade tempom koji im najmanje remeti životni ritam i ispunjavanje ostalih dužnosti.

Oni koji smatraju da se najbolje i najkvalitetnije stiču nova znanja upravo kroz samostalni rad, mogu da traže da se za njih organizuje individualna obuka i kurs o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja. Tada će, dakle svu pažnju nadležnog predavača imati samo za sebe i moći će sa njim da diskutuju o konkretnoj temi, pitaju ga sve što im ne bude jasno i traže dodatna objašnjenja i tumačenja, ukoliko za tim bude bilo potrebe. Osoba koja se obučava pojedinačno takođe ima priliku da se izjasni u vezi sa rasporedom rada koji joj najviše odgovara, to jest da predloži kada bi bilo najbolje da nastava počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi želela da ima predavanja. Ovaj plan delovanja može da postane zvaničan samo ukoliko ga prihvati nadležni predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, budući da je neophodno da svi učesnici u obrazovnom procesu budu ravnopravni i da njihovi zahtevi budu što je moguće više zadovoljeni.

Bilo za koji od predloženih oblika nastave da se odluče, polaznici mogu predavanja da prate online ili uživo, s tim što je za prvi pristup potrebno da obezbede korišćenje računara, stabilnu internet konekciju, ali i da na svoj kompjuter prethodno instaliraju specijalni tip softvera. To će većina njih uspeti da obavi samostalno, jer postupak uopšte nije težak, a za one kojima bude potrebna pomoć obezbeđena je tehnička podrška u svakom predstavništvu organizatora. Kandidati koji budu želeli da se edukuju na klasičan način imaće predavanja u najbližoj poslovnici naznačene institucije, gde će dolaziti u skladu sa satnicom koja im bude saopštena.

Kada se ovlašćenom predstavniku institucije organizatora obrati rukovodstvo neke kompanije sa željom da tamošnji radnici pohađaju ovu nastavu, organizuje se korporativni kurs i obuka o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja. U tom slučaju polaznici takođe mogu da rade preko interneta, ali i na klasičan način kada, međutim predavanja ne moraju da prate samo u okviru najbližeg predstavništva organizatora, već mogu da ih pohađaju i u okviru samog radnog prostora svoje kompanije ili na bilo kom drugom mestu koje zadovoljava kriterijume za kvalitetno odvijanje obuke. Ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije će sa koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora odrediti termin za početak edukacije, te vreme i ritam sprovođenja predavanja.

Kako je osmišljen seminar o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja?

Predavanja koja će u okviru ove edukacije držati vrhunski stručnjaci za konkretnu oblast mogu da se prate preko interneta, kao i uživo, s tim da klasična predavanja kandidati moraju da pohađaju u određenom predstavništvu organizatora, gde će morati da dolaze prema određenom rasporedu. Online obuka i kurs o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja prati se, dakle preko računara, na koji su kandidati dužni da, pre početka nastave instaliraju tačno određeni softver, što će najverovatnije uspeti da urade bez ičije pomoći jer je u pitanju jednostavan postupak. Ukoliko bude, međutim onih koji se ne snađu baš najbolje ili budu imali nekih pitanja obezbeđena je pomoć informatičkih stručnjaka, zaposlenih u svakoj poslovnici pomenute institucije.

Bilo da rade standardno ili online, kandidati mogu da zatraže da nadležni predavač samo njih podučava, odnosno da rade prema individualnom modelu. Tada profesor praktično upravlja samostalnim radom polaznika, koji ima punu slobodu da pita ono što mu nije jasno i traži dodatna objašnjenja. Nakon svake etape dobiće savete za dalji rad i komentare nadležnog stručnjaka u vezi sa postignutim. Takođe je moguće da dvoje polaznika zajedno prate predavanja i da kroz međusobnu diskusiju proširuju i produbljuju svoje kompetencije. U svakom slučaju, bez obzira da li se odluče za samostalno delovanje ili njihov izbor bude poluindividualni kurs i obuka o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja ovi polaznici imaju mogućnost da organizuju raspored prema sopstvenim potrebama, to jest da predlože kada bi želeli da nastava počne i kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove. Ukoliko taj raspored prihvati nadležni predavač i ovlašćeni predstavnik organizatora, on postoje važeći i koristi se do kraja obuke.

U ponudi je takođe i grupna edukacija kada najviše osmoro, ali ne manje od četvoro polaznika zajedno prati predavanja. Oni međusobno sarađuju, dopunjavaju se, komuniciraju i razmenjuju svoje znanje i iskustva, te tako ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve. Njihov raspored rada, to jest vreme i ritam sprovođenja časova i datum startovanja kompletnog programa utvrdiće koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije, a sami kandidati neće imati mogućnost da na to na neki način utiču. Ova odluka donesena je isključivo sa ciljem da se svi polaznici stave u isti rang, to jest da niko od njih ne bude izdvojen u odnosu na ostale, jer je prosto nemoguće napraviti plan delovanja koji će svima savršeno da odgovara.

Ukoliko su polaznici prijavljeni na edukaciju u statusu zaposlenih u nekom preduzeću, organizovaće se korporativni seminar o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja, koji može da se prati preko interneta, ali i uživo. Treba, međutim naglasiti da standardni model časova ne mora da bude održavan samo u namenskim prostorijama najbližeg predstavništva navedene institucije, već je moguće ovakva predavanja držati i u prostoru same kompanije za koju rade polaznici ili na bilo kom drugom mestu na kome postoje uslovi za kvalitetno obrazovno delovanje. Termin za startovanje edukacije, ali i vreme i učestalost sprovođenje predavanja sporazumno će, u ovom slučaju da odrede koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i osoba koja je zvanično ovlašćena da istupa u ime konkretne firme.

Koliko će da traje obuka i kurs o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja?

Predviđeno je da se navedena edukacija odvija u toku 8 školskih časova, što preciznije rečeno iznosi 360 minuta. Takođe je navedeno da će se nastava održavati u formi dvočasa u toku 4 dana, što znači da će kompletan program trajati 4 puta od 90 minuta.

Osobe čiji izbor bude individualni kurs i obuka o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja, kao i oni koji se budu obučavali u paru imaće isti broj časova, ali njihov raspored može biti i drugačiji nego što je navedeno, što će zavisiti od plana koji budu napravili sami kandidati uz saglasnost svojih profesora i ovlašćenog predsednika organizatora.

Kad je reč o korporativnoj nastavi, treba reći da ona takođe traje ukupno 360 minuta, ali da tempo rada zavisi od dogovora koji postignu ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije.

Gore navedeni raspored delovanja, zapravo je validan samo za grupni seminar o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja, jer je u tom slučaju isključivo koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora nadležan za određivanje termina i ritma sprovođenja časova.

Spisak gradova za kurs i obuku "Bankarska garancija i menica kao sredstva naplate potraživanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje