Kurs i obuka o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini

Smatra se poželjnim da svi preduzetnici i zaposleni u različitim institucijama i privrednim društvima, koji se bave prometom roba i usluga pohađaju predavanja koja će osvedočeni stručnjaci držati dok se odvija obuka i kurs o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini. Svi koji upravljaju ili rade u pravnim licima koja uvoze sirovine, robu ili proizvode u cilju različitih tipova daljeg prometa, takođe treba da budu obuhvaćeni navedenim programom, a nije na odmet da nastavu prate i oni koji na odgovarajuću robu stavljaju svoj zaštitni znak ili naziv, te se tako predstavljaju kao proizvođači. Podrazumeva se da časovima mogu da prisustvuju i sva ostala zainteresovana lica koja, kako iz ličnih, tako i iz profesionalnih razloga treba da budu upoznata sa pomenutim zakonima i aktuelnim izmenama koje se njih tiču.

Ukoliko rukovodstvo neke kompanije smatra da je za njihovo poslovanje bitno da radnici pohađaju naznačeni kurs, organizovaće se korporativna nastava i za kandidate koji žele da rade klasično, kao i za one čiji izbor bude edukacija preko interneta. Polaznici koji se opredele za prvi pristup moći će da imaju predavanja u savremeno opremljenim prostorijama neke poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u samoj firmi za koju rade, kao i na svakom mestu gde postoji mogućnost kvalitetnog sprovođenja obrazovnog procesa. Datum za početak obuke, vreme i ritam održavanja časova u dogovoru će da odrede koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i službeno lice ovlašćeno od strane preduzeća koje svoje zaposlene šalje na eduakciju.

Pojedinačni kandidati mogu, takođe da se obučavaju na uobičajen način, kao i preko interneta, s tim da će oni koji se odluče za klasični seminar o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini morati da u određenim terminima dolaze na časove u najbližu poslovnicu navedene obrazovne institucije. Osobe koje budu želele da nastavu prate online, imaće obavezu da pre početka edukacije na svoj kompjuter instaliraju specijalnu vrstu softvera, koji će im omogućiti kvalitetan rad. To će najverovatnije moći da urade samostalno, jer postupak nije uopšte komplikovan, ali se svakako mogu obratiti za pomoć IT stručnjacima u svakom predstavništvu organizatora ukoliko budu imali nekih problema ili pitanja u vezi sa tim.


Na oba pomenuta načina, što će reći uživo i online može da se odvija grupna nastava, odnosno predavanja kojima istovremeno prisustvuje više polaznika. Veličina grupe je precizno definisana važećim pravilima, jer je među njenim članovima neophodno obezbediti konstruktivnu saradnju u kojoj će svaki pojedinac biti aktivan i ostvarivati predviđene zadatke i ciljeve. Tako je određeno da grupa ne može da počne sa radom bez najmanje četvoro kandidata, kao i da u njenom sastavu ne sme da bude više od 8 osoba. Svi oni moraju biti tretirani na isti način, pa nije moguće na osnovu njihovih zahteva, obaveza i načina života utvrditi termine i tempo rada koji će svima da odgovaraju. Stoga će koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije da precizira kada tačno edukacija počinje, te kojim danima i u koliko sati će ovi polaznici da imaju časove. Članovi grupe će morati da prihvate predviđeni plan delovanja i, uz manja ili veća prilagođavanja ga slede do kraja odvijanja naznačenog programa.

Osobama koje žele da rade u društvu, ali nisu zainteresovane za dinamičnu grupnu edukaciju namenjen je poluindividualni kurs i obuka o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini, koji zajedno pohađa dvoje polaznika. Oni funkcionišu kao tandem, pomažu, podržavaju i savetuju jedno drugo, a svoja znanja proširuju kako prateći izlaganja nadležnog stručnjaka, tako i putem međusobne komunikacije i iznošenja stavova u vezi sa konkretnom temom. S obzirom na mali broj učesnika u obrazovnom procesu, ovde je moguće napraviti raspored rada koji će svima da odgovara, te će se kandidati u vezi sa datumom za početak seminara, terminima i ritmom održavanja časova dogovoriti sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Osobe koje smatraju da se najbolji rezultati postižu samostalnim radom mogu da se opredele za individualnu nastavu i budu jedini koje će ovlašćeni predavač da podučava. Kod ovakvog modela edukacije veoma se vodi računa o ličnim karakteristikama samog polaznika i predavanja se maksimalno tome prilagođavaju. On napreduje u skladu sa sopstvenim sposobnostima i sistematično usvaja predviđena znanja, ali takođe ima punu slobodu da komunicira sa svojim profesorom, iznosi svoje mišljenje, traži objašnjenja i postavlja pitanja u vezi sa svime što mu nije jasno. Osim toga, može da navede kada bi mu odgovaralo da obuka počne, te kojim danima i koliko često bi želeo da ima časove, a ukoliko se sa tim saglasi nadležni predavač i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, raspored će početi da se zvanično primenjuje. To će omogućiti dotičnom kandidatu da obaveze koje mu je nametnula ova edukacija lakše uklopi u svoj ustaljeni dnevni ritam i ostale privatne i poslovne obaveze.

Svi koje interesuje stručna obuka i kurs o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini moraju da se za to prijave nadležnom službeniku i ostave mu svoje lične podatake, odnosno prezime i ime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. U tu svrhu mogu da se prošetaju do najbliže poslovnice organizatora i lično izvrše prijavljivanje, da to urade preko telefona ili da pošalju mejl sa navedenim informacijama na odgovarajuću adresu. Vrlo brzo nakon toga, biće sproveden zvanični upis na edukaciju, kome je neophodno da svi prijavljeni prisusutvuju i predaju ovlašćenom licu odgovarajuću dokumentaciju. O njenoj sadržini, kao i o mestu i vremenu odvijanja pomenute procedure svi kandidati će biti na vreme obavešteni.Seminar o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini – plan i program

Da bi se svi polaznici detaljno upoznali sa pravima i obavezama pojedinačnih učesnika u procesu prometa roba i usluga, već na predavanjima kojima počinje kurs i obuka o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini biće im napomenuto da će nadležni stručnjaci postupno objasniti sve odredbe pomenutih regulativa, ali i navesti neke primere iz prakse i rešenja za sporne situacije. Oni će se najpre baviti Zakonom o trgovini i napomenuti da se njime definišu uslovi i način prometa roba i usluga na jedinstvenom tržištu Republike Srbije, ali i odgovarajuće mere nadzora i sprečavanja nepoželjnih tržišnih utakmica. Nakon što prisutnima objasne pojam trgovine, predavači će pojedinačno tumačiti svako od trgovačkih načela, a zatim nagasiti da se trgovina prema načinu obavljanja deli na trgovinu na malo i na veliko, dok se na osnovu mesta obavljanja ove delatnosti, razlikuju trgovina u prodajnom objektu i ona koja se sprovodi van njega, to jest daljinska trgovina i ona koja se obavlja ličnim nuđenjem.

Prisutni će na narednim predavanjima saznati i da u posebne tržišne institucije spadaju robna berza, sajam, različite privredne manifestacije i izložbe, pijaca i veletržnica, te javno nadmetanje i aukcijske kuće. Zatim će profesori objasniti opšte uslove za obavljanje trgovine, te govoriti o zaštiti tržišta. Kandidati će biti upućeni i u neophodnost zabrane nepoštene tržišne utakmice, što podrazumeva određenu radnju trgovca usmerenu protiv konkurenta, koja se ne odvija prema dobrim poslovnim običajima. Na taj način se mogu naneti ozbiljne posledice konkretnom trgovcu, koji će zatim imati pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete, o čemu će odlučivati sud. Profesori će se takođe osvrnuti i na inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba Zakona o trgovini, koji obavlja resorno ministarstvo, jedinice lokalne samouprave i drugi nadležni državni organi. Najzad će uputiti prisutne u predviđene kaznene odredbe za prekršaje koje učine pravna lica.

Tokom časova koje uključuje obuka i kurs o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini polaznici će saznati da se Zakonom o zaštiti potrošača uređuju prava i obaveze kupaca ili korisnika odgovarajućih usluga. S tim u vezi nadležni stručnjaci će ih upoznati sa osnovnim pravima potrošača, te će govoriti o dostupnosti najnužnijih roba i usluga, bezbednosti, obaveštenosti, mogućnosti izbora, uvažavanju interesa potrošača, adekvatnoj edukaciji, pravnoj zaštiti, te o zdravoj i održivoj životnoj sredini. Posebni časovi biće posvećeni temi koja se odnosi na dužnost obaveštavanja potrošača pre zaključivanja ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga. Trgovci su obavezni da ih informišu o osnovnim obeležjima robe ili usluga, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi firme i broju telefona, te o prodajnoj ceni i načinu na koji se ona obračunava, ali i o oblicima plaćanja, rokovima isporuke i načinu izvršenja ostalih ugovornih obaveza. Potrošači moraju da znaju i ko će biti odgovoran u slučaju da konkretna roba ili usluge ne odgovaraju opisu koji je preciziran ugovorom, te na koji način da podnesu reklamaciju i koji su uslovi za raskid ugovora. Prisutni će saznati i da je trgovac dužan da, pre zaključenja ugovora potrošača obavesti o trajanju konkretnog sporazuma, minimalnom trajanju ugovornih obaveza, funkcionalnosti, relevantnoj interoperabilnosti digitalnog sadržaja sa hardverom i softverom o kojima trgovac ima saznanja, kao i o postojanju garancija i uslovima postugovornih usluga.

Na časovima koji slede biće reči o nepoštenoj poslovnoj praksi, te će kandidati biti detaljno upućeni u ono što podrazumeva obmanjujuća i nasrtljiva poslovna praksa. Profesori će zatim govoriti o zaštiti potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora na daljinu i onih koji se zaključuju van poslovnih prostorija, kao i iz zvaničnih sporazuma koji sadrže nepravične odredbe. Nadležni stručnajci će se takođe baviti temama vezanim za bezbednost potrošača, a objasniće i ko je odgovoran za proizvode sa nedostatkom. Prisutni će saznati na koji način da pristupe uslugama od opšteg ekonomskog interesa, kako se štite ugroženi potrošači, te šta je trgovac dužan da navede u računu za pružene usluge. Jedna od tema tokom edukacije biće i institucionalni okvir i strategija za zaštitu potrošača, a kandidati će biti upućeni i u postupak podnošenja potrošačkih prigovora i vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Pre nego što se seminar o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini privede kraju, polaznici će biti upoznati i sa vidovima zaštite kolektivnog interesa potrošača, kao i sa kontrolom primene navedene zakonske regulative u praksi. Saznaće i kolike su novčane kazne predviđene za određene prekršaje učinjene od strane pravnog lica, a poseban deo obuke baviće se rešavanjem konkretnih praktičnih pitanja. Tako će predavači biti upoznati sa načinima deklarisanja proizvoda i isticanja cena u maloprodaji, te sa izdavanjem vaučera i kartica poverenja potrošačima u cilju poboljšanja prodaje. Na primeru će im biti pokazano kako da podnesu reklamaciju i na koji način da pripreme adekvatan odgovor na nju, a takođe će biti reči o povraćaju novca ili zameni za drugu robu u slučaju da se potrošač požali na njen kvalitet. Govoriće se i o velikom značaju organizacije potrošača u rešavanju konkretnih problema, a predavači će napomenuti i šta treba činiti u slučaju odbijanja podnete reklamacije.

Nakon završetka edukacije, svi kandidati će moći pravilno da primenjuju odredbe navedena dva zakona i budu svesni svojih prava i obaveza u prometu roba i usluga, bilo da deluju sa pozicije prodavca ili potrošača.

U koje vreme i gde se odvija kurs i obuka o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini?

Pojedinačni kandidati mogu da na ovoj edukaciji dobiju potpunu posvećenost i pažnju nadležnog predavača, ukoliko njihov izbor bude individualna obuka i kurs o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini. Budući da će biti jedini sa kojima će profesor raditi tokom obuke, moći će u mnogome da utiču na raspored svojih obaveza. Dobiće, zapravo priliku da istaknu kada bi im odgovaralo da nastava počne, te kojim danima i u koje vreme bi želeli da imaju časove. Da bi se edukacija odvijala prema predloženim terminima, moraju ih oceniti prihvatljivim i ostali učesnici u obrazovnom procesu,a to su ovlašćeni predavač i vanični predstavnik navedene institucije.

Osobe koje u paru budu pohađale predavanja, to jest radile prema principima poluindividualne edukacije će takođe moći da utiču na svoj raspored, tako što će se najpre međusobno usaglasiti oko termina i ritma odvijanja časova, te u vezi sa datumom za početak obuke. Zatim će to da sopšte svom predavaču i koordinatoru za nastavu u datom predstavništvu pomenute obrazovne institucije, te će ako se oni sa tim saglase moći da se edukuju tempom koji će najlakše ukopiti u svoje obaveze i način života.

Polaznicima koji se opredele za grupni seminar o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini neće biti dozvoljeno da preciziraju kada im odgovara da nastava startuje niti da odrede najpogodnije termine i ritam održavanja predavanja. Pretpostavlja se, zapravo da bi svaki pojedinac imao različite zahteve koji se odnose na raspored rada, a ne može se svima istovremeno izaći u susret. Stoga će sve pojedinosti obrazovnog procesa da definiše ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, a kandidati mu se moraju prilagoditi i striktno ga se pridržavati do kraja edukacije. Veličina grupe je, takođe vrlo precizno određena, te tako ona ne može da profunkcioniše dok se za naznačeni model obuke ne prijavi minimalno četvoro kandidata, ali ne sme da ima više od osam članova.

Bilo da rade samostalno, kao partneri ili u grupi, oni koji su prijavljeni u statusu fiičkih lica mogu nastavu da prate uživo ili online. Klasična edukacija podrazumeva časove koji se odvijaju u savremeno opremljenim prostorijama odgovarajućeg predstavništva organizatora, gde kandidati treba da dolaze u utvrđenim terminima. Rad preko interneta zahteva da se polaznici za to na predviđeni način pripreme, to jest da na svoj kompjuter samostalno instaliraju namenski softver. Ako im za to bude bila potrebna pomoć, mogu se svakoga dana tokom radnog vremena obratiti informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici navedene institucije.

Za kandidate koji rade u nekom preduzeću biće organizovan korporativni kurs i obuka o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini, koji u obliku klasičnih predavanja može da se odvija na bilo kom mestu gde postoje tehničke mogućnosti za kvalitetan obrazovni rad. Dotični polaznici će tako moći da biraju između svog radnog okruženja, prostorija neke poslovnice organizatora, koje su opremljene prema svim savremenim obrazovnim standardima i svih ostalih lokacija koje poseduju tražene karakteristike. Raspored predavanja za kandidate koji se edukuju na standardni način, kao i za one koji se odluče za online rad napraviće zajedno koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i ovlašćeni predstavnik firme u kojoj rade polaznici.

Kako je organizovana obuka i kurs o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini?

Svi prijavljeni na naznačenu edukaciju mogu da nastavu prate na uobičajen način ili preko interneta. No, oni koji se opredele za online seminar o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini moraju da, pre početka nastave na svoj računar instaliraju specijalnu vrstu softvera. To će većina njih moći da obavi bez ičije pomoći, pošto je u pitanju relativno lak postupak, no ako se ne snađu najbolje mogu da računaju na tehničku podršku koja će im biti pružena u ma kojoj poslovnici organizatora. Klasični časovi odvijaće se u moderno opremljenom prostoru i prijatnoj atmosferi odgovarajućeg predstavništva naznačene institucije, gde će prijavljeni da dolaze u preciziranim terminima.

Kandidati imaju mogućnost da se edukuju u skladu sa principima individualne nastave, to jest da budu jedini koje će ovlašćeni profesor da podučava. Budući da će čitav tok edukacije biti maksimalno prilagođen dotičnom polazniku, on će moći da naznači kada bi mu odgovaralo da ima časove, kojim tempom bi želeo da radi, te kada bi bilo najbolje da obuka stratuje. Ako predloženi detalji nastave budu bili prihvatljivi za predavača i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora, raspored će postati validan i po njemu će se delovati tokom celog obrazovnog procesa.

Poluindividualni kurs i obuka o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini namenjen je kandidatima koji žele da se edukuju u paru, te da sa svojim partnerom zajednički ostvaruju predviđene ciljeve i zadatke. Oni će, takođe imati priliku da zajedno sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora odrede termin za početak sprovođenja programa, te vreme i učestalost održavanja časova koji će svim učesnicima u seminaru odgovarati.

Osobama koje su na obuku prijavljene kao fizička lica na raspolaganju je i grupna nastava, koju zajedno pohađa najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika. Ova veličina grupe smatra se najpogodnijom za organizovanje kvalitetene obrazovne delatnosti, aktivno komuniciranje među članovima i sa nadležnim predavačem i omogućavanje pojedincima da ostvare predviđeni napredak. Kod ovog pristupa kompletan raspored rada zavisiće od koordinatora za nastavu u konkretnom predstavništvu navedene institucije, budući da je on ovlašćen da odredi kada će kurs da počne, te kojim danima i koliko često će da se održavaju predavanja. Sami polaznici na to neće moći ni na koji način da utiču, već će morati da se prilagode preciziranom planu i slede ga do kraja eduakcije.

Za zaposlene u odgovarajućim preduzećima koji žele da pohađaju ova stručna predavanja kreirana je korporativna obuka i kurs o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini, koju je moguće sprovoditi na klasični način ili online. Prvi tip časova može da se održava svuda gde za to postoje adekvatni tehnički uslovi, to jest u određenoj poslovnici organizatora, u samoj kompaniji gde rade polaznici, te svuda gde se kandidati mogu edukovati na predviđen način. Vreme i ritam sprovođenja predavanja, te termin za početak programa sporazumno će odrediti koordinator za nastavu u instituciji organizatora i zvanični reprezent konkretne firme.

Koliko traje seminar o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini?

Predviđeno je da navedena edukacija ukupno traje 8 školskih časova, to jest 360 minuta. Takođe je navedeno da će se nastava u vidu dvočasa odvijati tokom 4 dana.

Polaznici čiji izbor bude individualni kurs i obuka o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini, kao i oni koji se budu edukovali u paru imaće isto 8 časova, ali oni ne moraju obavezno da budu raspoređeni kao što je naznačeno. O tome će odlučiti sami kandidati, naravno uz saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika organizatora.

Oni za koje se organizuje korporativna nastava takođe će se obučavati tokom pomenutih 360 minuta, ali će raspored njihovih časova u dogovoru da odrede ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj rade i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije.

Navedeni raspored rada važi, zapravo samo za polaznike čiji izbor bude bila grupna obuka i kurs o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini, budući da u tom slučaju o svim detaljima obrazovnog procesa odlučuje samo koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku o implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje