Kurs i obuka o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih sistema

Svi koji su u okviru određenih organizacija zaduženi za IT bezbednost trebalo bi da prisusutvuju predavanjima koja uključuje specijalizovani kurs i obuka o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih sistema. Pomenutu edukaciju valjalo bi da isparte i osobe koje se bave revizijom IT sistema, kao i mrežni, odnosno sistem administratori. Teme koje obuhvata naznačeni obrazovni program biće zanimljive i višestruko korisne i za inžinjere koji obavljaju određenu funkciju u procesu podizanja nivoa bezbednosti na mreži, ali i naravno za sve ostale koji, iz ličnih ili profesionalnih razloga žele da unaprede svoje poznavanje navedene oblasti.

Osobe koje pomenuti kurs žele da pohađaju kao pojedinci mogu da prate nastavu u svim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, prema precizno definisanim nastavnom programu, ali i preko interneta. Oni koji se opredele za prvu varijantu dolaziće u najbliže predstavništvo organizatora i tamo raditi u adekvatno opremljenim prostorijama i u vrlo prijatnom ambijentu. Polaznici koji, pak izaberu drugu opciju moraće da na svoj kompjuter blagovremeno instaliraju namenski softver, koji će im upravo i omogućiti da se edukuju na takav savremeni način. U pitanju je prilično jednostavan postupak i smatra se da većina prosečnih kandidata može to da uradi bez ikakve pomoći, ali je u svakom slučaju za one koji se ne snađu obezbeđena mogućnost kontaktiranja IT stručnjaka u svakom predstavništvu naznačene institucije.

Kada polaznik bude odlučio da li mu više odgovara online ili klasična nastava, ima obavezu i da se opredeli između pohađanja časova u grupi, u paru ili nezavisno od ostalih. Oni koji budu pratili grupni seminar o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih sistema prisustvovaće predavanjima zajedno sa više polaznika. Predvidjen je i maksimalni broj polaznika, koji je ocenjen kao najpogodniji za individualni napredak svakog pojedinca i aktivnu i kvalitetnu interakciju, kako između polaznika, tako i sa nadležnim predavačem. Ovaj model pohađanje nastave organizaciono se razlikuje od ostalih, s obzirom na to da svaki kandidat tada mora da ispoštuje termine koje bude definisao ovlašćeni koordinator u okviru naznačene institucije. Takođe ima obavezu da se prikloni dinamici koja je unapred određena i da poštuje utvrđeni datum za početak kompletnog programa. Niko od članova grupe, dakle neće moći da na osnovu svojih potreba određuje raspored po kome će se raditi, već će biti u obavezi da plan delovanja koji bude saopšten prihvati i striktno ga se pridržava do kraja sprovođenja programa.


Poluindividualna nastava namenjena je osobama koje žele da rade u društvu, ali samo jednog polaznika. Prijavljeni u takvoj situaciji moraju biti spremni da jedno sa drugim sarađuju i uspostave kvalitetnu dvosmernu komunikaciju, kako međusobno, tako i sa nadležnim predavačem. Ovaj najjednostavniji oblik grupnog rada značajno povećava motivaciju kod kandidata, a partneri jedno u drugom nalaze oslonac, pomažu se i sarađuju, te tako brže i lakše ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve. Biće im, pored toga dozvoljeno i da napomenu kada žele da počnu sa edukacijom, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihov način života i ostale obaveze koje treba da ispune. U vezi sa tim će morati i da se konsultuju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, budući da pomenute pojedinosti nastavnog postupka moraju da odobre svi njegovi učesnici.

Onima koji žele da se edukuju nezavisno od ostalih namenjena je individualna obuka i kurs o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih sistema. Tada nadležni predavač uputstvima, organizacijom, kontrolom i drugim prigodnim sredstvima za rad rukovodi samostalnim radom učesnika, koji aktivno savlađuju predviđene sadržaje i svakako mogu da svog profesora pitaju sve što im je jasno i, u slučaju potrebe traže dodatna objašnjenja i uputstva. Kako nemaju kome da se prilagođavaju, mogu da naznače kog datuma bi želeli da počnu sa obukom, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi ponajmanje poremetili njihovu rutinu i druge dužnosti koje treba da ispune. Ako predloženi raspored odobri njihov predavač i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, on će postati i zvanično usvojen i prema njemu će se održavati časovi do kraja sprovođenja programa.

Za osobe zaposlene u nekom preduzeću koje žele da pohađaju pomenuti kurs sprovešće se korporativna nastava i to kako na standardni način, tako i online. Svi koji budu želeli da predavanja prate uživo moći će da u tu svrhu dolaze u moderno opremljene prostorije najbliže poslovnice pomenute institucije, ali takođe i da traže da se njihovi časovi održavaju u odgovarajućem prostoru firme u kojoj su zaposleni, kao i na nekom drugom mestu na kome, međutim obavezno moraju postojati zadovoljavajući tehnički uslovi za kvalitetan tok obrazovnog procesa. Datum početka kursa, kao i termine i učestalost održavanja časova u ovom slučaju zajedno će odrediti osoba koju je za to imenovala konkretna kompanija i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.Svi koje zanima stručni kurs i obuka o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih sistema treba da prođu kroz dve zvanične procedure. Prva se odnosi na prijavljivanje potencijalnih kandidata i može da se obavi lično, u najbližoj poslovnici organizatora, preko telefona ili elektronskim putem. Potrebno je da tada dotične osobe nadležnom službeniku navedu svoje ime, prezime, datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji mogu biti kontaktirani radi davanja daljih informacija. Ubrzo nakon toga biće obaveštene gde i u koje vreme treba da dođu radi upisa na edukaciju, a takođe će im biti naznačeno i da ovoj proceduri moraju lično da prisustvuju i koja sve dokumenta treba u tu svrhu da pribave i predaju ovlašćenom licu.

Seminar o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih sistema - plan i program

Sredinom osamdesetih godina prošlog veka, naglim razvojem informacionih tehnologija, pojavio se problem bezbednosti, preciznije rečeno ograničavanje pristupa i zaštite poverljivih podataka. Svi prisutni na predavanjima koja obuhvata specijalizovana obuka i kurs o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih sistema buće upoznati sa potrebom za razvijanjem programa treninga i sertifikacije stručnjaka za bezbednost IT sistema. Objedinjavanje znanja, postupaka i procedura u radu sa bazama podataka omogućilo je zainteresovanima da stečena znanja u vezi sa zaštitom informacionih sistema primenjuju u čitavom svetu, što ovu edukaciju čini višestruko korisnom. Nadležni predavači će objasniti da se među velikim brojem organizacija, koje se u različitim državama bave standardizacijom postupaka, obukom, testiranjem i sertifikacijom personala za informatičku bezbednost, izdvaja međunarodna neprofitna organizacija International Information System Security Certification Consortium, ili (ISC2), osnovana 1989. godine, sa sedištem na Floridi. Sertifikati koje izdaje ISC2 spadaju u premijum klasu, vrlo su cenjeni u krugovima IT bezbednosti i priznati su u celom svetu. Trenutno ih poseduje oko 123 hiljade stručnjaka iz 166 država, od kojih oko 70 hiljada radi u Sjedinjenim Američkim Državama , u privatnim kompanijama, bankama ili nacionalnim službama za bezbednost i odbranu.

Dok traje kurs i obuka o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih sistema, predavači će se baviti temama vezanim za IT bezbednost, davaće polaznicima smernicama i upućivati ih u tehnike za upravljanje rizikom, koncepte manipulacije i napade na informacione sisteme, a biće im naravno predstavljene i tehnike odbrane sistema od mogućih napada. U vezi sa upravljanjem rizicima i bezbednošću, biće reči o razumevanju i primeni koncepata poverljivosti, integriteta i dostupnosti, kandidati će se upoznati i sa primenom sigurnosnih principa kroz uloge i odgovornost, usklađenošću sa zakonskom regulativom, pojmom kompjuterskog kriminala, intelektualne svojine i licenci. Stručnjaci koji vode program osvrnuće se i na razumevanje pojma profesionalne etike, razvoj i dokumentovanje bezbednosnih pravila i procedura, te uspostavljanje i upravljanje obukom za bezbednost informacija. Tokom predavanja, polaznici će naučiti kako da izgrade bezbedne računarske mreže, te će im biti predstavljene komponente bezbedne mreže, uspostavljanje bezbednih kanala za komunikaciju, prevencija napada na sistem kroz mrežu, i generalno alati i principi kojima se podiže nivo bezbednosti na računarskoj mreži.

Nadležni predavači će istaći da identifikacija korisnika i kontrola pristupa informacionom sistemu podrazumeva fizički i logički pristup podacima, upravljanje identifikacijom i prijavljivanjem osoba i uređaja koji zahtevaju pristup kroz mrežu, kao i upravljanje procedurama autentifikacije, odbijanje i preusmeravanje pokušaja neovlašćenog pristupa, primenu i upravljanje mehanizmima autorizacije, te integrisanje identiteta kroz druge servise (oblak, virtuelni disk). Osobe koje budu pratile seminar o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih sistema saznaće i da sigurnost vrednosti označava determinisanje i podršku za vlasništvo nad podacima, sistemom, poslovnim informacijama, kao i zaštitu privatnosti, ograničavanje prikupljanja podataka, primenu postupaka za šifriranje poverljivih podataka i uspostavljanje sistema preduslova za rukovanje pojedinim podacima.

Tokom obuke predavači će se baviti i bezbednošću razvoja softvera koja uključuje razumevanje i primenu bezbednosnih principa u toku životnog veka i procesa zastarevanja softvera, uključivanje bezbednosnih kontrola u razvojna okruženja, stalne provere efikasnosti bezbednosnih elemenata softvera, procenu ranjivih mesta i ojačavanje bezbednosti na nivou izvornog programskog koda. S tim u vezi biće reči i o kriptografiji (šifriranju), odnosno o vrstama i radnom veku pojedinih kriptografskih sistema, javnom i privatnom ključu u primeni digitalnog potpisa, te konačno o metodama hakerskih napada na šifrirane podatke.

Osim opisanih domena koje ispit za CISSP sertifikat obuhvata, u skladu sa programom koji važi tri godine, od 15. aprila 2018. se dodaju i oblasti koje pokrivaju bezbednost naprednih tehnologija, kao što su virtualizacije, bezbednost servisa za skladištenje podataka koji su dostupni preko internet veze (cloud servis), a naravno i aplikacija koje su uključene u sisteme mobilne telefonije, recimo dvofaktorska autentifikacija tokenom.

Gde i u koje vreme se održava obuka i kurs o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih sistema?

Ako ovaj obrazovni program žele da prate radnici nekog preduzeća, biće organizovan korporativni kurs i obuka o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih sistema. Mesto na kome će ovi kandidati pratiti predavanja zavisiće od toga da li izaberu klasičnu ili online nastavu. U prvoj varijanti moći će da biraju između odgovarajućih prostorija najbližeg predstavništva navedene institucije, nekog adekvatnog prostora u kompaniji za koju rade ili bilo koje druge lokacije na kojoj postoje tehnički uslovi za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. U drugoj opciji sami će birati mesto na kome će se edukovati, budući da će nastavu pratiti preko svojih računara. Bilo za koji od pomenutih modela da se opredele, moraće da slede raspored koji zajednički odrede ovlašćeni koordinator za nastavu u instituciji organizatora i lice koje istupa u ime njihove firme.

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao fizička lica takođe mogu da rade prema standardnom principu i da na časove u određenim terminima dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Na raspolaganju im je, pored toga i online obuka, za šta međutim moraju da se adekvatno pripreme, odnosno da na svoj kompjuter instaliraju tačno određenu vrstu softvera, bez koga neće moći da prate predavanja preko interneta. Za taj postupak dobiće sva potrebna uputstva, a ako i tada ne budu uspeli da ga obave samostalno mogu svakako da računaju na pomoć informatičkih stručnjaka u bilo kojoj poslovnici naznačene institucije.

Oni koji budu želeli da samostalno postižu predviđene obrazovne rezultate moći će da prate individualni seminar o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih sistema. Tada će na časove u određenim terminima dolaziti u najbližu poslovnicu organizatora, ukoliko se odluče za klasičnu nastavu ili će, pak pratiti predavanja online sa bilo kog mesta koje smatraju pogodnim. U svakom slučaju, dobiće priliku da navedu kada bi želeli da počnu sa obukom i kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove, ali će svakako pre nego što traženi raspored postane zvaničan za to morati da dobiju saglasnost ovlašćenog profesora i koordinatora za nastavu u konkretnom predstavništvu navedene institucije. Pored pomenutih pogodnosti, ovi kandidati moći će da napreduju tempom koji im odgovara, budući da će se u nastavnom procesu uvažavati sve njihove potrebe i mogućnosti.

Polaznici koji budu radili u skladu sa poluindividualnim principom dolaziće na predavanja zajedno sa još jednim kolegom i to u najbliže predstavništvo organizatora, u slučaju da se odluče za klasičnu nastavu ili će da se edukuju online i sami odrede mesto na kome će to činiti. Kako i u ovom obrazovnom procesu učestvuje relativno mali broj osoba, kandidati će biti zamoljeni da se najpre međusobno, a potom i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora dogovore u vezi sa svim detaljima nastavnog procesa, te da tako zajednički odrede vreme i učestalost održavanja predavanja, kao i datum za startovanje celokupnog programa kojim će svi biti u što većoj meri zadovoljni.

Kandidati koje preferiraju dinamičnu i aktivnu atmosferu tokom usvajanja znanja mogu da traže da se za njih organizuje grupna obuka i kurs o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih sistema. Tada će svi zajedno dolaziti na časove u određeno predstavništvo organizatora, ako njihov izbor bude klasična nastava ili će, pak raditi u prostoru koji sami odaberu, preko svojih računara, u slučaju da se odluče za online edukaciju. Ni u jednoj varijanti, međutim neće moći da, na osnovu svojih zahteva utiču na vreme i učestalost održavanja predavanja, kao ni na termin za početak seminara, budući da će sve naznačene pojedinosti unapred da definiše koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora. Prijavljeni kandidati moraće da prihvate utvrđeni raspored i u vezi sa tim neće moći da ulažu bilo kakve prigovore, pošto se on neće menjati do kraja sprovođenja programa.

Kako je organizovan kurs i obuka o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih sistema?

Pojedinačni polaznici imaju priliku da prate predavanja uživo, te da na njih, u skladu sa rasporedom koji bude napravljen dolaze u adekvatno opremljene prostorije najbližeg predstavništva pomenute institucije. Oni takođe mogu da pohađaju i online seminar o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih sistema, kada imaju obavezu da pre toga na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera. Budući da je u pitanju informatički zadatak koji ne zahteva posebna predznanja, veruje se da prosečni kandidati mogu sve to da obave samostalno, ali kako uvek bude onih koji se ne snađu, organizator je obezbedio tehničku podršku u svakoj poslovnici pomenute institucije, svakog dana tokom radnog vremena.

Ukoliko polaznici smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu samostalnim radom, mogu da pohađaju individualnu nastavu i da, shodno tome dobiju apsolutna posvećenost nadležnog predavača. Radi se o tome da kod ovakvog pristupa stručnjak koji vodi edukaciju podučava samo jednog kandidata, te može da jasno sagleda koji mu način prezentovanja gradiva najviše odgovara i u kojoj meri je sposoban da odgovori na određene zahteve. Svakako će nastojati da tok edukacije prilagodi njegovim individualnim karakteristikama, te da mu na taj način omogući da lako i brzo dostigne predviđene obrazovne rezultate. Rad ovakvih polaznika dodatno je olakšan činjenicom da im je dozvoljeno da napomenu kada žele da obuka počne, kao i kojim danima i u koliko sati im najviše odgovara da imaju časove. U vezi sa tim će, naravno morati da se dogovore i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom navedene obrazovne institucije, budući da svi učesnici u obrazovnom procesu moraju biti saglasni sa pomenutim detaljima.

U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualna obuka i kurs o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih sistema, kada nadležni stručnjak radi sa dvoje polaznika. Oni nova znanja i veštine usvajaju, naravno prateći interaktivna predavanja svog profesora, ali i putem međusobne komunikacije, sučeljavanja stavova i razmene ideja i iskustava. Dotični kandidati takođe imaju priliku da se prvo jedno sa drugim, a zatim i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom navedene institucije dogovaraju u vezi sa svim pojedinostima vezanim za organizaciju obrazovnog rada, pa će tako zajednički da odrede kada seminar počinje, kao i termine i učestalost održavanja nastave koji će im svima biti po volji.

Grupna edukacija predstavlja zajednički rad više kandidata, koji se međusobno upoznaju, sarađuju, solidarišu i pomažu. U takvim okolnostima i oni stidljiviji bivaju podstaknuti da u toku obrazovnog procesa ispolje svoje vrednosti i iskažu mišljenje vezano za oblast koje se obrađuje. Grupa zajedno ostvaruje predviđene ciljeve i zadatke i mora funkcionisati kao jedinstvena celina, te je zbog toga potrebno da se striktno poštuju pravila vezana za njenu veličinu. Kako nije moguće napraviti raspored rada koji će biti usklađen sa potrebama i zahtevima svakog pojedinca, odlučeno je da će osobe koje se odluče za ovaj pristup morati da se prilagode terminima za održavanje časova koje odredi koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije. One će, takođe morati da poštuju definisani datum za početak programa, kao i tempo rada koji je utvrdilo pomenuto službeno lice.

Ako se organizatoru nastave obrati rukovodstvo ili ovlašćeni predstavnici neke kompanije sa željom da njihovi radnici pohađaju pomenutu edukaciju, sprovešće se korporativni kurs i obuka o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih sistema. Tada polaznici takođe mogu da rade online, ali i na klasični način, kada imaju mogućnost da predavanja prate u moderno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, ali i u okviru firme za koju rade, te na bilo kom drugom mestu na kome za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Raspored po kome će se raditi, tačnije rečeno vreme i učestalost sprovođenja časova, kao i datum početka kompletnog programa sporazumno će utvrditi koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici navedene institucije i osoba koja istupa u ime kompanije čiji radnici prolaze pomenutu obuku.

Koliko je predviđeno da traje seminar o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih sistema?

Kandidati čiji izbor bude individualna obuka i kurs o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih sistema, kao i osobe koje budu odabrale poluindividualnu nastavu imaće isti ukupan broj časova, ali će u vezi sa terminima i ritmom njihovog održavanja moći da se dogovore sa svojim profesorom i koordinatorom u okviru institucije organizatora, te tako utvrde raspored koji će im najviše odgovarati.

Oni koji budu pohađali korporativni seminar imaće edukaciju istog trajanja, ali će njihov raspored, to jest vreme i ritam održavanja časova, kao i datum početka celokupnog programa zajednički da odrede lice koje predstavlja datu kompaniju i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Navedeni tempo delovanja važi jedino u situaciji kada se sprovodi grupni kurs i obuka o CISSP sertifikatu za obezbeđivanje informacionih sistema, pošto tada sve detalje obrazovnog procesa utvrđuje isključivo ovlašćeni predstavnik navedene obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "CISSP sertifikat za obezbeđivanje informacionih sistema"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje