Kurs i obuka o finansijama u marketingu i prodaji

Marketing menadžeri u različitim vrstama kompanija, kao i svi koji se bave odgovarajućim promotivnim aktivnostima označeni su kao osobe na koje je primarno usmeren specijalizovani seminar o finansijama u marketingu i prodaji. Ovom edukacijom bi valjalo da budu obuhvaćeni i svi koji su u okviru konkretnih firmi, bile one u privatnom ili državnom vlasništvu usmereni na direktne kontakte sa kupcima ponuđenih proizvoda ili korisnicima usluga koje data kompanija nudi. Teme koje će se u okviru navedenog programa obrađivati biće svakako veoma korisne i komercijalistima, kako onima koji deluju u matičnoj firmi, tako i onima zaduženim za terenski rad, ali i svima koji su posredno ili neposredno uključeni u sisitem prodaje odgovarajućih proizvoda i usluga.

Oni koji su zainteresovani za pomenutu edukaciju moraju se za to na odgovarajući način prijaviti. Ponuđena je mogućnost da pomenutu proceduru obave lično, u njima najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, elektronskim putem ili preko telefona. Tom prilikom je potrebno da navedu svoje ime, prezime, datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona koji koriste. Nakon toga, biće obavljen zvanični upis na obuku kome su svi prijavljeni dužni da lično prisustvuju i da tada nadležnom službeniku predaju odgovarajuću dokumentaciju. Na vreme će, svakako biti informisani o njenoj tačnoj sadržini, kao i o vremenu i lokaciji sprovođenja pomenute procedure.

Prilikom upisa, od kandidata će se zahtevati da naznače na koji način žele da prate predavanja, budući da je u ponudi zaista širok dijapazon mogućnosti, te će svaki polaznik pronaći model koji mu odgovara.


Tako je najpre omogućeno da se za prijavljene koji žele da se edukuju preko interneta sprovodi online obuka i kurs o finansijama u marketingu i prodaji, za šta su oni obavezni da se unapred pripreme. Radi se o tome da, pre nego što nastava počne moraju na svoj računar da instaliraju specijalni tip softvera koji će im omogućiti da predavanja prate na ovakav način. To je, zapravo prilično jednostavan postupak i smatra se da većina kandidata može da ga obavi samostalno, ali je u svakom slučaju za sve kojima bude bila potrebna pomoć ostavljena mogućnost da se za to obrate IT stručnjacima zaposlenim u svakom predstavništvu pomenute obrazovne institucije. Prijavljeni, takođe mogu da rade i na klasični način, to jest da u savremeno opremljenim prostorijama određene poslovnice organizatora prate frontalna predavanja prema utvrđenom rasporedu.

Kako uživo, tako i online nastavi mogu da prisustvuju i osobe koje su na edukaciju prijavljene kao radnici određenog preduzeća. Za njih se sprovodi korporativni seminar, ali je značajno napomenuti da oni koji se opredele za klasične časove mogu da ih pohađaju u prostorijama određene poslovnice pomenute institucije, ali i u okviru kompanije za koju rade, te na svakom drugom mestu koje odaberu, ukoliko tamo postoje uslovi za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa. Datum kada će ovi polaznici početi sa radom, kao i termine i učestalost održavanja njihovih predavanja zajednički će da odredi ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj rade i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Pojedinačni kandidati, bilo da rade preko interneta ili na uobičajen način mogu da budu jedini kojima će ovlašćeni predavač držati časove, to jest da njihov izbor bude individualni kurs i obuka o finansijama u marketingu i prodaji. Ovi polaznici će moći da vode vrlo aktivnu komunikaciju sa svojim profesorom, da mu postavljaju pitanja, diskutuju o konkretnoj temi i u vezi sa tim iznose svoje stavove. Biće im omogućeno i da deluju tempom koji im najviše odgovara, ali i da naznače koji se termini i ritam sprovođenja časova najbolje uklapaju u njihov način života i ispunjavanje drugih dužnosti, te kada smatraju da je najpogodnije da edukacija počne. Da bi predloženi raspored počeo zvanično da se upotrebljava, potrebno je naravno da se sa njim saglasi ovlašćeni stručnjak koji vodi obuku, ali i koordinator za nastavu u okviru instituciji organizatora, jer se i ova službena lica smatraju aktivnim učesnicima u obrazovnom procesu.

Za kandidate koji žele da rade u paru sprovodi se poluindividualna nastava, koja pruža čitav niz pogodnosti u učenju. One se, pre svega ogledaju u međusobnoj komunikaciji između prijavljenih, gde oni razmenjuju iskustva i informacije i na taj način upotpunjuju svoj obrazovni napredak. Svaki član para u potpunosti dolazi do izražaja, a oni se istovremeno treniraju da budu tolerantni prema tuđim stavovima, čak i u situaciji kada potpuno odudaraju od njihovih sopstvenih. Pružena im je i prilika da se zajedno sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovore u vezi sa rasporedom rada, te tako zajednički odluče kada će edukacija da počne i odrede termine i ritam sprovođenja predavanja koji će svima odgovarati.

Oni koji se opredele za rad u društvu nekoliko drugih osoba pohađaće grupni seminar o finansijama u marketingu i prodaji i neće imati prilike da utiču na tempo obrazovnog delovanja. Kod ovog modela rada vreme startovanja programa, termine i ritam održavanja časova definisaće isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu pomenute institucije, budući da u situaciji kada više osoba zajedno pohađa nastavu nije moguće napraviti raspored rada koji će istovremeno zadovoljiti zahteve svakog od njih. Grupa funkcioniše kao celina, te je neophodno odrediti broj njenih članova kako bi se omogućilo kvalitetno delovanje. Tako ona ne može da počne sa radom dok za ovaj pristup ne bude zainteresovano minimalno četvoro polaznika, a takođe u okviru jedne grupe ne sme da bude više od osmoro kandidata. Smatra se da je ovaj broj prijavljenih idealan za uspostavljanje interaktivne komunikacije među članovima i kvalitetan napredak svakog pojedinca.Obuka i kurs o finansijama u marketingu i prodaji - plan i program

Da bi se polaznici u potpunosti uputili u kontroling, to jest upravljanje novčanim sredstvima, stručni kurs i obuka o finansijama u marketingu i prodaji počeće pričom o različitim vrstama finansijskih izveštaja. Tako će, pre svega profesori objasniti prisutnima da je u pitanju poseban tip poslovnih spisa, u kojima su navedeni podaci vezani za finansijske transakcije određene kompanije. Oni se mogu odnositi na poslove između više preduzeća, kao i među korisnicima unutar jedne firme. Polaznici će biti informisani i da takozvani završni račun, odnosno komplet godišnjih finansijskih izveštaja za preduzetnike i mikro pravna lica obuhvata bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj, dok ostali subjekti moraju imati i izveštaje o ostalom rezultatu, o promenama na kapitalu i o tokovima godine, kao i napomene uz finansijske izveštaje. U praktičnom delu obuke, kandidati će biti trenirani da čitaju i razumeju finnsijske izveštaje, a kroz primere iz prakse će još više proširiti svoja znanja iz ove oblasti.

Na narednim časovima prisutni će saznati po čemu se razlikuju upravljačko i finansijsko računovodstvo. Najpre će im ovlašćeni stručnjaci objasniti da je upravljačko zapravo sastavni deo računovodstvenog informacionog sistema, koje se bavi prikupljanjem, klasifikovanjem i rekapitulacijom dobijenih poslovno - finansijskih informacija. Zadatak upravlajčkog računovodstva je da isključivo za potrebe rukovodstva odgovarajuće kompanije pripremi, podnese i protumači računovodstvene izveštaje. Profesori će istaći i da je ovaj tip računovodstva interno orjentisan, budući da su informacije koje ono nudi primarno bitne za zaposlene u određenoj firmi, a posebno za njeno rukovodstvo. S druge strane, objasniće polaznicima da je finansijsko računovodstvo eksterno usmereno, jer podatke koje ono obezbeđuje mahom koriste subjekti van konkretne kompanije. Ono, zapravo ima zadatak da pruži uvid u finansijsku situaciju u okviru određenog preduzeća, rezulatate njegovog poslovanja i u imovinu koju poseduje. Tako se, naime obezbeđuju informacije o firmi spoljnim pojedincima, bankama i akcionarima koji su, iz različitih razloga zainteresovani za njene aktivnosti i finansije.

Ovlašćeni predavači koji vode seminar o finansijama u marketingu nastojaće, zatim da upute prisutne u način sastavljanja bilansa uspeha. Najpre će im objasniti da je u pitanju finansijski izveštaj koji za odgovarajući vremenski period prikazuje prihode i rashode konkretne komapnije, te se na osnovu toga utvrđuje ostvarena dobit i gubici. Kandidati će saznati i da se bilans uspeha praktično sastoji od prihoda i rashoda, a zatim će profesori dodati da su prihodi podeljeni na finansijske, to jest one ostvarene od kamata i dividendi, vanredne - realizovane prodajom hartija od vrednosti, osnovnih sredstava za rad i sličnog, revalorizacione, dobijene povraćajem vrednosti osnovnih sredstava i poslovne, odnosno one ostvarene prodajom proizvoda i usluga. Nakon toga, predavači će napomenuti da su i rashodi takođe podeljeni u četiri grupe, te da oni koji su određeni kao poslovni obuhvataju nabavnu cenu proizvoda, troškove koji se odnose na materijal, zaradu, amortizaciju i ostalo, zatim da finansijski predstavljaju rashode od kamata i kursnih razlika, da su vanredni rashodi uzrokovani nepredviđenim događaima u biznisu, a da revalorizacioni nastaju usklađivanjem vrednosti kapitala.

Zatim će biti reči o bilansima stanja koji se odnose na sredstva kojima kompanija na tačno određeni dan raspolaže. Prisutni će saznati da se ovi finansijski izveštaji sastoje od aktive, koja obuhvata sredstva koja odgovarajuća firma poseduje i pasive, koja definiše poreklo pomenutih sredstava. Profesori će takođe istaći da u bilansu stanja mora biti izjednačena vrednost aktive i pasive. Zatim će govoriti o izveštaju o tokovima gotovine, takozvanom cash flow - u, koji takođe predstavlja deo završnog računa, te objasniti njegove elemente koji obuhvataju prilive i odlive gotovog novca iz poslovnih, investicionih i finansijskih aktivnosti. Uz to će napomenuti da se u ovim dokumentima pojavljuju i podaci vezani za početno i krajnje stanje keša, neto promenu keša i slobodan keš.

Dok traje obuka i kurs o finansijama u marketingu i prodaji nadležni stručnjaci će govoriti o računovodstvenom planiranju i kontroli troškova. Tako će prisutnima objasniti da takozvano budžetiranje predstavlja osmišljavanje konkretnih poteza u vođenju politike preduzeća, a u cilju ostvarivanja željenih ciljeva. S tim u vezi profesori će govoriti o kreiranju startegije za njihovu realizaciju, te o identifikaciji dugoročnih i specifičnih ciljeva preduzeća, a objasniće i kako se sprovodi kontrola ostvarivanja utvrđenih planova, te na koji se vremenski period oni odnose. Biće reči i o načelima računovodstvenog planiranja, odnosno budžetiranja, te o njegovom uticaju na ostvareni profit kompanije.

Kada se završi edukacija, polaznici će imati potpun uvid u marketinške komponenete koje neposredno deluju na finansije, a takođe će sagledati važnost uticaja koji novčana sredstva i njihov protok imaju na funkcionisanje prodaje i marketinga. Svakako će stečena znanja moći uspešno da primene u praksi i na taj način poboljšaju svoju finansijsku situaciju, a time i unaprede svoju psolovnu uspešnost.

Na kom mestu i kada se odvija kurs i obuka o finansijama u marketingu i prodaji?

Osobe koje su zaposlene u nekom preduzeću i žele da pohađaju navedenu edukaciju mogu da rade na uobičajen način, to jest da uživo prate frontalna predavanja stručnjaka, ali i da se obučavaju preko interneta. Oni za koje se korporativni seminar o finansijama u marketingu i prodaji bude sprovodio na klasični način moći će da imaju časove, shodno svom izboru, u prijatnom ambijentu neke poslovnice pomenute obrazovne institucije, u okviru prostora kompanije za koju rade ili na nekoj trećoj lokaciji koju sami odaberu, ali pod uslovom da tamo ima tehničkih uslova za adekvatno sprovođenje nastave. Raspored po kome će ovi polaznici raditi, to jest datum startovanja programa, vreme i učestalost održavanja časova odrediće sporazumno ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator u okviru institucije organizatora.

Mesto na kome će se obučavati pojedinačni kandidati zavisiće od toga da li se odluče za rad preko interneta ili za klasična predavanja. U prvom slučaju moći će da se edukuju sa bilo koje lokacije koja im odgovara, budući da će za rad koristiti svoje računare. U tu svrhu su, međutim dužni da, pre nego što edukacija počne da njih instaliraju poseban tip softvera, što će po svoj prilici uspeti da obave samostalno jer zadatak nije posebno težak. Ukoliko se, pak ne snađu mogu da se svakoga dana tokom radnog vremena obrate informatičkim stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora. Oni koji se opredele za standardni vid održavanja časova moraće da, u utvrđenim terminima dolaze u naznačenu poslovnicu pomenute institucije i obučavaju se u tamošnjim prostorijama, koje su opremljene u skladu sa svim savremenim obrazovnim standardima.

Kandidati koji se odluče za rad u grupi pratiće predavanja ili u savremeno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva organizatora, ako se opredele za klasični model edukacije ili sa mesta koje im najviše odgovara, u slučaju da se izjasne za online pristup. U svakom slučaju, grupna obuka i kurs o finansijama u marketingu i prodaji sprovodiće se najmanje za četvoro polaznika, ali istovremeno u jednoj grupi ne sme biti više od njih osmoro, jer bi u prisusutvu više ljudi bilo moguće da kvalitet nastave bude ugrožen. Treba takođe napomenuti da osobe koje budu želele da rade na ovakav način neće moći da utiču na svoj raspored predavanja niti na tempo delovanja uopšte, s obzirom na to da je predviđeno da termin za startovanje programa, kao i vreme i učestalost održavanja časova odredi isključivo ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, a da su kandidati dužni da se toga striktno pridržavaju.

Osobe koje se opredele za poluindividualni način rada pohađaće predavanja zajedno sa još jednim kandidatom i moći da u velikoj meri utiču na tempo kojim će se nastava odvijati. Predviđeno je, zapravo da oni navedu kada im odgovara da edukacija počnete, te kojim danima i u kojim terminima bi voleli da imaju časove. Ovaj raspored će, međutim postati zvaničan tek kada ga prihvate njihov profesor i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu navedene obrazovne institucije.

Za polaznike koji budu tražili da nadležni predavač samo njima drži časove moći će da se sprovodi individualni kurs i obuka o finansijama u marketingu i prodaji, koji takođe mogu da prate sa lokacije koja im odgovara, ako rade online ili u najbližem predstavništvu organizatora, u slučaju da se opredele za klasične časove. U svakom slučaju moći će da napreduju sopstvenim ritmom i da u neposrednoj komunikaciji sa predavačem razjasne sve svoje nedoumice i iznesu svoje mišljenje vezano za konkretnu temu. Takođe će imati priliku da naznače koji im termini i ritam održavanja časova odgovaraju, te kada bi želeli da počnu sa obukom. Ako se sa tim predlozima saglasi profesor i ovlašćeni predstavnik organizatora, raspored će postati validan i polaznici će ga slediti sve do kraja sprovođenja programa.

Po kom principu se odvija stručni seminar o finansijama u marketingu i prodaji?

Kandidati koji edukaciju pohađaju u statusu fizičkih lica mogu da rade na klasični način ili da njihov izbor bude online obuka i kurs o finansijama u marketingu i prodaji. Oni koji se opredele za prvu opciju dolaziće, prema utvrđenom rasporedu u najbliže predstavništvo organizatora i tamo, u vrlo prijatnoj atmosferi pratiti predavanja stručnjaka. Edukacija preko interneta, međutim zahteva od zainteresovanih kandidata da se na odgovarajući način pripreme, to jest da blagovremeno na svoj kompjuter instaliraju namenski softver. U slučaju da to ne budu mogli da urade samostalno, mogu se obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije.

Bilo da rade u virtuelnim ili u klasičnim učionicama, ovi polaznici mogu da se edukuju u grupi, to jest da prisustvuju predavanjima zajedno sa još najmanje troje, a maksimalno sedmoro drugih polaznika. Među njima se uspostavlja interaktivna komunikacija i tokom nastave vlada vrlo dinamična radna atmosfera u kojoj svaki pojedinac treba podjednako da dođe do izražaja. Imajući u vidu da ovde predavanja prati veći broj polaznika, nije moguće napraviti raspored rada koji će istovremeno svima da odgovara, te će stoga vreme startovanja edukacije, termine i učestalost sprovođenja predavanja da odredi koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Kandidati čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka o finansijama u marketingu i prodaji obučavaće se kao partneri zajedno sa još jednim kolegom i biti u prilici da definišu kada im odgovara da nastava počne, te u koje vreme i kojim danima bi želeli da imaju časove. Ako se sa tim rasporedom saglasi njihov profesor i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, polaznici će dobiti priliku da obaveze vezane za pomenutu edukaciju znatno lakše uklope u svoj ustaljeni dnevni ritam i vršenje ostalih dužnosti.

Za pojedinačne polaznike organizuju se i individualna edukacija tokom koje profesor radi samo sa jednim kandidatom, maksimalno mu se posvećuje i nastoji da temeljno proširi i učvrsti njegovo poznavanje oblasti koja se obrađuje. On ima mogućnost da komunicira sa svojim predavačem, te da postavlja pitanja u vezi sa onim što mu nije jasno, ali i da izražava svoje mišljenje o konkretnoj temi i dobija povratnu informaciju o njegovoj ispravnosti. Takođe može da naznači kada bi želeo da startuje edukacija, te koji termini i ritam održavanja časova najbolje mogu da se uklope u njegov način života, ali se sa tim naravno moraju saglasiti i ovlašćeni stručnjak koji vodi obuku i zvanični predstavnik institucije organizatora.

Za zaposlene u određenoj firmi koji su zainteresovani za naznačenu edukaciju kreiran je korporativni seminar o finansijama u marketingu i prodaji, koji je moguće pratiti preko interneta ili na standardni način. U oba slučaja polaznici mogu da odaberu mesto na kome će se obučavati, s tim što su im za klasične časove na raspolaganju savremeno opremljene prostorije neke poslovnice organizatora, adekvatan prostor u okviru njihove kompanije, kao i sve druge lokacije na kojima ima uslova za kvalitetno sprovođenje nastave. Vreme kada će ova edukacija da počne, termine i ritam održavanja časova odrediće u dogovoru ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Koliko po planu traje obuka i kurs o finansijama u marketingu?

Ukupni nastavni fond za pomenuti program obuhvata 10 školskih časova, što zapravo iznosi 450 minuta. Predviđeno je, takođe da se tokom 5 dana održavaju dvočasi, to jest da se nastava sprovodi ritmom 5 puta po 90 minuta.

Kandidati čiji izbor bude individualni kurs i obuka o finansijama u marketingu i prodaji, kao i oni koji budu radili u paru imaće isti broj časova, ali ne nužno i njihov raspored, budući da će se oni o tome dogovoriti sa svojim profesorom i nadležnim predstavnikom institucije organizatora.

Osobe za koje se bude sprovodila korporativna nastava takođe će ukupno raditi 450 minuta, ali će ovde raspored časova zavisi od dogovora koji postignu ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije.

Gore navedeni tempo rada važi, zapravo isključivo za grupni seminar o finansijama u marketingu i prodaji, s obzirom na to da je tada isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora nadležan za definisanje pojedinosti obrazovnog procesa.

Spisak gradova za kurs i obuku o finansijama u marketingu i prodaji

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje