Kurs i obuka o brend ličnosti i brend identitetu

Svi radnici malih i srednjih preduzeća, koji obavljaju funkcije posredno ili neposredno povezane sa marketingom i komunikacijama označeni su kao ciljna grupa na koju je usmeren stručni kurs i obuka o brend ličnosti i brend identitetu. Takođe se preporučuje da naznačena predavanja pohađaju i osobe koje su angažovane na marketinškim poslovima u multinacionalnim kompanijama, kao i oni koji su u okviru takvih institucija zaduženi za odnose sa javnošću i korporativne komunikacije. Imajući u vidu teme kojima se pomenuta eduakcija bavi, nije na odmet svakako da se u nju uključe i osobe koje u svojim komapnijama vode integrisane marketing komunikacije, kao i oni koji su zaposleni u agencijama posebno specijalizovanim za određeni tip komunikacija.

Oni koji žele da pohađaju navedeni seminar moraju da se za to prijave i ovlašćenom licu daju svoje lične podatke, odnosno ime, prezime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona. To mogu da učine u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, elektronskim putem ili, jednostavno telefonskim pozivom. Kada završi prijavljivanje kandidata, biće organizovan upis na edukaciju, kojoj su svi oni dužni lično da prisustvuju i da tom prilikom nadležnom službeniku predaju odgovarajuća dokumenta. Ona će im prethodno biti tačno naznačena, a takođe će blagovremeno saznati i mesto i vreme odvijanja pomenute procedure.

Budući da su za ovaj program često zainteresovani ljudi različitih profesija, načina života i ličnih potreba, organizator je ponudio nekoliko načina za pohađanje predavanja. Tako osobe koje se prijavljuju kao fizička lica mogu da prate online seminar o brend ličnosti i brend identitetu, te da časove pohađaju preko interneta. Za to će, međutim morati da se na vreme pripreme i da pre početka nastave na svoj računar instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Budući da je to prilično jednostavan postupak, smatra se da će većina kandidata uspeti to samostalno da uradi, no ukoliko im bude potrebna neka pomoć ili budu imali nekih dodatnih pitanja, mogu se obratiti informatičkim stručnjacima zaposlenim u svakom predstavništvu pomenute institucije.


Ovim polaznicima na raspolaganju je i klasični vid održavanja časova, kada su obavezni da u utvrđeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu organizatora i tamo, u prijatnom ambijentu i u prostorijama opremljenim prema svim savremenim obrazovnim standardima prate predavanja ovlašćenih stručnjaka.

Bilo da se odluče za standardni ili online model pohađanja nastave, pomenuti kandidati mogu da rade u grupi, to jest da časovima prisusutvuju zajedno sa još nekoliko drugih kolega. Veličina grupi je, naime vrlo precizno definisana, jer je to neophodan uslov za njeno uspešno funkcionisanje, te tako ona može da se smatra formiranom tek kada za ovakav pristup bude zainteresovano minimalno četvoro polaznika, a opet jedna grupa ne može da obuhvata više od njih osmoro. Smatra se da bi u prisustvu manjeg ili većeg broja ljudi bilo nemoguće ostvariti sve ciljeve grupne nastave i organizovati aktivnu interakciju među kandidatima, koja će takođe omogućiti svakome od njih da ostvari predviđeni napredak. Osobe koje se budu edukovale na ovakav način moraće da se pridržavaju rasporeda koji za njih bude napravio ovlašćeni koordinator u instituciji organizatora, te neće moći da na osnovu svojih potreba odrede kada će nastava početi, te kojim danima i u koliko sati će se održati časovi.

Polaznicima kojima odgovora rad u društvu, ali ne u tako dinamičnoj atmosferi koja vlada tokom grupne nastave, namenjena je poluindividualna obuka i kurs o brend ličnosti i brend identitetu, koja se zapravo sprovodi za dvoje kandidata. Oni imaju mogućnost da napomenu kada bi im odgovaralo da nastava startuje, kao i koji bi se termini i učestalost održavanja časova najbolje uklopili u njihov ustaljeni životni ritam. Da bi takav raspored, međutim postao zvanično prihvaćen, mora biti odobren od strane ovlašćenog predavača i koordinatora za nastavu u okviru određene poslovnice pomenute obrazovne institucije.

Pojedinačnim kandidatima na raspolaganju je i individualni način rada, odnosno obuka koja se posebno organizuje samo za jednog polaznika. Tada nadležni profesor može da svu svoju pažnju usmeri na osobu koju podučava, te da uvidi koji joj način i tempo izlaganja teorije najviše odgovara. Tako će dotični kandidati imati priliku da nova znanja usvaja tempom koji mu odgovara, ali i komunicira sa svojim profesorom i postavlja pitanja o svemu što mu nije jasno. Takođe će moći da naznači kada bi mu odgovaralo da ima časove, kog datuma bi želeo da nastava počne, kao i koji tempo rada bi mu bio prihvatljiv. Ako sve te pojedinosti budu odgovarale predavaču i ovlašćenom predstavniku institucije organizatora, predloženi raspored će postati zvaničan i koristiće se sve vreme sprovođenja programa.

Kada su na navedenu edukaciju prijave zaposleni u nekom preduzeću sprovodi se korporativni kurs i obuka o brend ličnosti i brend identitetu, koji polaznici mogu da prate kako klasično, tako i online. Oni koji se odluče za prvu varijantu neće morati samo da se edukuju u određenoj poslovnici pomenute institucije, već će časove moći da pohađaju i u samoj kompaniji za koju rade, kao i na svakom drugom mestu gde postoje tehnički uslovi za valjano sprovođenje nastavnog procesa. Vreme kada će ovi polaznici početi da rade, kao i termine i učestalost njihovih predavanja sporazumno će odrediti ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.Šta tačno izučava specijalizovani seminar o brend ličnosti i brend identitetu?

S obzirom na to da, sa sve intenzivnijim povećanjem broja proizvoda koji se nude na tržištu, takozvani emocionalni marketing svakim danom dobija na važnosti, neophodno je da se svi koji se bave biznisom i prisustvuju predavanjima koja uključuje obuka i kurs o brend ličnosti i brend identitetu detaljno upoznaju sa ova dva pojma. Stoga će se ovlašćeni predavači na početku edukacije baviti savremenim brend komunikacijama i najnovijim trendovima koji su prisutni u toj oblasti. Navešće prisutnima korisne komunikacijske alate koji će određeni proizvod učiniti zapaženim i prepoznatljivim, te objasniti da je za prezentovanje brenda bitna komunikaciona kampanja, koja se sprovodi putem štampanih medija, televizije, online oglašavanja ili onog koje je dostupno u eksterijeru. U novije vreme u oglašavanju se gotovo isključivo koriste različiti socijalni mediji i web stranice, te će profesori posebnu pažnju da obrate na ovaj vid brend komunikacija. Naglasiće koliko je u naznačenom poslu važna kreativnost, doslednost i osmišljavanje preciznih i jasnih poruka kojima će se dopreti do svesti i emocija klijenata. Biće reči i o elektronskim publikacijama, korporativnim brošurama, katalozima, magazinima i ostalim sličnim materijalima kroz koje se temeljno razvija identitet jednog brenda i njegova relacija sa korisnicima. Predavači će napomenuti i koliko je za određeni proizvod i njegov pozitivan plasman važna ambalaža, te će tako govoriti o dizajnu etikete i pakovanja, budući da je to prvi utisak koji potrošač stiče o određenoj robi.

Na časovima koji slede polaznici će biti upoznati sa elementima brend identiteta, koje kreira odgovarajuća kompanija kako bi sebe što bolje reprezentovala potencijalnim klijentima. S tim u vezi, ovlašćeni stručnjaci će naglasiti potrebu da konkretna firma definiše nekoliko ključnih pitanja, a ona se odnose na misiju, to jest razloge za pokretanje brenda, vrednosti i uverenja koja se potenciraju u kompaniji, brend karakteristike, te na poželjni načine komunikacije i sve ono što datu kompaniju izdvaja u odnosu na ostale. Kandidati će saznati i da je upravo dizajn taj koji brend identitetu daje osobeni pečat, te se o njemu mora posebno voditi računa. Tako će predstaviti polaznicima kvalitete dobro dizajniranih elemenata, koji obuhvataju logo, web sajt, ambalažu, grafiku i slično. Biće reči i o odgovarajućoj tipografiji, poželjnoj paleti boja, formama i oblicima koji podstiču željene reakcije kod klijenata.

Svi prisutni na časovima koje uljučuje kurs i obuka o brend ličnosti i brend identitetu saznaće i da je za uspostavljanje jakog odnosa između potrošača i brenda vrlo važno da se konkretni brend tretira kao osoba. Tako je nastala metafora „ličnost brenda“, s obzirom na to da je primećeno da korisnici svojim omiljenim proizvodima često pripisuju i ljudske osobine, te da prema njima gaje i određena osećanja. Stoga će predavači nastojati da tačno definišu ličnost brenda, te izneti nakoliko različitih teorija u vezi sa time. Takođe će istaći šta sve omogućava potrošačima da se povežu i identifikuju sa proizvodom, te da je ličnost brenda važna jer izdvaja odgovarajući brend od konkurencije, čini ga unikatnim i sprečava njegovo kopiranje, ali i utiče na povećanje njegove vrednosti na tržištu. Profesori će navesti i elemente koji deluju na kreiranje ličnosti brenda, a nakon toga će se baviti modelima i metodologijama razvoja ovog fenomena.

U daljem toku nastave profesori će obraditi temu koja se tiče odnosa između ličnosti brenda i ličnog koncepta potrošača. Najpre će tako objasniti da je raznim istraživanjima utvrđeno da na ponašanje jednog potrošača u velikoj meri utiče i njegov lični imidž, to jest mišljenje, ideje i osećanja koje ima o samom sebi, a u odnosu na druge ljude ili predmete. To je, naime osećaj kvaliteta koji odgovarajuća osoba sama sebi pripisuje. Kandidati će takođe saznati i da se lični koncept razvija s protokom vremena, te da najviše dolazi do izražaja upravo kada je u pitanju potrošnja.

Osobe koje budu pohađale seminar o brend ličnosti i brend identitetu biće informisane i da postoji nekoliko dimenzija ličnog koncepta, koje pojedinac ispoljava u različitim situacijama. To su stvarni i idealni lični koncept i stvarni i idealni društveni koncept, te će prisutnima objasniti svaki pojedinačno. Zatim će navesti da je izdvojeno četiri tipa podudarnosti između ličnog koncepta potrošača i ličnosti brenda, te precizirati da se podudarnost sa stvarnim ličnim konceptom odnosi na sličnost između stvarnog ličnog imidža potrošača i tipične ličnosti koju on pripisuje proizvodu. Takođe će objasniti da podudarnost sa idealnim ličnim konceptom predstavlja stepen sličnosti između idealnog ličnog imidža korisnika i imidža tipičnog potrošača konkretnog proizvoda. Polaznici će saznati i da se sličnost između potrošačevog društvenog ličnog imidža i ličnosti tipičnog korisnika datog proizvoda tretira kao podudarnost sa stvarnim društvenim ličnim konceptom, a da se ona između potrošačevog idealnog ličnog imidža i ličnosti tipičnog potrošača određuje kao podudarnost sa idealnim društvenim ličnim konceptom. U ovom delu obuke biće reči i o digitalnom ličnom konceptu, kao i o uticaju lične podudarnosti na ponašanje potrošača u kupovini.

Kada se sprovođenje ovog obrazovnog programa završi polaznici će jasno razlikovati pojmove ličnosti i identiteta brenda, a biće kadri i da koriste odgovarajuće metode za razvoj i unapređenje ovih kategorija. Upoznaće se i sa osobinama potrošača koje mogu da utiču na izbor određenog brenda, te će tako moći da poboljšaju plasman prizvoda koje njihova kompanija nudi klijentima.

Kada i na kom mestu se odvija obuka i kurs o brend ličnosti i brend identitetu?

U slučaju da se ovlašćenom predstavniku institucije organizatora obrate rukovodioci ili predstavnici neke kompanije sa željom da tamošnji radnici pohađaju pomenutu edukaciju, organizuje se korporativni kurs i obuka o brend ličnosti i brend identitetu. Tada kandidati, bilo da se opredele za online ili klasični način rada imaju časove u terminima koje odredi zvanični reprezent njihove firme i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute obrazovne institucije. Ova službena lica takođe definišu i datum startovanja kompletnog programa, kao i tempo rada u opštem smislu. Treba takođe naglasiti i da polaznici koji žele da časove prate uživo mogu da se obučavaju u okviru određene poslovnice organizatora, ali i u adekvatnom prostoru kompanije za koju rade, te na svakom drugom mestu koje im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima mogućnosti za valjano i kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa.

Pojedinačni polaznici mogu da se opredele za individualnu nastavu, to jest da budu jedini koje će nadležni predavač obučavati. U takvoj situaciji veoma se vodi računa o individualnim karakteristikama samog kandidata i tok nastave se tome maksimalno prilagođava. Profesor, zapravo nastoji da svoj rad u što većoj meri prilagodi sposobnostima i brzini usvajanja znanja kojima raspolaže konkretni polaznik, te da tako osigura efikasno ostvarivanje predviđenih obrazovnih ciljeva. Oni koji se prijave za ovakav model rada moći će da naznače kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove, te kada im odgovara da edukacija počne. Ako i ostali učesnici u sprovođenju programa, to jest nadležni predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora budu smatrali da su predloženi detalji prihvatljivi, raspored koji kandidat traži biće prihvaćen i stavljen u zvaničnu upotrebu.

Oni koji smatraju da najbolje funkcionišu u aktivnom okruženju mogu da odaberu grupni seminar o brend ličnosti i brend identitetu, te da nastavu pohađaju zajedno sa još najmanje troje, a maksimalno sedmoro ostalih kandidata. Treba napomenuti da ovi polaznici neće moći uopšte da utiču na raspored svog delovanja tokom obuke, budući da je predviđeno da datum startovanja konkretnog programa, ali i termine i ritam odvijanja predavanja utvrdi isključivo koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije.

Mogućnost da utiču na svoj raspored rada, to jest da definišu vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin za početak nastave imaće dvoje polaznika koji se opredele za poluindividualnu edukaciju, odnosno za rad u paru. Oni će se u vezi sa predloženim detaljima svakako konsultovati sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, a ukoliko oni svima budu odgovarali ozvaničiće se plan delovanja koji će uz mnogo manje teškoća uklopiti u svoj ustaljeni dnevni ritam i ispunjavanje ostalih obaveza. Takođe će moći da sa svojim partnerom razmenjuju mišljenja i iskustva, te da i na taj način proširuju i produbljuju svoja znanja vezana za konkretnu oblast.

Bilo da rade u grupi, pojedinačno ili u paru, ovi kandidati će moći da se opredele za klasičan način rada ili da njihov izbor bude online obuka i kurs o brend ličnosti i brend identitetu. U prvom slučaju, dolaziće na predavanja, prema definisanom rasporedu u najbližu poslovnicu pomenute institucije, dok će u drugoj varijanti nastavu pratiti preko interneta. Za to će, međutim morati da se na adekvatan način pripreme, to jest da pre početka sprovođenja programa na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, što će najverovatnije moći da urede samostalno, jer postupak uopšte nije težak. Ako se, međutim ne snađu najbolje, mogu se svakako obratiti IT stručnjacima, zaposlenim u svakoj poslovnici organizatora.

Kako je organizovan kurs i obuka o brend ličnosti i brend identitetu?

Za kandidate koji žele da ovlašćeni predavač bude samo njima posvećen tokom edukacije sprovodi se individualni seminar o brend ličnosti i brend identitetu, koji dotičnom polazniku pruža priliku da napreduje sopstvenim ritmom i ostvari izuzetno dobru komunikaciju sa svojim profesorom. On takođe može da naznači kada bi želeo da edukacija počne, kao i kojim danima i u koje vreme mu odgovara da ima časove. Ovaj raspored, međutim ne može postati validan, ako ga ne odobri ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, budući da se i oni tretiraju kao aktivni učesnici obrazovnog procesa.

Osobe kojima odgovara da se obučavaju u paru mogu da se opredele za poluindividualni pristup, kada će takođe imati priliku da u velikoj meri utiču na svoj raspored rada. Oni će se najpre međusobno dogovoriti u vezi sa terminima održavanja i tempom delovanja koji im odgovaraju, te naznačiti kada bi želeli da obuka počne. Da bi taj raspored postao važeći, moraju ga svakako prihvatiti nadležni profesor i ovlašćeni predstavnik organizatora.

U ponudi je i grupni način rada, kada najmanje četvoro, a maksimalno osmoro kandidata zajedno prate nastavu. Niko od njih, međutim neće dobiti šansu da odredi kada grupna obuka i kurs o brend ličnosti i brend identitetu počinje, kao ni kojim danima i u koje vreme će se održavati predavanja. Bilo bi, zapravo neizvodljivo napraviti raspored rada koji će svakom članu grupe podjednako da odgovara, te je zbog toga pronađeno rešenje da sve pojedinosti nastavnog toka utvrdi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije. Od kandidata se očekuje da se striktno pridržavaju naznačenog plana delovanja i da u vezi sa tim ne pokušavaju da ulažu nikakve prigovore, jer se oni jednostavno neće uzimati u razmatranje.

Nezavisno od toga za kakvo se socijalno okruženje tokom nastave odluče, pojedinačni polaznici mogu da predavanja prate uživo ili preko interneta. Oni koji se opredele za klasičan model rada dolaziće u naznačeno vreme u najbliže predstavništvo organizatora i tamo pratiti predavanja, dok će ovi drugi, skloni modernim tendencijama morati da pre početka časova na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, kako bi mogli da se edukuju online. Ovaj postupak ne zahteva posebna informatička znanja i prilično je jednostavan, te većina kandidata uspeva samostalno da ga obavi, ali je svakako za sve koji pri tom budu imali nekih problema obezbeđena tehnička podrška u svakom predstavništvu naznačene institucije.

Posebno je za zaposlene u nekoj firmi koji žele da pohađaju pomenutu edukaciju organizovan korporativni kurs i obuka o brend ličnosti i brend identitetu, koji takođe može da se pohađa na klasičan način ili preko interneta. Valja istaći da polaznici koji budu želeli da uživo prate predavanja mogu da imaju nastavu u moderno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva pomenute institucije, ali i u svom radnom okruženju, te na svakom drugom mestu na kom postoje adekvatni tehnički uslovi za sprovođenje i praćenje predavanja. Vreme kada će ovi kandidati početi da rade, kao i učestalost i termine njihovih predavanja definisaće u dogovoru ovlašćeni predstavnik date kompanije i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Koliko traje seminar o brend ličnosti i brend identitetu?

Preciznim planom naznačene institucije definisano je da će ovaj obrazovni program da se sprovodi kroz 6 školskih časova, odnosno 270 minuta. Takođe je predviđeno da će se tokom 3 dana držati dvočasi, što znači da će polaznici biti angažovani 3 puta po 90 minuta.

Navedeni tempo rada validan je, međutim samo za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs o brend ličnosti i brend identitetu, pošto je tada za sve pojedinosti obrazovnog procesa nadležan isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije.

Oni koji se odluče da predavanja prate individualno ili u paru imaće takođe 8 školskih časova, ali njihov raspored ne mora obavezno biti isti kao što je pomenuto. To će, zapravo da zavisi od dogovora koji sami polaznici u vezi sa tim postignu sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Kandidati za koje se bude sprovodio korporativni kurs i obuka o brend ličnosti i brend identitetu imaće takođe i isti broj časova, ali će njihov raspored zavisiti od plana koji naprave ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku o brend ličnosti i brend identitetu

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje