Kurs i obuka o brend menadžmentu

Smatra se da svi koji u okviru svojih kompanija obavljaju poslove neposredno vezane za kontakte sa klijentima, kupcima ili korisnicima odgovarajućih usluga treba da isprate predavanja koja uključuje specijalizovani kurs i obuka o brend menadžmentu. U ciljnu grupu navedene edukacije spadaju i osobe koje su posredno ili neposredno uključene u funkcionisanje menadžerskog sistema, a posebno je značajno da se sa temama koje obuhvata pomenuti obrazovni porgram upoznaju menadžeri prodaje i brend menadžeri. Korisno bi, nesumnjivi bilo da časovima prisustvuju i direktori ili vlasnici firmi, koji imaju za cilj da unaprede svoje poslovanje i poboljšaju plasman proizvoda ili usluga koje nude.

Pre nego što naznačeni obrazovni program počne da se sprovodi, zainteresovani kandidati moraju da prođu kroz dve zvanične procedure. Prva se odnosi na prijavljivanje, kada treba ovlašćenom službeniku da daju svoje lične podatke, odnosno prezime i ime, datum rođenja i broj kontakt telefona. To mogu da urade na nekoliko načina, odnosno da lično dođu u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, da pozovu telefonom ili, pak da pošalju poruku odgovarajuće sadržine na mejl adresu organizatora. Nakon toga, sprovešće se upis na obuku, kada je neophodno da svi prijavljeni lično dođu u naznačeno predstavništvo pomenute institucije i da donesu odgovarajuća dokumenta. Blagovremeno će im, naravno biti navedeno koje sve službene spise treba u tu svrhu da pribave, a saznaće i ostale bitne detalje vezane za pomenutu proceduru.

Prilikom upisa od kandidata se očekuje i da se izjasne o načinu na koji žele da pohađaju nastavu, budući da je organizator ponudio nekoliko različitih modela. Oni koji su prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu tako da odaberu grupni seminar o brend menadžmentu i da nastavu prate zajedno sa još nekoliko drugih polaznika. Budući da grupu uglavnom čine osobe različitih profesija, starosti, načina života i ličnih osobina, opravdano se pretpostavlja da bi svakome od njih odgovarao drugačiji raspored rada. S obzirom na to da nije moguće odrediti termine i ritam sprovođenja predavanja, te datum početka edukacije koji će svima u isto vreme da pogoduje, doneta je odluka da će sve pojedinosti koje se tiču obrazovnog procesa za ove kandidate da odredi koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Od prijavljenih se očekuje da se maksimalno prilagode dobijenom rasporedu i da u vezi sa tim ne ulažu nikakve prigovore, jer će on ostati isti sve do kraja sprovođenja programa.Veličina grupe je vrlo bitan segment njenog uspešnog funkcionisanja, pa je stoga vrlo precizno definisana. Tako ona ne može da počne da radi bez najmanje četiri člana, ali ih takođe ne sme biti više od osmoro.


Oni koji budu želeli da imaju društvo tokom nastave, ali im ne odgovara izrazito aktivna atmosfera kakva vlada tokom grupnog rada, mogu da se opredele za poluindividualni pristup, te da predavanja pohađaju zajedno sa još jednim kolegom. Oni će moći da međusobno komuniciraju, iznose svoje mišljenje o konkretnoj temi i razmenjuju iskustva i informacije, te će i putem takvog kontakta proširivati i produbljivati svoja znanja vezana za konkretnu temu. Takođe će im biti data prilika da naznače kog datuma im odgovara da edukacija počne, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ako je taj raspored prihvatljiv za nadležnog predavača i koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, on će postati zvaničan i primenjivaće se sve vreme sprovođenja programa.

U ponudi je takođe i individualna obuka i kurs o brend menadžmentu, kada profesor podučava samo jednog kandidata, pa mu se prema tome maksimalno posvećuje i prati njegov samostalni rad. Tako može da donese zaključak o njegovim sposobnostima, znanju i mogućnosti usvajanja novih informacija i da na osnovu toga kreira svoja predavanja. Predavač će nastojati da konkretni polaznik efikasno ostvari predviđene obrazovne ciljeve, a takođe će mu davati smernice i za dalji rad. Kandidat koji se bude obučavao na ovakav način moći će i da u velikoj meri utiče na svoj raspored rada, budući da će na početku biti zamoljen da navede koji mu termini i ritam održavanja predavanja najviše odgovaraju, te kada bi želeo da nastava počne. Ako se sa tim saglase ovlašćeni stručnjak koji vodi edukaciju i zvanični predstavnik institucije organizatora, raspored će postati validan, pa će dotični polaznik moći da obaveze vezane za ovaj kurs lakše uklopi u svoje ustaljene dnevne navike i ispunjavanje obavljanje drugih dužnosti.

Za bilo koji od pomenutih modela rada da se odluče, pojedinačni kandidati mogu da nastavu prate uživo ili preko interneta. Oni koji se opredele za prvu varijantu imaće obavezu da dolaze u najbliže predstavništvo organizatora i da u tamošnjim prostorijama, koje su opremljene svim savremenim sredstvima prate predavanja ovlašćenih stručnjaka. Osobe koje budu želele, međutim da se edukuju preko interneta, moraće da se za to na odgovarajući način pripreme, te da pre početka časova na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera. To će većina njih uspeti da uradi samostalno, jer je u pitanju zaista jednostavan postupak, ali ako se ne budu snašli ili im bude bila potrebna stručna pomoć mogu se obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške koja funkcioniše u svakom predstavništvu pomenute obrazovne institucije.

Na raspolaganju ovim kandidatima stoji i klasični način rada, kada će frontalna predavanja stručnjaka moći da, u utvrđenim terminima prate u najbližem predstavništvu organizatora i da se tamo edukuju u prostorijama koje su opremljene prema svim zahtevima savremene nastave.

Ukoliko su za navedeni program zainteresovani radnici nekog preduzeća, sprovodi se korporativni kurs i obuka o brend menadžmentu, koji takođe može da se odvija u vidu klasičnih časova ili kao nastava preko interneta. Osobe koje se opredele za prvu opciju moći će da dolaze na predavanja u najbližu poslovnicu organizatora, da nastavu prate u nekoj prostoriji svoje kompanije ili, pak da za to odaberu neko drugo mesto koje mora međutim da ispunjava odgovarajuće tehničke uslove za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Za raspored njihovog delovanja, tačnije rečeno za definisanje datuma kada će edukacija početi, kao i termina i ritma održavanja predavanja biće zadužen ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije.Stručni seminar o brend menadžmentu - plan i program

Za savremeno poslovanje od krucijalne je važnosti poznavanje principa i koncepta brendinga i obučenost nadležnih lica za planiranje, realizaciju i kontrolu aktivnosti koje se tiču upravljanja određenim brendom. Da bi u vezi sa tim stekli sva potrebna znanja i biznis veštine, kandidatima će već na predavanjima kojima počinje obuka i kurs o brend menadžmentu biti predstavljeni elementi brenda i njegov pojam. Ovlašćeni predavači će napomenuti da se u savremenom svetu razvija jedan vrlo složen odnos između potrošača i brendova, jer oni ne kupuju određeni proizvod samo zvog njegovih svojstava ili koristi koju im donosi. Brend za njih, naime predstavlja određenu vrednost, kulturu i definisanje njihovih sopstvenih ličnosti. Profesori će objasniti i da se danas pod terminom „brend“ zapravo podrazumeva jedinstvena kombinacija fizičkih osobina određenog proizvoda, usluge i očekivanja koja se na njega odnose, a koji pod određenim logom deluju na svest potrošača. Naglasiće i da svaki brend zapravo predstavlja skup elemenata koji na njega asociraju, da on identifikuje i razlikuje određene subjekte, te stvara jedinstven i višeslojan odnos sa potrošačima. Prisutnima će biti definisano da se sam brend sastoji od skupa elemenata, koji se odnose na njegovo ime, logo, znak, simbol, crtež, dizajn i slično, a kojima se zapravo identifikuju različite organizacije, proizvodi, usluge, osobe, mesta ili ideje i kreiraju određena očekivanja, emocije, i verovanja kod korisnika i potrošača.

Na narednim časovima predavači će se baviti kreiranjem brenda, te će u vezi sa tim naglasiti važnost osmišljavanja njegovog imena. Ono treba, dakle da bude originalno, najčešće kratko i jezgrovito, a ciljna grupa potrošača treba da ga za što kraće vreme zapamti. Zbog toga je smišljanje imena brenda jedan ozbiljan i nimalo jednostavan posao, u kome treba sublimirati sve karakteristike proizvoda i očekivanja potrošača. Profesori će zatim govoriti o takozvanoj brend arhitekturi, to jest načinu na koji konkretna kompanija struktuira i imenuje brendove u svom portfoliju. Tako će prisutne upoznati sa tri tipa brend arhitekrure: monolitnom, kombinovanom i nezavisnom, a potom će otvoriti temu vezanu za osmišljavanje slogana, u cilju što efikasnijeg plasiranja robe na tržištu.

Svi prisutni na predavanjima koja uključuje kurs i obuka o brend menadžmentu biće upućeni i u merenje vrednosti brenda, te će stručnjaci koji vode edukaciju objasniti da na to utiču finansijski pokazatelji, sistem praćenja troškova, posebnosti proizvoda i usluga, preklapanje korporativnog i robnog brenda, a bitni su i efekti licenci, franšiza, patenata,ekskluzivnih ugovora i kontrole kanala distribucije. Polaznici će saznati i da se vrednost jednog brenda može izračunati na osnovu svesnosti samih potrošača o njegovom postojanju, prepoznavanja i stepena lojalnosti u pogledu kupovine i potrošnje, ali i uz pomoć analize rasta prodaje i profitabilnosti. Predavači će predstaviti i nekoliko različitih modela za izračunavanje vrednosti brenda i navesti odgovarajuće primere iz prakse, kako bi kandidate u potpunosti uveli u datu problematiku.

U daljem toku edukacije profesori će istaći razliku između proizvoda i brenda, pa objasniti da proizvod obuhvata ono što može da zadovolji potrebe potrošača, dok brend označava diferencirane proizvode koje nudi određena kompanija, a koji je izdvajaju od konkurencije. Nakon toga biće reči o procesu upravljanja brendom, što zapravo predstavlja jedan od bitnijih segmenata upravljanja kompanijom i mora se sprovesti planski i organizovano. Predavači će objasniti da se pomenuti proces sastoji od nekoliko faza, te napomenuti da one pre svega obuhvataju obiman istraživački rad koji se odnosi na mogućnost za uvođenje brenda, proizvođača, pakovanje, kvalitet, cenu, ime brenda, strategiju imena i pokriće asortimana brenda. Tu se takođe pojavljuje i donošenje odluka o marketing miksu, zakonska strana zaštite brenda i ispitivanje potencijalnih strategija u životnom ciklusu brenda, te najzad donošenje odluke o njegovom gašenju i odumiranju.

Specijalizovani seminar o brend menadžmentu omogućiće kandidatima i da se upoznaju sa načinima pozicioniranja određenog brenda, što predstavlja ključni element njegovog kreiranja i podrazumeva zauzimanje jedinstvenog mesta u svesti ciljanih korisnika. Predavači će govoriti o faktorima uspešnog pozicioniranja, koji između ostalog obuhvataju doslednost, javnost, uverljivost i konkurentnost, a svakako se moraju uzeti u obzir i ciljano tržište, osobene karakteristike brenda i mogućnost isticanja njegovih pozitivnih strana u odnosu na konkurenciju. Posebni časovi biće posvećeni internet brendingu, koji je posebno značajan za savremeno poslovanje, budući da je internet globalno prisutan u našim životima. Predavači će navesti prednosti interneta u postupku brendiranja, a obajsniće i specifičnosti ovakve komunikacije sa potrošačem.

Na kraju nastave prisutnima će biti date informacije o procenjivanju realne vrednosti brenda za odgovarajuću instituciju i za kupce, a zatim će profesori davati odgovore na pojedinačna pitanja kandidata vezana za konkretne situacije u njihovim kompanijama. Biće navedeno i nekoliko primera formiranja uspešnog brenda, a u praktičnom delu obuke polaznici će se baviti arhitekturom brenda i isticanjem prednosti i nedostataka u poslovanju sopstvene firme, što će im u svakom slučaju pomoći da učvrste svoje kompetencije.

Kada i na kom mestu se odvija obuka i kurs o brend menadžmentu?

Polaznici koji budu želeli da edukaciju prate pojedinačno imaju na raspolaganju nekoliko modela rada, a jedan od njih je i individualni kurs i obuka o brend menadžmentu koji se odvija prema principu „jedan na jedan“. To zapravo znači da profesor podučava samo jednog kandidata, te tako može da mu omogući da predviđena znanja usvaja sopstvenom brzinom, ali i da sa njima ostvari kvalitetnu komunikaciju, odgovara na postavljena pitanja i daje mu sugestije u vezi sa onim na čemu bi trebalo još da se poradi. Polaznici koji se opredele za ovakav pristup imaće mogućnost i da definišu svoj raspored rada, to jest da odrede kada će edukacija da počne, te kojim danima i u koliko sati će se odvijati predavanja. Da bi, međutim ovaj plan delovanja postao zvaničan, neophodno je da se sa njim saglase i ostali učesnici u obrazovnom procesu, a to su nadležni predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Priliku da utiču na svoj raspored rada imaće i kandidati koji budu radili u paru, odnosno prema principima poluindividualne nastave. Oni će, dakle zajedno sa svojim profesorom i koordinatorom u okviru institucije organizatora nastojati da utvrde termine i tempo rada, te datum za startovanje programa koji će svima podjednako odgovarati.

Osobe koje, međutim budu pohađale grupni seminar o brend menadžmentu moraće da prihvate termine održavanja časova i njihovu učestalost, kao i vreme početka programa koje je precizirao ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i u vezi sa tim neće moći da ističu nikakve lične zahteve. U okviru grupe moći će da ih se edukuje najmanje četvoro, a maksimalno osmoro, pošto je to procenjeno kao optimalan broj polaznika među kojima može da se uspostavi kvalitetna interakcija, a sa druge strane obezbedi individualni napredak svakog od njih.

Nezavisno od toga da li rade pojedinačno, u paru ili grupi, kandidati mogu da nastavu prate uživo ili preko interneta. Oni koji se opredele za prvu varijantu moraće da, u određeno vreme dolaze na časove u savremeno opremljene prostorije najbliže organizatora. Pojedinci koji budu želeli da se edukuju online imaće obavezu da u tu svrhu, pre početka predavanja na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, što će verovatno uspeti da urade samostalno jer sam postupak nije posebno težak. Ako se ne snađu, mogu se svakog dana tokom radnog vremena obratiti IT stručnjacima, zaposlenim u svim poslovnicama organizatora.

Raspored rada za kandidate koji su zaposleni u nekom preduzeću utvrdiće ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u okviru instituciji organizatora. Ova dva službena lica definisaće, dakle kada korporativna obuka i kurs o brend menadžmentu startuje, te kojim danima i u koliko sati će dotični polaznici imati časove. Oni mogu da se opredele za online i klasični način rada, kada će imati predavanja u okviru određene poslovnice pomenute institucije, u svom radnom okruženju ili na bilo kom drugom mestu koje odaberu, pod uslovom da tamo ima mogućnosti za neometani tok obrazovnog procesa.

Po kom principu se sprovodi kurs i obuka o brend menadžmentu?

Budući da naznačenu edukaciju pohađaju osobe različitih profesija i stilova života, organizator je obezbedio bogatu ponudu različitih modela praćenja nastave, te će svako od njih moći da pronađe ono što mu odgovara.

Kandidati mogu, dakle da odluče hoće li raditi samostalno, u grupi ili u paru, te tako oni čiji izbor bude grupni seminar o brend menadžmentu mogu da se obučavaju zajedno sa još najmanje troje, a najviše sedmoro polaznika. Treba istaći i da je veličina grupe vrlo precizno definisana, te da se mora strogo poštovati budući da predstavlja bitan uslov njenog uspešnog funkcionisanja. Osobe koje se opredele za ovakav model delovanja moraju da znaju da će imati obavezu da se strogo pridržavaju rasporeda koji bude napravio koordinator za nastavu u okviru instituciji organizatora. Oni će, dakle imati predavanja u terminima koje pomenuto službeno lice bude odredilo, a biće im saopšteno i kada edukacija startuje, te koji će generalno biti tempo rada u okviru ovog programa.

Oni koji budu želeli da ovlašćeni predavač samo njih podučava mogu da odaberu individualni pristup i napreduju sopstvenim ritmom. Takođe će imati prilike da pitaju profesora sve što im ne bude jasno i komuniciraju sa njim. Naznačeni polaznici će imati i mogućnost da navedu kada im odgovara da nastava počne, te u koje vreme i koliko često bi bilo najbolje da imaju predavanja. Tako će moći da obaveze vezane za ovu obuku lakše uklope u svoje ustaljene dnevne navike, ali samo ako predloženi raspored prihvate nadležni predavač i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici naznačene institucije.

Vreme početka edukacije, kao i termine i učestalost sprovođenja časova moći će da definišu i prijavljeni čiji izbor budem poluindividualna obuka i kurs o brend menadžmentu. Ukoliko takav raspored i ostali učesnici u obrazovnom procesu, to jest profesor i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, budu smatrali pogodnim, dotični polaznici će moći da se edukuju sa manje stresa i opterećenja, jer sprovođenje ovog programa neće mnogo poremetiti njihov ustaljeni životni ritam.

Bilo da rade samostalno, u paru ili u grupi, kandidati mogu nastavu da prate online ili na uobičajen način. Za edukaciju preko interneta moraju se, međutim adekvatno pripremiti, to jest na svoj računar instalirati tačno određenu vrstu softvera. U slučaju da to ne mogu samostalno da urade, omogućeno im je da se svakog dana tokom radnog vremena obrate informatičkim stručnjacima u ma kojoj poslovnici organizatora i dobiju odgovarajuću tehničku podršku. Klasični tip nastave sprovodiće se u odgovarajućim prostorijama nekog predstavništva pomenute institucije, gde će polaznici biti obavezni da dolaze prema utvrđenom rasporedu.

Posebno je za zaposlene u nekim kompanijama koji žele da pohađaju predavanja obuhvaćena ovom edukacijom kreiran korporativni kurs i obuka o brend menadžmentu, koji se sprovodi preko interneta, ali i na klasičan način. U ovom drugom slučaju prijavljeni ne moraju nastavu da imaju samo u nekoj poslovnici pomenute institucije, već se takvi časovi mogu organizovati i u samoj kompaniji za koju oni rade, ali i na bilo kom drugom mestu koje njima odgovara, pod uslovom da tamo postoje adekvatne tehničke mogućnosti za obrazovni rad. Vreme kada će ovaj program početi da se sprovodi, te termine i ritam održavanja časova definisaće sporazumno ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora.

Koliko po planu traje stručni seminar o brend menadžmentu?

Ukupan nastavni fond za naznačenu edukaciju iznosi 12 školskih časova. Dinamika održavanja nastave se prilagođava potrebama polaznika.

Polaznici čiji izbor bude individualna obuka i kurs o brend menadžmentu, kao i oni koji se budu edukovali u paru imaće isti broj časova, ali ne nužno i njihov raspored. Na njega će sami kandidati moći da utiču u dogovoru sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Osobe za koje se bude sprovodila korporativna raspored njihovih predavanja može, a i ne mora biti isti kao što je navedeno. To će zavisiti od odluke koju zajednički donesu zvanični predstavnik kompanije u koji rade kandidati i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Pomenuti raspored rada validan je, zapravo isključivo za polaznike čiji izbor bude grupni kurs i obuka o brend menadžmentu, budući da tada o vremenu i učestalost održavanja časova odlučuje isključivo koordinator za nastavu u okviru navedene obrazovne institucije.

Trajanje: 12 školskih časova

Cene

Individualno: 20,000 RSD

Poluindividualno: 15,000 RSD po polazniku

Grupno: 10,000 RSD po polazniku

Spisak gradova za kurs i obuku o brend menadžmentu

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje