Kurs i obuka o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture

Kako je i u oblasti kulture neophodno poznavanje odgovarajućih zakona i drugih regulativa, svi subjekti vezani za ovu delatnost označeni su kao ciljna grupa na koju je usmeren kurs i obuka o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture. Korist od ove edukacije će tako primarno imati rukovodioci u ustanovama kulture, ali i svi koji su tamo zaposleni. Njome, svakako treba da budu obuhvaćeni i odgovarajući stručnjaci , te umetnici i saradnici angažovani u odgovarajućim opštinskim institucijama. Predavanja koja će držati osvedočeni stručnjaci valjalo bi da pohađaju i članovi različitih kulturnih udruženja, predstavnici resornog nevladinog sektora, kao i preduzetnici i reprezenti privrednih društava koja obavljaju različite delatnosti povezane sa kulturom.

Osobe koje su zainteresovane za navedenu edukaciju treba na odgovarajući način da se za to prijave, što je moguće uraditi lično u nekom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili slanjem odgovarajuće poruke na mejl adresu organizatora. Tom prilikom će kandidati nadležnom licu saopštiti svoje ime, prezime, datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi davanja daljih uputstava. Pošto se završi registracija ličnih podataka prijavljenih, biće organizovan i zvanični upis na pomenuti seminar, a polaznici će na vreme biti informisani o datumu i tačnom mestu sprovođenja ove procedure. Važno je da znaju da upisu moraju lično da prisustvuju ,a blagovremeno će dobiti obaveštenja i o dokumentaciji koju tada treba da predaju ovlašćenom službeniku.

Prilikom upisa od polaznika će se zahtevati da se izjasne o načinu na koji bi želeli da prate nastavu. Osim standardnih predavanja, kandidatima se nudi i online obuka i kurs o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture, koju će pohađati preko interneta. U tu svrhu imaće obavezu da, pre početka održavanja časova na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, za šta će dobiti sva uputstva koja su im potrebna. Ako, međutim ovaj postupak nisu u stanju da obave samostalno mogu potražiti stručnu pomoć informatičara, koji čine ekipu tehničke podrške u svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije.


Polaznici čiji izbor bude klasična nastava, imaće obavezu da prema naznačenom rasporedu dolaze u najbliže predstavništvo organizatora i u tamošnjim prostorijama, koje su prilagođene svim zahtevima savremenog obrazovanja pohađaju predavanja.

Pored pomenutih mogućnosti, polaznicima je ponuđena i opcija samostalnog, grupnog ili rada u paru. Oni koji smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu pojedinačnim delovanjem, svakako će odabrati individualni vid pohađanja časova, gde jedan kandidat prati izlaganje stručnjaka. Nasuprot uvreženom mišljenju, on ovde nema isključivo pasivnu ulogu, već sa svojim profesorom može da tokom svakog predavanja razmenjuje mišljenja i stavove, te tako proširuje i produbljuje svoja znanja. S druge strane, ovlašćeni predavač ima priliku da brzo dobije povratne informacije o napretku dotičnog polaznika, pa će u skladu sa tim preduzimati dalje korake u njegovoj edukaciji. Svi koji samostalno pohađaju nastavu imaće i mogućnost da se sa svojim profesorom i koordinatorom u odgovarajućoj poslovnici organizatora dogovore oko rasporeda časova, pa će imati slobodu da predlože termine koji im najviše odgovaraju kao i tempo delovanja, te vreme početka kompletnog obrazovnog procesa. Tako će ovim polaznicima pohađanje predavanja biti znatno olakšano, jer će nove obaveze moći bez problema da uklope u dotadašnju dnevnu rutinu. Osobe koje bi želele da rade kao partneri sa još jednim kandidatom, imaju na raspolaganju poluindividualni seminar o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture. Ovaj vid edukacije takođe omogućava odličnu komunikaciju kako da predavačem, tako i između samih polaznika, kojima je isto dozvoljeno da u najvećoj mogućoj meri raspored rada prilagode svojim potrebama, naravno uz saglasnost profesora i ovlašćenog predstavnika organizatora.

Onima koji su uvek spremni za akciju i kojima prija bučnija i dinamičnija atmosfera, namenjen je grupni model rada koji uključuje zajedničko pohađanje predavanja od strane više osoba. Strogim pravilima je precizirano da se u jednoj grupi mora nalaziti najmanje četvoro polaznika kako bi ona mogla na odgovarajući način da funkcioniše. Takođe je određeno da ih ne može biti više od osmoro, jer bi se onda smanjila mogućnost međusobne interakcije, te bi aktivni članovi grupe donekle potisnuli one pasivnije, čime bi se izgubio smisao ovakvog pristupa. Treba napomenuti da članovi grupe neće imati mogućnost da, prema sopstvenom dnevnom ritmu usklađuju termine predavanja i učestalost pohađanja obuke, budući da je ovde za kompletan raspored rada zadužen koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute obrazovne institucije. Na taj način niko od kandidata neće biti privilegovan, a inače ne bi bilo moguće izaći u susret svima njima istovremeno i napraviti takav plan rada koji će svima u potpunosti odgovarati.

Vrlo često se ovlašćeni predstavnici ili rukovodioci određenih kompanija obraćaju organizatoru sa željom da tamošnji radnici pohađaju ova predavanja. Tada se za njih sprovodi korporativni kurs i obuka o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture, koji se donekle razlikuje od prethodno pomenutih oblika rada. Ovde je, naime klasične časove moguće pratiti i na drugim mestima, a ne samo u namenskim prostorijama nekog predstavništva naznačene institucije. Jedino o čemu se pri tom mora voditi računa je da odabrana lokacija poseduje predviđene tehničke karakteristike za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Tako će, osim na navedenom mestu, polaznici moći da pohađaju časove i u okviru svog radnog prostora i svuda gde za to postoje neophodni uslovi. Bez obzira da li kandidati predavanja prate online ili uživo, termine i ritam njihovog sprovođenja, kao i datum startovanja edukacije odrediće sporazumno koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i osoba koja zvanično reprezentuje kompaniju u koji rade polaznici.Obuka i kurs o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture – plan i program

Načini finansiranja projekata i programa iz oblasti kulture su vrlo specifični, pa će osvedočeni stručnjaci za pomenuti sektor, čim počne specijalizovani seminar o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture govoriti o pravnim aktima kojima se reguliše kulturna delatnost. Posebno će se baviti njihovim uticajem na opštinska i gradska kulturna dešavanja, budući da je jedna od nadležnosti organa lokalne samouprave upravo podsticanje razvoja kulturnog i umetničkog stavralaštva i obezbeđivanje sredstava za finansiranje i sufinansiranje takvih programa i projetaka. Na to će se nadovezati priča o različitim vidovima obezbeđivanja novčanih sredstava iz opštinskih fondova i o određenim mogućnostima za finansiranje koje još nisu adekvatno iskorišćene.

Jedan deo edukacije će biti izdvojen za pitanja prisutnih koja se odnose na obrađene teme, a predavači će dati sve od sebe da na njih što preciznije i potpunije odgovore. Da bi se potkrepila prethodna teorijska izlaganja, biće navedeni mnogi primeri iz prakse koji će kandidatima pomoći da sagledaju nedovoljno iskorišćene kapacitete koji se odnose na uticaj državnog i pravnog aparata na kulturnu delatnost.

Na narednim predavanjima koja obuhvata kurs i obuka o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture predavači će upoznati polaznike sa odgovarajućim odredbama Zakona o javnim nabavkama, koje se odnose na ustanove kulture. Posebno će se govoriti o Zakonu o izmenama i dopunama prethodno pomenute regulative, koji je u mnogome doprineo pojednostavljivanju javnih nabavki u oblasti kulture, zahvaljujući usklađivanju sa pravilima Evropske Unije. Prisutnima će biti navedene i sve olakšice koje su, zahvaljujući pomenutim izmenama uvedene u funkcionisanje ovih institucija, a biće im objašnjen i način na koji one sada raspisuju javne nabavke. Tokom narednih časova profesori će objasniti kandidatima kako se obavlja pregovarački postupak u procesu javnih nabavki i napomenuti da se on pojavljuje u dva oblika. U prvi je uključeno objavljivanje poziva za podnošenje ponuda, dok je u drugom on izostavljen. Prisutnima će biti detaljno navedeni i uslovi pod kojima se ovaj postupak sprovodi, sa posebnim akcentom na njegovu primenu kod javnih nabavki u oblasti kulture.

Pre nego što se ovaj obrazovni programa privede kraju, kandidati će biti ponovo podstaknuti da se uključe u diskusiju o javnim nabavkama, koje se odnose na institucije kulture na nivou opština i gradova. Biće im navedeni i problemi koji tokom ovog postupka mogu da se pojave, kao i najefikasniji načini za njihovo rešavanje. Kada se završi obuka i kurs o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture, svi polaznici će odlično znati kako država i odgovarajuće pravne regulative utiču na razvoj kulture u celini, a posebno u lokalnom okruženju. Kroz simuliranje različitih realnih situacija tokom seminara, postaće vrlo vešti u pronalaženju najpogodnijeg načina finansiranja različitih kulturnih programa i projekata od strane institucija lokalne samouprave. Osim toga, moći će da primene stečeno znanje u sprovođenju postupka javnih nabavki u okviru pomenutog resora na nivou opština i gradova.

Gde i kada se održava stručni seminar o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture?

Da bi se svim kandidatima omogućilo da nastavu prate sa mesta koje im odgovara, u bogatu ponudu organizatora uvršćen je i online kurs i obuka o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture. U okviru ovog modela rada polaznici pohađaju časove preko interneta, za šta je potrebno da blagovremeno instaliraju specijalni tip softvera. Za pomenuti postupak dobiće na vreme sve potrebne smernice, pa se pretpostavlja da će uspeti sve samostalno da obave. No, ukoliko se susretnu sa određenim teškoćama ili budu imali nekih nedoumica i pitanja mogu se slobodno obratiti IT stručnjacima, koji rade u svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije.

Za ostale kandidate obezbeđen je klasični način rada, koji podrazumeva časove u standardnom obrazovnom okruženju. Oni koji se opredele za ovakav način edukacije dolaziće prema utvrđenom rasporedu u najbliže predstavništvo organizatora i u tamošnjim, savremeno opremljenim prostorijama pratiti predavanja.

Korporativni oblik nastave namenjen je polaznicima koji su zaposleni u određenim kompanijama i može se takođe sprovoditi online, ali i klasično i to ne samo u prostorijama odgovarajućeg predstavništva pomenute institucije. Radi se o tome da se ovakvi časovi mogu održavati bilo gde, ukoliko postoje tehničke mogućnosti za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. To znači da će, osim na pomenutoj lokaciji polaznici moći da se edukuju i u okviru kompanije za koju rade, kao i na svakom drugom mestu koje zadovoljava predviđene kriterijume. Raspored predavanja, odnosno vreme i učestalost njihovog održavanja, kao i datum startovanja edukacije odrediće u dogovoru koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i osoba koja zvanično predstavlja konkretnu firmu.

Osobama koje su na nastavu prijavljene kao pojedinci i koje preferiraju samostalno delovanje, namenjena je individualna obuka i kurs o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture. Ovaj tip edukacije, kada ovlašćeni stručnjak samo jednom polazniku drži predavanja svakako omogućava kvalitetno učenje, s obzirom na to da se čini sve kako bi se tok nastave prilagodio mogućnostima i predznanju konkretnog kandidata. Njemu samom je naravno dozvoljeno da postavlja pitanja u vezi sa pojmovima ili oblastima koje mu nisu sasvim jasne, ali i da slobodno iznosi svoje mišljenje i stavove koji mogu biti i suprotni od onoga što je predavač izlagao. Još jedna prednost ovakvog modela rada je što se polaznik može izjasniti o tempu rada koji mu najviše odgovara, odnosno može precizirati vreme održavanja časova i njihov ritam, ali i sam datum kada edukacija, po njegovoj želji treba da startuje. Ukoliko predložene termine prihvati profesor i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, raspored će postati zvaničan i primenjivaće se do kraja sprovođenja ovog programa. Tako će kandidati biti u mogućnosti da sa manje stresa prođu kroz naznačenu edukaciju, budući da time neće mnogo remetiti svoje ostale obaveze. Ista privilegija rezervisana je i za one koji budu pohađali poluindividualnu obuku, koju zajedno prati dvoje kandidata.

U ponudi organizatora nalazi se takođe i grupni način rada, kod koga je izrazito naglašen socijalni momenat. Naime, ovde je omogućeno i polaznicima koji ne vole da se ističu da, pod uticajem drugih postanu slobodniji u javnom ispoljavanju svojih mišljenja i saznanja, te tako povećaju opšte radne aktivnosti. Pravilima je predviđeno da grupni seminar o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture može istovremeno da pohađa najmanje četiri, ali ne više od osam osoba. Ovaj broj je procenjen kao optimalan za kvalitetan obrazovni rad, budući da je neophodno svakom polazniku dati dovoljno prostora i vremena da se, u okviru grupe iskaže kao pojedinac. Kako su ovim načinom rada često obuhvaćeni polaznici različitih profesija, uzrasta, predznanja i ličnih osobina sasvim je očekivano da imaju i različite zahteve kada su u pitanju termini sprovođenja predavanja. Da niko od njih ne bi bio doveden u inferioran položaj u odnosu na ostale, a pošto je nemoguće istovremeno udovoljiti svakome polaznici će biti zamoljeni da do kraja edukacije strogo poštuju utvrđeni raspored, za čiju je izradu zadužen koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije.

Kako je organizovan kurs i obuka o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture?

Ukoliko zaposleni u kompanijama, čija je delatnost povezana sa temama koje se tokom ove edukacije obrađuju žele da pohađaju predavanja, sprovešće se korporativna obuka i kurs o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture. Kod ovog modela nastavu je moguće pratiti preko interneta, ali i uživo kada kandidati mogu da odaberu i mesto na kome će se obučavati. Na raspolaganju su im odgovarajuće prostorije najbližeg predstavništva organizatora, prostor u samoj kompaniji za koju rade, kao i svaka lokacija na kojoj postoje adekvatni uslovi za neometani tok predavanja i aktivan rad polaznika. Firma čiji radnici pohađaju edukaciju zvanično će ovlastiti svog predstavnika koji će, zajedno sa koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici naznačene institucije da odredi vreme početka sprovođenja ovog obrazovnog programa, kao i termine i ritam održavanja časova.

Za ostale kandidate, koji se na kurs prijavljuju kao fizička lica takođe je obezbeđena mogućnost dvojakog praćenja predavanja, odnosno preko interneta i po klasičnom principu. Oni koji se odluče za online rad imaće zadatak da obezbede korišćenje računara i stabilnu internet konekciju, ali i da pre početka nastave na svoj kompjuter instaliraju poseban tip softvera. Ovaj postupak je prilično jednostavan, te većina kandidata uspeva bez ikakvih problema da ga samostalno obavi, ali kako često ima onih koji se ne snađu baš najbolje, obezbeđena je i stručna pomoć od strane informatičara zaposlenih u svakom predstavništvu organizatora.

Sv koji se opredele za klasični seminar o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture biće obavezni da nastavu prate u moderno opremljenim prostorijama, koje se nalaze u određenom predstavništvu navedene obrazovne institucije.

Pojedinačni polaznici mogu da odaberu i broj osoba sa kojima će istovremeno pohađati predavanja. Tako postoji mogućnost da se organizuje grupna edukacija, koja se održava u terminima i ritmu koje određuje isključivo koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora. Članovi grupe nemaju nikakvog uticaja na određivanje plana po kome će se raditi, s obzirom na to da nije moguće istovremeno ispuniti želje svakog od njih, a svi u ovom procesu moraju biti potpuno jednaki. Pravilima je, takođe precizirano da jedna grupa može da ima najviše 8 članova, a istovremeno ne može početi da funkcioniše dok minimalno četvoro polaznika ne budu prijavljeni za ovakav način rada. Uz manji broj kandidata, zapravo ne bi mogla da se sprovede vrlo dinamična interakcija koja je upravo karakteristika ovog pristupa, te bi onda grupni rad sasvim izgubio smisao.

Oni koji su skloni mirnoj atmosferi, a opet ne žele da rade potpuno samostalno mogu da odaberu poluindividualni način rada, kada predavanja pohađaju zajedno sa još jednim kolegom. Ovo je vrlo pogodno okrženje za napredak u obrazovnom smislu, budući da kandidati uče ne samo od svog profesora, već i u međusobnoj razmeni mišljenja i stavova. Za polaznike koji ipak preferiraju pojedinačni oblik delovanja kreiran je individualni kurs i obuka o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture. Tada ovlašćeni profesor podučava samo jednog kandidata i, naravno posvećuje mu svu svoju pažnju. Podrazumeva se da tada uspeh ne može da izostane, ali bi trebalo naglasiti da kandidat u ovom slučaju ne treba da bude pasivan i da prima isključivo gotova znanja od predavača, već se od njega očekuje da diskutuje, komentariše i osporava ono što je čuo. Bitno je napomenuti da je za polaznike koji rade individualno, kao i za one koji rade kao partneri obezbeđena mogućnost da, u skladu sa svojim potrebama odrede vreme održavanja predavanja i njihovu učestalost, kao i da definišu datum startovanja kompletnog programa. Ako to prihvati njihov profesor i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, raspored postaje zvaničan, što omogućava polaznicima da angažovanje koje od njih zahteva ova edukacija uklope u svoj dotadašnji dnevni ritam.

Koliko će da traje obuka i kurs o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture?

Prema planu organizatora nastave, pomenuti obrazovni program sprovodiće se u toku 8 školskih časova, odnosno za 360 minuta. Takođe je istaknuto da će se raditi u obliku dvočasa, koji će se održavati u toku 4 dana, što bi tačnije značilo da će stručni seminar o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture trajati 4 puta po 90 minuta.

Kada je u pitanju individualni ili poluindividualni način pohađanja predavanja, treba napomenuti da će nastava trajati takođe 360 minuta, ali da tempo rada može biti drugačiji nego što je napomenuto. To će, naravno zavisiti od zahteva i potreba samih polaznika, koji ovde imaju šansu da odrede vreme i ritam održavanja časova koji im najmanje remeti ispunjavanje ostalih obaveza.

Isti nastavni fond predviđen je i za korporativnu edukaciju, koja se sprovodi za zaposlene u određenoj kompaniji. Ovde, međutim termine predavanja i njihovu učestalost određuju ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, tako da će od njihovog dogovora zavisiti hoće li tempo delovanja biti isti ili različit od navedenog.

Opisani raspored sprovođenja nastave, zapravo važi samo za polaznike čiji izbor bude grupni kurs i obuka o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture. Tada je, naime za definisanje kompletnog plana rada zadužen isključivo ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije, a sami polaznici na to nemaju nikakvog uticaja.

Spisak gradova za kurs i obuku o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje