Kurs i obuka o Compliance funkciji u bankama

Sve osobe koje su u okviru banaka zadužene za nadgledanje računovodstvenog i sistema internih kontrola, za ispitivanje poslovnih i finansijskih informacija, te proveru usklađenosti delovanja sa predviđenim regulativama definisane su kao ciljna grupa kojoj je namenjena obuka i kurs o Compliance funkciji u bankama. Osim nadležnih za sprovođenje pomenute interne revizije, navedenoj edukaciji je preporučljivo da prisustvuju i lica zadužena za sprovođenje eksterne revizije, to jest za kontrolu saglasnosti finansijskih izveštaja sa okvirom koji je definisan za ovaj tip zvaničnih dokumenata.

Da bi potrebe svih zainteresovanih kandidata bile zadovoljene, omogućeno im je da nastavu pohađaju na uobičajen način, ali i preko interneta. Oni koji se opredele za klasični rad, dolaziće u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford i, u tamošnjim prostorijama koje su opremljene prema svim savremenim standardima pratiti predavanja prema utvrđenom rasporedu. S druge strane, polaznici koji izaberu online edukaciju moći će nastavu da prate sa mesta koje im bude najviše odgovaralo, ali će u tu svrhu morati da na svoj računar samostalno instaliraju posebnu vrstu softvera. Za ovaj postupak će blagovremeno dobiti sva potrebna uputstva, a ukoliko se ne budu snašli moći će da zatraže pomoć informatičkih stručnjaka koji, u okviru svake poslovnice pomenute institucije čine ekipu tehničke podrške.

Kako na standardni način, tako i preko kompjutera nastavu mogu da prate svi oni koji budu želeli da rade u društvu još nekoliko polaznika. Prema usvojenim pravilima, grupni kurs i obuka o Compliance funkciji u bankama može da se odvija u prisusutvu minimalno četvoro kandidata, jer sa manjim brojem osoba ne bi mogla da se uspostavi dovoljno aktivan komunikacijski proces. Takođe nije dozvoljeno da u okviru jedne grupe bude više od osmoro prijavljenih, pošto bi se tada stvorila jedna haotična atmosfera u kojoj ne bi mogli jednako da se iskažu svi pojedinci. Vreme kada će ova edukacija da startuje, kao i termine i učestalost sprovođenja predavanja odrediće koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, a zahtevi samih polaznika koji se odnose na raspored rada se uopšte neće razmatrati. To je, naime način da se svi članovi grupe stave u istu poziciju i da se plan delovanja ne usaglašava sa zahtevima bilo koga od njih, pošto je nemoguće da on bude osmišljen tako da istovremeno svima pogoduje.


Pojedinačni kandidati mogu da se opredele i za samostalno praćenje predavanja kada, zapravo ovlašćeni profesor samo njih podučava, što može svakako da se sprovede na klasičan način, ali i preko interneta. Ovaj model rada svakako ima očiglednih prednosti, budući da je dotičnom polazniku pružena prilika da uči u saglasnosti sa sopstvenom brzinom i mogućnostima, ali i da uspostavi odličnu komunikaciju sa predavačem koji vodi seminar o Compliance funkciji u bankama. Još jedna pogodnost ovakvog pristupa ogleda se u činjenici da će kandidatu biti pružena prilika, da uz saglasnost svog profesora i koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora definiše raspored rada koji će najmanje remetiti njegovu ustaljenu dnevnu rutinu i ispunjavanje ostalih obaveza. Istu mogućnost da odrede datum startovanja kompletnog programa, kao i vreme i ritam održavanja časova imaće i polaznici čiji izbor bude individualni model edukacije. Oni će, dakle obuku da pohađaju u paru, pomagaće jedno drugome, iznositi svoje stavove i mišljenja, te i na taj način proširivati svoja znanja vezana za konkretnu oblast.

Za zaposlene u određenim firmama koji žele da pohađaju navedenu edukaciju organizuje se poseban korporativni tip nastave koji se donekle razlikuje od prethodno navedenih oblika rada. Naime, ovde je takođe je moguće pratiti predavanja preko interneta, kao i na standardni način, s tim što klasični časovi ne moraju da bude organizovan isključivo u namenskim prostorijama nekog predstavništva pomenute obrazovne institucije. Oni se, zapravo mogu sprovoditi na bilo kom mestu gde postoje odgovarajući tehnički uslovi za kvalitetno podučavanje, te polaznici imaju mogućnost da se opredele hoće li raditi u okviru već navedenog prostora, u sopstvenom radnom okruženju ili, pak na nekoj trećoj lokaciji koja im odgovara. U vezi sa terminima i ritmom sprovođenja časova kao i sa datumom kada će korporativna obuka i kurs o Compliance funkciji u bankama da počne usaglasiće se ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj rade polaznici i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Svi koji su zainteresovani za pohađanje pomenutih stručnih predavanja treba na neki od predviđenih načina da izvrše prijavljivanje i da nadležnom službeniku pomenute institucije daju svoje lične podatke, koji obuhvataju prezime i ime, tačan datum rođenja, kao i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi davanja naknadnih obaveštenja. Pomenuti postupak kandidati, dakle mogu da obave ličnim dolaskom u neku od poslovnica organizatora, preko telefona, kao i slanjem mejla na odgovarajuću adresu. Vrlo brzo nakon toga sprovešće se i zvanični upis na seminar, koji se uvek sprovodi u odgovarajućem predstavništvu naznačene institucije i kome su prijavljeni dužni da lično prisusutvuju. O terminu za održavanje ove procedure, ali i o sadržaju dokumentacije koju tada treba da predaju nadležnima kandidati će svakako biti blagovremeno obavešteni.Kurs i obuka o Compliance funkciji u bankama – plan i program

Da bi jedna banka mogla uopšte da ima reputaciju pouzdanog pružaoca finansijskih usluga, potrebno je da se njen rad odvija u skladu sa predviđenim regulativama za konkretnu oblast. Stoga će ovlašćeni predavači, već na časovima kojim će startovati specijalizovani seminar o Compliance funkciji u bankama da upoznaju prisutne sa ovim konceptom, koji podrazumeva usklađivanje (eng. compliance) poslovanja sa zakonom. Kandidatima će biti objašnjeno da se u tu svrhu u bankama osniva posebna organizaciona jedinica koja ima zadatak da identifikuje, prati i upravlja rizikom usaglašenosti njihovog delovanja, što znači da je celokupno poslovanje banke zapravo predmet interesovanja takozvanog Compliance odeljenja. Predavači će, takođe istaći da rukovodioca pomenutog sektora imenuje Upravni odbor, te da se ovom telu najmanje jednom godišnje mora podnesiti izveštaj o najvažnijim rizicima za usklađenost rada dotične banke. Polaznicima će potom biti napomenuto da je ova oblast regulisana odredbama Zakona o bankama i odgovarajućim podzakonskim aktom, ali da se prilikom organizovanja pomenute funkcije u poslovnim bankama moraju uzeti u obzir i sugestije takozvanog Bazelskog dokumenta. Pored pomenutog pravila da upravni odbor banke vrši nadzor nad sprovođenjem Compliance funkcije, ovim zvaničnim spisima je, između ostalog predviđeno i da je Izvršni odbor odgovoran za uspostavljanje ovakvog delovanja, kao i za sprovođenje trajne procedure usklađenosti poslovanja banke sa odgovarajućim regulativama.

Svi koji budu prisustvovali predavanjima koja uključuje obuka i kurs o Compliance funkciji u bankama biće informisani i o ostalim odredbama pomenutog Bazelskog dokumenta, a biće im vrlo detaljno objašnjen i pojam pranja novca, kao i postupak finansiranja terorizma. Zatim će predavači govoriti o načinima za sprečavanje ovih pojava, te će naglasiti potrebu da se u tom cilju prilikom vršenja odgovarajućih transakcija utvrdi identitet stranke, ali i da se Upravi za sprečavanje pranja novca dostave obaveštenja o svim postupcima sa imovinom koji imaju veću vrednost. Podvući će, takođe i nužnost obavljanja redovne unutrašnje kontrole i vođenja odgovarajuće evidencije. Na narednim predavanjima osvedočeni stručnjaci za navedenu oblast objasniće polaznicima na koji način se vrši procena rizika i sprovodi planiranje pregleda funkcije usklađenosti poslovanja, te kontrola sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Zatim će im, uz navođenje odgovarajućih primera biti predstavljene sve pojedinačne faze revizije pomenute funkcije, uz posebno navođenje nedostataka u ovom postupku. Nakon toga će profesori kandidatima preporučiti određene pristupe, koje su na osnovu njihovog iskustva veoma korisni za unapređenje praćenja usaglašenosti rada banke sa odgovarajućim zakonskim regulativama.

Kada se završi kurs i obuka o Compliance funkciji u bankama polaznici će biti u potpunosti upućeni u osnovne pojmove koji se tiču funkcije usklađenosti poslovanja, te će shodno tome razumeti i sve zahteve koji su predočeni pomenutim Bazelskim dokumentom. Osim toga, osobe koje su pohađale navedenu edukaciju biće u stanju da prepoznaju sve potencijalne rizike vezane za usklađivanje rada banke sa zakonom, a moći će i da daju preporuke za njegovo poboljšanje. Kandidati će, takođe biti obučeni da u postupku revizije Compliance funkcije primene odgovarajuće tehnike i metode, te da na taj način onemoguće finansiranje terorizma i pranje novca, koji predstavljaju velike problema u savremenom društu.

U koje vreme i gde se održava stručni seminar o Compliance funkciji u bankama?

Kandidati koji se opredele za pohađanje predavanja u grupi, radiće prema rasporedu koji odredi koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. On će, dakle da precizira kada će grupna obuka i kurs o Compliance funkciji u bankama da počne, ali u kojim terminima i koliko često će se sprovoditi časovi. Pravilima je takođe precizirano da grupa ne može početi da funkcioniše ukoliko najmanje četvoro polaznika nije izrazilo želju da se edukuje na ovakav način, a s druge strane određen je i maksimalni broj članova grupe i on ne može biti veći od osam. Procenjeno je, zapravo da u prisustvu više kandidata ne bi mogli da se sprovedu bazični postulati grupnog rada, što bi onda obesmislilo ceo postupak. Potrebno je naglasiti i da svi članovi grupe imaju isti status, da proširuju svoje kompetencije kroz međusobnu interakciju u i pravoj kooperativnoj atmosferi.

Individualna i kolektivna edukacija se, sa druge strane održavaju prema rasporedu koji definišu sami kandidati, naravno uz obaveznu saglasnost svojih profesora i koordinatora za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije. Radi se, zapravo o tome da je ovim polaznicima omogućeno da preciziraju termin početka obrazovnog procesa, kao i vreme i ritam održavanjem predavanja koji će najmanje remetiti njihovu dotadašnju rutinu, a to je moguće uraditi samo zato što u naznačenim tipovima edukacije učestvuje mali broj osoba. Shodno tome, njihovim međusobnim dogovorom moguće je napraviti plan rada koji će, manje ili više odgovarati svima. Individualni kurs i obuka o Compliance funkciji u bankama podrazumeva rad po principu „jedan na jedan“, što znači da će ovlašćeni predavač samo jednom polazniku držati časove. Takvo okruženje je veoma podsticajno za kvalitetno usvajanje znanja, budući da se profesor maksimalno posvećuje osobi koju podučava i ima vrlo jasnu sliku o njenim sposobnostima, predznanju i brzini usvajanja novih sadržaja, te u skladu sa tim oblikuje i svoje predavačko delovanje. Rad u paru je, međutim označen kao tandemski ili partnerski, s obzirom na to da dvoje polaznika koji zajedno pohađaju nastavu imaju priliku da uče kako od svog predavača, tako i kroz međusobno sučeljavanje stavova, mišljenja i razmenu dotadašnjih iskustva i znanja u vezi sa konkretnom temom.

Bilo koje socijalno okruženje da kandidati odaberu, mogu časove da pohađaju na standardni način, kao i online. Klasična predavanja će se sprovoditi u okviru odgovarajuće poslovnice organizatora, gde će polaznici imati obavezu da dolaze u terminima koji su definisani njihovim rasporedom. Oni koji, pak odaberu online kurs moći će da se obučavaju iz sopstvenog doma, na radnom mestu ili na bilo kojoj lokaciji koja im omogućava neometan rad. Nastava preko interneta, međutim zahteva od kandidata da se na odgovarajući način pripreme, to jest da pre početka predavanja na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera. Ovaj postupak nije preterano težak i ne traži visoka informatička znanja, te se veruje da će većina prijavljenih uspeti da ga obavi bez ikakvih problema. Ipak, kako se uvek dogodi da bude i onih koji imaju teškoća pri instaliranju, ekipa ovlašćenih stručnjaka u bilo kojoj poslovnici organizatora je uvek spremna da pruži odgovarajuću tehničku podršku.

Ukoliko se zvaničnom predstavniku pomenute institucije obrti osoba koje reprezentuje neku kompaniju sa željom da tamošnji radnici pohađaju ovu edukaciju, sprovešće se korporativni seminar o Compliance funkciji u bankama, koji se odvija prema malo drugačijim pravilima od onih primenjenih u već navedenim modelima. Pre svega, ovde će raspored obrazovnog delovanja, to jest vreme i ritam održavanja časova, kao i datum startovanja celokupnog programa sporazumno da odrede lice koje je ovlastila firma u kojoj rade polaznici i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora. Treba, takođe naglasiti i da se ovaj kurs može pratiti preko interneta, ali i klasično te da ovaj drugi tip časova može da bude organizovan ne samo u prostorijama konkretne poslovnice pomenute institucije, već i na bilo kom drugom mestu gde postoje uslovi za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa, a to znači i u okviru radnog mesta zainteresovanih kandidata.

Kako se organizuje obuka i kurs o Compliance funkciji u bankama?

Budući da ovu edukaciju mogu da pohađaju osobe različitih profesija, životnih navika i poslovnih i privatnih obaveza, organizator je predvideo nekoliko načina za praćenje nastave, kako bi svaki kandidat mogao da se opredeli za onaj koji će se najlakše uklopiti u njihovu rutinu. Za pojedinačne polaznike tako može biti organizovan klasični kurs i obuka o Compliance funkciji u bankama, koji se sprovodi kroz frontalna predavanja u najbližoj poslovnici pomenute institucije. Kandidati su obavezni da, u skladu sa rasporedom koji budu dobili tamo dolaze i u prostorijama, koje su adekvatno osvetljene, odgovarajućih dimenzija i vrlo savremeno opremljene pohadjaju časove.

S druge strane, online edukacija podrazumeva rad uz pomoć računara, na koji su polaznici obavezni da pre toga instaliraju namenski softver, bez koga neće moći da se obučavaju na ovakav način. Predviđeno je da ovaj informatički zadatak mogu da obave potpuno samostalnom, pošto zaista nije previše zahtevan, no ako budu imali nekih problema mogu se svakoga dana u toku radnog vremena obratiti stručnjacima za ovu oblast, koji rade u svakoj poslovnici organizatora.

Na isti način, što će reći klasično ili online predavanja mogu da prate i zaposleni u određenoj kompaniji kojima su potrebna znanja iz oblasti koje se obrađuju. Ovaj model rada definisan je kao korporativni i podrazumeva, takođe da časovi koji se održavaju na standardni način mogu da budu sprovedeni u prostorijama najbliže poslovnice organizatora, u okviru same firme za koju rade polaznici, kao i na bilo kom drugom mestu koje oni odaberu, a gde postoje uslovi za neometani tok predavanja i aktivno učešće prijavljenih u obrazovnom procesu. U ovom slučaju će termine i učestalost održavanja časova sporazumno da odrede koordinator za nastavu u okviru instituciju organizatora i osoba koju je za to zvanično ovlastila konkretna kompanija, a takođe će precizirati i datum kog će početi seminar o Compliance funkciji u bankama.

Polaznici koji izraze želju da se edukuju u veoma dinamičnom i aktivnom okruženju mogu da odaberu grupnu nastavu, koja takođe ima svojih posebnosti. Pre svega, treba istaći da je tada zvanični predstavnik institucije organizatora jedini nadležan da odredi vreme za startovanje pomenutog programa, te dane i satnicu po kojoj će se održavati predavanja za konkretnu grupu. Ovo pravilo uvedeno je iz jednostavnog razloga što u sastav grupe najčešće ulaze osobe sa potpuno različitim zahtevima kada je u pitanju raspored rada, te je jednostavno nemoguće u isto vreme udovoljiti svakome od njih. Zbog toga je, dakle doneta odluka da oni imaju obavezu da poštuju plan delovanja koji im bude dostavljen, te da ne ulažu s tim u vezi nikakve prigovore. Vrlo precizno je, takođe definisana i veličina grupe, što se zapravo smatra vrlo bitnim preduslovom za njen uspešan rad. Tako ona ne može početi da deluje dok najmanje četvoro polaznika ne bude izrazilo želju da se edukuje na ovakav način, ali takođe nije dozvoljeno da se u jednoj grupi nalazi više od osmoro kandidata, pošto tada jednostavno ne bi bilo moguće da svako od njih na odgovarajući način dođe do izražaja i učestvuje u obrazovnom procesu.

Onima koji, međutim ne žele da rade u ovako aktivnoj sredini, a opet nisu ni za potpuno samostalno delovanje, namenjena je poluindividualna obuka i kurs o Compliance funkciji u bankama. Tada će polaznici u paru prisustvovati predavanjima, međusobno se pomagati, ohrabrivati i upućivati u konkretne oblasti, ali se i veoma dobro pripremiti za realne situacije kada će morati da zastupaju svoje stavove u učtivom dijalogu sa drugima, uz izražavanje visokog stepena tolerancije prema tuđem mišljenju. Ovlašćeni profesor će držati časove samo jednom kandidatu, čiji izbor bude individualni seminar, te će tada imati priliku da potpuno sagleda njegove sklonosti i mogućnosti, pa da u skladu sa tim usmeri obrazovni proces. Sa druge strane, dotični polaznik će ostvariti odličnu saradnju i komunikaciju sa svojim predavačem i biti podstaknut da diskutuje, postavlja pitanja i traži dodatna objašnjenja za sporne pojmove, ukoliko to bude potrebno. U svakom trenutku će moći da dobije potvrdu o ispravnosti svog mišljenja, što će naravno doprineti formiranju valjanih stavova i proširivanju kompetencija vezanih za oblast koju pomenuta edukacija obrađuje.

Koliko će da traje kurs i obuka o Compliance funkciji u bankama?

Predviđeno je da se ovaj obrazovni proces odvija u toku 8 školskih časova, odnosno preciznije rečeno za 360 minuta, te da se predavanja održavaju u toku 4 dana i to u formi dvočasa koji će trajati po 90 minuta.

Ovaj tempo rada je, međutim validan isključivo za kandidate čiji izbor bude grupni seminar o Compliance funkciji u bankama, budući da je tada koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije jedini nadležan da definiše vreme startovanja edukacije, kao i ritam i vreme sprovođenja časova.

Oni koji, pak budu pohađali korporativnu nastavu, iako će imati isti fond časova mogu da rade prema potpuno drugačijem rasporedu. To će zavisiti od dogovora koji, s tim u vezi budu postigli ovlašćeni predstavnik kompanije koja svoje radnike upućuje na edukaciju i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Polaznici za koje se sprovodi individualna obuka i kurs o Compliance funkciji u bankama, kao i oni koji ovu nastavu pohađaju u paru radiće takođe 360 minuta, ali će oni sami uz saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika organizatora da odrede termine i ritam održavanja časova, kao i vreme startovanja kompletnog programa.

Spisak gradova za kurs i obuku o Compliance funkciji u bankama

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje